Хон. проф. д-р Марияна Иванова Стефановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(125) "ШУ"Епископ Константин Преславски" - българска филология и руски език" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(117) "Полувисшия институт за начални учители " Д-р Петър Берон" - Шумен." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(164) "1980 - хоноруван асистент 1986 - старши асистент 1987 - главен асистент 1992 - доцент 2014 - професор" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "1987 - доктор по филология" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(663) "Лекции по съвременен български език - фонетика, лексикология, морфология, синтаксис, стилистика - при бакалаври Лекции по дисциплините: култура на общуването; основни проблеми на вербалната и невербалната комуникация; речев етикет и паралингвистичен етикетен език; металингвистика и метаинформация и професионалните позиции редактор и коректор - при магистри" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(732) "В периода 2000-2004 година е лектор по български език, литература и култура в Дебреценския университет – Република Унгария, а през уч. 2009/2010 – в Държавния унитерситет в Минск, Република Беларус. По програма Еразъм е чела лекции в Сегедския и в Будапещенския университет през 2009, 2011, 2012 година; в Карловия университет в Прага през 2013; в Тракийския университет в Одрин през 2014, Айдън универсисет - Истанбул 2015." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(152) "лингвистика, социолингвистика, паралингвистика, металингвистика, лингводидактика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(62) "1985 година в Софийския университет" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(670) "Ръководител на катедра "Български език" от 2015-16 год. Ръководител на катедра "Филолoгически дисциплини" към Педагогическия факултут - 1988-1990 година. Ръководител на катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" към Педагогически факултет - 1996-2000 година. Директор на Центъра за езикова подготовка на чуждестранни граждани към Шуменския университет - от 2007 година." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(132) "Първа конференция за магистри в Педагогически факултет на ШУ - 1999 година" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(223) "От 1988 година член на Съюза на учените в България. От 1993 година член на Международното социолингвистично дружество "INSOLIKO 93"" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д-р  Марияна Иванова Стефанова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 209

Телефон: 054 830495 вътр.274

Email: marijana@abv.bg, m.stefanova@shu.bg

Приемно време: петък 10-12 в каб. 05а в, К2

Завършен университет, специалност

ШУ"Епископ Константин Преславски" - българска филология и руски език

Месторабота преди постъпване в ШУ

Полувисшия институт за начални учители " Д-р Петър Берон" - Шумен.

Заемани академични длъжности

1980 - хоноруван асистент

1986 - старши асистент

1987 - главен асистент

1992 - доцент

2014 - професор

Придобити научни степени

1987 - доктор по филология

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по съвременен български език - фонетика, лексикология, морфология, синтаксис, стилистика - при бакалаври

Лекции по дисциплините: култура на общуването; основни проблеми на вербалната и невербалната комуникация; речев етикет и паралингвистичен етикетен език; металингвистика и метаинформация и професионалните позиции редактор и коректор - при магистри

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

В периода 2000-2004 година е лектор по български език, литература и култура в Дебреценския университет – Република Унгария, а през уч. 2009/2010 – в Държавния унитерситет в Минск, Република Беларус.

По програма Еразъм е чела лекции в Сегедския и в Будапещенския университет през 2009, 2011, 2012 година; в Карловия университет в Прага през 2013; в Тракийския университет в Одрин през 2014, Айдън универсисет - Истанбул 2015.

Области на научни интереси

лингвистика, социолингвистика, паралингвистика, металингвистика, лингводидактика

Специализации

1985 година в Софийския университет

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра "Български език" от 2015-16 год.

Ръководител на катедра "Филолoгически дисциплини" към Педагогическия факултут - 1988-1990 година.

Ръководител на катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" към Педагогически факултет - 1996-2000 година.

Директор на Центъра за езикова подготовка на чуждестранни граждани към Шуменския университет - от 2007 година.

Организационна дейност

Първа конференция за магистри в Педагогически факултет на ШУ - 1999 година

Членства в научни организации

От 1988 година член на Съюза на учените в България.

От 1993 година член на Международното социолингвистично дружество "INSOLIKO 93"

Дисертации

1987г. - Лингвистични и методически аспекти на българския речев етикет: Автореферат на дисертация. – София, 1987, - 30 с - 1

Монографии

2014г. - За българската метакомуникация: метаезик и метаинформция. В.Търново:Знак 94, 2014. - 192 с. - 2

1999г. - Паралингвистичният етикетен език. - Шумен: Антос, 1999, - 160 с - 2

1997г. - Познаваме ли българския речев етикет. - София: Клуб 94, 1997, - 127 с - 2

Учебници

2013г. - Практически български език за чужденци. Част първа. Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, - 115 с (в съавторство с Н.Николова, Н.Николов) - 6

2009г. - Картинен речник на българския език за чужденци. В. Търново, 2009, - 152 с - 6

2008г. - Тестове по български език за чужденци. В.Търново, Фабер, 2008 -206 с. (в съавторство с Г. Янкова) - 6

2000г. - Съвременен български езин. Синтаксис и лексикология, Шумен, 2000, - 240 с - 6

1998г. - Съвременен български език. Фонетика и морфология, Шумен, 1998, - 256 с , ІІ допълнено изд. 2007 – 260 с, 2012, 2013 - 6

Учебни помагала

2013г. - Морфология на имената в съвременния български език. Електронен модул на учебник. Шумен, 2013 – 61 с. - 7

2011г. - Български език за англоговорящи. Част 1. Шумен, 2011, (електронно помагало за дистанционно обучение) - 7

Студии

2016г. - Към историята на българския речев етикет – В: Отговорността пред езика, т. ІV, Шумен, 2016, с. - 3

Статии

2018г. - Към първия етап от изграждането на българския речев етикет. – В: Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков , Велико Търнова: Фабер, 2018. - 4

2018г. - За един вид метакомуникативни изказвания при речевото общуване на български език.- В: Език- реч-комуникация.Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2018, с. 32-40. - 4

2018г. - За клетвените желателни изказвания в етнодиалога в България. – В: THE EDUGATIONAL AND SOCIAL SCIENCES IN THE 21 CENTURY. Bratislava, 2018. (в съавт. Христо Кючуков) - 4

2018г. - Желателните изказвания като етикетни единици за изказване на благопожелания. – В: Международната юбилейна конференция на катедрата по български език. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018 . - 4

2017г. - Метаинформационни структури в българското речево общуване. В: Сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева, София, 2017, с.512 - 525 - 4

2017г. - Провокиращите дескрипции – проява на съзнателна неучтивост в българската речева комуникация. В: II Международной научно-практической конференции «Язык в координатах массмедиа», Санкт-Петербурге 2-6 июля 2017 года. - 4

2017г. - Метаезикът в българскотото речево общуване В: Чуждият език и съвремеменното висше училище. Част 1. Варна, 2017, с. 164 - 172. - 4

2016г. - . Обръщенията като маркер за учтивост в българското речево общуване. – В: Dinamicke procesy v sucasnej slavistike, Presov, 2016, с. 291- 302. - 4

2016г. - Лингвистика и маталингвистика: език и метаезик – В: Аспекти на българската речева комуникация, Шумен, 2016, с. - 4

2015г. - Метаинформационни глаголни структури в българското речево общуване. В: Юбилеен сборник в памет на професор Кирил Димчев. София, 2015, с. 75 - 86. - 4

2015г. - За българската комуникация и метакомуникация. В: Научни перспективи на съвременната българистика. Budapest, 2015, с. 256 - 263. - 4

2014г. - Мeтаезикът и метаалингвистичната функция на езика. – Любословие, бр.14 от 2014, Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, с.88 – 98. - 4

2013г. - Езикови средства за изразяване на метакомуникация в диалогичното общуване. // Епископ-Константинови четения, Шумен, 2013. http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19a.pdf - 4

2013г. - Към функционалния модел на обучение по български език за чужденци. – В: Езиковото обучение днес – защо, за кого и как. Варна: "Наука и икономика", 2013, с. 64 – 71. - 4

2012г. - За метаинформацията в полето на информация при речево общуване. // Езикът и културата в съвременния свят, Бургас, 2012, с. 445 - 453. - 4

2011г. - Метаинформационни структури в езика на улицата. // Проблеми на социолинвистиката. София, 2011, 270 - 276 - 4

2011г. - За една от функциите на българския метаезик. В: Карповские научные чтения. Сборник научных статей. Выпуск 5. В двух частяхб Частъ 2 Минск, 2011, с.170 - 174 - 4

2011г. - Вербални и невербални метакомуникации в образователния процес. // Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2011. Висшето образование в България и стратегия “Европа 2020”., София, 2011, с. 750 – 760. - 4

2011г. - Речеви стратегии и подходи при изучаването на български език от чужденци. // Сборник научни трудoве. Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, 2011, с. 389 – 392 (в съавт. с Г. Янкова). - 4

2011г. - За някои металингвистични оператори с манипулативната функция в българската метакомуникация // Епископ-Константинови четения. Шумен, 2011, с. 88-94. - 4

2011г. - Етикетната подсистема за обръщение в българския и в турския етикет. В: Юбилейна конференция на ШУ”Еп. К. Преславски”. Шумен, 2011, с. 77 - 84 - 4

2011г. - О переносный значенией двух лексико-тематических групи слов в балканских етнокултурах. ІІ Международной научно-практической конференции „Мир языков: ракурс и перспектива”. Минск, БГУ, 2011, с . 201-206. - 4

2011г. - Власт и етикет // Власт и кодификация. Пловдив, УИ ”Паисий Хилендарски”, 2011, с. 297 - 308. - 4

2011г. - Към историята на българския речев етикет. // Българския език и литература в славянски и неславянски контекст. Szeged, Szeged Egyetemi Kiado, 2011 с. 99 - 106. - 4

2011г. - За някои граматически оператори в българския метаезик. // Е.Ф.Карский и современное языкознание. Материалы XII международных научных чтений. Гродно, 2011, с. 433 - 440 - 4

2010г. - Традиции и новаторство в изучаването на българския език от чуждестранните студенти на Шуменския университет // Иновации в образованието. Сборник научни трудове на ПФ, Шумен, 2010, с.737 – 740 - 4

2010г. - Етикетният език в речта на героите от повестта “Злочеста Кростинка” на Илия Р. Блъсков.// Електоронно списание LiterNet, 01.08. 2010, №8, (129) - 4

2010г. - О переносный значенией двух лексико-тематических групи слов в балканских етнокултурах. В: ІV чтения, посвященные 70-летию со дня рождения профессораВ.А.Карпова. Сборник научных статей. В двух частяхл Часть 2. Минск, РИВШ, 2010, с. 174 - 177 - 4

2009г. - За метакомуникациите в устната комуникация. // Summa cum pietate. Tudia literarum. Series linguistica.Отговорността пред езика, Шумен, книга 3, УИ”Еп.К.Преславски”, 2009, с. 263 - 271 - 4

2009г. - Метаезикът на шуменския младежки сленг. // Всекидневието: памет, места, езици. Шумен, УИ, 2009, с. 259 – 267 - 4

2009г. - Метаинформации в езика на младите хора. // Научни трудове, том 48, серия 7.3. Майски научни четения. Научные труды, том 4, серия 7.3. Майские научныечтения. Proceedings. Volume 48, book 7.3. May Research Reading, Русе, Rousse, 2009, с. 9 – 13 - 4

2008г. - Метаинформационные структуры в фатической функции в болгарской речи. // Studiа Hungaro-bulgarica, Tomus 2. Sumen – Szeged, 2008, с. 271 – 284 - 4

2008г. - За изучаването на българския език в Института по славистика на Дебреценския университет и в Българското самоуправление на Дебрецен. // Българският език илитература на кръстопътя на културите, Szeged, Tomus 1., Szeged Egyetemi Kiado, 2008, s.180-187. (в съавт. с Д.Мишколци) ;// Електоронно списание LiterNet,22.08. 2009, №8, (117) - 4

2007г. - Български метаинформационни структури за евфемистично предаване на информация.// Български език и литература,2007, кн. 2, с. 22 - 27; Филологически иметодически изследвания /доклади от международната научна конференция посветена на 100-годишнината нот рождението на доц. Стойко Кабасанов. Смолян –Люблин, 2007, с. 234 – 240 // Електронно списаниеLiterNet,15.06.2007,№6,(91) - 4

2007г. - За междусловната фонетика на съвременния български книжовен език. // Академично списание „Управление и образование”, Бургас, 2007, кн.2, том 3, vol.№2, с.211 - 215 - 4

2007г. - Към българската етикетна паралингвистика. // Академично списание „Управление и образование”, Бургас, 2007, кн.2, том 3, vol.№2, с .221 - 227 - 4

2007г. - Към въпроса за паралингвистичната етикетна система като стереотипност в речевото общуване. // Научни трудове, том 46, серия 7.3.Майски научни четения.Научные труды, том 4, серия 7.3. Майские научные чтения. Proceedings. Volume 46q book 7.3.May Research Reading, Русе, Rousse, 2007, с.11 - 17 - 4

2007г. - За паралингвистичната компетентност на бъдещия начален учител // Научни трудове, том 46, серия 7.3.Майски научни четения. Научные труды, том 4, серия 7.3.Майские научные чтения. Proceedings. Volume 46q book 7.3.May Research Reading, Русе, Rousse, 2007, с. 188 - 194 - 4

2007г. - Към българския етикет през Възраждането. // Summa cum pietate. Tudia literarum. Series linguistica.Отговорността пред езика, Шумен, книга 2, УИ ”Еп.К.Преславски”,2007, с. 62 - 71 - 4

2006г. - Метаинформационни структури с фатическа функция в българското говорене. //Фатическата функция на езика. София, НБУ, 21 - 23 V - 4

2005г. - Следи от прабългарско културно влияние в етикета на българи и унгарци днес (Наблюдения над етикетни средства от подсистемата за запознаване). // 90 годиниДружество на българите в Унгария. Будапеща, 2005, с. 136 – 144 - 4

2005г. - К вопрсу о болканской языковой картине. // A Balkan es a keleti kerdes a nagyhatalmi politikaban, Budapest, 2005, с. 26 - 38 - 4

2005г. - Паралингвистични кинеми с металингвистична натовареност в изказвания от художествен текст. // Езиковедски приноси в чест на чл.-кор.проф. Михаил Виденов.Велико Търново, 2005, с. 369 – 378 - 4

2005г. - Метаезикът на въпросите в обучението по български език. // Комуникативната натовареност в съвременния научен дискурс. София, 2005, с. 318 – 323 //Електронно списание LiterNet,17.05.2008, №5, (102) - 4

2005г. - Паралингвистичният етикетен език в социокултурен план. // Езиковедски приноси в чест на проф. Д-р Боян Байчев. Велико Търново, 2005, с. 313-321 - 4

2004г. - Български метаинформационни оператори – маркери на нова информация в речевото общуване. // Alapinformacio es metainformacio, Debrecen, 2004, с. 121-127 - 4

2004г. - О некоторых болгарских метаинформационных операторах. // Alapinformacio es metainformacio, Debrecen, 2004, с. 128 –135 - 4

2004г. - Грамматические средства выражения метаинформации в болгарском диалогическом тексте. // Alapinformacio es metainformacio, Debrecen, 2004, с. 136 - 144 - 4

2003г. - Етикетното речево общуване в детската градина. // Съвременни проблеми на предучилищното и началното образование , Шумен, 2003, с. 54-59 - 4

2002г. - Етнодиалогът в културата на речевото общуване. // Етнокултурен диалог на Балканите и световният мир. София, 2002, с. 215 – 230 - 4

2002г. - Невербални средства за поздрав в националните етикетни системи на българи и унгарци. // Българи и унгарци – 1000 години заедно. Budapest, 2002, с. 105 -113 - 4

2002г. - Метаинформационни глаголи за предаване на различен вид информация в българската езикова комуникация. // Езикът: история и съвременност. Шумен, 2002, с.184 -192 - 4

2002г. - Teaching Lulgarian to Roma children. // New aspects of roma children education. Sofia, 2002, 122 - 133 - 4

2001г. - За някои варианти на паралингвистичните етикетни кинеми в българската разговорна реч. // Проблеми на българската разговорна реч. Велико Търново, книгапета, 2001, с. 233-241 - 4

2001г. - За развитието на детската етикетна реч в условията на естествен билингвизъм у нас. // Психолингвистични и социолингвистични проблеми на езиковото обучениена ромските деца в Европа. София, 2001, с. 82 - 88 - 4

2001г. - Към въпроса за перцепцията на българския език при деца билингви с майчин ромски език. // Психолингвистични и социолингвистични проблеми на обучението наромските деца. София, 2001, с. 182 -192 - 4

2001г. - Метаинформационни структури в диалогичното общуване. // Отговорността пред езика. Шумен, 2001, с. 233 – 240 - 4

2000г. - Християнската традиция в българския национален етикет. // Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, т. ХV D, Шумен, 2000, с.101-107 - 4

2000г. - Етикетният паралингвистичен код и културата на българското национално етнообщуване. // Годишник на Шуменския университет “Епископ КонстантинПреславски”, т. ХV D, Шумен, 2000, с. 107 - 112 - 4

2000г. - Поглед към лексикалното словотворчество в езика на Бероновия “Рибен буквар”. // Българското образование между традицията и бъдещето. Варна, 2000, с. 23 - 28 - 4

1999г. - Проблемът за детското двуезичие у нас. // Проблеми на социолингвистиката. София, 1999, кн. 6., с. 165 - 169 - 4

1999г. - Към методиката на обучението по български език на децата с роден ромски език. // Обучението на ромските деца в Европа. Варна, 1999, с. 92 - 102 - 4

1998г. - Някои езикови наблюдения върху български народни клетвени изрази. // Юбилеен сборник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, свитък ФБФИБ. Шумен, 1998,с. 129 - 135 - 4

1998г. - За един актуален проблем на обучението по български език в педагогическите колежи. // Традиции и новаторство в българското образование на границата надвете столетия. Пазарджик, 1998, с. 169 - 173 - 4

1998г. - Обучението на двуезичните деца в диалогична българска реч чрез играта и в играта. // Начално образование, 1998, кн. 9 -10, с. 22 - 28 - 4

1996г. - Социалното израстване – основа на езиковото развитие на учениците от 1 - 4 клас. // Диалогизмът и учебният процес. Кърджали, 1996, с. 17 - 21 - 4

1996г. - Един тип желателни изказвания в българската разговорна реч. // Проблеми на българската разговорна реч. Велико Търново, 1996, книга трета, с. 180 - 190 - 4

1996г. - За началното усвояване на етикетната подсистема на българския език в условия на билингвизъм. // Епископ - Константинови четения. Шумен, 1996, кн. 3, с. 216 -224 - 4

1996г. - За една от подгрупите дидактични игри в процеса на начално ограмотяване на деца билингви. // Съвременни тенденции в усъвършенстване на педагогическияпроцес. Добрич, 1996, с. 278 -282 - 4

1996г. - Дидактични игри за езиков анализ в обучението по грамотност на деца билингви. // Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес.Добрич, 1996, с. 282 -286 - 4

1996г. - Теоретични аспекти на езиковото творчество на учениците от началните класове. // Проблеми на възпитателната работа. Шумен, 1996, с. 133 - 136 - 4

1995г. - За българската етикетна норма в речевото общуване. // Проблеми на социолингвистиката, IV. София , 1995, с. 190 - 194 - 4

1995г. - За опозицията етикетно-неетикетно в българското речево общуване. // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Том 1. Езикознание. Пловдив, 1995,с. 211 -215 - 4

1995г. - Методи и похвати на обучението по речев етикет. // Епископ-Константинови четения. Шумен, 1995, кн. 2, с. 55 - 60 - 4

1995г. - Изграждането на речева култура чрез игровата дейност в занятията по български език в 1- клас. // Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура.Смолян, 1995, кн. 4, с. 3 - 8 - 4

1995г. - Към въпроса за първото ръководство по етикет за българите. // Математика и филологии. Сборник трудове., Шумен, 1995, част 5., с. 141 - 148 - 4

1994г. - Паралингвистичната етикетна кинетика в българската книжовно-разговорна реч. // Проблеми на българската разговорна реч. Велико Търново, 1994, книга втора, с.142 - 152 - 4

1994г. - Паралингвистичните етикетни знаци в българското речево общуване днес. // Хуманитарно обучение и възпитание. Варна, 1994, т. 4, с. 568 - 576 - 4

1994г. - Теоретичен модел на българската етикетна кинетика. // Хуманитарно обучение и възпитание. Варна, 1994, т. 4, с. 576 - 584 - 4

1994г. - За учебното съдържание по речев етикет в 4. клас. // Епископ - Константинови четения. Шумен, 1994, кн. 1, с. 106 - 115 - 4

1994г. - За паралингвистичните знаци в българския етикет като система. // Homo balkanicus: знаковост и културна идентичност. София, 1994, с. 99 - 105 - 4

1994г. - Българският етикет като социолингвистична реалност. // Годишник на ИЧС, том 9., София, 1994, с. 149 - 154 - 4

1993г. - Българският соматичен етикетен език днес. // Проблеми на социолингвистиката. Велико Търново, 1993, с. 114 - 120 - 4

1993г. - За обучението по речев етикет в началното училище. // Образованието и личността. Шумен, 1993, с. 175 - 177 - 4

1992г. - Етапи на развитие на българския речев етикет. // Български език, 1992, кн. 1, с. 91 – 94 - 4

1991г. - Етикетни единици за поздрав в микросистемата на българския речев етикет. // Български език и литература, 1991, кн. 5, с. 29 - 34 - 4

1991г. - За развитието на комуникативните способности на учениците. // Начално образование, 1991, кн. 6, с. 44 - 50 - 4

1990г. - За българския етикет като семиотична система. // Проблеми на социолингвистиката. София, 1990, БАН, том 2., с. 198 - 206 - 4

1989г. - Българският етикет в социолингвистичен план. // Проблеми на социолингвистиката. София, 1989, БАН, том 3., с. 128 – 137 - 4

1986г. - Към историята на обучението по български език. // Сава Ил. Доброплодни. Шумен, 1986, с. 123 - 127 - 4

1986г. - Първото пособие за изграждане на културата на писменото речево общуване през Възраждането. // Сборник -доклади от научната сесия по случай учредяването на Клуб на младите научни работници. Шумен, 1986, свитък първи, с. 54 -59 - 4

Доклади

2003г. - Един метаинформационен проблем при изучаването на българския език като чужд /С оглед на речевото общуване на български език/. // Език и идентитет/Страници за българското себепознание // Nyelv es identitas Gondoldaok a bolgar onismeretrol, Budapest, 2003, с. 50 –57 - 5

1998г. - ON THE PROFESSIONAL PEDAGOGIC TRAINING OF PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. International conference. Teachers and their university education at theturn of the millennium. Prague, Czech Republiс, 1998, с. 113 -116 - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2008г. - Рецензия на книгата „Съвременните графити”(Лингвистични проблеми) на Ивелина Савова, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски, Шумен - 10

2005г. - Рецензия на учебника “Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език“ на Кина Вачкова, Университетско издателство “Епископ КонстантинПреславски, Шумен - 10

2004г. - Рецензия на книгата “Езиковата метафора и балканската картина на света” на Анастасия Петрова, на Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”,Велико Търново, 2003. // Slavica XXXІ// , Debrecen, 2004, с. 331 - 335 - 10

2001г. - Рецензия на сборника “Отговорността пред езика” на Университетско издателство “Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2001. // Slavica XXXІ , Debrecen, 2001, с.227 - 231 - 10

2000г. - Отговорен редактор на Годишника на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, 2000, т. ХV D, 174 с - 10

1997г. - Рецензия на учебника “Ромският път” - Христоматия за ІV -VІІІ клас, София - 10

1997г. - Рецензия на книгата за учителя към учебника “Ромският път”. София - 10