Гл. ас. д-р Камен Иванов Андоновабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(168) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Български език и история" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(109) "Държавна агенция "Архиви", Отдел "Териториален архив" - Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(47) "2002 - 2005 хоноруван асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(39) "доктор по история (2010)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(204) "Средновековна обща история - лекции и семинарни упражнения История на Византия - лекции и семинарни упражнения" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(1) "-" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(104) "История на Византия, Западна Европа през Средните векове" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1) "-" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(1) "-" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(1) "-" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(1) "-" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(207) "Член на съюза на учените в България, клон Шумен Член на Научноизследователския център по Византинистика към ФХН" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(1) "-" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Камен Иванов Андонов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054 830495 вътр.175

Email: k_andonow@yahoo.com, k.andonov@shu.bg

Приемно време: І седмица: сряда 10-12 ч.; ІІ седмица: сряда 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Български език и история

Месторабота преди постъпване в ШУ

Държавна агенция "Архиви", Отдел "Териториален архив" - Шумен

Заемани академични длъжности

2002 - 2005 хоноруван асистент

Придобити научни степени

доктор по история (2010)

Водени лекции и/или упражнения

Средновековна обща история - лекции и семинарни упражнения

История на Византия - лекции и семинарни упражнения

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

-

Области на научни интереси

История на Византия, Западна Европа през Средните векове

Специализации

-

Участия в международни и национални научни проекти

-

Заемани ръководни позиции

-

Организационна дейност

-

Членства в научни организации

Член на съюза на учените в България, клон Шумен

Член на Научноизследователския център по Византинистика към ФХН

Държавни и/или научни награди

-

Дисертации

2010г. - Византия и Киевска Русия IX - началото на XI век: приноси на сфрагистиката. София 2010. - 1

Статии

2015г. - Андонов, К. Хан Омуртаг и император Луи І Благочестиви – арбитрите на Европа през първата половина на ІХ в. – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Част 2. Материали от Четвъртата национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 14-16 май 2014 г., Шумен, 2015, 206-211. - 4

2012г. - Андонов, К. За една интересна пратка от Константинопол до Херсон от началото на X век. – В: Историкии, Т. 5. Шумен, 2012, 53-61. - 4

2011г. - Андонов, К. Печати главных логофетов с територии Болгарии и Крыма. (К вопросу об истории центрального финансового ведомства Византии IX-X в.). – В:Античная древность и средние века. Вып. 40, Екатеринбург, 2011, 147-165. (в съавторство с Т. Тодоров) - 4

2009г. - Андонов, К. Сфрагистични приноси за византийско-руските отношения през първата половина на IX в. – В: Пътуванията в средновековна България. В. Търново, Абагар, 2009, 339-359. - 4

2009г. - Андонов, К. Русите "откриват" Византия. (Сведението от житието на св. Георги Амастридски и неговата хронология) – В: Античная древность и средниевека. Вып.39, Екатеринбург, 2009, 98-108. - 4

Цитирания

2015г. - Тодор Тодоров, Т., К. Андонов. Печати главных логофетов с територии Болгарии и Крыма (К вопросу об истории имперского центрального финансового ведомства Византии в ІХ –Х вв.) – Античная древность и средние века, 2011, вып. 40, 147-164. Цитирано в: Чхаидзе, В. Византийские печати из Тамани. Москва, 2015, с. 61. Chkhaidze, V. Byzantine Lead Seals Addressed to Matarcha from the Sixth to the Twelfth Century. – In: Buzantine and Rus’ Seals. Kyiv, 2015, p. 65. - 11

2012г. - Андонов, К. За една интересна пратка от Константинопол до Херсон от началото на X век. – В: Историкии. Т. 5. Шумен, 2012, 53-60. Цитирано в: Тодоров, Т. Контактите на византийските институции с Първото българско царство (680-969). Приноси на сфрагистиката. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2012. с.147. - 11