Хон. доц. д-р Теменужка Минкова Сеизова-Нанковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(143) "Софийски университет "Св. Климент Охридски”, специалност Английска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(59) "1984-1990 - ЕСПУ "Ернст Телман" - Ловеч" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(82) "1990 - асистент 1992 - главен асистент 1998 - доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "1993 - кандидат на науките" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1530) "На студенти Английска филология - бакалавърска степен Съвременен английски език: Фонетика и фонология, Съвременен английски език: Морфология, Съвременен английски език: Синтаксис, Съвременен английски език: Семантика и лексикология На студенти Приложна лингвистика - бакалавърска степен Практически английски език - граматика и превод: На студенти Английска филология - магистърска степен: Контрастивна лингвистика Корпусна лингвистика На студенти Растителна защита - бакалавърска степен Практически английски език На студенти в специалността НУПЧЕ - бакалавърска степен Лингвистични особености на усвояването на английски език в училищна възраст. НОВИ ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 2012 ИД. Корпусна лингвистика - в магистърска програма на Английска филология „Лингвистика и превод” – на английски език" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(756) "1998 Увод в лингвистиката, първа част, гост-лектор, Тракийски университет, Одрин, Турция. 2001 Увод в лингвистиката, втора част, гост-лектор, Тракийски университет, Одрин, Турция. 2012 Граматика на разговорния английски език, Тракийски университет, Одрин, Турция, по линия на програма Еразъм. 2013 Субституция и елизия в разговорния английски език. Езикът на текстовите съобщения. Одрин, Турция, по линия на програма Еразъм." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(163) "английско езикознание, контрастивна лингвистика, езикоусвояване, корпусна лингвистика." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(173) "2007 г. университета Кеймбридж. 10.2008 - 02.2009 г. университета Охайо Стейт, САЩ, по линия на Фулбрайт" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(5130) "1.Темпус проект в областта на европейските изследвания с Университетета в Улвърхемптън, Великобритания - 1994-1997 2.Проект по линия на британски съвет (съвместно с Университета в Сейнт Ендрюз, Шотландия, и Нов български университет, София) - 1994-1997 3.Международен проект в България – Интензивен езиков курс по секторна програма \"Еразъм\" Програма \"Учене през целия живот\" - № 2011-ERA-EILC-6 – 04.09-25.09.2011г., немски език Национални научни проекти 4.Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС 5.Проект № BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 6.Национален проект на ШУ: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л доц. д-р Юрий Проданов. 7.Национален проект на ШУ: „Всекидневието: места, памет, езици” - Проект № 7987/2008, р-л: доц. д-р Р. Ангелова, катедра История 8.Национален проект на ШУ:„Език, познание, комуникация” - РД-05-348/ 12.03.2010, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“. 9.Национален проект на ШУ:„Комуникация и култура” - РД-05-165/ 25.02.2011, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“. 10. Национален проект на ШУ:„Съвременни аспекти в англицистиката / в съпоставителен план/” - РД-05-265/ 15.03.2012, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“. 11. Национален проект на ШУ: "Динамизъм, интердисциплинарност, вaриативност" - РД-08-273/15.03.2013, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“. 12. Национален проект на ШУ: 2014 "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ 13. Проект BG051PO001-3.3.06-003 „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, финансиран по програма Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 14. 2014 " Чуждоезикова подготовка на преподавателите в ШУ" (№ РД-08-248/2014), р-л доц. д-р Снежана Петрова Бойчева, ШУ 15. Университетски проект на ШУ: 2015 "Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ 16. Университетски проект на катедра АФ: РД-08-129/08.02.2016. Challenges in language teaching and research 17. Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ РД-08-065/1.02.2016, р-л доц. д-р Снежана Бойчева." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(195) "заместник декан - 21.12.1996 - 04.11.1998 в.и.д. ръководител катедра - 12.03.2004 - 09.04.2004 ръководител катедра - 01.10.2004 - ??.06.2008" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(462) "Ръководител на проекти: „Език, познание, комуникация” - РД-05-348/ 12.03.2010 „Комуникация и култура” - РД-05-165/ 25.02.2011 „Съвременни аспекти в англицистиката / в съпоставителен план/” - РД-05-265/ 15.03.2012. "Динамизъм, интердисциплинарност, вaриативност" - РД-08-273/15.03.2013" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(262) "Дружество за българо-британски изследвания Съюз на учените в България Българска асоциация на преподавателите по английски език BETA - IATEFL affiliate" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. доц. д-р  Теменужка Минкова Сеизова-Нанкова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 054 830365 вътр.145

Email: seizova@shu.bg; tseizova@yahoo.com

Приемно време:

Завършен университет, специалност

Софийски университет "Св. Климент Охридски”, специалност Английска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

1984-1990 - ЕСПУ "Ернст Телман" - Ловеч

Заемани академични длъжности

1990 - асистент

1992 - главен асистент

1998 - доцент

Придобити научни степени

1993 - кандидат на науките

Водени лекции и/или упражнения

На студенти Английска филология - бакалавърска степен

Съвременен английски език: Фонетика и фонология,

Съвременен английски език: Морфология,

Съвременен английски език: Синтаксис,

Съвременен английски език: Семантика и лексикология

На студенти Приложна лингвистика - бакалавърска степен

Практически английски език - граматика и превод:

На студенти Английска филология - магистърска степен:

Контрастивна лингвистика

Корпусна лингвистика

На студенти Растителна защита - бакалавърска степен

Практически английски език

На студенти в специалността НУПЧЕ - бакалавърска степен

Лингвистични особености на усвояването на английски език в училищна възраст.

НОВИ ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ

2012 ИД. Корпусна лингвистика - в магистърска програма на Английска филология „Лингвистика и превод” – на английски език

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

1998 Увод в лингвистиката, първа част, гост-лектор, Тракийски университет, Одрин, Турция.

2001 Увод в лингвистиката, втора част, гост-лектор, Тракийски университет, Одрин, Турция.

2012 Граматика на разговорния английски език, Тракийски университет, Одрин, Турция, по линия на програма Еразъм.

2013 Субституция и елизия в разговорния английски език. Езикът на текстовите съобщения. Одрин, Турция, по линия на програма Еразъм.

Области на научни интереси

английско езикознание, контрастивна лингвистика, езикоусвояване, корпусна лингвистика.

Специализации

2007 г. университета Кеймбридж.

10.2008 - 02.2009 г. университета Охайо Стейт, САЩ, по линия на Фулбрайт

Участия в международни и национални научни проекти

1.Темпус проект в областта на европейските изследвания с Университетета в Улвърхемптън, Великобритания - 1994-1997

2.Проект по линия на британски съвет (съвместно с Университета в Сейнт Ендрюз, Шотландия, и Нов български университет, София) - 1994-1997

3.Международен проект в България – Интензивен езиков курс по секторна програма \"Еразъм\" Програма \"Учене през целия живот\" - № 2011-ERA-EILC-6 – 04.09-25.09.2011г., немски език

Национални научни проекти

4.Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС

5.Проект № BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките

6.Национален проект на ШУ: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л доц. д-р Юрий Проданов.

7.Национален проект на ШУ: „Всекидневието: места, памет, езици” - Проект № 7987/2008, р-л: доц. д-р Р. Ангелова, катедра История

8.Национален проект на ШУ:„Език, познание, комуникация” - РД-05-348/ 12.03.2010, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“.

9.Национален проект на ШУ:„Комуникация и култура” - РД-05-165/ 25.02.2011, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“.

10. Национален проект на ШУ:„Съвременни аспекти в англицистиката / в съпоставителен план/” - РД-05-265/ 15.03.2012, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“.

11. Национален проект на ШУ: "Динамизъм, интердисциплинарност, вaриативност" - РД-08-273/15.03.2013, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“.

12. Национален проект на ШУ: 2014 "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

13. Проект BG051PO001-3.3.06-003 „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, финансиран по програма Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

14. 2014 " Чуждоезикова подготовка на преподавателите в ШУ" (№ РД-08-248/2014), р-л доц. д-р Снежана Петрова Бойчева, ШУ

15. Университетски проект на ШУ: 2015 "Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

16. Университетски проект на катедра АФ: РД-08-129/08.02.2016. Challenges in language teaching and research

17. Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ РД-08-065/1.02.2016, р-л доц. д-р Снежана Бойчева.

Заемани ръководни позиции

заместник декан - 21.12.1996 - 04.11.1998

в.и.д. ръководител катедра - 12.03.2004 - 09.04.2004

ръководител катедра - 01.10.2004 - ??.06.2008

Организационна дейност

Ръководител на проекти:

„Език, познание, комуникация” - РД-05-348/ 12.03.2010

„Комуникация и култура” - РД-05-165/ 25.02.2011

„Съвременни аспекти в англицистиката / в съпоставителен план/” - РД-05-265/ 15.03.2012.

"Динамизъм, интердисциплинарност, вaриативност" - РД-08-273/15.03.2013

Членства в научни организации

Дружество за българо-британски изследвания

Съюз на учените в България

Българска асоциация на преподавателите по английски език BETA - IATEFL affiliate

Дисертации

1993г. - Функционална изреченска перспектива и интонация на съобщителното изречение в английски и български език - докторска дисертация - 1

Монографии

2016г. - 2016 Seizova-Nankova, T. Lexicogrammar of V_hand(s) Collocations. A Corpus-Driven Analysis. Episkop Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 2016. 340 pp. ISBN 978-619-201-120-8. - 2

2016г. - 2016 - Todorova et al. (eds. ). Challenges for English Teaching and Research. Asenovits, 2016. - 2

Учебници

2013г. - 2013 - The Sentence. cdo.shu.bg. ISBN: 978-954-577-741-7 - 6

Учебни помагала

2015г. - 2015г. Тодорова, Р., Т. Сеизова-Нанкова (ред.) „120 български и английски текста за превод” (второ издание). Асеневци трейд ЕООД, 2015. ISBN: 978-954-8898-58-4. (в колектив) - 7

2011г. - 120 български и английски текста за превод”. (съвм. с колектив), Велико Търново: Фабер. c.114. 2011. ISBN: 978-954-400-593. - 7

2009г. - 10 примерни теста за кандидат-студeнтски изпит по английски език. (съавт.). Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”. 2009. - 7

2009г. - 12 примерни теста за кандидат-студeнтски изпит по английски език. (съавт.)"Епископ Константин Преславски” - 7

1996г. - Reader in English Syntax. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"- Шумен. 1996. - 206 с. (съавт. Жана Молхова) - 7

Студии

2015г. - Seizova-Nankova, Temenuzhka. How Valency Theory Shakes Hands With Usage. Litermedia. 2015. Pp. 30.http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=204 - 3

Статии

2017г. - 2017г. – Seizova-Nankova T. Constructions with PRESS_MOUTH Collocations. – In: Todorova et al. (eds.). Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. – Series in Linguistics, Culture and FLT, issue 2. Assenevtsi, 2017. 40-52. (co-author) - 4

2016г. - 2016 Seizova-Nankova, T. Valency constructions at work: a case study. Todorova et al. (eds.) “Challaneges in English Teaching and Research”. Asenevtsi, 2016.pp.21-41. - 4

2015г. - 2015 Seizova-Nankova. Ilina Doykova and Temenuzhka Seizova-Nankova. Identification of the Category of Adjective in English. A Corpus-based Approach. The Global and the Local: Current Trends in English Studies and Translation (co-author)). pp.34-44. - 4

2015г. - 2015 Seizova-Nankova. T. Seizova-Nankova. Sociolinguistic Implications in Contexts of Use. The Global and the Local: Current Trends in English Studies and Translation. Pp. 91-111. - 4

2015г. - Seizova-Nankova 2015: Temenuzhka Seizova-Nankova. Analysis Of The Wash_Hands Collocation: A Corpus-Driven Approach. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том I. Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, с. 49-64. - 4

2014г. - 2014. Seizova-Nankova, T. “Developing Collocational Competence. A Case Study.” The 12th International Language, Literature and Stylistics Symposium. Book of Proceedings.. Edirne-2014. ISBN: 978-975-374-161-3. pp.850-854. - 4

2014г. - 2014 - Seizova-Nankova, T.‘Translation, Meaning, Corpоra. ‘English studies: Problems in Translation and Contrastive Linguistics”"Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" English Department. Konstantin Preslavsky University Press. 2014. - 4

2014г. - 2014 - Seizova-Nankova. ‘A Corpus –Based AnalysisOf The Verb “Seem”. English studies: Problems in Translation and Contrastive Linguistics”"Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" English Department. Konstantin Preslavsky University Press. 2014. С.98-108. (съавтор) - 4

2013г. - “The role of adjectives in Technical English – a Corpus-Based Analysis and Strategies for Enhanced Learning. “ Lateum 2013 Conference Proceeding. ELT and linguistics – 2013: New Strategies for Better Solutions. pp. 7-11..(в съавт. с Ilina Doykova) - 4

2013г. - 2013 - Predicative Adjectives in ESP – A Corpus-Based Approach, In Nedelcheva, S., D. Cheshmedzhieva-Stoycheva (eds.). Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity, English Department. Constantin Preslavsky University Press. 2013, с.43-52.(в съавт. с Ilina Doykova) - 4

2013г. - 2013 - Error Analysis, Interlanguage and Language Transfer as a Younger Learner EFL Classroom. In Nedelcheva, S., D. Cheshmedzhieva-Stoycheva (eds.). Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity, English Department. Constantin Preslavsky University Press.2013, с.83-92. (в съавт. с S. Georgieva) - 4

2012г. - Seizova-Nankova, T. Intensive reading /IR - The role of the teacher in achieving it. Pres., 21st BETA conference Ruse/Bulgaria, March 31. 2012. http://www.beta-iatefl.org/4010/blog-publications/extensive-voluntary-part-ii/ - 4

2012г. - Seizova-Nankova, T. “Galvanizing fresh strategies for Intensive and Extensive Reading in Bulgarian ELT.” – Сборник „Current Trends in the Study of English.“, Шумен: Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, 2012, с.121-130.(в съавт. с B. Templer) - 4

2011г. - Primary school education and computer-based language study”. PPPt. BETA – IATEFL - affiliate international conference, 30.04.2011-01.05.2011, NBU, Sofia, Bulgaria.

2011г. - Сеизова-Нанкова, Т. К-въпросите в английски и български: импликации за ЧЕО. Епископ-Константинови четения „ Viva academia“, т. 17, 2011, стр. 95-105. - 4

2010г. - Possessive Determiners in the NP Structure of English and Bulgarian. // Език, Култура, Идентичност. Фабер: Шумен, 2010. т. I. 70-82 - 4

2010г. - Identity and Non-identity Clause Relations // Език, познание, комуникация. УИ „Епископ К. Преславски: Шумен, 2010. 120-127 - 4

2009г. - Subject-to-Subject Raising .//Даскалова Д. , К. Константинов (ред.) Епископ-Константинови четения. Ун. Из-во “Еп. К. Преславски”, Шумен, т. 12., 2009, pp.166-178 - 4

2009г. - Езикът на всекидневието: сравнителен анализ на сегашно време в българския и английския език. Сборник „Всекидневието: места, памет, езици”. Университетскоиздателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009: 268-276. (в съавт. с М. Цветкова) - 4

2007г. - Функциональные эквиваленты английской именной группы с посессивом в русском языке. (съавт.) // Мир русского слово и русское слово в мире. 11 коргрессМАПРЯЛ, т.5, София 2007. с. 16-20 - 4

2005г. - Semantic Dichotomies and Syntactic Differences of the NP with a Possessive in English and Bulgarian and their implications for foreign language learning. //The Transatlanticand the Transnational in a Changing Cultural Context. Conference proceedings. M. Danova (ed. ) Polis Publishing. Sofia 2005. pp.205-215 - 4

2003г. - Constituent оr Phrase. A Focus on the Analysis of the Clause. // НАУЧНА СЕСИЯ 2002 СБОРНИКНАУЧНИ ТРУДОВЕ ЧАСТ I ФИЛОЛОГИИ Шумен, 2003. pp. 255-260 - 4

2003г. - Determination in the Bulgarian-English Interlanguage (Primary Level).// Proceedings. Pedagogical College, Dobrich. Volume III C. Episkop Konstantin Preslavsky UniversityPress. 2003. pp. 91-93 - 4

2002г. - За някои употреби на възвратните (рефлексивните) и обикновените притежателни местоимения в бьлгарски език в съпоставка с английски език.(On some uses ofthe reflexive and non-reflexive possessive pronouns in Bulgarian in comparison with English). //Conference Proceedings of the International Jubilee scientific Conference in June 2000. Икономиката и развитието на обществото..ТV. Ун. Издателство Икономически университет Варна 2002. с.90-96 - 4

2002г. - On Some Uses of the English NP with a Possessive and Its Bulgarian Translation Equivalents. // BWPL (Bucharest Working Papers in Linguistics, vol. IV, issue 2/2002,pp.40-51 - 4

2002г. - The Possessive in the Structure of NP - Subject to Intra- and Interlingual Nominalization Transformations.// Dialogues. American Studies in an International Context. 10thAnniversary of American and British Studies at Plovdiv University. Jubilee Conference of Plovdiv University. 31 October-3 November. Conference Proceedings. 2002. pp. 313- 317 - 4

2001г. - On Reflexives and Reflexive Meaning (based on material from English, Bulgarian, German, and Russian). (в съавт.). //Proceedings of the International Conference at Al.I.CuzaUniversity, Iasi, 21-24 March, 2001. Living in between and on Borders: Constructions of Gender, Ethnicity, Race, Class and Sexuality along the Centuries. Universitas XXI. pp. 71-77 - 4

2001г. - Grammatical Ambiguity. //Морски научен форум, Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение. ВВУ Никола Йонков Вапцаров‚ Т. 3, Varna 2001 ISSN 1310-9278,рр. 94-97 - 4

2001г. - Gender and Pronominalization of a Singular Generic Referent in English and Bulgarian. //The case for women: Britain and Europe. St Kliment Ohridski University Press Sofia2001, pp75-85 ISBN 954-07-1356-0 - 4

2001г. - Lexicalization Patterns of Two Types of Referential Relations in English. // A XXIX-A SESIUNE DE COMUNICARI STIINTIFICE CU PARTICIPARE INTERNATIONALA“TEHNOLOGII MODERNE IN SECOLUL XXI” BUCURESTI, 15-16 Noiembrie 2001, pp. 90-94 - 4

2001г. - The English Possessive - The Interface Between Grammar and Pragmatics. // The Annals of the “Dunarea de Jos” University of Galati, Fascicle XIII, Language and Literature.Year 2001 ISSN 1221-4647 Tipografia UNIVERSITATII ‘DUNAREA DE JOS’ GALATI, Romania, pp. 45-48 - 4

2000г. - Some Observations on Relative clauses beginning with who, which and whose in English and kojto, kakvato and cijto in Bulgarian. // Seventy Years of English and AmericanStudies in Bulgaria. Eds. Zelma Catalan, Christo Stamenov, and Evgenia Pancheva. Papers of the International Conference held in Sofia, 1-3 October 1998. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2000. pp. 112-117. ISBN:954-07-1393-5 - 4

1999г. - The Adjectival Comparative Construction in English and Bulgarian.” // Проблеми на социолингвистиката. Езикът и съвременността. Eds. M. Videnov, A. Angelov, K.Aleksova, K. Stoyanov, J. Tisheva, H. Kyuchukov. София, т.6, 1999, с. 26-30 - 4

1998г. - V + V Distribution in English and Bulgarian. //Europe: Real and Imagined: Proceedings of the Second Interantional European Studies Conference, Varna, Bulgaria, June 1997,(Eds.) P. Brett, M. Dangerfield, G. Hambrook, L. Kostova, PIC Publishers: Bulgaria. 1998. с. 369-376 - 4

1996г. - Омонимия и игра на думи. //Научни трудове: Филология. Кн. 36, В. Търново. с. 468-476 - 4

1996г. - А Note on Extraposition. //Europe: From East to West: Proceedings of the First international European Studies Conference. Varna 1996. eds. M. Dangerfield et al. VelikoTurnovo: PIC Press. с.211-221 - 4

1995г. - Екзистенциалната конструкция с there is/there are - интонационен аспект. //Научно-тематичен сборник, част, Матеметика и филолофия. Шумен. 1995. с. 158-165 - 4

1995г. - Видови различия между безподложните герундиални и инфинитивни конструкции в английския език. //Научно-тематичен сборник, част, Математика и филология.Шумен. 1995. с. 195-203 - 4

1995г. - За комуникативната рамка на изречението и нейното интонационно изразяване в английски и български език. //Научни трудове: Филологии. Кн 36. В. Търново.1995. с. 380-389 - 4

1994г. - Курсивът като интонационен маркер в писмения английски език и неговата реализация в писмения български език. //Втори колоквиум по езикознание. Доклади исъобщения. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Филологически факултет: Абагар. В. Търново. 1994. с. 214-222 - 4

1990г. - Психологически и психолингвистични аспекти на интонацията. //Чуждоезиково обучение. 1990. № 3. с.64-67 - 4

1987г. - Ядреният тон в помощ на обучението по английски език. Осма научно-методическа конференция на тема: Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение.//Съпоставително езикознание. Т. 12. 1987. № 3. с.121-123 - 4

1987г. - Прозодичната характеристика на английския и българския личен глагол (аналитична форма) като обективна основа за интерференция. //Чуждоезиково обучение.1987. № 2. с.35-40 - 4

1986г. - Аналитичните глаголни форми и прозодията като средство за изразяване на функционалната изреченска перспектива в английския и българския език. //Съпоставително езикознание. Т. 11. 1986. № 6. с. 25-30 - 4

1984г. - Функционална изреченска перспектива и интонация при съобщителните изречения в английския и българския език. //Съпоставително езикознание. Т. 9. 1984. № 4.с. 30-39 - 4

Доклади

2016г. - 2016 - Seizova-Nankova 2016. Discourse Grammar: Implications for Foreign Language Learning and Teaching. Teaching and Learning English:From No Tech to High Tech. How to Motivate Learners? 25th BETA-IATEFL Annual International Conference 3rd - 5th June 2016, Paisii Hilendarski University, Plovdiv, Bulgaria. - 5

2015г. - 2015 - Collocations and Data-driven Learning. A paper presented at the 24th Annual International Conference. Celebrating Variety: Making the Most of Your Learning and Teaching Context. Sofia, 5th -7th June, 2015. - 5

2014г. - 2014 - Seizova-Nankova. “Productive Vocabulary in ESP (Adjective Patterns Perspective)”23rd BETA-IATEFL Annual International Conference, 11th – 13th April 2014, Blagoevgrad. THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM: CAN RESEARCH MEET PRACTICE? (съавтор) - 5

2013г. - 2013 г..“The role of adjectives in Technical English – a Corpus-Based Analysis and Strategies for Enhanced Learning. “ ELT and linguistics – 2013 New strategies for better solutions, XI International conference, 2-4 October 2013, with the participation of the British Council, the American Embassy, IATEFL and FIPLV. Lateum 2013 Moscow, Russia (в съавт. с Ilina Doykova) - 5

2012г. - Сеизова-Нанкова, Т. „Developing collocational competence A case study.“ - 12th International Language, Literature and Stylistics Symposium, October 18-20, 2012, Тракийски университет, Одрин, Турция - 5

2012г. - Seizova-Nankova, T. “Galvanizing fresh strategies for Intensive and Extensive Reading in Bulgarian ELT.” – Round table, 23-25.11.2012., Trakya University (Тракийски университет), Одрин, Турция. .(в съавт.) - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2013г. - „Относно учебника Английска морфология – традиционна и когнитивна перспектива.“ В сп. Любословие. УИ „Епископ К. Преславски”. 2013 г. С. 266-270. - 10

2013г. - 2013. становища за хабилитация на: Цветелина Харакчийска, РУ, Диана Железова–Миндизова, РУ – Филиал Силистра, Светла Неделчева, ШУ. - 10

2012г. - становищe за хабилитация на: Надя Наумова /ВВМУ - Варна/; 2012 - 10

Цитирания

2016г. - 2016 - Seizova-Nankova, T. Lexicogrammar of V_hand(s) Collocations. A Corpus-Driven Analysis. 2016. 340 pp. ISBN 978-619-201-120-8. Цитиранo B: Русева, Петранка Тодорова. ИМПЕРАТИВЪТ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК – ЛИНГВИСТИЧНИ И КОМУНИКАТИВНИ АСПЕКТИ. Автореферат. Университетско издателство „ Епископ Константин Преславски“ 2016. Стр.8. - 11

2016г. - 2016 - Seizova-Nankova, T. The Sentence. cdo.shu.bg. ISBN: 978-954-577-741-72013 (е-module). Цитиранo B: Русева, Петранка Тодорова. ИМПЕРАТИВЪТ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК – ЛИНГВИСТИЧНИ И КОМУНИКАТИВНИ АСПЕКТИ. Автореферат. Университетско издателство „ Епископ Константин Преславски“ 2016. Стр.20. - 11

2016г. - 2016 - Seizova-Nankova 2013. , T. Seizova-Nankova The Sentence. cdo.shu.bg. ISBN: 978-954-577-741-72013 (е-module). Цитиранo B: Русева, Петранка Тодорова. ИМПЕРАТИВЪТ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК – ЛИНГВИСТИЧНИ И КОМУНИКАТИВНИ АСПЕКТИ. PhD Dissertation. 2016. Pp.247. p.80. - 11

2016г. - 2016 - Сеизова-Нанкова 1998: Seizova-Nankova, T. Structure and Functioning of the English Clause. Habilitation work. Shumen: Shumen University, 1998. Цитиранo B: Русева, Петранка Тодорова. ИМПЕРАТИВЪТ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК – ЛИНГВИСТИЧНИ И КОМУНИКАТИВНИ АСПЕКТИ. PhD Dissertation. 2016. Pp.247. p.24. - 11

2016г. - 2016 - Дойкова и Сеизова-Нанкова 2013а. Дойкова и Сеизова-Нанкова 2013а: Doykova I., T. Seizova-Nankova. “The role of adjectives in Technical English – a Corpus-Based Analysis and Strategies for Enhanced Learning. “ELT and linguistics – 2013. New strategies for better solutions”, XI International conference, 2-4 October 2013,with the participation of the British Council, the American Embassy, IATEFL and FIPLV. Lateum 2013 Conference Proceeding. Moscow, Russia pp. 7-11. Цитиранo B: Русева, Петранка Тодорова. ИМПЕРАТИВЪТ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК – ЛИНГВИСТИЧНИ И КОМУНИКАТИВНИ АСПЕКТИ. PhD Dissertation. 2016. Pp.247. p.85. - 11

2016г. - 2016 - Дойкова и Сеизова-Нанкова 2013б. Дойкова и Сеизова-Нанкова 2013б: Doykova I., T. Seizova-Nankova. ‘Predicative Adjectives in ESP – A Corpus-Based Approach’, In Nedelcheva, S., D. Cheshmedzhieva-Stoycheva (eds.). Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. English Department. Constantin Preslavsky University Press, pp. 43-52. Цитиранo B: Русева, Петранка Тодорова. ИМПЕРАТИВЪТ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК – ЛИНГВИСТИЧНИ И КОМУНИКАТИВНИ АСПЕКТИ. PhD Dissertation. 2016. Pp.247. p.85. - 11

2016г. - 2016 - Сеизова-Нанкова 2015b: Seizova-Nankova, T. Analysis Of The Wash_Hands Collocation: A Corpus-Driven Approach. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том I. Съст.: Ант. Димитрова, Сн. Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, с. 49-64. Цитиранo B: Русева, Петранка Тодорова. ИМПЕРАТИВЪТ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК – ЛИНГВИСТИЧНИ И КОМУНИКАТИВНИ АСПЕКТИ. PhD Dissertation. 2016. Pp.247. p.241. - 11

2016г. - 2016 - Сеизова-Нанкова 2016. Seizova-Nankova, T. Lexicogrammar of V_hand(s) Collocations. A Corpus-Driven Analysis. Episkop Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 2016. 340 pp. ISBN 978-619-201-120-8. Цитиранo B: Русева, Петранка Тодорова. ИМПЕРАТИВЪТ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК – ЛИНГВИСТИЧНИ И КОМУНИКАТИВНИ АСПЕКТИ. PhD Dissertation. 2016. Pp.247. p.24. - 11

2016г. - 2016 - Сеизова-Нанкова 2015а: Seizova-Nankova, T. How Valency Theory Shakes Hands With Usage. Litermedia. 2015. pp.30. 12.02. 2016г.) http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=204 Цитиранo B: Русева, Петранка Тодорова. ИМПЕРАТИВЪТ В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК – ЛИНГВИСТИЧНИ И КОМУНИКАТИВНИ АСПЕКТИ. PhD Dissertation. 2016. Pp.247. p.246. - 11

2015г. - 2015 - Seizova-Nankova (2012b.) Seizova-Nankova, T. Intensive reading – IR, Presentation. 21st BETA conference Ruse/Bulgaria, March 31. В: Vanya Dyulgerova-Toneva. ADJ+Noun Patterns in the CAE Papers: Corpus-linguistics Analysis & Lexical Approach 2015. Дипломна работа. 2015. - 11

2015г. - 2015 - Seizova–Nankova, T. (2012.). “Developing Collocational Competence. A Case Study.” The 12th International Language, Literature and Stylistics Symposium. Book of Proceedings. 18-20.October 2012. Trakya University, Edirne-2014. ISBN: 978-975-374-161-3. pp.850-854. В: Vanya Dyulgerova-Toneva. ADJ+Noun Patterns in the CAE Papers: Corpus-linguistics Analysis & Lexical Approach 2015. Дипломна работа. 2015. - 11

2015г. - 2015 - Seizova-Nankova, T. (2012a.). Primary school education and computer-based language study. BETA Papers, 2012. В: Vanya Dyulgerova-Toneva. ADJ+Noun Patterns in the CAE Papers: Corpus-linguistics Analysis & Lexical Approach 2015. Дипломна работа. 2015. - 11

2015г. - 2015 - Сeизова-Нанкова 1994: Seizova-Nankova T. Курсивът като графично изразен интонационен маркер в писмения английски език и неговата реализация в писмения български език. In: Second colloquium in linguistics: Articles and Reports. Abagar Publishing Press.c. 221. В: Деяна Вълчева Пенева. Речевият акт извинение в продукцията на българи, учещи английски език. Докторска дисертация. Автореферат. Университетско издателство „ Епископ Константин Преславски“ 2015. Стр.16. - 11

2015г. - 2015 - Сеизова-Нанкова 2014: Seizova-Nankova T. ‘Translation, Meaning, Corpоra.’ English studies: Problems in Translation and Contrastive Linguistics (Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание). Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. Pp.60-74. 2014. В: Деяна Вълчева Пенева. Речевият акт извинение в продукцията на българи, учещи английски език. Докторска дисертация. Автореферат. Университетско издателство „ Епископ Константин Преславски“ 2015. Стр.10. - 11

2015г. - 2015 - Сеизова-Нанкова 2014: Doykova I., T. Seizova-Nankova.“The role of adjectives in Technical English – a Corpus-Based Analysis and Strategies for Enhanced Learning. ELT and linguistics – 2013. New strategies for better solutions, XI International conference, 2-4 October 2013, with the participation of the British Council, the American Embassy, IATEFL and FIPLV. Lateum 2013 Conference Proceeding. 7-11. ( co-author Дойкова) В: Деяна Вълчева Пенева. Речевият акт извинение в продукцията на българи, учещи английски език. Докторска дисертация. Автореферат. Университетско издателство „ Епископ Константин Преславски“ 2015. Стр.10. - 11

2014г. - 2014 - Seizova-Nankova, T. Developing collocational competence. A case study. 12th International language, Literature and Stylistics Symposium, Edirne, Trakya University, Turkey. Oct. 18-20, 2012. В: Katerina Slavova. English Collocations And Idioms With The Colour Terms Blue, Red, Black And White - A Corpus-Based Study. 2014. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=153,Стр.3. - 11

2014г. - 2014 г. - Seizova-Nankova, T. Primary school education and computer-based language study, BETA Papers, 2012. В: Katerina Slavova. English Collocations And Idioms With The Colour Terms Blue, Red, Black And White - A Corpus-Based Study. 2014. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=153,Стр.21. - 11

2014г. - 2014 - Seizova-Nankova, T., Templer, B. ”Galvanizing fresh strategies for Intensive and Extensive Reading in Bulgarian ELT.” В:Petranka Ruseva. Negative imperatives with let’s in the context of corpus linguistics. English studies: Problems in Translation and Contrastive Linguistics. English Department. Konstantin Preslavsky University Press. 2014. Стр. - 11

2014г. - Seizova-Nankova. “The role of adjectives in Technical English – a Corpus-Based Analysis and Strategies for Enhanced Learning. “ELT and linguistics – 2013. New strategies for better solutions”, XI International conference, 2-4 October 2013,with the participation of the British Council, the American Embassy, IATEFL and FIPLV. Lateum 2013 Conference Proceeding. Moscow, Russia. 7-11.(co-author) В: В: Деяна Вълчева Пенева. Речевият акт извинение в продукцията на българи, учещи английски език. Университетско издателство Епископ Константин Преславски. 2014. Стр.10 - 11

2014г. - 1994: Seizova-Nankova T. Курсивът като графично изразен интонационен маркер в писмения английски език и неговата реализация в писмения български език. In: Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Филологически факултет: Абагар. В. Търново. 1994. с. 214-222 В: Деяна Вълчева Пенева. Речевият акт извинение в продукцията на българи, учещи английски език. Университетско издателство Епископ Константин Преславски. 2014. Стр. 16 - 11

2014г. - Seizova-Nankova, T.‘Translation, Meaning, Corpоra. ‘English studies: Problems in Translation and Contrastive Linguistics”"Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" English Department. Konstantin Preslavsky University Press. 2014. В: Деяна Вълчева Пенева. Речевият акт извинение в продукцията на българи, учещи английски език. Докторска дисертация. Автореферат. Университетско издателство „ Епископ Константин Преславски“ 2014. Стр.10 - 11

2014г. - 2014. Seizova-Nankova, T. “Developing Collocational Competence. A Case Study.” В: The 12th International Language, Literature and Stylistics Symposium. Book of Proceedings. 18-20.October 2012. Trakya University. Edirne-2014. ISBN: 978-975-374-161-3. pp.850-854. В:Petranka Ruseva. Negative imperatives with let’s in the context of corpus linguistics. English studies: Problems in Translation and Contrastive Linguistics. English Department. Konstantin Preslavsky University Press. 2014. Стр. 135. - 11

2014г. - 2014. Seizova-Nankova, T. “Developing Collocational Competence. A Case Study.” In: The 12th International Language, Literature and Stylistics Symposium. Book of Proceedings. 18-20.October 2012. Trakya University. Edirne-2014. ISBN: 978-975-374-161-3. pp.850-854. B: Ибрюм, С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс; Монография. ISBN 978-954-577-946-6, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014 г., стр. 237. - 11

2014г. - Сеизова-Нанкова Т. “К-въпросите в английски и български: импликации за ЧЕО”. In Епископ-Константинови четения “Viva academia”, т. 17, 2011: 95-105. В: Nikolova, Yanita. Quiz Questions – Specific Syntax And Structure (A Corpus-Based Research). English studies: Problems in Translation and Contrastive Linguistics. English Department. Konstantin Preslavsky University Press. 2014. Стр.166. - 11

2014г. - Seizova-Nankova T. “Some Observations on Relative clauses beginning with who, which and whose in English and kojto, kakvato and cijto in Bulgarian”. In Seventy Years of English and American Studies in Bulgaria. Catalan, Z., Stamenov, Ch., E. Pancheva (eds.). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2000. 112-117. В: Nikolova, Yanita. Quiz Questions – Specific Syntax And Structure (A Corpus-Based Research). English studies: Problems in Translation and Contrastive Linguistics. English Department. Konstantin Preslavsky University Press. 2014. Стр.166. - 11

2014г. - Seizova-Nankova, T. Intensive reading /IR - The role of the teacher in achieving it. Pres., 21st BETA conference Ruse/Bulgaria, March 31. 2012. http://www.beta-iatefl.org/4010/blog-publications/extensive-voluntary-part-ii/ В: Katerina Slavova. English Collocations And Idioms With The Colour Terms Blue, Red, Black And White - A Corpus-Based Study. 2014. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=153, Стр.21 - 11

2013г. - 2013 г.Seizova-Nankova T. Psihologicheski I psiholingvistichni apsekti na intonaciyata. //Second language education. N 3,1990. 64-67. В: Деяна Вълчева. Purposes and prosodic manifestation of the apology speech event. Konstantin Preslavskiy annual proceedings. Voume 19. Shumen University, 2013. (in press). Pp.4. - 11

2013г. - 2013 г. Seizova-Nankova T. Yadreniyat ton v pomosht na obuchenieto po angliyski ezik. VIIIth conference: Comparative linguistics and second language education.// Comparative linguistics. V.12, N3, 1987.121-123. В: Деяна Вълчева. Purposes and prosodic manifestation of the apology speech event. Konstantin Preslavskiy annual proceedings. Voume 19. Shumen University, 2013. (in press). pp. 4 - 11

2013г. - 2013 г. Seizova-Nankova,T.”The Possessive in the Structure of P – Subject to Intra- and Interlingual Nominalization Transformation.”Dialogues. American Studies in an International Context Conference Proceedings, Plovdiv University, pp. 313-317. In: Svetlana Nedelcheva. Space, Time and Human Experience & A Cognitive View on English and Bulgarian Prepositions.Konstantin Preslavsky University Publishing Housem Shumen, 2013, p. 197. - 11

2013г. - 2013 г. Seizova-Nankova,T.”On Reflexives and Reflexive Meaning (based on material from English, Bulgarian, German, and Russian).” Proceedings of the International Conference Living in between and on Borders, Cuza University, Iasi, Universitas XXI:71-77. (co-author) 2001. In: Svetlana Nedelcheva. Space, Time and Human Experience& A Cognitive View on English and Bulgarian Prepositions.Konstantin Preslavsky University Publishing Housem Shumen, 2013, p. 162. - 11

2013г. - 2013 г. - Seizova-Nankova,T. (2012). Primary school education and computer-based language study, BETA Papers, 2012. Цитирано в: Илина Дойкова. Ways of searching the zeitgeist of modernity http://www.beta-iatefl.org/4826/blog-publications/a-corpus-based-approach-to-modern-fiction/ - 11

2013г. - 2013 г. - Seizova-Nankova,T. (2012). Developing collocational competence. A case study. 12th International language, Literature and Stylistics Symposium, Edirne, Trakya University, Turkey. 2012. В: Илина Дойкова. Ways of searching the zeitgeist of modernity http://www.beta-iatefl.org/4826/blog-publications/a-corpus-based-approach-to-modern-fiction/ - 11

2012г. - 2012 г. - Seizova-Nankova, T . „Developing collocational competence. A case study.“, 12th International Language, Literature and Stylistics Symposium, October 18-20,Тракийски университет, Одрин, Турция. 2012. (под печат). Цитирано в: Tsvetkova, M. On the inseparability of grammar and lexis in the English present progressive construction. - в сборник Current Trends in the Study of English, Шумен: Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, 2012, с. 69. - 11

2012г. - 2012 г. - Seizova-Nankova, T . „Психологически и психолингвистични аспекти на интонацията.“ - Чуждоезиково обучение.. N 3,1990. 64-67. Цитирано в: Peneva, D. Speech situation, speech event and speech act in the domain of apology speech act pragmatics. в сборник Current Trends in the Study of English, Шумен: Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, 2012, с.25. - 11

2012г. - 2012 г. - Seizova-Nankova, T. “The Possessive in the Structure of NP - Subject to Intra- and Interlingual Nominalization Transformations.” - Dialogues. American Studies in an International Context. 10th Anniversary of American and British Studies at Plovdiv University. Conference Proceedings, 2002. 313- 317. Цитирано в: Mollovska, Y.“The Bulgarian Preposition ‘Na’ and Its Equivalents in English.” ЛитерМедия. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=80, стр.11. - 11

2012г. - 2012 г. - Seizova-Nankova, T. Intensive Reading/IR - The role of the teacher in achieving it, Pres, 21st BETA conference Ruse/ Bulgaria, March 31. 2012. http://www.beta-iatefl.org/4010/blog-publications/extensive-voluntary-part-ii/Цитирано в: Templer, B. (2012). “Extensive free voluntary reading and free voluntary listening—some thoughts on why? And how? in Bulgaria.” Presentation, BETA conference Ruse/Bulgaria, March 31. http://www.beta-iatefl.org/3836/blog-publications/extensive-free-voluntary-reading-and-free-voluntary-listening-some-thoughts-on-why-and-how-in-bulgaria/ с..5 - 11

VERBS AND VERB PHRASES
Describes basic grammatical features of one of the most important phrase types in the English sentence.