Проф. д-р Елена Викторовна Стояноваабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(220) "Санкт-Петербургски държавен университет, гр. Санкт-Петербург, Русия, специалности - Руска филология, Албанска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(107) "асистент (1996) главен асистент (2003) доцент (2008) професор (2014)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(64) "доктор по философия (филология) (2002)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(920) "Съвременен руски език (СРЕ - фонетика, лексикология) Странознание на Русия Културна история на Русия Практически руски език (ПРЕ) ПРЕ като втори чужд език ИД: Етнолингвистични аспекти на руската култура ИД: Актуални проблеми на терминологията и терминографията на СРЕ ИД: Културна антропология - РЕ ИД: Руски бизнес етикет ИД: Символи и стереотипи на руската култура ИД: Жаргонът в системата на съвременния руски език ИД:Активни процеси в руската лексика и фразеология ИД: Лексикални иновации в СРЕ" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(716) "Еразмус, 2011, Литва, Вилнюски университет, лекционни курсове Еразмус, 2012, Полша, университет в Лозд, лекционни курсове Еразмус, 2013, Естония, университет в Тарту, лекционни курсове Еразмус, 2014, Полша, университет в Лозд, лекционен курс Еразмус, 2015, Полша, университет в Торун, лекционен курс Еразмус 2016, Полша, университет в Познан, лекционен курс Еразмус 2017, Румъния, ун-т Букурещ, лекционен курс" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(233) "Съвременен руски език, лексикология и фразеология, лингвокултурология, медиалингвистика, методика на чуждоезиковото обучение" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(615) ""Методика на обучението по руски език и лингводидактическо тестиране". РУДН, гр. Москва, Русия (1998 г.) РУДН гр. Москва, Русия (2001 г.) "Современные технологии в преподавании гуманитарных дисциплин". Институт по руски език "А.Пушкин" (2018 г.) "Современные технологии в преподавании гуманитарных дисциплин". Институт по руски език "А.Пушкин" (2019 г.)" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(5822) "2008 Проблеми на когнитивното и функционалната описание на езика, ръководител доц. д-р Валентина Аврамова, вх. № РД-05-414 от 25.04.2008 г. Партньори – Катедра по руски език, Катедра по български език, Катедра по история и теория на литературата, Катедра по Английска филология. брой участници – 17. 2008 Лингвометодични основи на национално ориентиран учебник на чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии, ръководител - доц. д-р Т. Чалъкова, вх. № РД – 05-478 от 7.05. 2008 г. Партньори – Катедра по турски език, Катедра Руски език; брой участници – 14. 2009 Системи за формиране на артикулационни и перцептивни бази в национално ориентиран учебник по чужд език. Организатор ШУ. (вх. № РД-05274 /11.03.2009 г.); Ръководител доц. д-р Т. Чалъкова, брой участници – 6: 4 препод., 1 студ, 1 докт. 2010 Език и култура. Формиране на лингвокултурологичната компетентност при чуждоезиковото обучение. Университетски проект (Договор № 12.03.2010 / 2010 г. ; Вх.№ РД–05 –356); Ръководител доц. д-р Елена Стоянова. Брой участници - 7: 5 преподаватели, 2 студенти. 2011 Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект (Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г.; Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова. Брой участници - 11: 8 преподават, 2 докт., 1 студент. 2012 Лингвометодическите и културноспецифичните аспекти на професионалния език в сферата на туризма (вх.№ РД-05-263/15.03.2012); Ръководител доц.д-р Т.Чалъкова, брой участници – 9. 2013 Русистиката през ХХІ века: традиции и перспективи (вх.№ PД-08-274/ 15.03.2013 г.). Ръководител доц. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 20: 10 преподават, 3 докт., 9 студенти. 2014 Актуални проблеми на българската русистика (Договор № РД-10-611/ 04.04.2014 г.; вх.№ РД-08-274 / 14.03.2014 г.) Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 8 студенти. 2014-2017 Нац. проект BG 051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики” (академичен наставник) 2014 Проект BG 051PO001-4.3.04-0020 Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“.Ръководител проф. д.п.н. М. Георгиева 2014-2017 Межд. проект Медиалингвистика в лицах - Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского университета 2015 Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици (РД-10-673/01.04.2015; РД-08-319/13.03.2015) Брой участници - 22: 14 преподават, 4 докт., 8 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. 2016 Език. Култура. Комуникация (Договор № РД-20-447 / 07.03.2016 г.; вх. № РД-08-128/08.02.2016) Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 10 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. 2017 Езиковата личност в контекста на националното и универсалното” Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова 2017 Чуждоезикова подготовка на преподавателите в ШУ. Ръководител доц. д-р Сн. Бойчева 2017-2018 Межд. проект към фондация „Русский мир“ – 45 години на русистиката в ШУ; № 1796Гр/II-073-17 Ръководител проф. д-р Е. Стоянова 2018 Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.) Ръководител проф. д-р Е. Стоянова 2019 Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. Вх.№ РД 08-113 / 01.02.2019 г. Ръководител ас.д-р Т.Терзиева" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(347) "Член на Контролния съвет на ШУ (2012–2016) Зам.-председател на Контролния съвет на ШУ (от 2016) Отговорен редактор на изд."Годишник на ШУ (ФХН)" (2009–2016) Ръководител на Катедрата по руски език (от 2016)" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(97) "МАПРЯЛ Дружество на русистите в България Славяне-2000" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Елена Викторовна Стоянова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 202

Телефон: 054 830365

Email: elvstoyanova@abv.bg, elena.stoyanova@shu.bg

Приемно време: І седм.: ср. 13-15 ч. - 202, К2; ІІ седм.: пон. 12-14 ч. - 202, К2

Завършен университет, специалност

Санкт-Петербургски държавен университет, гр. Санкт-Петербург, Русия,

специалности - Руска филология, Албанска филология

Заемани академични длъжности

асистент (1996)

главен асистент (2003)

доцент (2008)

професор (2014)

Придобити научни степени

доктор по философия (филология) (2002)

Водени лекции и/или упражнения

Съвременен руски език (СРЕ - фонетика, лексикология)

Странознание на Русия

Културна история на Русия

Практически руски език (ПРЕ)

ПРЕ като втори чужд език

ИД: Етнолингвистични аспекти на руската култура

ИД: Актуални проблеми на терминологията и терминографията на СРЕ

ИД: Културна антропология - РЕ

ИД: Руски бизнес етикет

ИД: Символи и стереотипи на руската култура

ИД: Жаргонът в системата на съвременния руски език

ИД:Активни процеси в руската лексика и фразеология

ИД: Лексикални иновации в СРЕ

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Еразмус, 2011, Литва, Вилнюски университет, лекционни курсове

Еразмус, 2012, Полша, университет в Лозд, лекционни курсове

Еразмус, 2013, Естония, университет в Тарту, лекционни курсове

Еразмус, 2014, Полша, университет в Лозд, лекционен курс

Еразмус, 2015, Полша, университет в Торун, лекционен курс

Еразмус 2016, Полша, университет в Познан, лекционен курс

Еразмус 2017, Румъния, ун-т Букурещ, лекционен курс

Области на научни интереси

Съвременен руски език, лексикология и фразеология, лингвокултурология, медиалингвистика, методика на чуждоезиковото обучение

Специализации

"Методика на обучението по руски език и лингводидактическо тестиране". РУДН, гр. Москва, Русия (1998 г.)

РУДН гр. Москва, Русия (2001 г.)

"Современные технологии в преподавании гуманитарных дисциплин". Институт по руски език "А.Пушкин" (2018 г.)

"Современные технологии в преподавании гуманитарных дисциплин". Институт по руски език "А.Пушкин" (2019 г.)

Участия в международни и национални научни проекти

2008 Проблеми на когнитивното и функционалната описание на езика, ръководител доц. д-р Валентина Аврамова, вх. № РД-05-414 от 25.04.2008 г. Партньори – Катедра по руски език, Катедра по български език, Катедра по история и теория на литературата, Катедра по Английска филология. брой участници – 17.

2008 Лингвометодични основи на национално ориентиран учебник на чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии, ръководител - доц. д-р Т. Чалъкова, вх. № РД – 05-478 от 7.05. 2008 г. Партньори – Катедра по турски език, Катедра Руски език; брой участници – 14.

2009 Системи за формиране на артикулационни и перцептивни бази в национално ориентиран учебник по чужд език. Организатор ШУ. (вх. № РД-05274 /11.03.2009 г.); Ръководител доц. д-р Т. Чалъкова, брой участници – 6: 4 препод., 1 студ, 1 докт.

2010 Език и култура. Формиране на лингвокултурологичната компетентност при чуждоезиковото обучение. Университетски проект (Договор № 12.03.2010 / 2010 г. ; Вх.№ РД–05 –356); Ръководител доц. д-р Елена Стоянова. Брой участници - 7: 5 преподаватели, 2 студенти.

2011 Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект (Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г.; Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова. Брой участници - 11: 8 преподават, 2 докт., 1 студент.

2012 Лингвометодическите и културноспецифичните аспекти на професионалния език в сферата на туризма (вх.№ РД-05-263/15.03.2012); Ръководител доц.д-р Т.Чалъкова, брой участници – 9.

2013 Русистиката през ХХІ века: традиции и перспективи (вх.№ PД-08-274/ 15.03.2013 г.). Ръководител доц. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 20: 10 преподават, 3 докт., 9 студенти.

2014 Актуални проблеми на българската русистика (Договор № РД-10-611/ 04.04.2014 г.; вх.№ РД-08-274 / 14.03.2014 г.) Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 8 студенти.

2014-2017 Нац. проект BG 051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики” (академичен наставник)

2014 Проект BG 051PO001-4.3.04-0020 Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“.Ръководител проф. д.п.н. М. Георгиева

2014-2017 Межд. проект Медиалингвистика в лицах - Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского университета

2015 Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици (РД-10-673/01.04.2015; РД-08-319/13.03.2015) Брой участници - 22: 14 преподават, 4 докт., 8 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова.

2016 Език. Култура. Комуникация (Договор № РД-20-447 / 07.03.2016 г.; вх. № РД-08-128/08.02.2016) Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 10 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова.

2017 Езиковата личност в контекста на националното и универсалното” Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2017 Чуждоезикова подготовка на преподавателите в ШУ. Ръководител доц. д-р Сн. Бойчева

2017-2018 Межд. проект към фондация „Русский мир“ – 45 години на русистиката в ШУ; № 1796Гр/II-073-17 Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2018 Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.) Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2019 Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. Вх.№ РД 08-113 / 01.02.2019 г. Ръководител ас.д-р Т.Терзиева

Заемани ръководни позиции

Член на Контролния съвет на ШУ (2012–2016)

Зам.-председател на Контролния съвет на ШУ (от 2016)

Отговорен редактор на изд."Годишник на ШУ (ФХН)" (2009–2016)

Ръководител на Катедрата по руски език (от 2016)

Членства в научни организации

МАПРЯЛ

Дружество на русистите в България

Славяне-2000

Дисертации

2002г. - Устаревшие фразеологические единицы русского языка и их болгарские эквиваленты. - Москва. 2002, 240 с. Автореферат. - Москва. 2002, 16с - 1

Монографии

2013г. - Очи. Глаза. Гляделки (Фразеологические единицы с компонентом глаз / глаза сквозь призму метафоры). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011. – 240 с. - 2

2013г. - Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013, 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 - 2

2012г. - Устаревшая фразеология в контексте культуры. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, 192 с. ISBN 978-954-577-627-4 - 2

2009г. - Лингвометодически аспекти на чуждоезиковото обучение с използване на нови информационни технологии. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, 180с. /в съавт. с Т.Чалъкова, В.Аврамова, Г.Маклаков и др./ - 2

Учебници

2018г. - Стоянова, Елена, Калева, Стефка, Христова, Христина. 2018. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, 320 с. ISBN 978-619-201-083-6; 2018, 288 с. - 6

2017г. - Стоянова, Елена, Калева, Стефка, Христова, Христина. 2017. Грамматический практикум. Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Шумен, 2016. 416 с. ISBN 978-619-201-072-0; 2017, 416 с. - 6

2016г. - Стоянова, Елена. 2016. Страноведение. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 240с. - 6

2016г. - Стоянова, Елена, Калева, Стефка, Христова, Христина. 2016. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Уровень самостоятельного владения. Шумен: изд-во Химера. 370с. ISBN 978-619-7218-32-9 - 6

2014г. - Стоянова, Елена, Калева, Стефка, Христова, Христина. 2014. Читаем. Говорим.Пишем.Русский язык. 2 часть. Шумен: изд-во Химера. 320 с. ISBN 978-954-9775-94-5 - 6

2013г. - Стоянова, Елена, Калева, Стефка, Христова, Христина. 2013. Читаем. Говорим.Пишем.Русский язык.Элементарный и базовый уровни. Шумен: изд-во Химера. ISBN 978-954-9775-86-0 - 6

2012г. - Читаем по-русски. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012, 262с. - 6

2011г. - Русский язык с нуля. Элементарный и базовый уровни. Велико Търново, 2011, 425 с./в съавт. Т.Чалъкова - 6

2010г. - Русский язык. Для носителей турецкого языка. Велико Търново, 2010, 409с. / в съавт.с Т.Чалъкова/ - 6

2007г. - Обучение русскому произношению. Шумен 2007, 220с. / в съавт. Т.Чалъкова, Х.Акиф./ - 6

2007г. - Русский язык. Практический курс. Шумен, 2007, 344с. /в съавт.М.Демирова, Хр.Добрева, Хр.Христова/ - 6

2006г. - Руски език и турски език в деловата сфера. Шумен, 2006, 384с./ в съавт. с В.Аврамова,Ст. Атанасова, Ст. Калева, Т.Чалъкова и др./ - 6

2005г. - Руски език. ІІ част. (за спец. Туризъм). Шумен, 2005, 180с. /в съавт. с А.Николова, Ст.Атанасова, Ст. Калева, М. Демирова./ - 6

Учебни помагала

2014г. - Електронен модул: Домашнее чтение для 2 курса. 2014. ISBN 978-954-577-729-5/ http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=296 / съвм. с Хр.Христова/ - 7

2014г. - Електронен модул: Домашнее чтение для 1 курса./ ISBN 978-954-577-728-8/ http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=296 / съвм. с Хр.Христова/ - 7

2014г. - Eлектронен модул "Практикум по лексикология" / http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=293 /съвм. с В.Аврамова/ - 7

2013г. - Eлектронен модул по Странознание на Русия - Население. Градове, 2013. / ISBN 978-954-577-718-9 / http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=295 - 7

2005г. - Тестове по руски език за кандидат-студенти. Шумен, 2005, 200с. /в съавт. с Д.Митев, Ц.Митева, Ст. Атанасова, Ст. Калева, М.Демирова, Х.Христова/ - 7

Студии

2018г. - Стоянова, Елена. 2018. Развитие лингвокультурного направления в болгарской русистике. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Выпуск 12. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“. С. 145–212. ISSN 2603-3143 (Print) ISSN 2603-3151 (Online) РИНЦ / е-library.ru - 3

2016г. - Баница, пицца или пирог? К вопросу о реализации культурной коннотации метафоры в русских и болгарских медиатекстах. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Т.9. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски“, 2015, с. 194–218. - 3

2016г. - Эмотивная составляющая современной вкусовой метафоры (на материале российских и болгарских медиатекстов) – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica 11. Lоdz, 2015, с. 129–139. - 3

2014г. - Вкусовая метафора как средство концептуализации современной действительности (на материале российского и болгарского медиадискурсов). – Годишник, т.XXV А, 2014, 28–61. - 3

2013г. - Метафора как социокультурно обусловленный текст и способ осмысления мира в структуре современной лингвокультурной ситуации. – Славянска филология, т.25. Доклади за ХV международен конгрес на славистите в Минск, Беларус, 2013. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ София, 2013, с. 211-230. - 3

2013г. - Метафора как объект исследования в рамках дискурсивно-когнитивной парадигмы. Годишник, т.XXІV А, 2013, с.128-162. - 3

2012г. - Культурная составляющая как основа концептуальной модели (на материале концепта ‘медведь’ в русской лингвокультуре). – Годишник на ШУ, том ХХІІІ, Шумен: УИ „Еп.К.Преславски”, 2012, с.118-140. - 3

2012г. - Метафора дома в структуре современной лингвокультурной ситуации (на материале российских и болгарских электронных изданий). - Славянская историко-культурная и языковая ситуация. Колективная монография. Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2012, 380с., с.164-174. - 3

2010г. - Метафора и соматический культурный код. - Годишник на ШУ «Епископ Константин Преславски», Т.21. Шумен, 2010, с.4-35. ISSN 1311-7300 - 3

2008г. - Стоянова, Е. К вопросу о синтаксической и логической зависимости в метафоре. – Годишник на ШУ. том ХІХА, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен, 2008, с.44-61. ISSN 1311-7300 - 3

Статии

2019г. - Стоянова, Елена. 2019. От АзБуки к ментальному символу. - Русский язык за рубежом. №2/2019 (273). С.56–62 /в съавт. с В. Аврамова - 4

2019г. - Стоянова, Е. 2019. Концептуальная метафора и ее роль в моделировании мира (на материале российского и болгарского медиадискурса) – Актуальные проблемы современного языкознания и методики преподавания языка Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвящённой 120-летию со дня рождения профессора Ивана Александровича Фигуровского. Елец, 2019. С. 387-392. ISBN: 978-5-00151-031-4 - 4

2018г. - Стоянова, Елена. 2018. Жаргон как феномен современной лингвокультуры. // Русистика 2018: материалы международного научного симпозиума „Экология языка и современная коммуникация“ 26–29 апреля 2018 г. (Шумен–СОК Камчия), посвященного 45-летию русистики в Шуменском университете им. Епископа Константина Преславского (г. Шумен, Болгария). / Отв. ред. Е. Стоянова. Шумен: изд-во „Химера“, С. 95–99. ISBN 978-619-7218-43-5 - 4

2018г. - Stoyanova, Elena. 2018. Jargon as a specific peculiarity of the state of modern linguistics and culture. // SocioBrains. Issue 43, March. Р. 58–63 / http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+43%2C+March/ - 4

2018г. - Stoyanova, Elena. 2018. FIGURATIVE COMPONENT OF BULGARIAN AND RUSSIAN CONCEPTS: BANITSA AND PIE // SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED INDEXED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR. Issue 41, January. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+41%2C+January+2018-1/ - 4

2018г. - Стоянова, Елена. 2018. Страноведение как важный компонент формирования лингвокультурной иноязычной компетенции // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам» Материалы XII Международной научной конференции, посвященной 97-летию образования Белорусского государственного университета 26 октября 2018 года. Минск: Издательство: Белорусский государственный университет. С. 211–212. ISBN:978-985-566-679-1 РИНЦ (e-library) - 4

2018г. - Стоянова, Елена. 2018. Современные паронимы русский – российский: лингвокультурологический аспект. // Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XIX Кирилло-Мефодиевские чтения» в рамках Международного Кирилло-Мефодиевского фестиваля славянских языков и культур, 23–25 мая 2018 г. : сборник статей М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина. С. 68–73. ISBN 978-598269-183-5 РИНЦ (e-library) - 4

2018г. - Стоянова, Елена, Петкова-Калева, Ст., Христова, Хр. 2018. К вопросу о создании национально-ориентированного учебника по русскому языку для студентов-филологов в контексте современной лингвокультурной ситуации в Болгарии // Русский язык за рубежом. Москва. С. 61–65. ISSN: 0131-615X, РИНЦ, е-library.ru, https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9077 - 4

2017г. - Вкусовая метафора и современный медиавкус. - От традиций к инновациям в обучении иностранным языкам и русскому языку как иностранному. Сб. материалов Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2017, с.147–155. - 4

2017г. - Современная медийная метафора на пути от эстетики к манипуляции – Медиалингвистика. Выпуск 6. ЯЗЫК В КООРДИНАТАХ МАССМЕДИА: материалы II Международной научно-практической конференции (2–6 июля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия). / отв. ред. А. А. Малышев.Санкт-Петербург: С-Петерб. гос. ун-т, Ин-т "Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2017, с.115. – 334 с. - 4

2017г. - К вопросу об образной составляющей артефактного концепта. – Русистика: вчера, сегодня, завтра. Сборник докладов юбилейной международной научной конференции (София, 29 июня – 2 июля 2017 г.). София, 2017. С. 294–303. - 4

2017г. - Эпохальность метафоры как когнитивный признак лингвокультурной ситуации – // «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов» (ISSN 2414-4797), Киев, 2017. (ICI) - 4

2017г. - Универсальное и специфическое в анималистической метафоре – Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков, т. 11. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 225–246 - 4

2017г. - Лингвокультурное направление в научных исследованиях в Болгарии. – Болгарская русистика. Альманах. София, 2017, с.104–118 - 4

2016г. - Метафора как средство организации и исследования медиадискурса. – Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016, с. 154–156. - 4

2016г. - Лингвокультурная специфика русской и болгарской зооморфной номинации. – Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков, т. 10. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, с.239–256. - 4

2016г. - Виноград и вино в болгарском языке и культуре. – В: Исследовательская деятельность в образовательном пространстве. Материалы ІV Региональной научно-практической конференции. Славянск-на-Кубан, 2016, с. 261–266. /в съавт. с Т. Иванова - 4

2016г. - Концепт как медиатор между культурой и сознанием – Международном научном форуме «Медиа в современном мире. 55-е Петербургские чтения»: сб. статей / Под ред. Л. Р. Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цветова. СПб.: С-Петерб. гос. ун-т, ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций, 2016 http://jf.spbu.ru/conference/6081/6090.html - 4

2016г. - Специфика формирования грамматической компетенции при национально-ориентированном подходе к обучению русскому языку как иностранному – Международная конференция „Грамматические категории в контрастивном аспекте“, ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет», 11–14 мая 2016 г. Москва, 2016, с. 252–257 / в съавт. с Ст. Калева/ - 4

2016г. - Концепт как индикатор мировидения и инструмент культурной памяти в медиатексте. // SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED INDEXED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR. Issue 24, Aug. 2016, с.100–111. - 4

2016г. - Моделът на света през призмата на числата от 1 до 4 в традиционната руска култура. – Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото: Монография. Шумен, 2016. – с. 117–128. - 4

2016г. - Лингвокультурная специфика русской и болгарской зооморфной номинации. – Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков, т. 10. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, с.239–256. - 4

2016г. - Образная составляющая лингво культурных концептов пирог и баница. Сборник трудов Международной научной конференции «Рациональное и эмоциональное в русском языке». Редколлегия: П.А. Лекант (отв. ред.), Н.Б. Самсонов (зам. отв. ред.), Н.А. Герасименко [и др.]. 2016. С. 290–295. - 4

2015г. - Лингвокультурная традиция как основа метафорического моделирования действительности. – Медиалингвистика. Вып. 4. Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа: сб. статей / Под ред. Л. Р. Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цветова. СПб.: С-Петерб. гос. ун-т, ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2015, с. 247–252. - 4

2015г. - Лингвометодические основы создания учебника по русскому языку как иностранному в свете современной лингвокультурной ситуации в Болгарии. – Славянская культура в Европе – история, настоящее и будущее. Материалы международной онлайн конференции. Москва–София, Академия медиаиндустрии, 2015, с. 200–206. Съвм. с Петкова-Калева Ст./ http://ipk.ru/video/ipk/sbornik.pdf - 4

2015г. - К вопросу об эмотивном компоненте современной медийной метафоры. – Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры» 13–20 сентября 2015 г. в г. Гранада (Испания). Гранада, т.6, 2015, с. 528–533. - 4

2015г. - Зооморфная концептуализация в контрастивном аспекте (на материале русской и болгарской фразеологии) // Язык, культура, текст: контрастивный анализ. Материалы IV Международной заочной научно-практической конференции, 20-25 апреля 2015, Славянск-на-Кубани, 2015, с.93 – 100. - 4

2015г. - The conceptual sphere of Disease as a source of metaphorical expansion (on the material of the Russian and Bulgarian media texts) – International Parole, Art, Health – Edirne Health Museum- Symposium in Trakya University, 21st- 23rd October. Edirne, 2015, с. 7–14. - 4

2015г. - Phraseology is the part of the lingual and cultural competence of foreign students – SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, Issue 7, March 2015, р.13–16 / http://sociobrains.com/bg/left/issues/issue-7%2C-march-2015/ - 4

2015г. - Сознательное сопоставление лексических микросистем как принцип национально-ориентированного преподавания русского языка в болгарской аудитории. Культура русской речи в условиях многоязычия: материалы II Международной научно-практической конференции (Махачкала, 18–19 мая 2015 г.) / отв.ред. М.Д. Ваджибов. – Махачкала: Издательство ДГУ, 2015, с.249–253. - 4

2015г. - Концепт пирог в русском языковом сознании – Служение слову. Т.3. Шумен, 2015, с. 187–200. - 4

2015г. - Стоянова, Е. Метафора как способ осмысления современной действительности. // Медиалингвистика. Научный журнал международной медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов (под патронатом ЮНЕСКО). Вып. 4 (10). Санкт-Петербург, 2015, с.69–69 / http://medialing.spbu.ru/part10/ - 4

2015г. - „Бомжевая“ метафора: штрихи к образу России. Сборник материали от международна научна конференция по славистика LIMES SLOVACUS, Шумен, 2015, с. 95–102. - 4

2014г. - Стоянова, Е. Языковая личность и восприятие мира в терминах дихотомии свой – чужой. – Verbum, 5 tomas, Вилнюс, 2014, с. 195–204. – http://www.journals.vu.lt/verbum/issue/view/594 - 4

2014г. - Специфика, параметры и функции метафоры в современном российском медиатексте. - Любословие. №14 /2014, с.151-159 - 4

2014г. - Стоянова, Е. Совок: знаки и символы. – Епископ-Константинови четения, т. ХХ, 2014, с.186 - 198. - 4

2014г. - Стоянова, Е. Универсальное и специфическое в анималистической метафоре. // Шестая Международная научная конференция: РУССКИЙ ЯЗЫК В ЯЗЫКОВОМ И КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ И МИРА: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. 22 - 25 мая 2014 года, Левен - Бельгия. Левен, 2014. - 4

2014г. - Стоянова, Е. Соль в языке и культуре (на материале русской и болгарской фразеологии-метафорологии. – Служение слову. Т.2. Материалы сборника, посвященного 70-летию проф..д-ра В.Аврамовой. Шумен, 2014. - 4

2014г. - Стоянова, Е. Вкусовая метафора или связь традиции и современности (на материале российских и болгарских медиатекстов) // Медиалингвистика. Научный журнал международной медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов (под патронатом ЮНЕСКО). Вып. 2 (5). СПб, 2014, с.104 – 118. / http://medialing.spbu.ru/part10/ - 4

2014г. - Стоянова, Е. Внеклассная работа как основа формирования лингвокультурной компетенции. - Филологические и культурологические дисциплины в рамках реализации ФГОС в школе и вузе. Материалы второй региональной (с международным участием) научно-практической конференции учителей и работников образования. Посвящается памяти профессора Ксении Алексеевны Зубаревой. 27 марта 2014 года г. Омск. Омск: Издательство ОмГПУ, 2014, с. 231 – 235. - 4

2014г. - Анималистическая номинация как средство обозначения человека (на материале. зоонима медведь в русской и болгарской лингвокультурах) – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Atualne problemy semantyki i pragmatyki. №10, Lodz, 2014, с. 57–68. - 4

2013г. - Параметрические знаки в системе домоустроительного кода культуры (на материале русской и болгарской фразеологии) - Язык, культура, текст: контрастивный анализ. Материалы ІІІ Международной заочной научно-практической конференции 22-25 апреля 2013 г.. Славянск-на-Кубани: Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО „КубГУ“ в г. Славянске-на-Кубани, 2013, с.17-25. - 4

2013г. - Архитектурная метафора как способ представления современной лингвокультурной ситуации в России и Болгарии. – Речевая коммуникация в средствах массовой информации. Материалы ІІ Международного научно-практического семинара 17-19 апреля 2013 г. Под ред. В.В.Васильевой, В.И.Конькова. Санкт-Петербург, 2013, с. 96-99 / http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1365585974_5015.pdf - 4

2013г. - Русская гимназия в Шумене и традиции преподавания русского языка в Болгарии. - Русское зарубежье и славянский мир: культурологический аспект. – Русское зарубежье и славянский мир. Сборник трудов. Славистическое общество Сербии, Белград, 2013, с.194-204. http://www.slavistickodrustvo.org.rs/ /в съавт. с Р.Ангелова/ - 4

2013г. - Орел и медведь как символы державности в российском медиадискурсе. - Русистика-2013: сборник материалов международной научной конференции „Русистика ХХІ века: традиции и перспективы“. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013, 337 – 349. - 4

2013г. - К вопросу о репрезентации концепта дом в русской лингвокультуре – Епископ-Константинови четения, т.19, Шумен, 2013, с.216-224 /в съавт. с Г. Динева / http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19a.pdf - 4

2013г. - Лингвокультурная значимость русского символа орел и болгарского символа лъв. - Електроннен портал Литермедия /съвм. С Д.Михов/ http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=146 - 4

2013г. - Специфика этнокультурной ситуации и преподавание русского языка в Болгарии. - Туркологични четения – 2013, с.190-199 /в съавт. с Т.Чалъкова / - 4

2012г. - Лингвокультурное направление в научных исследованиях: преимущества и возможности. – Четвертая белградская встреча славянских русистов. Современное изучение руссского языка и русской культуры в инославянском окружении. Руски језик као инословенски. Русский язык как инославянский. Выпуск IV (2012), Белград, 2012, с.103-119. - 4

2012г. - Культурная коннотация как инструмент лингвокультурного исследования и показатель лингвокультурной компетенции инокультурной личности. – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Лодз, 2012, с.85-94. - 4

2012г. - Медицинская метафора в медийном дискурсе (на материале русского и болгарского языков). - Филолошки студии. Скопје, Македонија, 2012 / http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=299&Itemid=120 - 4

2012г. - Лингвокультурная среда как фактор формирования языковой личности. – Сборник от национална конференция с международно участие "40 ГОДИНИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 1971 – 2011". Шумен, 2012, с. 341 - 351 - 4

2012г. - ‘Дом’ в русской лингвокультуре. – Епископ-Константинови четения, Шумен, 2012 / http://shu.bg/sites/default/files/EK_18_New_1.pdf - 4

2012г. - К вопросу о функционировании метафоры в русских и болгарских медиатекстах. – Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения. СПб, 2012, с. 255 – 258. - 4

2012г. - Способы и средства языковой репрезентации концепта ‘медведь’ в русской лингвокультуре. – Епископ-Константинови четения, Шумен, 2012 / http://shu.bg/sites/default/files/EK_18_New_1.pdf (в съавт. с Д.Димитров) - 4

2012г. - К описанию концепта ‘медведь’ в русской лингвокультуре. – Материалы V Международной научной конференции „Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет” 9-13 мая 2012 г. Варшава, 2012, с. 1312-1322. - 4

2012г. - Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст. – Медиатекст как полиинтенциональная система. Сборник статей /Отв.ред. проф.Л.Р. Дускаева, доц. Н.Цветова. СПб, 2012, с. 80-86 - 4

2012г. - Окказиональная ассоциация как способ функционирования фразеологизмов с устаревшим компонентом в рамках современной лингвокультурной ситуации. – Служение слову. Материалы сборника, посвященного 70-летию доц.д-ра А.Николовой. Шумен: УИ„Еп.К.Преславски”, 2012, с. 188-201 - 4

2012г. - Лингвокультурная ситуация как форма реализации интенсивности историко-культурного взаимодействия русской и болгарской лингвокультур (к вопросу о лингвокультурных контактах России и Болгарии). – Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени. Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 135-летию начала Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в Славянск-на-Кубани: в 2 ч. Ч 2,/отв.ред.С.А.Алексанова. - Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2012, с.267-274. - 4

2011г. - Особенности процесса кодификации метафоры. – Годишник на ШУ, том 22, Шумен 2011, с.100 – 116. ISSN 1311-7300 - 4

2011г. - К вопросу о зависимости вида деятельности и типа метафоры. - Юбилейна научна конференция „Взаимодействиено – теория-практика: ключови проблеми и решения”, 24-25 юни , Бургас, 2011, т.4, с.63-68 - 4

2011г. - Метафорическая модель и формирование фразеологии (на материале русских и болгарских соматических фразеологических единиц. - Епископ-Константиновичетения, т. 15, Шумен, 2011, с. 180-190 - 4

2011г. - Метафорическое моделирование и формирование лингвокультурной компетентности иностранных учащихся – Епископ-Константинови четения на ШУ, т.16, Шумен, 2011, с.58-65. - 4

2011г. - Проблема зависимости вида мышления (аналитического и поэтического) и типа метафоры. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 8. Шумен, 2011, с. 272-281.ISBN: 978-954-577-644-1 - 4

2011г. - Метафорическая модель и формирование фразеологии (на материале русских и болгарских соматических фразеологических единиц.– Епископ-Константинови четения, т. 15, Шумен, 2011, с. 180-190. ISSN 1313-8286 - 4

2011г. - Русские и болгарские соматические фразеологизмы с компонентом ‘глаз / глаза’ сквозь призму культуры. – Сборник докладов конференции: „Русское слово на Балканах”, Шумен, 2011, с. 199 - 208. - 4

2011г. - Концепт ‘университет’ в русской лингвокультуре. - "Vivat Akademia" - Епископ-Константинови четения на ШУ, т.17, Шумен: Университетско издателство, 2011, с.71 - 78 - 4

2010г. - Лингвокултурната компетенция при чуждоезиковото обучение. - Международна научна конференция на тема: Модернизация на хуманитарното образование вусловията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и в Русия (България, Велико Търново, 27-30 май 2009), Велико Търново, 2010, 281 – 290 - 4

2009г. - Концептуальная метафора как способ отражения лингвокультурной ситуации. - Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарскогоязыков. Вып. 7. Шумен, 2009, с. 110–121. ISBN: 978-954-577-527-7 - 4

2009г. - Деньги в русском языковом сознании. - Епископ-Константинови четения. Том 12. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен 2009, с 60-69. ISSN 1313-8286 - 4

2009г. - Временной код культуры в русском языковом сознании (на материале русской фразеологии). Велико Търново „Фабер”, 2009, с. 285 – 296. ISВN 978-954-400-176-6 - 4

2009г. - Метафора игры в политическом дискурсе. - Епископ-Константинови четения, т 14, УИ, Шумен, 2009, с.232 – 242. ISSN 1313-8286 - 4

2009г. - Dialogue of the сultures in the textbook of foreign language and formation of the lingual and cultural competence. - First International Scientific Conference “Multiculturalismin Education” , June 10-12, 2009, Isparta, Turkey, 2009, с. 127 - 142. ISВN 978-9944-452-39-7 - 4

2009г. - Русский и болгарский “головной убор”: лингвокультурологический аспект (на материале русских и болгарских фразеологических единиц). - Русистика 2008, Язык,коммуникация, культура, Шумен, 2009, с 163 - 170. /в съавт. с Л.Янминчева / - 4

2008г. - Мифологические представления славян и их отражение в русском и болгарском языках. - Проблемы когнитивного и функционального описания русского иболгарского языков. Вып. 6. Шумен, 2008, с. 196–209 ISBN: 978-954-577-518-5 - 4

2008г. - От ритуала и мифа к метафоре. - Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Русский и иностранный языки и методика их преподавания. Москва,№4, 2008, с.27 – 36. ISSN 2618-8163 (Print) ISSN 2618-8171 (Online) - 4

2008г. - «Мертвая» метафора современности. // Международный симпозиум под эгидой МАПРЯЛ «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры», 1–3 ноября 2006 г. Сборник докладов. т. 2, Пловдив, 2007, с.324 – 332. ISBN: 978-954-423-409-6 - 4

2007г. - Современная метафора в мифологическом зеркале (на материале фразеологических единиц с компонентом ‘глаз’ в российских масс-медиа). - ХІ Международныйконгресс МАПРЯЛ. «Мир русского слова и русское слово в мире». Варна, 2007, т.4, с. 344 – 350 - 4

2007г. - Русская и болгарская спортивная метафора. - Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика. Сборник материалов Второй международной конференции «Современная филология: теория и практика». Красноярск, 2007, с. 51 – 56 - 4

2007г. - «Мертвая» метафора современности. // Международный симпозиум под эгидой МАПРЯЛ «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры», 1–3 ноября 2006 г. Сборник докладов. т. 2, Пловдив, 2007, с.324 – 332. ISBN: 978-954-423-409-6 - 4

2006г. - Лингвокультурные особенности антропоцентрических концептов души и тела в традиции и современности (на материале языка российских масс-медиа). - Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век. Сборник от юбилейна научна конференция. Варна, 26-28 май 2005, Том І. Шумен, 2006, с. 283 – 291 - 4

2006г. - Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006. ISBN 10: 954-577-384-7; ISBN 13: 978-954-577-384-6 - 4

2006г. - Физиологическая метафора в языке современных российских масс-медиа. - Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков.Вып. 4. Шумен, 2006, с. 134-151 - 4

2006г. - Сексуальная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских масс-медиа). - Проблемы когнитивного и функционального описания русского иболгарского языков. Вып. 4. Шумен, 2006, с. 152-165 - 4

2006г. - Метафора современности (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). - Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: VІІІ Научно-практическая конференция молодых ученых. Москва, 2006, с. 27 – 37 - 4

2006г. - Гапакс эйременон или трансформации фразеологических единиц в СМИ (на материале фразеологизмов с компонентом ‘глаз’). - Проблемы когнитивного ифункционального описания русского и болгарского языков. Вып. 5. Шумен, 2006, с.226 – 246 - 4

2006г. - Физиологическая метафора в политическом дискурсе. – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Вып. 4. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006. С. 134-151. ISBN: 978-954-577-518-5 - 4

2005г. - Лингвокультурное исследование в свете межкультурной коммуникации. - Междуетнически контакти Изток – Запад – интеркултурна комуникация. Шумен, 2005, с.102 – 109 - 4

2005г. - Языковая личность на перекрестке традиции и современности. - Личность в межкультурном пространстве: Материалы межвузовской научной конференции (18-19 августа , Москва, РУДН). Москва: изд-во РУДН, 2005, с. 271 – 275 - 4

2005г. - Топонимические перифразы в языке российских СМИ. - Русистика 2005. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2005, с. 258 – 271. /в съавт. с Л. Янминчева/ - 4

2005г. - Метафора как синкретический способ концептуализации лингвокультурной среды и лингвокультурной ситуации. - Профессионально-педагогические традиции в преподавании русского языка как иностранного. Язык – речь – специальность: Материалы Международной научно-практической конференции «Мотинские чтения». Ч.2. Москва: Изд-во РУДН, 2005, с.651 – 657. - 4

2004г. - К вопросу о турецком изафете в русском и албанском языках. - Турският език – минало, настояще и бъдеще, Национална конференция 2003. Шумен, 2004, с. 139 –147 - 4

2004г. - Устойчивые сочетания с компонентом русский: лингвокультурный аспект (на материале русской прессы). - Епископ Константинови четения. Шумен, 2004, с. 100 –110. /в съавт. с Л. Янминчева/ - 4

2004г. - К вопросу о тюркских заимствованиях в русском языке: лингвокультурный аспект (по материалам предметной сферы культуры). - Турският език – минало,настояще и бъдеще, Шумен, 2004, с. 177 – 183 /в съавт. с Л. Янминчева/ - 4

2004г. - Тюркские заимствования в албанском языке. - Турският език и турската литература в контекста на диалога Изток – Запад. Шумен, 2004, с. 96 – 101 - 4

2004г. - К вопросу об антропоцентризме современной метафоры в языке российских масс-медиа. - Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 3. Шумен, 2004, с. 145 – 169. - 4

2004г. - Лингвокультурный аспект контрастивной фразеологии (на материале ФЕ с компонентом глаз в русском и болгарском языках). - Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Вып. 1. Шумен, 2004, с.165 – 187. - 4

2004г. - ‘Новые русские’ – новый русский лингвокультурный феномен (на материале русской прессы). - Епископ Константинови четения. Шумен, 2004, с. 111 – 122. - 4

2003г. - О концепте ВЕРА в русском языковом сознании. - Научни трудове. Педагогически колеж, Добрич. – т. ІІІ С. Шумен, 2003, с. 81 – 83 / в съавтор. с Т.Чалъкова/ - 4

2003г. - Головной убор русских женщин. - Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003, с. 384 – 392 /в съавт. с Л. Янминчева/ - 4

2003г. - "Новая" фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка). В: Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен 2003. С.316–323. ISBN: 954-577-173-9 - 4

2003г. - К вопросу о лингвокультурных особенностях соматических фразеологизмов в русском и болгарском языках - Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: V научно-практическая конференция молодых ученых. Москва: Флинта, 2003, с. 150 – 157. - 4

2003г. - ‘Глаза’ в русском лингвокультурном пространстве. - Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 2. Шумен, 2003, с. 86 – 94. - 4

2002г. - Русские устаревшие фразеологические единицы в свете современной лингвокультурной ситуации. - Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания. Москва, 2002, с. 106 – 112 ISSN 5-89349-514-4 (Флинта) ISSN 5-02-010229-6 (Наука) - 4

2002г. - Лингвокультурная ситуация в Болгарии в XIX в. - Известия на Съюза на учените. Сливен, Т. III, 2002, с. 108 - 111. (в съавт. с Н.Димитрова) - 4

2002г. - Устаревшие фразеологические единицы в контексте русской культуры. - Русский язык "Проблемы истории, теории и методики преподавания". Шумен,2002, с. 409 - 414 - 4

2002г. - Окказиональные фразеологические единицы на страницах газет. - Русский язык "Проблемы истории, теории и методики преподавания". Шумен, 2002, с.415 - 424. (в съавт. с Л.Янминчева) - 4

2002г. - Головной убор в лингвокультурном аспекте. - Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века. В.Търново, 2002, с. 362- 365. (в съавт. с Л.Янминчева) - 4

2002г. - Устаревшие фразеологические единицы и лингвокультурологический подход. - Русистика и современность: лингвокультурология и межкультурная коммуникация: Материалы ІV международной научно-практической конференции, 28 – 29 июня Санкт-Петербург, 2002, с. 174 – 176 - 4

2002г. - Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). - Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с.179 - 195 - 4

2002г. - Культурологическая значимость устаревших фразеологических единиц. - Болгарская русистика, 2002, № 3 – 4, с. 18 – 29 - 4

2002г. - Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002. С. 179–195. ISBN: 954-577-140-2 - 4

2001г. - Към въпроса за тюркския езиков елемент в пословиците и фразеологизмите в руския език (културологичен аспект). - Bulgaristan Turk Folkloru ІІ: uluslararasibulgaristan turk halk kulturu sempozyumu bildirileri. Ankara, 2001, с.194 - 198 - 4

2000г. - К проблеме национально маркированных устаревших ФЕ (на материале русского и болгарского языков). - Актуальные проблемы русского языка и методики егопреподавания. Т. 2, Москва, 2000, с. 27 - 30 - 4

2000г. - Исторические связи России и Болгарии. - Русский язык и культура (изучение и преподавание). Москва, 2000, с. 317 - 4

1999г. - Устаревшие фразеологические единицы (на материале романа И.С.Тургенева "Отцы и дети"). - Лингвистические, культурологические и методическиевопросы обучения русскому языку как иностранному. В. Тырново, 1999, с. 132-136 - 4

1999г. - Устаревшие фразеологические единицы (на материале романа И.С.Тургенева "Отцы и дети"). - Лингвистические, культурологические и методическиевопросы обучения русскому языку как иностранному. В. Тырново, 1999, с. 132-136. ISBN 954-8709-47-3 - 4

1998г. - Некоторые особенности валентности наречий. - Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1998, с. 98 - 202. (в съавт. с Л.Янминчева) - 4

1998г. - Фразеологические окказионализмы в нарративе. - Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1998, с. 192-197. ISSN 954-577-068-6 - 4

Доклади

2010г. - Метафорическая модель и образование фразеологии. – Международна конференция: Българи в Северното причерноморие. Измаил (Украина), 2010. - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2016г. - І международная научно-практическая конференция «Язык в координатах массмедиа». Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. 2016. Т. 5. № 5. С. 68-70./всъавт. с В. Попова - 10

2014г. - Научно-образовательный форум в Шуменском университете им. Епископа Константина Преславского (Болгария) // Русский язык за рубежом, 2014. № 6. С.123. - 10

Цитирания

2019г. - Стоянова Е. В. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст / Е.В. Стоянова // Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей / отв. ред. Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова. –СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т. –2012.-250с.–С.80-86. Цитирано в: Гукасова М. М. Персонализация как способ медийного освещения социокультурных проблем. Дисс. Краснодар, 2019 - 11

2019г. - Стоянова Е. В. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст / Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей / отв. ред. Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова.СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012.С. 80–86. Цитирано в: Дуреко Е. Ю. Специфика актуализации ключевого смысла «Екатеринбург–столица» в медийном дискурсе. Дисс….кфн. Специальность 10.02.19 –Теория языка. Екатеринбург, 2019. - 11

2019г. - Стоянова Е. Культурная коннотация как инструмент лингвокультурного исследования и показатель лингвокультурной компетенции инокультурной личности. FoliaLinguisticaRossica. 2012. No 8. С. 85–94 Цитирано в: Сулейманова Я. О. Аксіологічна семантика паремій з компонентами на позначення природних стихій: вода, вогонь, повітря і земля (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов). Дис.к.ф.н. Одеса, 2018. - 11

2019г. - Стоянова Е. Развитие лингвокультурного направления в болгарской русистике. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018. С. 145–212. ISSN 2603-3143 (Print) ISSN 2603-3151 Цитирано в: Христова Хр. Концепт «праздник» в русской и болгарской языковой картине мира – Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XX КириллоМефодиевские чтения // материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XX Кирилло-Мефодиевские чтения» (в рамках Международного Кирилло-Мефодиевского фестиваля славянских языков и культур, 22–24 мая 2019 года) : сборник статей / гл. ред. М. Н. Русецкая. М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2019. С. 736–742. ISBN 978-5-98269-198-9 - 11

2019г. - Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013. – 276 с. Цитирано в: Пірог І. І. Метафора у складі аргументації німецького медіадискурсу. – Закарпатські філологічні студії. Випуск 8. Том 2. Ужгород, 2019. С. 31–36. ISSN 2663-4880 (print) ISSN 2663-4899 (online) - 11

2019г. - Стоянова Е. Развитие лингвокультурного направления в болгарской русистике. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018. С. 145–212. ISSN 2603-3143 (Print) ISSN 2603-3151 Цитирано в: Христова Хр. Концепт «праздник» в русской и болгарской языковой картине мира – Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XX КириллоМефодиевские чтения // материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XX Кирилло-Мефодиевские чтения» (в рамках Международного Кирилло-Мефодиевского фестиваля славянских языков и культур, 22–24 мая 2019 года) : сборник статей / гл. ред. М. Н. Русецкая. М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2019. С. 736–742. ISBN 978-5-98269-198-9 - 11

2018г. - Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006. С.58–79. Цитирано в: Люта М. А. Метафоричне вираження концептосфери „політика” в блогових дописах С. Жадана // Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / відп. ред. Галич А. О. – Старобільськ : Вид-во ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 2018. – 326с. С.281–290. - 11

2018г. - Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях болгарских русистов. // В кн.: «Болгарская русистика». Альманах. София, 2017. С. 104–117. Цитирано в: Новикова Т. Слово как носитель «великой духовной энергии. – Русистика 2018. Шумен:изд-во Химера, 2018.ISBN 978-619-7218-43-5 - 11

2018г. - Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях болгарских русистов. // В кн.: «Болгарская русистика». Альманах. София, 2017. С. 104–117. Цитирано в: Николова Д. Современные аспекты терминологического исследования. // SocioBrains International Scientific Refereed Indexed Online Journal With Impact Factor. Issue 43, 2018. - 11

2018г. - Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях: преимущества и возможности. – Четвертая белградская встреча славянских русистов. Современное изучение руссского языка и русской культуры в инославянском окружении. Руски језик као инословенски. Русский язык как инославянский. Выпуск IV (2012), Белград, 2012, с. 103–119. Цитирано в: Николова Д. Современные аспекты терминологического исследования. // SocioBrains International Scientific Refereed Indexed Online Journal With Impact Factor. Issue 43, 2018. - 11

2018г. - Стоянова Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект) // Балканская русисти ка. Исследования. София; Белград, 2002. URL: http: //www.russian.slavica.org/article 1006.html Цитирано в: Білоус Ю. В. Структурно-семантичні особливості соматичних фразеологізмів у німецькій мові. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.02. 04 «Германські мови» (035–Філологія). Чернівці, Одеса, 2018. - 11

2018г. - 92. Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006. С.58–79. Цитирано в: Люта М. А. Метафоричне вираження концептосфери „політика” в блогових дописах С. Жадана // Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / відп. ред. Галич А. О. – Старобільськ: Вид-во ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 2018. – 326с. С.281–290. - 11

2018г. - 93. Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006 – С. 58–79. Цитирано в: Андрейченко О. І. Структура і функції метафори «театру» в політичному дискурсі кінця хх–початку ххі століття // Истоки крымской лингвистической школы: (К 100-летию образования кафедры русского языка и Таврического университета) в 2-х ч. / сост. Л.А. Орехова, А.В. Петров, Н.А. Сегал. – Симферополь, 2018. Ч. 2. – 182 с - 11

2018г. - Стоянова, Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях в Болгарии. – Болгарская русистика. Альманах. София, 2017, с. 104–118. Цитирано в: Николова Д. Лингвокультурный аспект современной компьютерной терминологии (на материале русского и болгарского языков). Автореферат Дисс. Шумен, 2018. - 11

2018г. - Стоянова Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). Цитирано в: Персидская А. С. Соматическая лексика селькупского языка: структурно-семантический и лингвокультурологический анализ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Томск – 2018. - 11

2018г. - Стоянова Е. «Новая» фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка) // Русистика 2003 : Язык, коммуникация, культура. Шумен : Университет. изд-во «Епископ Константин Преславски», 2003. С. 316–323 Цитирано в: Я. Грегор, Томашкова Э. Как назвать Ангелу Меркель: неологизмы немецкого политического дискурса в иноязычных СМИ // Quaestio Rossica. Т. 6.№ 4, 2018 - 11

2018г. - Стоянова Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект) Цитирано в: Морозова І.Б. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОМАТИЧНИХФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ. Дисс… Чернівці, Одеса, 2018 - 11

2018г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2013. 276 с. Цитирано в: Пірог І.І., Ізотова Л.І. МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА У НІМЕЦЬКОМУ МЕДІАДИСКУРСІ. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. № 88 (2018). ISSN 2227-8877 (Online). ISSN 2227-8877 (Print) /https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/12314 - 11

2018г. - Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях болгарских русистов.//«Болгарская русистика». Альманах. София, 2017. - С. 104-117. Цитирано в: Балашова И.Г., Новикова Т.Ю. Образ Крыма в курсе страноведения в современном контексте преподавания РКИ // Русский язык в поликультурном мире, 2018. С. 439-446 - elibrary.ru - 11

2018г. - Стоянова Е.В. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002. Цитирано в: Каратеева Е.О Сопоставительный анализ фразеологизмов с соматическим компонентом глаз / око в русском и болгарском языках. // Итоги научно-исследовательской деятельности 2017: изобретения, методики, инновации. XXIX Международная научно-практическая конференция. Астрахань: Издательство: Научный центр "Олимп"2017. – 545 с. РИНЦ. ISBN: 978-5-6040286-6-7 - 11

2018г. - Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2013. – 276 с. Цитирано в: Полонский А. В. Что представляет собой язык в формате медиа? В сб.: Педагогика в современной системе высшей школы. Материалы международной научно-практической конференции. Педагогика в современной системе высшей школы. Белгород, 27-28 марта 2018 г. Белгород: Изд-во: Белгородский университет кооперации, экономики и права, 2018. С. 173–183. ISBN: 978-5-8231-0787-7 - 11

2018г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. – 276 с. Цитирано в: Степук А. В., Федяева Е. В. Образное восприятие действительности и его отражение в единицах языка. В сборнике: Наука. Технологии. Инновации. Сборник научных трудов в 9 частях. /Под ред. Гадюкиной А.В., Новосибирск: Изд-во: Новосибирский государственный технический университет, 2018. С. 685–689. ISBN: 978-5-7782-3741-4 - 11

2018г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. С. 23–25. Цитирано в: Абрамова М.А. Влияние миграционных процессов на лингвокультурную среду и межэтническое взаимодействие. В сб.: Миграционные процессы в Сибири: народы, культуры, государственная политика. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции Омск, 30-31 октября 2018 г . / Под редакцией М.А. Жигуновой, И.И. Кротта. Омск: Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр КАН», 2018. С. 180–191. ISBN: 978-5-604-1558-7-5 - 11

2018г. - Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски", 2013. – 276 с. Цитирано в: Антонова Т. Г. Метафорическое моделирование социального конфликта в медиадискурсе: факторы и аспекты вариативности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Кемеровский государственный университет. Кемерово, 2018. - 11

2018г. - Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях болгарских русистов.//«Болгарская русистика». Альманах. София, 2017. С. 104–117. Цитирано в: Балашова И. Г., Новикова Т. Ю. Образ Крыма в курсе страноведения в современном контексте преподавания РКИ // Русский язык в поликультурном мире. Сборник научных статей II Международного симпозиума, Ялта, 08-12 июня 2018 г. В 2-х томах. / Отв. ред. Е.Я. Титаренко. Симферополь: Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2018. Том. 1. С. 439–446 ISBN: 978-5-907032-67-5 (т.1) - elibrary.ru - 11

2018г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2013. – 276 с. Цитирано в: Пірог І. І., Ізотова Л. І. Метафора як засіб створення іміджу політичного лідера у німецькому медіадискурсі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. № 88 (2018). ISSN 2227-8877 (Online). ISSN 2227-8877 (Print) /https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/12314 - 11

2018г. - Стоянова Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с.179 – 195. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Морозова І. Б. Структурно-семантичні особливості соматичних фразеологізмів у німецькій мові. Дисс… Чернівці, Одеса, 2018. - 11

2018г. - Стоянова Е. «Новая» фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка) // Русистика 2003: Язык, коммуникация, культура. Шумен: Университет. изд-во «Епископ Константин Преславски», 2003. С. 316–323. Цитирано в: Грегор Я., Томашкова Э. Как назвать Ангелу Меркель: неологизмы немецкого политического дискурса в иноязычных СМИ // Quaestio Rossica. Екатеринбург Издательство: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Т. 6. № 4, 2018. ISSN: 2311-911X eISSN: 2313-6871 - 11

2018г. - Стоянова Е. Культурная коннотация как инструмент лингвокультурного исследования и показатель лингвокультурной компетенции инокультурной личности. FoliaLinguisticaRossica. 2012. No 8. С. 85–94. Цитирано в: Сулейманова Я. О. Аксіологічна семантика паремій з компонентами на позначення природних стихій: вода, вогонь, повітря і земля (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов). Дис.к.ф.н. Одеса, 2018. - 11

2018г. - Стоянова Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с.179 – 195. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Персидская А. С. Соматическая лексика селькупского языка: структурно-семантический и лингвокультурологический анализ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Томск, 2018. - 11

2017г. - Стоянова Е. В. Лингвокультурная традиция как основа метафорического моделирования действительности. Цитирано в: Чудинов А. П., Нахимова Е. А. БОЛГАРСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРОЛОГИЯ // Болгарская русистика 2017/4 - 11

2017г. - Стоянова Е. К вопросу о реализации культурной обусловленности метафоры в русских и болгарских медиатекстах. В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 9. Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, с. 194-217. Цитирано в: Манова И. Концептуальное поле “фрукты” в русской и болгарской лингвокультурах. Концептуално поле “плодове” в руската и българската лингвокултура. Дисертация за присъждане на образователната и научната степен „доктор”. София, 2017. - 11

2017г. - Стоянова Е. Соль в языке и культуре (на материале русской и болгарской фразеологии/метафорологии). В: Litera scripta manent. Служение слову.Т.2. Юбилейный сборник, посвященный 70-летию проф. д-ра Валентины Аврамовой. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, с. 156-164. Цитирано в: Манова И. Концептуальное поле “фрукты” в русской и болгарской лингвокультурах. Концептуално поле “плодове” в руската и българската лингвокултура. Дисертация за присъждане на образователната и научната степен „доктор”. София, 2017. - 11

2017г. - Стоянова Е. В. Вкусовая метафора, или связь традиции исовременности (на материале российских и болгарских медиатекстов), Медиалингвистика, 2014, №2 (5), с. 104-116 [http://medialing.spbu.ru/part10/]. Цитирано в: Манова И. Концептуальное поле “фрукты” в русской и болгарской лингвокультурах. Концептуално поле “плодове” в руската и българската лингвокултура. Дисертация за присъждане на образователната и научната степен „доктор”. София, 2017. - 11

2017г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. -Шумен: Университетско изд-во „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 276 с. Цитирано в: Эльдарова Р. А. МЕТАФОРИЗАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА «ЧЕЛОВЕК–ПРИРОДА» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ АДЫГСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. Дисс. … кфн. Майкоп, 2017. - 11

2017г. - Стоянова Е. В. Соматический код культуры в языковой картине миpa (фразеологический аспект) // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков: Сб. статей. Шумен, 2002. Цитирано в: Смольников С. Н. ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СОМАТИЗМОВ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ Н.А. КЛЮЕВА. В сборнике: Родная речь. сборник научных статей. ВОО «Русское географическое общество», Вологодское областное отделение; Вологодский государственный университет. Вологда, 2017. С. 9-30. - 11

2017г. - Стоянова Е. В. «Глаза» в русском лингвокультурном пространстве // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. II.: Сб. статей. Шумен, 2003. С. 150-171. Цитирано в: Смольников С.Н. ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СОМАТИЗМОВ В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ Н.А. КЛЮЕВА.В сборнике: Родная речь. сборник научных статей. ВОО «Русское географическое общество», Вологодское областное отделение; Вологодский государственный университет. Вологда, 2017. С. 9-30. - 11

2017г. - Стоянова, Е. Лингвокультурные особенности антропоцентрических концептов души и тела в традиции и современности (на материале языка российских масс-медиа). // Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век. Сборник от юбилейна научна конференция. Варна, 26–28 май 2005 г. Том І. Шумен, 2006. С. 283–291. *Цитирано в: Чалыкова Т. И. Мифологические корни и семантические рефлексы концепта «кузнец» - От традиций к инновациям в обучении иностранным языкам: сб. науч. статей II Всероссийской науч.-практич. конф.; СПбГАСУ. – СПб., 2017, с.166-172. - 11

2017г. - Стоянова Е. Баница, пицца или пирог? К вопросу о реализации культурной коннотации метафоры в русских и болгарских медиатекстах//Проблемы функционального и когнитивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2015. Т. 9. - С. 194-218. *Цитирано в: Чудинов А.П., Нахимова Е.А. БОЛГАРСКО-РУССКИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ. // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 1 (25). С. 104-108. - 11

2017г. - Стоянова Е. Медицинская метафора в медийном дискурсе (на материале русского и болгарского языков) // Филологические заметки. 2011. Т. 2. С. 343-354. Цитирано в: Дубровская Т.В. АКРОНИМ PIGS КАК ЭЛЕМЕНТ ДИСКУРСА ДИСКРИМИНАЦИИ В БРИТАНСКИХ СМИ. – В: Медиакультурное пространство России, Европы и Северной Америки как пространство риска. материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию гуманитарного образования в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского. Институт филологии и журналистики СГУ. 2017. С. 127-134. - 11

2017г. - Стоянова Е. Лингвокультурная традиция как основа метафорического моделирования действительности // Медиалингвистика. Спб., 2014. Вып. 4. *Цитирано в: Чудинов А.П., Нахимова Е.А. БОЛГАРСКО-РУССКИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ. // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 1 (25). С. 104-108. - 11

2017г. - Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских массмедиа) // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006. Вып. 2. *Цитирано в: Чудинов А. П., Нахимова Е. А. БОЛГАРСКО-РУССКИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ. // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 1 (25). С. 104-108. - 11

2017г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. -Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. *Цитирано в: Чудинов А. П., Нахимова Е. А. БОЛГАРСКО-РУССКИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ. // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 1 (25). С. 104-108. - 11

2017г. - Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. – 276с. **Цитирано в: Солопова О. А. МЕТАФОРА В МОДЕЛИРОВАНИИ БУДУЩЕГО: «СВЕТЛЫЙ» СЦЕНАРИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ О РОССИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО, АМЕРИКАНСКОГО И БРИТАНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ XXI В.) Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 46. С. 55-70. - 11

2017г. - Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. -Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. - 276 с. *Цитирано в: Манова И. Концепт „капуста“/„зеле“ в русской и болгарской лингвокультурах // Чуждоезиково обучение“, кн. 4/2016 Брой 41, 13 – 19 октомври 2016 г - 11

2017г. - Стоянова, E. В. Очи. Глаза. Гляделки: фразеологические единицы с компонентом глаз/глаза сквозь призму метафоры. Шумен: Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, 2013 Цитирано в: Гетова М. Фразеологични етюди. Фразеологични единици с компонент числително име в българския и румънския език в общобалканска перспектива. 2017 / https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2017/06/10_Margarita-Getova_FF4-.pdf - 11

2017г. - Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. – 276 с Цитирано в: Шулькевич О. С. Лінгвокультурна специфіка метафор у промовах турецьких політиків. Наукове видання. Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. Випуск 9. Т.2. 2017. С.166–169. - 11

2017г. - Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях: Преимущества и возможности // Русский язык как инославянский. Белград. 2012. Выпуск IV. С. 103–119. Цитирано в: Мушкова В. В. Роль песен в изучени и русского языка как иностранного. // Россия в мире: проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в гуманитарной и социальной сфере. Материалы Международной научно-практической конференции (Москва–Пенза, 11 декабря 2016г.). / отв. ред. Д.Н. Жаткин, Т.С.Круглова. Москва–Пенза, 2017. – 326с. ISBN 978-5-98903-248-8 - 11

2017г. - Стоянова Е. В. Метафора как способ осмысления современной действительности // Медиалингвистика. 2015. № 4 (10). С. 60-66. Цитирано в: Казакова А. Ю. Территориальная стигма как источник жилищной депривации: монография. Киров: Изд-во МЦИТО, 2017. https://mcito.ru/publishing/epub/tutorials - 11

2017г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2013. – 276 с. URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1360610590_4237.pdf Цитирано в: Скоробогатова Т.И., Суралева О. Ю. Семантическое разнообразие компонентов французских фразеологизмов: монография. Ростов-на-Дону, 2017. - 11

2017г. - Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (http://www.russian.slavica.org/article4072.html) Цитирано в: Самарина И. В. Политический дискурс в зеркале переводческих решений (прагмалингвистический аспект): монография. Таганрог: Южный федеральный университет, 2017. – 96 с. ISBN: 978-5-9275-2530-0 - 11

2017г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2013. 276 с. . URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1360610590_4237.pdf Цитирано в: Скоробогатова Т.И., Суралева О.Ю. Семантическое разнообразие компонентов французских фразеологизмов: монография. Ростов-на-Дону: Мини Тайп, 2017. – 132 с. ISBN: 978-5-98615-294-3 - 11

2017г. - Стоянова Е.В. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002. Цитирано в: Каратеева Е.О Сопоставительный анализ фразеологизмов с соматическим компонентом глаз / око в русском и болгарском языках. // Итоги научно-исследовательской деятельности 2017: изобретения, методики, инновации. XXIX Международная научно-практическая конференция. Астрахань: Издательство: Научный центр "Олимп"2017. – 545 с. РИНЦ. ISBN: 978-5-6040286-6-7 - 11

2017г. - Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Вып. 2. Шумен, 2006, с. 58 – 79. Цитирано в: Самарина И. В. Политический дискурс в зеркале переводческих решений (прагмалингвистический аспект): монография. Таганрог: Южный федеральный университет, 2017. – 96 с. ISBN: 978-5-9275-2530-0 - 11

2016г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски", 2013. *Цитирано в: Преснякова Н. А. Соматические метафоры в русской и английской лингвокультурах (на материале фразеологии семантического поля «Эмоции») - Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. Т. 8. № 3. С. 56–60. - 11

2016г. - Стоянова Е. В. Мифологические представления славян и их отражение в русском и болгарском языках. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 6. Шумен, 2008. С. 196–209. *Цитирано в: Чалыкова Т. И. Мифологические корни и семантические рефлексы концепта «кузнец» - От традиций к инновациям в обучении иностранным языкам: сб. науч. статей II Всероссийской науч.-практич. конф.; СПбГАСУ. – СПб., 2017, с.166-172. - 11

2016г. - Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа //Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. С. 58-79. Цитирано в: Андрейченко О.И. ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ СФЕРА КАК ИСТОЧНИК МЕТАФОРЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ КОНЦА ХХ - НАЧАЛА ХХІ ВЕКА – В: СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ: ЗНАК, СЛОВО, ТЕКСТ. сборник научных статей V международной научной конференции. 2016. С. 66-71. - 11

2016г. - Стоянова Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект) // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков: сб. ст. -Режим доступа: http://www.russian.slavica.org/article145.html Цитирано в: Лаптева М.Л. «СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» В КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РУССКОЙ ФРАЗЕМИКИ Москва, Астрахань, 2016. - 11

2016г. - Стоянова Е. Обучение русскому произношению (для студентов специальности „Прикладная лингвистика: русский и турецкий языки"). Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2007. / в съавт. с Чалыкова Т., Акиф Х. *Цитирано в: Чалыкова Т. И. Основы фонетической интерференции при обучении русскому произношению носителей турецкого языка (на материале гласных) - Дидактическая филология. 2016. № 3. С. 103–113. - 11

2016г. - Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. -276 с. Цитирано в: Солопова О.А. Диахроническая сопоставительная метафорология: исследование моделей будущего в политическом дискурсе. Москва, 2016. (2-е издание, стереотипное) - 11

2016г. - Стоянова Е. В. Особенности процесса кодификации метафоры//Годишник на ШУ. Т. 22. Шумен: УИ «Епископ Константин Пре-славски», 2011. - С. 100-116. Цитирано в: Солопова О.А. Диахроническая сопоставительная метафорология: исследование моделей будущего в политическом дискурсе. Москва, 2016. (2-е издание, стереотипное) - 11

2016г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. -Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,2013. -276 с. *Цитирано в: Свешникова О.А. Интонационная организация концептуально значимой лексики в русском политическом дискурсе (на примере предвыборной кампании 2012 года). Российский университет дружбы народов. Москва, 2016 - 11

2016г. - Стоянова Е. Метафора как средство организации и исследования медиадискурса. 2016 - medialing.spbu.ru Цитирано в: Преснякова НА. Соматические метафоры в русской и английской лингвокультурах (на материале фразеологии семантического поля … - Wschodnioeuropejskie …, 2016 - " NOWA PERSPEKTYWA" - 11

2016г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013. Цитирано в: Карелова М.А., Микова С.С. Лингвокультурные детали с лексемой «гроза» в художественных произведениях 1943-1945 гг. Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. 2016. № 2. С. 40-42. - 11

2016г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. -Шумен, Болгария, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2013. -276 с Цитирано в: Скрипник Я.Н. ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В ЗЕРКАЛЕ МЕТАФОРЫ В сборнике: Русский язык в поликультурном мире. X Международная научно-практическая конференция: Сборник научных статей. Ответственный редактор Е.Я. Титаренко. 2016. С. 376-383. - 11

2016г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. - Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 276 с. Цитирано в: Эльдарова Р.А. Метафора как способ экономии языковых средств в лингвокультурном пространстве «человек-природа». Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (172) 2016. ISSN 2410-3489 - 11

2016г. - Стоянова Е. В. От ритуала и мифа к метафоре // Вестник РУДН, серия Русский и иностранный языки и методика их преподавания. 2008. No 4. Цитирано в: Гигаури Д. И. Политический миф и ритуал в структуре современной символической политики. Дисс. …. кандидата политических наук. Санкт-Петербург, 2016. - 11

2016г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. 276 с Цитирано в: Узенцова Е. А. Метафора и символ в лирической поэзии М. Ю. Лермонтова: когнитивно-семантический и лингвокультурологический аспекты.Дисс. кфн. Ростов-на-Дону, 2016. / http://hub.sfedu.ru/diss/announcement/709e13ad-0ca3-469d-8675-c3dc3242c01e/ - 11

2016г. - Стоянова Е. В. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст // Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей / отв.ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012. С. 80–86. Цитирано в: Южанникова М. А. Феномен двусмысленности как основание стилистических приемов в современном русском языке: Диссертации 20-Янв-2016 / URI: http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/19997 - 11

2016г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Епископ Константин Преславски, 2013. 276 с. *Цитирано в: Мухамеджанова А. М. ОТТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. ШОЛОХОВА. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2016. № 3 (182). С. 57-61. - 11

2016г. - Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Унив. издат. „Еп. Константин Преславски”. Цитирано в: Десислава-Девора Атанасова. Военните термини като концепти в българския и руския език. Международния филологически форум. 2016 / http://philol-forum.uni-sofia.bg/voenni-termini-koncepti-bg-ru-ezik/ - 11

2016г. - Стоянова Е. В. Специфика, параметры и функции метафоры в современном российском медиатексте. // Любословие. Брой 14. Шумен, 2014. С. 151-159 Цитирано в: Чалыкова Т. Блуждания ума: языковое сознание о ментально-когнитивной деятельности человека. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. Issue No: 12, 2016. С. 29-41 ceeol.com - 11

2016г. - Стоянова Е. В. Специфика, параметры и функции метафоры в современном российском медиатексте. // Любословие. Брой 14. Шумен, 2014. С. 151-159 Цитирано в: Чалыкова Т. Блуждания ума: языковое сознание о ментально-когнитивной деятельности человека. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. Issue No: 12, 2016. С. 29-41 ceeol.com - 11

2016г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2013. 276 с. / URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1360610590_4237.pdf Цитирано в: Скоробогатова Т.И., Суралева О.Ю. Семантическое разнообразие компонентов французских фразеологизмов: монография. Ростов-на-Дону: Мини Тайп, 2017. – 132 с. ISBN: 978-5-98615-294-3 - 11

2016г. - Стоянова Е. В. Специфика, параметры и функции метафоры в современном российском медиатексте. // Любословие. Брой 14. Шумен, 2014. С. 151–159 Цитирано в: Чалыкова Т. Блуждания ума: языковое сознание о ментально-когнитивной деятельности человека. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. Issue No: 12, 2016. С. 29–41 ceeol.com - 11

2015г. - Стоянова, Е. К вопросу о функционировании метафоры в русских и болгарских медиатекстах. Средства массовой коммуникации в современном мире. Петербургские чтения. Материалы международной научно-практической конференции 19-20 апреля 2012 г., с. 184–189. Цитирано в: Чалъкова Т. Метафора кузница в медиатекстах. – В: Медиалингвистика. Вып. 4. Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа: сб. статей / Под ред. Л. Р. Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цветова. СПб.: С-Петерб. гос. ун-т, ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2015, с. 260 – 264. - 11

2015г. - Стоянова, Е. Медицинская метафора в медийном дискурсе (на материале русского и болгарского языков). – Филолошки студии. Скопје, Македонија, – 2012. стр. 343 – 354. Цитирано в: Николова Д. Здраве/болест и компютърна терминология. – International Parole, Art, Health - Edirne Health Museum - Symposium in Trakya University, 21st- 23rd October. Edirne, 2015 - 11

2015г. - Стоянова Е.“Головной убор” в лингвокультурологическом аспекте//VIII Международный симпозуим МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале XXI века. Велико Търново, 2002. С.362–365. / в съавт. Янминчева Л. Цитирано в: Мазуренко О.В. ЦВЕТОСЮЖЕТ В ЛИРИКЕ А. БЛОКА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 1905–1915 ГГ.) Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Воронежский государственный университет. Воронеж, 2015. - 11

2015г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 276 с. Цитирано в: Карелова М. А. Культурно-тематическое поле «Явления природы» в лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Москва, 2015. http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=11&mod=dis&dis_id=789 - 11

2015г. - Стоянова Е. “Новая” фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка) // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. – 2003. – С. 316–323. Цитирано в: Николова Д. Г. Формирование компьютерного жаргон в системах русского и болгарского языков // // ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ТЕКСТ: КОНТРАСТИВНЫЙ АНАЛИЗ. Материалы IV Международной заочной научно-практической конференции г. Славянск-на-Кубани 20–25 апреля 2015 г. Славянск-на-Кубани, 2015, с. 31–37. - 11

2015г. - Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013, 276 с. Цитирано в: Григориева Т. В. Метафорическая мозайка Олимпийских игр. – Исследовательская деятельность в образовательном пространстве региона. II Региональная научно-практическая конференция в рамках Фестиваля «Дни молодежной науки» (г. Славянск-на-Кубани, 7–12 апреля 2014 г.). Сборник статей. Часть 1. Славянск-на-Кубани: Филиал ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани, 2014, с. 27–33. - 11

2015г. - Стоянова, Е. Метафора как синкретический способ концептуализации лингвокультурной среды и лингвокультурной ситуации // Международная научно-практическая конференция «Профессионально-педагогические традиции в преподавании РКИ. Язык – речь – специальность». Москва, 2005, с.651–657. Цитирано в: Григориева Т. В. Метафорическая мозайка Олимпийских игр. – Исследовательская деятельность в образовательном пространстве региона. II Региональная научно-практическая конференция в рамках Фестиваля «Дни молодежной науки» (г. Славянск-на-Кубани, 7 – 12 апреля 2014 г.). Сборник статей. Часть 1. Славянск-на-Кубани: Филиал ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани, 2014, с. 27–33. - 11

2015г. - Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006. Цитирано в: Седакова И. А. Образ русского языка в Болгарии (в свете языковых и других союзов) / Статья написана в рамках проекта программы Президиума РАН «Базовые социокультурные ценности и их метаморфозы в языках, литературах и фольклоре народов России: история и современность» / http://www.academia.edu/8348478/ - 11

2015г. - Стоянова Е. Очи. Глаза. Гляделки (Фразеологические единицы с компонентом глаз / глаза сквозь призму метафоры). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 240с. Цитирано в: Супрунова Е. Внешний образ человека в болгарской фразеологической картине мира // ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ТЕКСТ: КОНТРАСТИВНЫЙ АНАЛИЗ. Материалы IV Международной заочной научно-практической конференции г. Славянск-на-Кубани 20–25 апреля 2015 г. Славянск-на-Кубани, 2015, с. 101–107. - 11

2015г. - Стоянова Е. Устаревшая фразеология в контексте культуры. Шумен, 2012. – 192 с. Цитирано в: Супрунова Е. Внешний образ человека в болгарской фразеологической картине мира // ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ТЕКСТ: КОНТРАСТИВНЫЙ АНАЛИЗ. Материалы IV Международной заочной научно-практической конференции г. Славянск-на-Кубани 20–25 апреля 2015 г. Славянск-на-Кубани, 2015, с. 101–107. - 11

2015г. - Стоянова Е. В. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст // Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей / отв. ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012, С. 80–86. Цитирано в: Филатов К. С. Метафора как способ развертывания журналистского текста. Дисс…кфн, Санкт-Петербург, 2015. http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1442146222_7785.pdf - 11

2015г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. — 276 с. Цитирано в: Филатов К. С. Метафора как способ развертывания журналистского текста. Дисс…кфн, Санкт-Петербург, 2015. http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1442146222_7785.pdf - 11

2015г. - Стоянова Е. В. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст // Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей / отв. ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012, С. 80–86. Цитирано в: Филатов К. С. Метафора как способ развертывания журналистского текста. АКД, Санкт-Петербург, 2015. http://spbu.ru/disser2/607/aftoreferat/Filatov_avtoreferat_dis.pdf - 11

2015г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. — 276 с. Цитирано в: Филатов К. С. Метафора как способ развертывания журналистского текста. Дисс…кфн, Санкт-Петербург, 2015. http://spbu.ru/disser2/607/aftoreferat/Filatov_avtoreferat_dis.pdf - 11

2015г. - Стоянова Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект).- В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с. 179-195. цитирано в: Цитирано в: Чалъкова Т. Я и незнакомый сосед: немой, дикий, чужой. – Епископ Константинови четения, 2015. - 11

2015г. - Стоянова, Е. От ритуала и мифа к метафоре. – Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Русский и иностранный языки и методика их преподавания. Москва, 2008, №4, с.27–36. Цитирано в: Чалъкова Т. Модели на света през призмата на числата от 1 до 9/10 при древните тюрки. - В: – International Parole, Art, Health - Edirne Health Museum-Symposium in Trakya University, 21st- 23rd October. Edirne, 2015. - 11

2015г. - Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен : УИ Епископ Константин Преславски», 2013. Цитирано в: Кондратьева О. Н. Метафора как лингвокультурный феномен. Лингвокультурология.Ежегод. сб. науч. тр. / гл. ред. А.П.Чудинов; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т» — Электрон. науч. ежег. – Екатеринбург, 2014. Вып. 8. — 173с. — Режим доступа: http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_content&view=categories&id=217&Itemid=243 - 11

2015г. - Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен : УИ Епископ Константин Преславски», 2013. Цитирано в: Карелова М. А. Культурно-тематическое поле «явления природы» в лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг. Дисс….кфн. Москва, 2015. - 11

2015г. - Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Balkan Rusistics. URL: http://www.russian.slavica.org/printout4072.html (дата обращения: 23.05.2013). Цитирано в: Кондратьева О. Н., Ковалева К. А. Судебный процесс над Юлией Тимошенко в зеркале театральной метафоры (по материалам официального сайта). Политическая лингвистика. №1, 2015 - http://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-protsess-nad-yuliey-timoshenko-v-zerkale-teatralnoy-metafory-po-materialam-ofitsialnogo-sayta - 11

2015г. - Стоянова, Е. Окказиональная ассоциация как способ функционирования фразеологизмов с устаревшим компонентом в рамках современной лингвокультурной ситуации. – Служение слову. Материалы сборника, посвященного 70-летию доц.д-ра А.Николовой. Шумен: УИ„Еп.К.Преславски”, 2012, с. 188–201. Цитирано в: Чалъкова Т. Этимология и мифологические корни концептов ум, разум, рассудок. – Проблемы когнитивного и функционального описания славянских языков. Шумен, 2015. - 11

2015г. - Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Унив. издат. „Еп. Константин Преславски”. Цитирано в: Десислава-Девора Атанасова. Военните термини като концепти в българския и руския език. Международния филологически форум. 2016 / http://philol-forum.uni-sofia.bg/voenni-termini-koncepti-bg-ru-ezik/ - 11

2015г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. - Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 276 с. Цитирано в: Ляпун С. От трагедии до комедии (о некоторых особенностях метафорического отображения действительности в «Новой газете»). – МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – Киев: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 18. – Т. I (176). – 644 с; С.274. / http://www.burago.com.ua/attachments/article/304/176.pdf - 11

2015г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. - Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 276 с. Цитирано в: Карелова М. А. Культурно-тематическое поле «Явления природы» в лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Москва, 2015. http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=11&mod=dis&dis_id=789 - 11

2015г. - Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен : УИ Епископ Константин Преславски», 2013. Цитирано в: Рябенко А. В. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ. АНАЛИЗ РУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ НА ПРИМЕРЕ ОТРАЖЕНИЯ СОБЫТИЙ ЕВРОМАЙДАНА В ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКАХ// Культура. Духовность. Общество. Выпуск № 17 / 2015 cyberleninka.ru - 11

2015г. - Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. -Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. - 276 с. Цитирано в: Солопова О.А. Диахроническая сопоставительная метафорология: исследование моделей будущего в политическом дискурсе. Монография. Москва: Флинта-Наука, 2015. 310 с. - 11

2015г. - Стоянова Е. В. Особенности процесса кодификации метафоры//Годишник на ШУ. -Т. 22. -Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2011. С. 100-116. Цитирано в: Солопова О.А. Диахроническая сопоставительная метафорология: исследование моделей будущего в политическом дискурсе.Монография. Москва: Флинта-Наука, 2015. – 310 с. - 11

2015г. - Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации/Е. Стоянова. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. 276 с. Цитирано в: Кондратьева О.Н. Диахроническая метафорология (когнитивно-дискурсивный аспект). Монография / Кемерово, 2015. - 11

2015г. - Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Balkan Rusistics. URL: http://www.russian.slavica.org/printout4072.html (дата обращения: 23.05.2013). Цитирано в: Кондратьева О. Н., Ковалева К. А. Судебный процесс над Юлией Тимошенко в зеркале театральной метафоры (по материалам официального сайта). Политическая лингвистика. №1, 2015 - http://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-protsess-nad-yuliey-timoshenko-v-zerkale-teatralnoy-metafory-po-materialam-ofitsialnogo-sayta - 11

2015г. - Стоянова Е. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст // Медиа-текст как полиинтенциональная система / отв.ред. Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова. СПб, 2012. С. 80–86 Цитирано в: Полтавец Т.А. К проблеме описания типов научно-популярного медиатекста // Филолого-коммуникативные исследования. Ежегодник 2015/ науч. ред. А.А.Чувакин; И.В.Силантьев; отв. ред.Ю.В.Трубникова. Барнаул: Издательство Алтайского государственного университета, 2015. С. 105-114. ISSN 2410–1958 - 11

2015г. - Стоянова Е. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст // Медиа-текст как полиинтенциональная система / отв. ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. СПб, 2012. С. 80–86 Цитирано в: Полтавец Т.А. К проблеме описания типов научно-популярного медиатекста // Филолого-коммуникативные исследования. Ежегодник 2015 / науч. ред. А. А. Чувакин; И. В. Силантьев; отв. ред. Ю. В. Трубникова. Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2015. С. 105–114. ISSN 2410–1958 - 11

2014г. - Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013, 276 с. Цитирано в: Балашова Л. В. Русская метафора: прошлое, настоящее, будущее. Москва: Языки славянской культуры, 2014, с.11, с. 67. - 11

2014г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013. Цитирано в: Цапова И. С. Соматические метафоры в лирике А.Ахматовой и О. Мандельштама.// Журнал: Наука и образование. Астана, 2014. - 11

2014г. - Стоянова, Е. «Мертвая» метафора современности. // Конференции МАПРЯЛ «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры», 31 октября – 3 ноября 2006 г. Сборник докладов. т. 2, Пловдив, 2007, с.324 – 332. Цитирано в: Кондратьева О.Н. Динамика метафорических моделей в русской лингвокультуре (ХІ-ХХвв.). Диссертация … доктора филологических наук. Кемерово, 2014. - 11

2014г. - Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013, 276 с. Цитирано в: Кондратьева О.Н. Динамика метафорических моделей в русской лингвокультуре (ХІ-ХХвв.). Диссертация … доктора филологических наук. Кемерово, 2014. - 11

2014г. - Стоянова, Е. Особенности процесса кодификации метафоры. – Годишник на ШУ, том 22, Шумен 2011, с.100 – 116. Цитирано в: Кондратьева О.Н. Динамика метафорических моделей в русской лингвокультуре (ХІ-ХХвв.). Диссертация … доктора филологических наук. Кемерово, 2014. - 11

2014г. - Стоянова, Е. Устаревшая фразеология в контексте культуры. Шумен, 2012, 192 с. Цитирано в: Кондратьева О.Н. Динамика метафорических моделей в русской лингвокультуре (ХІ-ХХвв.). Диссертация … доктора филологических наук. Кемерово, 2014. - 11

2014г. - Стоянова Е.В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013, 276 с. Цитирано в: Кондратьева О.Н. Динамика метафорических моделей в русской лингвокультуре (ХІ-ХХвв.). Автореферат дисс. … доктора филологических наук. Кемерово, 2014. - 11

2014г. - Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013, 276 с. Цитирано в: Тодорова Р. Eзик, Култура, Реклама. Монография. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, 220с. - 11

2014г. - Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013, 276 с. Цитирано в: Матузова Т.А., Цапова И.С. К вопросу о соматических метафорах. - «Экономика и социум» No2(11) 2014. (регистрирано в РИНЦ (e-Library), НЭБ) - 11

2014г. - Стоянова, Е. Устаревшие фразеологические единицы русского языка и их болгарские эквиваленты. Дисс. кфн., АКД. М., 2002. Цитирано в: Федуленкова Т.Н., Адамия З.К., Чабашвили М. Фразеологическое пространство национального словаря в сопоставительном аспекте. Издательство "Академия Естествознания", 2014. http://www.rae.ru/monographs/248-7398 - 11

2014г. - Стоянова, Е. Метафора и соматический культурный код. В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски. Т.ХХI А, ФХН. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2010. Цитирано в: Динчерова С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс“; ISBN 978-954-577-946-6, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 237. - 11

2014г. - Стоянова, Е. Окказиональная ассоциация как способ функционирования фразеологизмов с устаревшим компонентом в рамках современной лингвокультурной ситуации. – Служение слову. Материалы сборника, посвященного 70-летию доц.д-ра А. Николовой. Шумен: УИ„Еп.К.Преславски”, 2012, с. 188–201. Цитирано в: Чалъкова Т. Блуждания ума - мифологические корни концепта ум. Литермедия. - 11

2014г. - Стоянова, Е. Устаревшие фразеологические единицы русского языка и их болгарские эквиваленты. Дисс. кфн., АКД. М., 2002. Цитирано в: Федуленкова Т.Н., Адамия З.К., Чабашвили М. Фразеологическое пространство национального словаря в сопоставительном аспекте. Издательство "Академия Естествознания" / http://www.rae.ru/monographs/248-7398 ISBN: 978-5-91327-273-7 - 11

2014г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации/Е.Стоянова. Шумен: Университетское изд-во «Епископ Константин Преславски», 2013. *Цитирано в: Матузова Т.А., Цапова И.С.К ВОПРОСУ О СОМАТИЧЕСКИХ МЕТАФОРАХ. Экономика и социум. 2014. № 2-5 (11). С. 699-702. - 11

2014г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски", 2013. *Цитирано в: Преснякова Н. А. Соматические метафоры в русской и английской лингвокультурах (на материале фразеологии семантического поля «Эмоции») - Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. Т. 8. № 3. С. 56-60. - 11

2014г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Епископ Константин Преславски, 2013. 276 с. *Цитирано в: Мухамеджанова А.М. ОТТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. ШОЛОХОВА Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2016. № 3 (182). С. 57-61. - 11

2014г. - Стоянова Е. Головной убор русских женщин (лингвокультурный аспект)//Русистика 2003: Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003. / в съавт. с Л. Янминчева Цитирано в: Мазуренко О.В. ЦВЕТОСЮЖЕТ В ЦИКЛЕ А. БЛОКА "ЗАКЛЯТИЕ ОГНЕМ И МРАКОМ". Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2014. № 4 (37). С. 38-42. - 11

2013г. - Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ„Еп.К.Преславски”, 276с. Цитирано в: Чалъкова Т. Между Преданием и Языком. – Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Т. ХХІV А, Шумен: УИ„Епископ Константин Преславски”, 2013. - 11

2013г. - Стоянова Е. Окказиональная ассоциация как способ функционирования фразеологизмов с устаревшим компонентом в рамках современной лингвокультурной ситуации. – Служение слову. Материалы сборника, посвященного 70-летию доц. д-ра А.Николовой. Шумен: УИ„Еп.К.Преславски”, с. 188-201. Цитирано в: Чалъкова Т. Между Преданием и Языком. – Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Т. ХХІV А, Шумен: УИ„Епископ Константин Преславски”, 2013. - 11

2013г. - Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе. – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. Цитирано в: Выражение темпоральных и аспектуальных значений в немецком языке в разных стилях, жанрах и типах текста: коллективная монография / [авт.: Н. А. Баранова и др. ; отв. ред.: Е. В. Боднарук]. - Архангельск: КИРА, 2013. – 143с. : табл., ил. // http://narfu.ru/university/library/books/0788.pdf - 11

2013г. - Стоянова, Е. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст. – Медиатекст как полиинтенциональная система. Сборник статей /Отв.ред. проф.Л.Р. Дускаева, доц. Н.Цветова. СПб, 2012, с. 80-86. Цитирано в: Дускаева Л.Р. Медиастилистика как ведущее направление медиалингвистических исследований в славянских странах - Российские исследования массмедиа и журналистики в международном контексте. Материалы всероссийской научно-практической конференции 23–24 мая 2013 г., Санкт-Петербург, 2013, с.37- 42. - 11

2013г. - Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013, 276 с. Цитирано в: Дускаева Л.Р. Медиастилистика как ведущее направление медиалингвистических исследований в славянских странах - Российские исследования массмедиа и журналистики в международном контексте. Материалы всероссийской научно-практической конференции 23–24 мая 2013 г., Санкт-Петербург, 2013, с.37- 42. - 11

2013г. - Стоянова, Е. Метафорическая модель и формирование фразеологии (на материале русских и болгарских соматических фразеологических единиц.– Епископ-Константинови четения, т. 15, Шумен, 2011, с. 180-190. Цитирано в: Чалыкова Т. И. Понимание: звук, слово, текст (между Преданием и Языком). Монография, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, 276с. - 11

2013г. - Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013, 276 с. Цитирано в: Чалыкова Т. И. Понимание: звук, слово, текст (между Преданием и Языком). Монография, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, 276с. - 11

2013г. - Стоянова, Е. Окказиональная ассоциация как способ функционирования фразеологизмов с устаревшим компонентом в рамках современной лингвокультурной ситуации. – Служение слову. Материалы сборника, посвященного 70-летию доц.д-ра А.Николовой. Шумен: УИ„Еп.К.Преславски”, 2012, с. 188-201. Цитирано в: Чалыкова Т. И. Понимание: звук, слово, текст (между Преданием и Языком). Монография, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, 276с. - 11

2013г. - Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях: Преимущества и возможности // Русский язык как инославянский. - Белград. 2012. - Выпуск IV. - С. 103 - 119. Цитирано в: Грубмайр И.И. Использование песен на уроках РКИ // Международная конференция и VII международный научно-практический семинар «Многоязычие и межкультурная коммуникация: вызовы XXI века» (ПРАГА, 11-13 ОКТЯБРЯ 2013), Прага, 2013. - 11

2013г. - Стоянова Е. В. Устаревшие фразеологические единицы русского языка и их болгарские эквиваленты: дисс. ... канд. филол. наук. М., 2002. 235 с. Цитирано в: Щупленков О.В.. Адаптационные возможности русской национальной школы в эмиграции (на примере Шуменской гимназии в Болгарии (1922–1934 гг.)) // Педагогика и просвещение. 2013. № 4. – С. 296 - 316. DOI: 10.7256/2306-434X.2013.4.11760. - 11

2013г. - Стоянова Е. «Глаза» в русском лингвокультурном пространстве // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2003. Вып. 2. С. 86-94. Цитирано в: Чжэн Гуанцзе. Фразеология тела в русском языке глазами носителя китайской лингвокультуры. Дисс. …кфн. Москва, 2013. - 11

2013г. - Стоянова, Е. «Глаза» в русском лингвокультурном пространстве. // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков./ Под общей ред. доц. д-ра Д. Митева и доц. д-ра А. Николовой. Выпуск второй, 2003. С. 86-94. Цитирано в: Першукова, С. В. Лингвокультурное значение лексемы "глаза" и его реализация в произведениях М.А. Булгакова "Собачье сердце" и "Роковые яйца". Дисс… кандидат филологических наук. Автореферат. Нижний Новгород, 2013. - 11

2013г. - Стоянова Е. Устаревшие фразеологические единицы русского языка. Дисс…кфн. Москва, 2002. Цитирано в: Щупленков О.В. Адаптационные возможности русской национальной школы в эмиграции (на примере Шуменской гимназии в Болгарии (1922–1934 гг.)). - Педагогика и просвещение. 2013 - elibrary.ru - 11

2012г. - Стоянова Е., Янминчева JI. Окказиональные фразеологизмы на страницах русских газет. - Русский язык «Проблемы истории, теории и методики преподавания» Шумен, 2002. С. 415 - 424. Цитирано в: Саютина, Н.В. Трансформация фразеологизмов Дисс. кфн и автореферат, Саратов, 2012. - 11

2012г. - Стоянова Е., О концепте ВЕРА в русском языковом сознании. Научни трудове. Педагогически колеж, Добрич. т. ІІІ С. Шумен, с. 81–83. /в съавт. с Т. Чалъкова/ Цитирано в: Чалыкова Т. Концепт «суета» в русском и болгарском лингвокультурном пространстве. // Русский язык как инославянский. Выпуск IV. Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окруженииСлавистичко друштво Србије, Београд, 2012, с.38–45 / http://www.slavistickodrustvo.org.rs/izdanja/RJKI.htm - 11

2012г. - Стоянова Е. «Глаза» в русском лингвокультурном пространстве – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 2. Шумен, 2003, с. 86 – 94. // Электронный ресурс. - URL: http://www.russian.slavica.org/articlel006.html (дата обращения 16.10.2011). Цитирано в: Боголепова С.В. Психолингвистический анализ тематического поля соматизмов. Дисс. кфн, М., 2012 - 11

2012г. - Стоянова Е.В. Устаревшие фразеологические единицы русского языка и их болгарские эквиваленты: Автореф. дис. . канд. филолог, наук. - Москва, 2002, - 16 с. Цитирано в: Борщева, О. В. Концептуальное поле "ТРУД" сквозь призму идиоматики. АКД. Саратов, 2012 - 11

2012г. - Стоянова, Е. В. Устаревшие фразеологические единицы русского языка и их болгарские эквиваленты : Дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. М., 2002 Цитирано в: Википедия. Фразеология. // http://википедия.org/ - 11

2012г. - Стоянова, Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с.179 - 195. Цитирано в: Боголепова, С. В. Психолингвистический анализ тематического поля соматизмов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Москва, 2012, с.9 // http://www.iling-ran.ru/avtoreferats/bogolepova_s.pdf - 11

2012г. - Стоянова, Е., Л. Янминчева. “Головной убор” в лингвокультурологическом аспекте – В: VIII Международный симпозуим МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале XXI века. Велико Търново, 2002, 362-365. Цитирано в: Програма за кандидатдокторантския изпит по СРЕ – лингвокултурология в Търновския университет. Съставил: дпн Занглигер В.Ф. / http://rudocs.exdat.com/docs/index-211940.html - 11

2012г. - Стоянова, Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект) – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, Шумен, 2002 // http://www.russian.slavica.org/article145.html Цитирано в: Персидская А.С., Быконя В.В. Сомонимы с компонентом saj ~ §aj ‘глаз’ в селькупском языке // Вестник Томского государственного педагогического университета, Вып.10, 2012, с. 89-93 / http://vestnik.tspu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3938&Itemid=276 - 11

2012г. - Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. Цитирано в: Список рекомендуемой литературы по теме: Лингвистическая экспертиза текста и дискурса // Кафедра русского языка ПИ ЮФУ// http://www.ling-theory.ru/bibliograhy - 11

2012г. - Стоянова, Е., Т. Чалъкова. Специфика этнокультурной ситуации и преподавание русского языка в Болгарии. – В: Материалы международной конференции „Итоги Года русского языка”, Москва, 2007. Цитирано в: Чалъкова, Т., М. Шукриева Динамиката на терминологията и езиковата картина на света през призмата на турските правни документи – В: Епископ-Константинови четения, Шумен, 2012. - 11

2012г. - Стоянова, Е. Деньги в русском языковом сознании. // Епископ-Константинови четения. Том 12. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен 2009, с 60 - 69. Цитирано в: Терзиева, Т. Рубль и лев на страницах электронных изданий (к проблеме коммуникативной компетенции в сфере делового общения) – В: «Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени», Славянск-на-Кубани, 2012. - 11

2012г. - Стоянова Е. В. «Мертвая» метафора современности//Международный Симпозиум МаПрЯл «инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры». Пловдив, 2006. С. 26-32. Цитирано в: Сурикова Т. И. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭТИКА В КОНТЕКСТЕ КОММУНИКАЦИИ, ФИЛОСОФИИ И ФИЛОЛОГИИ. - В сборнике: Медиатекст как полиинтенциональная система. Сборник статей. отв. ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. 2012. С. 136-144. - 11

2012г. - Стоянова Е. Устаревшие фразеологические единицы русского языка. Дисс…кфн. Москва, 2002. Цитирано в: Борщева О.В. Концептуальное поле" ТРУД" сквозь призму идиоматики (на материале русского и английского языков). 2012 - elibrary.ru - 11

2011г. - Стоянова Е. В. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект) / Е. С. Стоянова [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http ://www. russian. slavistika. Org Цитирано в: Русановская Т. В. Национальная идентичность во фреймових структурах (на материале сленговых соматизмов в современных украинском и немецком языках). //Національна ідентичність у фреймових структурах (на матеріалі сленгових соматизмів у сучасних українській і німецькій мовах). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2011, №3 // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/nvvnu/filolog_mov/2011_3_1/R0/zmist.pdf - 11

2011г. - Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). Электронный ресурс.- Режим доступаг http://www.slavica.org/russian/article4072.html Цитирано в: Халатян, А. Б. Предвыборный дискурс: жанровое своеобразие и специфика языкового воплощения. Дисс. кфн. Ставрополь, 2011. - 11

2011г. - Стоянова Е. “Новая” фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка). // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003, с. 316 – 323. Цитирано в: Родионова В.М. Функции имен собственных в различных типах заголовков в медиа-текстах сша за 2010-2011 гг.// Альманах современной науки и образования, № 12 (55) 2011 - 11

2011г. - Стоянова, Е. Культурологическая значимость устаревших фразеологических единиц. // Болгарская русистика, 2002, № 3 – 4, с. 18 – 29. Цитирано в: Георгиева С. И. Русская фразеология в зеркале болгарского языка. София: “Херон Прес”, 2011. - 11

2011г. - Стоянова, Е. «Мертвая» метафора современности. // Конференции МАПРЯЛ «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры», 31 октября – 3 ноября 2006 г. Сборник докладов. т. 2, Пловдив, 2007, с.324 – 332. Цитирано в: Козубенко И. И. Теория когнитивной метафоры в современной лингвистике – Современные проблемы лингвистики и лингводидактики. Материалы итоговой научно-практической конференции факультета славянской и западноевропейской филологии. – Москва: МПГУ, 2011. – 216 с. / http://bookzz.org/book/2459965/d443b4 - 11

2011г. - Стоянова, Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект) – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, Шумен, 2002 // http://www.russian.slavica.org/article145.html Цитирано в: Список рекомендуемой литературы к Программе курса «История и методология философской компаративистики». Автор к.филос.н., доцент кафедры философской компаративистики Н.А.Канаева . Государственного академического университета гуманитарных наук. Москва, 2011. - 11

2011г. - Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. Цитирано в: Андрейченко, О. I. Метафора театру в сучасному политичному дискурсi: когнитивни аспект – В: Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 24 (63), №1 Ч.2. 2011 р.18-24 / http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Movozn/2011_17_1/article/2.pdf - 11

2011г. - Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. Цитирано в: Будаев, Э. В. Сопоставительная политическая метафорология. Нижний Тагил: НТГСПА, 2011, 330 с. / URL: http://cognitiv.narod.ru/monograph/Budaev_2011.pdf - 11

2011г. - Стоянова, Е. Русская и болгарская спортивная метафора – В: Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика. Сборник материалов Второй международной конференции «Современная филология: теория и практика». Красноярск, 2007, с. 51 – 56. Цитирано в: Дрянгина, Е. А. Обучение студентов-филологов ассоциативно-образным средствам репрезентации языковой личности учителя. Дисс...кпн, Ярославль, 2011. Автореферат дисс. : http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-obuchenie-studentov-filologov-assotsiativno-obraznym-sredstvam-reprezentatsii-yazykovoy-lichnosti-uchitelya - 11

2011г. - Стоянова, Е. Концептуальная метафора как способ отражения лингвокультурной ситуации. – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 7. Шумен, 2008, с. 110 – 121. Цитирано в: Чалъкова, Т. Фрагменти на турската метафоричната картина на света през призмата на зооними относно полюсите «добрият» и «лошият» в Аз-пространството. – В: „40 години Шуменски университет“, Шумен, 2011. - 11

2011г. - Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. Цитирано в: Андрейченко, О. I. Метафора театру в сучасному политичному дискурсi: когнитивни аспект – В: ISSN 91250912. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». No 11. 2011. Вип. 17, т. 1., 2011 р.9-14 http://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/ffil/program_56a7d83098b85.pdf - 11

2010г. - Стоянова, Е. "Новая" фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка). – В: Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1999. С. 335-340. Цитирано в: Butkute, L. Vilnius, 2010, p.21. - 11

2010г. - Стоянова, Е. Физиологическая метафора в политическом дискурсе (на материале российских масс-медия)// Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, Шумен, 2006, с.134-151. Цитирано в: Прохорова О. Н., Афанасьева О. В. Концептуальная метафора society is a body как одно из средств репрезентации концептосферы society в английском языке. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки, Том 6, № 12 (83), Белгород, 2010, с.86-91. http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnaya-metafora-society-is-a-body-kak-odno-iz-sredstv-reprezentatsii-kontseptosfery-society-v-angliyskom-yazyke - 11

2010г. - Стоянова, Е. "Новая" фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка). – В: Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1999. С. 335-340. Цитирано в: Ержанова, Г. А. Синтаксические и когнитивные основы газетных заголовков (на материале русского и английского языков). Автореферат дисс....кфн, Алматы, 2010. - 11

2009г. - Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. Цитирано в: Будаев Э. В., Чудинов А. П. Лингвистическая советология (Предисловие. Введение. Часть I. Возникновение и эволюция лингвистической советологии). Екатеринбург, 2009. - 274 с. http://www.philology.ru/linguistics2/budaev-chudinov-09.htm - 11

2009г. - Стоянова, Е. В. К вопросу о лингвокультурных особенностях соматических фразеологизмов в русском и болгарском языках // Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: V научно-практическая конференция молодых ученых. Москва: Флинта, 2003, с. 150 – 157. Цитирано в: Мизин К.И. Лингвокультурологический ракурс сопоставительной фразеологии: поиски методологии // Новое в славянской филологии. Выпуск 4. Севастополь, 2009, с.248 - 11

2009г. - Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. Цитирано в: Дьячков Р.Н. Лингвополитические свойства текста парламентских дебатов и метадискурс. //Вестник ПГЛУ№2, 2009. - 11

2009г. - Стоянова, Е. "Новая" фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка). – В: Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1999. С. 335-340. Цитирано в: Макарова, О. С. Структурно-семантические модификации фразеологизмов в рекламном тексте. – В: Фразеологизм в тексте и текст во фразеологизме. Четвертые жуковские чтения. Великий Новгород, 2009, с.186. - 11

2009г. - Стоянова, Е. "Новая" фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка). – В: Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1999. С. 335-340. Цитирано в: Зеленов, А. Н. Фразеологизм в роли газетного заголовка. Автореферат дисс... кфн. Великий Новгород, 2009, с 4. - 11

2009г. - Стоянова, Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с.179 - 195. Цитирано в: Русановська, Т. Фреймова семантика та теорія лексико-семантичного поля у дослідженні сленгових вторинних номінацій соматизмів – В: Наукові записки. – Вип. 81 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009, с.7 // http://kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2009_vipusk_81_chastyna_4_zamovlennya_5465_4.pdf - 11

2009г. - Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. Цитирано в: Дьячков, Р. Н. Лингвопилитические свойства текста парламентских дебатов и метадискурс. – В: Вестник Пятигорского государственного университета. №2, Пятигорск, 2009, с.78. - 11

2009г. - Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. Цитирано в: Будаев Э. В., А. П. Чудинов, Лингвистическая советология как научное направление. – В: Политическая лингвистика. 1 (27), 2009, с.25-38. - 11

2009г. - Стоянова, Е. Физиологическая метафора в политическом дискурсе (на материале российских масс-медиа). – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Вып. 4. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006. – С. 134-152. Цитирано в: Наталія Петій Метафорична вербалізація концепту human appearance у сучасній англійській мові // Іноземна філологія inozemna philologia. Вип. 121. 2009, с. 109-115. http://www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_121/articles/10%20petij%2022%2004%2010.pdf - 11

2008г. - Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. Цитирано в: Будаев, Э. В., А. П. Чудинов, Лингвистическая парасоветология. – В: Политическая лингвистика. Вып. 1(24). Екатеринбург, 2008. - с. 10-16 // Интернет ресурс: http://www.philology.ru/linguistics1/budaev-chudinov-08.htm - 11

2007г. - Стоянова, Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с.179 - 195. Цитирано в: Миняева, С. А. Соматическая лексика в поэзии М.И. Цветаевой: диссертация ... кандидата филологических наук: Санкт-Петербург, 2007, 266 c. - 11

2007г. - Стоянова, Е. ‘Глаза’ в русском лингвокультурном пространстве. – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 2. Шумен, 2003, с. 86 – 94. www.russian.slavica.org/article912.html Цитирано в: Миняева, С. А. Соматическая лексика в поэзии М.И. Цветаевой: диссертация ... кандидата филологических наук: Санкт-Петербург, 2007, 266c. - 11

2006г. - Стоянова, Е., Л. Янминчева. Окказиональные фразеологические единицы на страницах газет – В: Русский язык. Проблемы истории, теории и методики преподавания. Шумен, 2002. Цитирано в: Зозикова, М. Окказиональное в современных русских и болгарских публицистических текстах – В: Материалы международной конференции МАПРЯЛ «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры». Т. І., Пловдив, 2006, с. 262. - 11

2005г. - Стоянова, Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект) – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, Шумен, 2002 // http://www.russian.slavica.org/article145.html Цитирано в: Эфендиева, Ч. Временной код русской культуры и способы его передачи в турецком языке (фразеологический аспект) – В: Междуетнически контакти Изток – Запад – интеркултурна комуникация. Шумен, 2005, с. 115. - 11

2005г. - Стоянова, Е. Лингвокультурный аспект контрастивной фразеологии (на материале ФЕ с компонентом глаз в русском и болгарском языках). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Вып. 1. Шумен, 2004, с.165 – 187. www.russian.slavica.org/article2577.html Цитирано в: Лоова, Э. С. Статусно-ролевые значения в русской и французской идиоматике : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.19. Нальчик, 2005. - 165 с. - 11

2004г. - Стоянова, Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с.179 - 195. Цитирано в: Го Синь-и. Телесный код в китайской фразеологии и его русское соответствие: диссертация ... кандидата филологических наук. Москва, 2004, 187 c. - 11