Проф. д.ф.н. Денка Недева Кръстева - Петроваабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(152) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Руска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(50) "доцент 2000 г. професор 2015 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(284) "доктор по Руска литература - 1985 (Санкт-Петербургски педагогически университет "А. И. Херцен") доктор на науките (Руска литература) - 2012 (Шуменски университет)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(895) "Лекции и упражнения по Руска класическа литература (ХІХ век) Лекции и упражнения по Руска литература на ХVІІІ век Руски фолклор - упражнения (1985-1992) Руска традиционна култура - упражнения Стара руска литература - упражнения (1985-1992; 2011) Избираеми дисциплини: Руският дворянски бит и всекидневие; Литературни модели и руски политически сюжети; Източният въпрос през ХІХ век: руски литературни тълкувания; Символиката в романите на Достоевски; Руски дворцов Романтизъм; Семиотика на властта" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(184) "история и поетика на руската литература, културна история на Русия, нов историзъм и руска литература" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(109) "Русия - СПбГПУ "А. И. Херцен" и ИРЛИ на РАН (Пушкински Дом) 1989 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(765) "Интериорът във фолклора, литературата, изкуството и културата - Проект на Шуменския университет, 2005 г. Вечният Гогол - Проект на Шуменския университет, 2009 г. Руската литература от края на ХІХ - началото на ХХ век в библиотеките и архивите на град Шумен - Проект на Шуменския университет, 2009 г. (ръководител на проекта) Културни концепти на славянството - Проект на Шуменския университет 2017 г. (ръководител на проекта), 2018 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(176) "Съюз на учените в България; Общество за изучаване на ХVІІІ век; Дружество на русистите в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д.ф.н.  Денка Недева Кръстева - Петрова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 1, стая 203

Телефон: 054 830495 вътр.278

Email: dkristeva@abv.bg, d.krysteva@shu.bg

Приемно време: І седмица - четвъртък 11-13 ч. .; ІІ седмица - сряда 13 -15 ч..

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Руска филология

Заемани академични длъжности

доцент 2000 г.

професор 2015 г.

Придобити научни степени

доктор по Руска литература - 1985 (Санкт-Петербургски педагогически университет "А. И. Херцен")

доктор на науките (Руска литература) - 2012 (Шуменски университет)

Водени лекции и/или упражнения

Лекции и упражнения по Руска класическа литература (ХІХ век)

Лекции и упражнения по Руска литература на ХVІІІ век

Руски фолклор - упражнения (1985-1992)

Руска традиционна култура - упражнения

Стара руска литература - упражнения (1985-1992; 2011)

Избираеми дисциплини:

Руският дворянски бит и всекидневие; Литературни модели и руски политически сюжети; Източният въпрос през ХІХ век: руски литературни тълкувания; Символиката в романите на Достоевски; Руски дворцов Романтизъм; Семиотика на властта

Области на научни интереси

история и поетика на руската литература, културна история на Русия, нов историзъм и руска литература

Специализации

Русия - СПбГПУ "А. И. Херцен" и ИРЛИ на РАН (Пушкински Дом) 1989 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Интериорът във фолклора, литературата, изкуството и културата - Проект на Шуменския университет, 2005 г.

Вечният Гогол - Проект на Шуменския университет, 2009 г.

Руската литература от края на ХІХ - началото на ХХ век в библиотеките и архивите на град Шумен - Проект на Шуменския университет, 2009 г. (ръководител на проекта)

Културни концепти на славянството - Проект на Шуменския университет 2017 г. (ръководител на проекта), 2018 г.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България; Общество за изучаване на ХVІІІ век; Дружество на русистите в България

Дисертации

2011г. - Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ - ХІХ век (Литература - Идеология - Неофициални разкази за Двореца). Шумен, 2011 - 365 с - 1

2011г. - *Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ-ХІХ век (Литература - Идеология - Неофициални разкази за Двореца). Автореферат на дисертацияза присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. Шумен, 2011. - 72 с - 1

2006г. - Електронна публикация на РГБ, Москва, 2 www.dissers.info/disser_88162.html копия dissercat.com>content/tema-petra-I-v-tvorchestve-pushkina006 - 1

1985г. - Тема Петра І в творчестве А. С. Пушкина (становление объективно-реалистической концепции личности и эпохи Петра І) – Ленинград, 1985 – 228 с - 1

1985г. - *Тема Петра І в творчестве А. С. Пушкина: становление объективно-реалистической концепции истории и личности Петра І: Автореферат диссертации кандидатафилологических наук. Ленинград, 1985. – 18 с - 1

Монографии

2015г. - Владетелят, престолонаследникът и писателят наставник в епохата на Николай І (литературен модел - личност - общество). Шумен, Университетско издателство, 2015. - 260 с. - 2

2014г. - Из тематичните паркове на руската култура и литература (културен контекст и литературна тематична линия). Шумен, Университетско издателство, 2014. - 2

2013г. - Политически метафори и сюжети в руската литература на XVIII-XIX век (литература - идеологическа история - неофициални разкази за двореца) Шумен, Университетско издателство, 2013. - 315 стр. - 2

Учебници

1996г. - ОПОЯЗ. Текстове. Съставителство, превод, уводна статия и бележки. Шумен, 1996. - с. (в съавт. със Светлана Казакова, Дечка Чавдарова, Веселин Панайотов) - 6

Студии

2017г. - Крыстева Денка. Мирская канонизация Гоголя и идеологические нарративы середины XIX века // Гоголь и славянский мир: Шестнадцатые Гоголевские чтения : Сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции, Москва, 29 марта; Белград, 30 марта – 4 апреля 2016 г. / Департамент культуры г. Москвы; «Дом Н. В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека»; под общ. ред. В. П. Викуловой. – М. ; Новосибирск : Новосиб. изд. дом, 2017. – С. 144-154. - 3

2017г. - Крыстева Денка.”Политическая ботаника” В. А. Жуковского в дискурсе придворного романтизма и мифологии монархии: от „Лалла Рук” к „Тюльпанному дереву”. – В: Жуковский. Исследования и материалы. Выпуск 3. Сборник научных трудов. Томск, изд. Томского ун-та, 2017, с. 107 – 138. - 3

2016г. - Славянская идея в русской имперской идеологии ХVІІІ века и политика историографии эпохи Барокко и Классицизма: образная символика, сюжеты, сценарии власти. - В: LIMES SLAVICUS. Славянството - граници на общността. Доклади от международна научна конференция, Шумен, юни, 2015. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 198 - 214. - 3

Статии

2018г. - "Тюльпанное дерево" на В. Жуковски и политическата ботаника на руския дворцов романтизъм. - В: Интерпретираме руската литература. Сборник в чест на 75-годишнината на проф. дфн Петко Троев. София, СУ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 24 - 38. - 4

2018г. - Крыстева Д. Тургеневский сюжет как житейский и киносюжет (Юлия Вревская). - Спасский вестник. Под ред Е.Н. Левиной. Вып. 26. Ч. 2. Тула: Аквариус, 2018. С. 240-257. Съавтор: Д. Чавдарова. РИНЦ - 4

2018г. - Крыстева Д. Спящее царство и константы культуры (литературная тематизация концепта в идеологических контекстах) – В: LIMES SLAVICUS 3. Културни концепти на славянството. УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018, с. 136 – 153. - 4

2018г. - Кръстева, Д. Укротяването на Звяра. Идеята на Просвещението за овладяването на политическите страсти и руският литературен бестиарий.// Poznanskie studia slawistyczne. Nr 15, 2018. ISSN 2084-3011. S. 133-147. - 4

2017г. - Руската дворянска култура в края на Златния век. Пари и аристократичен етос // Любословие, 2017, № 17, с. 137 - 150. - 4

2016г. - Короб научных перспектив на дороге изучения литературы. - В: Ракла с културни кодове. Короб культурных кодов. Сбирник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чадварова."Фабер", 2016, с. 9-13. - 4

2016г. - Тюльпан в поэтическом саду дворцового романтизма и в мифологии русской монархии. - В: Ракла с културни кодове. Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. "Фабер", 2016, с. 101-119. - 4

2016г. - Кръстева Д. Руският барок и субкултурата на неофициалното слово. – В: QUАDRIVIUM. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. In honorem 3, Шумен, НЦ „Преславска книжовна школа”, Изд. „Фабер”, 2016, с. 72-86. - 4

2014г. - Библиотеката в търсене на идеалния владетел: приказката за розата и двореца от периода на руския романтизъм. – Любословие, № 14. Библиотеката, Шумен, Университетско издателство, 2014, с. 29-40. - 4

2014г. - „Медния конник” на А. С. Пушкин като метафоризирана история на общественото договаряне в Петербургска Русия. – VIA SIGNORUM 1. Юбилеен сбоpник, посветен на 60 –годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Шумен, Университетско издателство, 2014, с. 127 - 138. - 4

2014г. - Вторая Болдинская осень в творчестве Пушкина (1833): цикл повестей о петербурском периоде русской истории. – Класика и канон в руската литература. Университетският поглед. Сборник текстове. София, Факел, 2014, с. 52-58. - 4

2013г. - Неканонический Жуковский: „Сражение с змеем”. – В: Жуковский: Исследования и материалы. Вып 2. Сборник научных трудов. Томск, Изд-во Томского ун-та, 2013, с.179-190. - 4

2013г. - Чувствителният монархизъм и канонът на руската история на литературата/културата от начолото на ХІХ век. – В: „Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед”, София, „Факел”, 2013, с. 40-50. - 4

2013г. - Коледният разказ като идеологическо послание. „Зверь” на Н. С. Лесков и Александър ІІІ. – Сборник „Календарът в литературата/културата”, Шумен, Универс. изд., 2013, д. 136 – 146. - 4

2013г. - Крокодил и тритон как политические метафоры в прозе и пеблицистике Достаевского. – В: Достоевский и журнализм. Серия „Dostoevsky Monographs”, Volume 4, Санкт-Петербург, 2013, с. 85-93.(Съавтор:Дечка Чавдарова). - 4

2012г. - Неканоничният Жуковски. - В: Класика и канон в руската литература. Българският поглед. София, Факел, 2012, с. 38-47. - 4

2011г. - *"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" А. С. Пушкина в контексте неофициальной истории и мифов петербургского царстваПубликувано и в: Болдинские чтения 2011. Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина \\\\"Болдино\\\\".Саранск, 2011, с. 5 - 18 - 4

2011г. - Балканский вопрос в 1870-е годы. Дракон А. К. Толстого как идеологическая метафора (археология политического смысла). – В: Русское слово на Балканах. Материалы Первого Междунарадного симпозиума. Шумен, 14-16 октября 2010 года. Изд. „Фабер”, 2011, с. 293 – 299. - 4

2010г. - *Идеята за милосърдна власт и религията на Империята в Русия при Елисавета: източници, символизация, дворцов ритуал. - Акы бъчела любодяльна. - B: Юбилеенсборник в чест на доц д-р Цветанка Янакиева, ст. н. с. ІІ ст. д-р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев. Шумен, НЦ "Преславска книжовна школа", 2010, с. 181 -200 - 4

2010г. - *"Крокодил" Ф. М. Достоевского как петербургская повесть (заметки к словарю аллегорий). - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. 3. Lodz,Primum Verbum, 2010, s. 60-68 - 4

2010г. - *"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" А. С. Пушкина в контексте неофициальной истории и мифов петербургского царства// Болгарскаярусистика, Том 2, 2010, с. 99-112 - 4

2009г. - * Икономически сюжети и метафори в драматургията на Островски и контекстът на дворянската култура // Епископ-Константинови четения, Том 12. „Парите катокултурен феномен”. Шумен, Университетско издателство, 2009, стр. 82 – 95 - 4

2009г. - * Лила/Лилета в русской поэзии конца ХVІІІ –первой трети ХІХ века.// Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-рЛила Мончева. Шумен, Универс. изд., 2009, с. 93 – 103 - 4

2009г. - * Книга и книжный шкаф в интерьерах русской литературы ХІХ – начала ХХ века. // Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишнияюбилей на доц. д-р Лила Мончева. Шумен, Универс. изд., 2009, с. 165 – 175. (съавтор: Д. Чавдарова) - 4

2009г. - * „Играта на котка и мишка” като руски политически и литературен сюжет през първата четвъртина на ХІХ век. // Русистика 2008. Язык, коммуникация, литратура.Сборник статей, посвященный 35-летию создания русистики в Шуменском университете. Шумен, Универс. изд., 2009, с. 266-272 - 4

2009г. - * Часовникът в руската литература/култура през ХVІІІ-ХІХ век: културни контексти, движение на метафората// Времето. Любословие № 10, 2009, с. 43-62 - 4

2009г. - *Мирская канонизация русского Писателя: похороны и поминания Гоголя. - B: „Вечный Гоголь”. Сборник с доклади от Юбилейната международна научнаконференция, проведена в Шумен 6-7 октомври, 2009. Издателство „Фабер”, Велико-Търново, 2010, с. 48 – 57 - 4

2008г. - * Княжна Тараканова – сюжет в русской политической и литературной истории ХІХ века.// // STUDIA HUNGARO-BULGARICA. Tomus 2. Sumen - Szeged, 2008, с. 207 –220 - 4

2008г. - * Сантиментализъм и власт. “Царуващата добродетел” между политическото мечтание, ролята на Владетеля и маската// Епископ-Константинови четения, Том 13.“Игри и играчки”. Шумен, Университетско издателство, 2008, стр. 201- 212 - 4

2007г. - *Зверь/Бегемот и Змий/Левиафан в “Оде, выбранной из Иова” М. В. Ломоносова (о политических аллегориях в системе абсолютизма и русской литературе ХVІІІвека)// Реката на времето. Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева. Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, София, 2007, с. 163 - 173 - 4

2007г. - *Русские литературные часы (ХVІІІ-ХІХ вв.)-В: Мир русского слова и русское слово в мире. ХІ конгресс МАПРЯЛ, Т. 7. Русская литература: история и современность.Методика преподавания русской литературы. София-Варна, 2007, с. 249 - 252 - 4

2007г. - *Интерьер и эмблематика культуры: пресемантизация “дворянского гнезда” в “усадебных” драмах Чехова// Интериорът във фолклора, литературата,изкуството/културата. Шумен, Универс. изд., 2007, с. 78 – 88 - 4

2006г. - *Светската поезия на покаянието: библейски мотиви. // Любословие, т.7,ШУ, 2006, с. 47-66 - 4

2006г. - *Концептуализация Царя Ирода в русской литературе и культуре (до коронации Николая І). // STUDIA HUNGARO-BULGARICA. Tomus І. Szeged-Sumen, 2007, с. 185 –195. И в сб. Инновации в преподавании русского языка и литературы, Пловдив, 2006, с. .Електронен вариант в Balkan rusustik - 4

2005г. - * Руската приказка за Леденото царство (към речника на метафорите на абсолютизма)// The tireless seeker. Неуморният търсач. Сборник научни статии, посветен на30-годишната преподавателска и научно-изследователска работа на доц. д-р Ивайло Петров. Шумен: “Аксиос”, 2005, с. 244 – 250 - 4

2005г. - *Когда книга становится предметом? Тезисы// Про-За 3. Материалы научной конференции. Смоленск, 2005. (съавтор: Д. Чавдарова) - 4

2004г. - * Концептите “Разкаяние” и “Страшен съд” в Пушкиновия поетичен текст (1827 – 1830).// Слово, Време, Литература. Юбилеен сборник по случай 80-годишнинатана професор Иван Цветков. София, Издателска къща “Славяни”, 2004, с. 39 – 48 - 4

2004г. - *Флористический код в “Чайке” Чехова (символика, эмблематика, онтологические метафоры в русской культуре конца ХІХ века).// Диалози с Чехов: 100 годинипо-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. София, “Факел”, 2004, с. 254 – 265 - 4

2004г. - метафоры в русской культуре конца ХІХ века).// Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. София, “Факел”, 2004, с. 254 – 265 - 4

2003г. - * Полемиката за литературата през средата на ХІХ век в Русия в огледалото на ранното творчество на Достоевски. // Диалогът на литературите в контекста накултурата.Шумен, 2003, с.137-151 - 4

2003г. - * Золотой век, Русский Эдем. // Идеи в России. – Idee w Rosji. – Ideas in Russia. Т. 5. Lodz,2003, с. 70 – 74 - 4

2003г. - * Концептуализация брадобрея и брадобрития в русской культуре и литературе (до конца Петровской эпохи).// Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура.Шумен, Университетско изд., 2003, с. 393-402. Електронна публикация в Balkan Russistik - 4

2003г. - * Основные идеи в научном наследии А.М. Панченко и их методологические контексты. // Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ век.София, “Факел”, 2003, с. 157 – 163 - 4

2003г. - * Звярът и Левиатанът в “Ода, выбранная из Иова” на Ломоносов и “Медный всадник” на Пушкин (Към въпроса за изворите на руския текст за Владетеля иДържавата през ХVІІІ – началото на ХІХ век).// Епископ-Константинови четения. Т. 8. Шумен, Университетско изд., 2003, с. 71 – 83 - 4

2002г. - * Писателят като сплетник.// Литературен форум, № 2 и 3, 2002. ( в съавт. с Д. Чавдарова) - 4

2002г. - * Утвърждаването на руския писател като мирски духовник през периода на секуларизация на културата. // Епископ-Константинови четения, Т. 6-7, Шумен, 2002,с.190 – 200 - 4

2002г. - * За употребата на виното във “Всепьянейший, всешутейший и сумасброднейший собор” на Петър І.//Виното в етнокултурата и литературата. Шумен, 2002, с. 188 –198 - 4

2002г. - * Връзката “писател – свещеник” и руското двойничество в семантичната структура на “Унижените и оскърбените” от Ф. М. Достоевски.// Сборник статии в чест напроф. Петко Троев. София, 2002, с.104- 114 - 4

2001г. - * Мифологизация поэта в России конца 18 – первой трети 19 века и аспекты сакрализации Пушкина. К проблеме русской ментальности. // Studia slavica., Шумен,2000, с. 61 – 75. Статията е препечатана в: Болгарская русистика, 2001, № 3 – 4, с. 38 – 47 - 4

2001г. - * “Блаженство” и “благодат” в руската литература през периода на секуларизацията. // Трудове на катедрите по история и богословие, Т. 4, Шумен, 2001, с. 224 –240.(в съавт. с Цв.Янакиева) - 4

2000г. - * Албумната поезия на А. С. Пушкин в спор с ценностите на ръкописното литературно стихотворство.// Литературознание и методика на литературното обучение.Шумен, 2000, с. 196 – 206 - 4

1999г. - * Альбомная поэзия А. С. Пушкина.// Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1999, с. 240-257 - 4

1996г. - * Н. М. Карамзин и карамзинизм в литературной культуре России начала ХІХ века. // Епископ – Константинови четения, Т. 3. Шумен, 1996, с. 326 – 333 - 4

1992г. - * Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Електронно издание на статията е всайта Е-lingvo. net - 4

1991г. - * Межтекстовый диалог в русской поэзии пушкинского периода. // Болгарская русистика, 1991, № 5/6, с.93 – 101. ( в съавт. с Д. Чавдарова) - 4

1991г. - * К проблеме единства “Полтавы” А. С. Пушкина. // Проблемы современного пушкиноведения. Межвузовский сборник научных трудов. Псков, 1991, с. 53 – 60 - 4

1990г. - *Два статуарных изображения в “Медном всаднике” А. С. Пушкина. // Болгарская русистика, 1990, № 4,с. 30 – 34 - 4

1986г. - *Още веднъж към въпроса за сакрализацията на Петър І. // Сборник доклади от научната сесия послучай учредяването на КМНР. Шумен, 1986, с. 23 – 27 - 4

1986г. - *Две традиционни тълкувания на Петър І и техният диалог в “Медният конник” на А. С. Пушкин.// Сборник от научни доклади и съобщения в чест на 75-годишнияюбилей на проф. Симеон Русакиев. Шумен, 1986, с. 91 – 100 - 4

1986г. - *“Эпический характер” темы Петра І и поиски А. С. Пушкина в ее художественном осмыслении. // Проблемы современного пушкиноведения. Межвузовский сборникнаучных трудов. Ленинград, 1986, с. 70 – 77 - 4

1986г. - *О курсе “Истории русской культуры”. // Studia russica, ІХ, Budapest, 1986, с. 281 – 289. (в съавт. с Пл. Панайотов) - 4

1985г. - * Динамиката на естетическите категории “литературен бит”, “тип писател”, “тип художествен текст” и литературната ситуация в Русия от края на ХVІІІ – началотона ХІХ век. // Филологически изследвания, Т. І, Шумен, 1995, с. 89 – 94 - 4

1983г. - * Образ Петра І в композиционно-смысловой структуре “Медного всадника” А. С. Пушкина и поэмы“Несчастные” Н. А. Некрасова. // Н. А. Некрасов и русскаялитература ХІХ – начала ХХ века. Межвузовский сборник научных трудов, Вып. № 67. Ярославль, 1983, с. 3 – 11 - 4

1983г. - * Петр І у Пушкина и культура ХVІІІ века. // Материалы шестой научной конференции болгарских аспирантов. Москва,1983, с. 333 – 342 - 4

1980г. - *От реално-конкретното към художествено обобщение. Към поетиката на пушкиновото стихотворение “Я помню чудное мгновенье”. // Език и литература, 1980, №4, с. 38 – 45 - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2012г. - Руската литературна трапеза от гледна точка на националната идентичност и метафоричния смисъл. – Любословие, № 12, 2012. Шумен, Университетско изд. , 2012, с. 201-204. Рецензия за книгата на Д. Чавдарова „Храната/трапезата в руската литература .(кредата на ХVІІІ – началото на ХХ век). Шумен, Универс. изд., 2010. - 10

Цитирания

2019г. - Крыстева Д.Н. Тема Петра I в творчестве А.С. Пушкина (Становление объек-тивно-реалистической концепции личности и эпохи Петра I): дис. канд. филол. наук. -Л., 1984. -228 с Источник: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.С. ПУШКИНА, РАСКРЫВАЮЩИХ ОБРАЗ ПЕТРА ВЕЛИКОГО Нужная Т.В., Герасимова Д.Ю. В сборнике: РОССИЯ И ФРАНЦИЯ: 125 ЛЕТ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА. Материалы международной научной конференции. Ответственный редактор А.М. Судариков. 2019. С. 262-271. - 11

2018г. - Крыстева Д. "Политическая ботаника" В. А. Жуковского в дискурсе придворного романтизма и мифологии монархии: от "Лалла Рук" к "Тюльпанному дереву"// Жуковский: Исследования и материалы. Томско, Шзд-во Томского университета, 2017, с. 107 - 138. Цитиране в: Киселев В. С. В.А.Жуковский в судьбе Александра Рейтерна (по материалам писем 1840-х гг. к Великому Князю Алекссандру Виколаевичу)// Вестник Томского государственного университета, 2018, № 436, с. 21-28. - 11

2017г. - Крыстева Д. Н. Мирская канонизация русского Писателя: похороны и поминания Гоголя. – В: Вечный Гоголь. Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция, проведена в Шумен 6-7 октомври, 2009. Издателство „Фабер”, Велико-Търново, 2010, с. 48 – 57. Цитиране в: 107. Манолакев Х. Слово и тяло. Из историята и херменевтиката на руския литературен канон на ХІХ век. Регалия 6, 2017, с. 160, 210. - 11

2017г. - Кръстева Д. Политическите метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ-ХІХ век (Литература – Идеология – Неофициални разкази за Двореца). Шумен, Университетско издателство, 2013. Цитиране в: 110. Анненкова Е. И. Гоголь и братья Аксаковы: славянский вопрос в историко-культурной перспективе. – В: Гоголь и славянский мир. Сборник научных статей. 16 Гоголевские чтения, Москва; 2017. Новосибирск, с. 48, 23. - 11

2017г. - Крыстева Д. „Сказка о мертвой царевне и семи богатырях” А.С.Пушкина в контексте нофициальной истории и мифов петербургского цикла. Цитиране в: М. Уртминцева. Проблемы современной пушкинистики: по следам Болдинских чтений (2011-2016). – В: SLAVICA LITTERARIA. 20/2017/1. Нижний Новгород, с. 147. http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/136598/1_SlavicaLitteraria_20-2017-1_21.pdf - 11

2017г. - Крыстева Д. Н. „Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях” А. С. Пушкина в контексте неофициальной истории и мифов петербургского царства. – В: Болдинские чтения 2011, Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина „Болдино”. Саранск, 2011, с. 5-18. Цитиране в: М. Уртминцева. Проблемы современной пушкинистики: по следам Болдинских чтений (2011-2016). – В: SLAVICA LITTERARIA. 20/2017/1. Нижний Новгород, с. 147. http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/136598/1_SlavicaLitteraria_20-2017-1_21.pdf - 11

2017г. - Кръстева Д. Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ - ХІХ век (Литература - Идеологическа история - Неофициални разкази за двореца). Шумен,Универс.изд.,2013. Цитиране в: Чавдарова Д. Концептът многострадалност в руската култура (въведение в темата). - В: Limes slavicus 2. Културни концепти на славянството. Шумен, Универс. изд., 2017, с. 189. - 11

2017г. - Крыстева Д.Н. Поэтическая формализация мифов о Петре I и "Медный всадник Пушкина // Русская литература. 1992. № 3. С. 14-25. Цитиране в: Виролайнен М.Н. Медный всадник. Петербургская повесть // Пушкинская энциклопедия: Произведения. Вып. 3. Л - О. СПб.: Нестор-История, 2017. С. 75-98. Цитиране на с. 96-97. - 11

2017г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре I и "Медный всадник" Пушкина// Русская литература, 1993, № 3. Цитиране в: Калашникова С.М. М.А.Булгаков и Д.С.Мележковский: к вопросу об образе Петра I в русской литературе первой половины ХХ века. - В сб: М.А.Булгаков. Русская и национальные литературы. Материалы международной научно-практической конференции. Эреван, 2017, с. 191-197. - 11

2016г. - :Кръстева Д. Владетелят, престолонаследникът и писателят наставник в епохата на Николай І (литературен модел – личност – общество). Шумен, Университетско издателство, 2015. – 259 с. Цитиране и рефериране в: Чавдарова Д. Политические метафоры и сюжеты в русской литературе ХVІІІ-ХІХ веков глазами болгарского литературоведа. – Новое литературное обозрение, № 137, 2016, с. 327-333 - 11

2016г. - Кръстева Д. Политическите метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ-ХІХ век (Литература – Идеология – Неофициални разкази за Двореца). Шумен, Университетско издателство, 2013 – 316 с. Цитиране и рефериране в:Чавдарова Д. Политические метафоры и сюжеты в русской литературе ХVІІІ-ХІХ веков глазами болгарского литературоведа. – Новое литературное обозрение, № 137, 2016, с. 327-333. - 11

2016г. - Крыстева Д. Н. Концептуализация брадобрея и брадобрития в русской культуре и литературе (до конца Петровской эпохи). – В: Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, Университетско изд., 2003, с. 393-402. Цитиране в: 106. Протохристова К. Теми с вариации. Литературнотематични етюди.Унив. изд. „Паисий Хилендарски”, 2016, с. 224, 232. - 11

2016г. - Крыстева Д. Тюльпан в поэтическом саду дворцового романтизма и в мифологии русской монархии. – В: Ракла с културни кодове. Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. Изд. „Фабер”, 2016, с. 101-119. Цитиране и рефериране в: 109. Шуликов П. С Русия в сърцето. Празнично имеславие. Рецензия на сборник Ракла с културни кодове. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Д. Чавдарова.//Език и литература, 2016, кн. 3-4,с. 215. - 11

2015г. - Кръстева 1991: Кръстева Д. К проблеме единства „Полтавы” А. С. Пушкина. – В: Проблемы современного пушкиноведения. Межвузовский сборник научных трудов. Псков, 1991, с. 53-60. Цитиране в: Кулагин 2015: Кулагин А. Пушкин: Источники. Традиции. Поэтика. – Коломна, Московский госуд. обл. Соц.-гуманитарный институт, 2015, с. 110. - 11

2015г. - Кръстева 2013: Кръстева Д. Политически метафори и сюжети в руската литература на ХVІІІ – ХІХ век (литература – идеологическа история – неофициални разкази за двореца). Шумен, Унив. изд., 2013. Цитиране в: Вачева А. Потомству – Екатерина ІІ. Идеи и нарративные стратегии в автобиографии императрицы. София, Универс. изд. на СУ, 2015, с. 154, 351, 364, 369, 451, 490, 551, 622. - 11

2015г. - Кръстева 2005: Кръстева Д. Руската приказка за Леденото царство (към речника на метафорите на абсолютизма) – В: The tireless siker. Неуморният търсач. Сборник, посветен на 30-годишната преподавателска и научно-изследователска работа на доц. Ивайло Петров. Шумен, 2005, с. 244-250. Цитиране в: 101. Чавдарова 2015: Чавдарова Д. Русия и руската литература в творчеството на Иван Вазов. Шумен, Унив. изд., 2015, с.58-59. - 11

2015г. - Кръстева Д. Двойничеството, малката църква в Петербургския период на руската история и писателят-мирски духовник. „Унижените и оскърбените“ на Достоевски (Екскурс втори). В: Д. Кръстева. Владетелят, Престолонаследникът и Писателят наставник в епохата на Николай I (литературн модел – личност – общество). Шумен 2015, с. 208-228. Цитиране в: 102. Димитрова 2015: Антоанета Димитрова. Чужди, непознати простори : Херман Хесе и Русия. – В: Сборник „Славянството: граници на общността”. Шумен, 2015 - 11

2015г. - Кръстева Д. Владетелят, престолонаследникът и писателят наставник в епохата на Николай Първи. Шумен, 2015. Цитиране: Чавдарова Д. Модерна литературоведска интерпретация на връзката власт-литература. - В: Любословие, № 15, 2015, с. 306-311. - 11

2015г. - Кръстева Д. Владетелят, престолонаследникът и писателят наставник в епохата на Николай Първи. Шумен, Универс. изд., 2015. Цитиране в: Chavdarova D. Modern literary interpretation of the power-litetature relationship. - Любословие, 2015, №15, с. 306-311. - 11

2014г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 93. История русской литературы ХІХ века (Часть первая). Методические рекомендации к изучению курса для студентов. Составитель проф. д.ф.н. Г. Самойлова. Курган, Курганский государственный университет, 2014, с. 11. - 11

2014г. - Д. Чавдарова, Д. Кръстева, Книга и книжный шкаф в интерьерах русской литературы ХІХ – начала ХХ века. – В: доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65 годишния юбилей на доц. д-р Лила Мончева. Шумен, 2009. Цитиране в: 88. Чавдарова Д. Руският поет-символист против Библиотеката (Брюсов и Блок).- Любословие. Годишно списание за хуманитаристика. № 14, 2014. Библиотеката. Шумен, Универс. изд., 2014. - 11

2014г. - Крыстева Д. Мирская канонизация русского Писателя: похороны и поминания Гоголя- „Вечный Гоголь”. Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция, проведена в Шумен 6-7 октомври, 2009. Издателство „Фабер”, Велико-Търново, 2010. Цитиране в: 92. Чавдарова Д. Гогол. Електронен модул. cdo, shu-bg.net. Шумен, 2014. - 11

2014г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 95. Цветкова (Питолина) Нина. Петр І в восприятии С. П. Шевырева (1830-1860-е годы). – В: Михайловская Пушкиниана. Вып. 63. „Когда б я был царь...”. Михайловский Пушкинский заповедник. Сельцо Михайловское, Пушкинский заповедник, 2014, с.114. - 11

2014г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 96. История русской литературы ХІХ века (Часть І). Методические рекомендации. Сост. Г. В. Самойлова, Курган, Курганский гос. Ун-т, 2014, с. 10. - 11

2014г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 98. Плешкова О. И. Пародирование жанров в повести „Восковая персона” Ю. Н. Тынянова.// Вестник Сижегороского университета им. Н. И. Лобачевского, 2014, № 2 (3), с. 282-287. На с. 283. - 11

2014г. - Кръстева Д. "Чувствителният монархизъм" и канонът на руската история на литературата/културата от началото на ХIX век. - В: Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед. София, Факел, 2013, с. 40 - 50. Цитиране в: Косик В. Болгарская книга о русской литературе.- Славянский альманах 1-2, 2014. Институт славяноведения РАН, "Индрик", с. 353. - 11

2014г. - Кръстева Д. "Чувствителният монархизъм" и канонът на руската история на литературата/културата от началото на ХХ век.// Класика и канон в руската литература. Чуждият поглед. София, 2013. Цитиране в: Косик В. И. Болгарская книга о русской литературе. Славянский альманах, 2014, № 1-2, с. 352-355. - 11

2013г. - Кръстева Д. Часовникът в руската литература/култура през ХVІІІ-ХІХ век: културни контексти, движение на метафората// Времето. Любословие № 10, 2009, с. 43-62. Цитиране в: 78. Енчев М. Календарът на Петкан. – В: Календарът в литературата/културата Шумен, Универс. изд., 2013, с. 90. - 11

2013г. - Кръстева Д. Руската приказка за Леденото царство (към речника на метафорите на абсолютизма)// The tireless Seaker. Неуморният търсач. Сборник, посветен на 30-годишната преподавателска и научноизследователска работа на доц. д-р Ивайло Петров. Шумен, 2005. Цитиране в: 81. Кулагин А. В. Поэзия Высоцкого. Творческая эволюция. Воронеж, Эхо, 2013, с. 75-76. - 11

2013г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и „Медный всадник” А. С. Пушкина // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 83. Риккардо Николози. Петербургский панегирик ХVІІІ век. Литература - Идеология - Риторика. http://fictionbook.ru/author/rikkardo_nikolozi/peterburgskiyi_panegirik_hviii_veka/read_online.html?page=13 - 11

2013г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 85. Мохаммад К. Б. Противостояние человека и власти в поэме А. С. Пушкина „Медный всадник” и его архетипические черты. Диссертация канд. филол. наук, Москва, 2013 - 11

2013г. - 87. Кръстева Д., Чавдарова Д. Писателят като сплетник. 180 години от рождението на Ф. Достоевски//Литературен форум. 2002. № 2 (486). 15-21 януари. С. 1, 10; № 3 (487). 22-28 януари. С. 11. Цитиране в: Э. Димитров. Достоевский в Болгарии (1971-2011). // Достоевский: исследования и материалы, 2013, т. 20, с. 480-488. - 11

2012г. - 13. Крыстева Д. Тема Петра І в творчестве А. С. Пушкина: становление объективно-реалистической концепции истории и личности Петра І: Автореферат диссертации кандидата филологических наук. Ленинград, 1985. Цитиране в: История русской литературы XIX века: В трех томах. Т. 1. Под ред. Е.И. Анненковой. Учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования. М.; Изд. центр "Академия", 2012. С.156 - номер сноски, а сама сноска - на с. 190. - 11

2012г. - Кръстева Д. „Флористический код в “Чайке” Чехова (символика, эмблематика, онтологические метафоры в русской культуре конца ХІХ века)”// Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. София, “Факел”, 2004, с. 254 – 265. Цитиране в: 74. Троев П. Руска класическа литература. Втора част. София, Универс. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2012, с. 556. - 11

2012г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: Козубовская Г. П. История русской литературы ХІХ века (первая треть). Учебно-методическое пособие. Барнаул, 2012 г., с. 193. obs.uni-altai.ru›unibook/kozubovska19.pdf - 11

2012г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 76. Ларкович Д. В. Павел І в лирической рефлексии Г. Р. Державина. // Филологический класс. № 4(30), 2012. http://journals.uspu.ru/attachments/article/pdf - 11

2012г. - Крыстева Д. Тема Петра І в творчестве А. С. Пушкина. Автореферат диссертации кандид. филолог. наук, Ленинград, 1985. Цитиране в: 77. Кагарманова М. Ш. Учебно-методический комплекс „История русской литературы”, Стeрлитамак, 2012, с. 64. - 11

2012г. - 115. Крыстева Д. Тема Петра І в творчестве А. С. Пушкина: становление объективно-реалистической концепции истории и личности Петра І: Автореферат диссертации кандидата филологических наук. Ленинград, 1985. Цитиране в: История русской литературы XIX века: В трех томах. Т. 1. Под ред. Е.И. Анненковой. Учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования. М.; Изд. центр "Академия", 2012. С.156 - номер сноски, а сама сноска - на с. 190. - 11

2011г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 71. Ларкович Д. В. Г. Р. Державин и художественная культура его времени. Формирование индивидуального сознания. Екатеринбург, Изд. Уральского университета, 2011, с. 231. - 11

2011г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 72. Перзеке А. Б. „Медный всадник” А. С. Пушкина: концептуально-поэтическая инвариантость в русской литературе ХХ века (1917 – 1930-е годы). Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. Великий Новгород, 2011, с. 244, 258, 568. - 11

2010г. - Кръстева Д. Руската приказка за Леденото царство (към речника на метафорите на абсолютизма)// The tireless Seaker. Неуморният търсач. Сборник, посветен на 30-годишната преподавателска и научноизследователска работа на доц. д-р Ивайло Петров. Шумен, 2005. Цитиране в: 68. Кулагин А. В. У истоков авторской песни. Сборник статей. Коломна, МОН РФ- Московский государственный областной социально-гуманитарный институт. 2010, с. 322. - 11

2010г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: Чебанюк Т. А. Методы изучения культуры: Учебное пособие. — СПб.: Наука, 2010. с. 181. – В електронна версия на учебното помагало от 2013 г. цитирането е на на с. 18. - 11

2010г. - Кръстева Д. Зверь/ Бегемот и Змий/Левиафан в „Оде, выбранной из Иова” М. В. Ломоносова (о политических аллегориях в системе абсолютизма и русской литературы ХVІІІ века)// Реката на времето. Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева. София, Универс. изд. „Св. Климент Охридски”, 2007, с. 163-173. Цитиране в: 70. Кирилова Ст. Римейкът на Гоголевия „Шинел” в драмата на Олег Бугаев „Башмачкин” – Вечният Гогол. В.Търново, Фабер, 2010, с. 144. - 11

2010г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и „Медный всадник” А. С. Пушкина”// Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 86. Культурология Санкт Петербург НАУКА 2010 УДК 008 ББК 71. Санкт-Петербург, 2014. refmap.ru›kontrolnaya/322.html - 11

2009г. - Крыстева Д., Д. Чавдарова Межтекстовый диалог в русской поэзии пушкинского периода. // Болгарская русистика, 1991, № 5/6, с.93 – 101. Цитиране в: Чавдарова Д. Rus(осоист)кият идеал. Концептът естественост и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век. В. Търново, 2009. На с. 21 - 11

2009г. - 54. Кръстева Д. Икономически сюжети и метафори в драматургията на Островски и контекстът на дворянската култура // Епископ-Константинови четения, Том 12. „Парите като културен феномен”. Шумен, Университетско издателство, 2009, стр. 82 – 95. Цитиране в: Чавдарова Д. Rus(осоист)кият идеал. Концептът естественост и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век. В. Търново, 2009. На 131 - 11

2009г. - Крыстева Д. Флористический код в “Чайке” Чехова (символика, эмблематика, онтологические метафоры в русской культуре конца ХІХ века).// Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. София, “Факел”, 2004, с. 254 – 265. Цитиране в: Няголова Н. Между бита и битието. Герой и вещ в драматургията на А. П. Чехов. Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009. - 11

2009г. - 56. Крыстева Д. Интерьер и эмблематика культуры: пресемантизация “дворянского гнезда” в “усадебных” драмах Чехова// Интериорът във фолклора, литературата, изкуството/културата. Шумен, Универс. изд., 2007, с. 78 – 88. Цитиране в: Няголова Н. Между бита и битието. Герой и вещ в драматургията на А. П. Чехов. Велико Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, с. 26, 104, 204, 213. - 11

2009г. - Крыстева Д. Мифологизация поэта в России конца 18 – первой трети 19 века и аспекты сакрализации Пушкина. К проблеме русской ментальности. // Studia slavica., Шумен, 2000, с. 61 – 75 и препечатан вариант в: Болгарская русистика, 2001, № 3 – 4, с. 38 – 47. Цитиране в: Колева Р. Метаморфозы слова и письма и их металитературные отражения в творчестве Н. В. Гоголя. Варна,Издательство „Силуети”, 2009. - 11

2009г. - 58. Кръстева Д. Полемиката за литературата през средата на ХІХ век в Русия в огледалото на ранното творчество на Достоевски. // Диалогът на литературите в контекста на културата.Шумен, 2003, с.137-151. Цитиране в: Колева Р. Метаморфозы слова и письма и их металитературные отражения в творчестве Н. В. Гоголя. Варна,Издательство „Силуети”, 2009. - 11

2009г. - 59. Кръстева Д. Концептуализация брадобрея и брадобрития в русской культуре и литературе (до конца Петровской эпохи).// Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, Университетско изд., 2003, с. 393-402. Цитиране в: Колева Р. Метаморфозы слова и письма и их металитературные отражения в творчестве Н. В. Гоголя. Варна,Издательство „Силуети”, 2009. - 11

2009г. - Крыстева Д. Русские литературные часы (ХVІІІ-ХІХ вв.) - В: Мир русского слова и русское слово в мире. ХІ конгресс МАПРЯЛ, Т. 7. Русская литература: история и современность. Методика преподавания русской литературы. София-Варна, 2007, с. 249 - 252. Цитиране в: 60. Протохристова К. Часовниците в света на Гогол.// Доброе слово дати. Славистични изследвания в чест на 65 годишния юбилей на доц. д-р Лила Мончева. Шумен, Универс. изд., 2009, с. 105, 106. - 11

2009г. - Кръстева Д. Руската приказка за Леденото царство (към речника на метафорите на абсолютизма)// The tireless Seaker. Неуморният търсач. Сборник, посветен на 30-годишната преподавателска и научноизследователска работа на доц. д-р Ивайло Петров. Шумен, 2005.) Цитиране в: 62. Раевская М. А. Восприятие поэзии В. С. Высоцкого в Болгарии: переводы и критика (1972 – 2009). Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва, МГУ, 2009, с.190-193, 254, 316. http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/kritika/raevskaya-vospriyatie-v-bolgarii/interpretaciya-poetiki-vysockogo.htm - 11

2009г. - Кръстева Д. Лила/Лилета в русской поэзии конца ХVІІІ –первой трети ХІХ века.// Доброе слово дати. Славистични изследвания, посветени на 65-годишния юбилей на доц. д-р Лила Мончева. Шумен, Универс. изд., 2009, с. 93 – 103. Цитиране в: Чавдарова Д. Името Фьодор в руската литература/култура.-В: Приятели за науката. Сборник в чест на проф. дфн Тодор Балкански послучай 65-годишнина. Велико Търново. Изд. „Знак’94”, 2009, с. 413. На стр. 413 - 11

2009г. - Кръстева Д. Русские литературные часы (ХVІІІ-ХІХ вв.)-В: Мир русского слова и русское слово в мире. Материалы ХІ Конгресса МАПРЯЛ, Т. 7. Русская литература: история и современность. Методика преподавания русской литературы. Варна, 17-23 сентября 2007, с. 249 – 252. Цитиране в: Нейчев Н. Литература и Месианизъм. Руското литературно месианство през ХІХ век. Пловдив, Универс. изд. „Паисий Хилендарски”, 2009, с. 485. - 11

2009г. - Крыстева Д. Альбомная поэзия А. С. Пушкина. В: Русский язык и русская литература в современном обществе. Кат. Рус. ез. и лит., Шумен, 1999, с. 240-257. Цитиране в: 65. Борисова Е., Я. Милчаков, Пл. Шуликов. Паралитературата. Текстология, социология, медиатори. Велико Търново, изд. „Фабер”, 2009, с. 24. - 11

2009г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 66. Манаенкова Е. Ф. „Простое сердце” и „разумная воля” в „Медном всаднике” А. С. Пушкина. – В: Гуманитарные исследования. Журнал фундаментальных и прикладных исследований. 2009, № 4 (32). Астрахань, Издательский дом „Астраханский университет”, с. 184. - 11

2009г. - Кръстева Д. Концептуализация брадобрея и брадобрития в русской культуре и литературе (до конца Петровской эпохи) // Русистика 2003: Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003. Цитиране в: Кирьянова Н. А. Региональное слово в структуре художественного текста. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Тамбов, ТГУ, 2009. URL: http://www/Russian.slavica/org/printout667/html. - 11

2008г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и „Медный всадник”А. С. Пушкина// Русская литература, 1992, №3. Цитиране в: Чабан Е. Педагогические дискурсы русской культуры ХVІІ – ХVІІІ веков. Диссертация кандидата культурологии. МПГУ, Москва, 2008. lib.ua-ru.net›diss/cont/279559.html - 11

2008г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и „Медный всадник”А. С. Пушкина// Русская литература, 1992, №3. Цитиране в: 49. Корочкина Е. Д. Образы-символы и историософская концепция в трилогиях Д. С. Мережковского „Христос и Антихрист”, „Царство Зверя”.Диссертация кандидата филологических наук, Ульяновск, 2008. - 11

2008г. - Кръстева Д. Руската приказка за Леденото царство (към речника на метафорите на абсолютизма)// The tireless seeker. Неуморният търсач. Сборник научни статии, посветен на 30-годишната преподавателска и научно-изследователска работа на доц. д-р Ивайло Петров. Шумен: “Аксиос”, 2005, с. 244 – 250. Цитиране в: 50. Чавдарова Д. Москва и Петербург в пътеписа на Вазов „Извън България ”// Литературна мисъл, 2008, кн.2, с. 130 - 138. На с. 131 - 11

2008г. - Кръстева Д. Концептуализация брадобрея и брадобрития в русской культуре и литературе (до конца Петровской эпохи// Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, Университетско изд., 2003, с. 393-402. Цитиране в: 61. Козубовская Г. Середина века: миф и мифопоэтика. Барнаул, БГПУ, 2008, с. 6. - 11

2007г. - 36. Крыстева Д. Интерьер и эмблематика культуры: пресемантизация “дворянского гнезда” в “усадебных” драмах Чехова// Интериорът във фолклора, литературата, изкуството/културата. Шумен, Универс. изд., 2007, с. 78 – 88. Цитиране в: Няголова Н. Предметният код в драматургията на А.П.Чехов. Дисертация и автореферат на дисертация за научната степен “доктор по филология”, В.Търново. 2007. - 11

2007г. - Крыстева Д. К проблеме единства “Полтавы” А. С. Пушкина. // Проблемы современного пушкиноведения. Межвузовский сборник научных трудов. Псков, 1991, с. 53 – 60. Цитиране в: Гарт И. В. Поздние поэмы А. С. Пушкина „Полтава”, „Тазит” и „Анджело”: аспекты композиции. Диссертация кандидата филологических наук. Новосибирск, 2007. - 11

2006г. - Крыстева Д. Флористический код в “Чайке” Чехова (символика, эмблематика, онтологические метафоры в русской культуре конца ХІХ века).// Диалози с Чехов: 100 години по-късно. Диалоги с Чеховым: 100 лет спустя. София, “Факел”, 2004, с. 254 – 265. Цитиране в: 34. Димитров Л. Да бъдеш шут в играта на съдбата.Руската драматургия от ХІХ век. Херменевтика на канона. София, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2006, с. 524, 540. - 11

2006г. - Крыстева Д. Образ Петра І в композиционно-смысловой структуре „Медного всадника” А. С. Пушкина и поэмы „Несчастные” В. А. Некрасова.- В: Н. А. Некрасов и русская литература ХІХ – начала ХХ века. Межвузовский сборник научных трудов, Вып. № 67. Ярославль, 1983, с. 3 – 11. Цитиране в: Баталова Т. П. Символика русского пути в поэзии Некрасова 1846-1848. Диссертация кандидата филологических наук. Коломна, 2006. - 11

2006г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и „Медный всадник”А. С. Пушкина// Русская литература, 1992, №3. Цитиране в: 46. Боченкова О. Б. Тематические аспекты художественного метода. Русские поэты о Петербурге. Москва, 2006. Диссертация кандид. филолог. наук, Москва, ИМЛИ. dissercat.com›content/tematicheskie-aspekty…poety… - 11

2005г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 39. Стефанов П. Русские эсхатологические образы ХVІІІ века. http://drevn2005.narod.ru/7.htm - 11

2005г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25.) Цитиране в: 43. Акимова Н.Н., Евдокимова О. В. ,Шведова С. О. История русской литературы ХІХ века. Комплекс учебно-методических материалов. РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, 2005. с. 34 и 43. herzen.spb.ru›img…dekanat52/Metodichka…veka.doc - 11

2005г. - Кръстева Д. Руската приказка за Леденото царство (към речника на метафорите на абсолютизма)// The tireless Seaker. Неуморният търсач. Сборник, посветен на 30-годишната преподавателска и научноизследователска работа на доц. д-р Ивайло Петров. Шумен, 2005. Цитиране в: 44. Чавдарова Д. Концепты русской культуры с точки зрения литературоведа. В сб.: Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Пловдив, 2006. - 11

2005г. - 53. Кръстева Д.Руската приказка за Леденото царство (към речника на метафорите на абсолютизма)// The tireless seeker. Неуморният търсач. Сборник научни статии, посветен на 30-годишната преподавателска и научно-изследователска работа на доц. д-р Ивайло Петров. Шумен: “Аксиос”, 2005, с. 244 – 250. Цитиране в: Чавдарова Д. Rus(осоист)кият идеал. Концептът естественост и автопортретът на руснака в руската литература на ХІХ век. В. Търново, 2009, с. 131. - 11

2004г. - Крыстева Д. Тема Петра І в творчестве Пушкина. Автореферат диссертации кандидата филологических наук, Ленинград, 1985. Цитиране в: 27. Аминева В. Р. История русской литературы первой половины ХІХ века: Учебно-методические материалы для студентов отделения „Русский язык и литература в межнациональном общении”. Казань, Казан. гос. ун-т. Филол. фак-т. Каф. рус. яз. и лит. в нац. шк.; Сост. В.Р.Аминева.- Казань: Казан. гос. ун-т, 2004, с. 29. - 11

2004г. - Кръстева Д. Концептуализация брадобрея и брадобрития в русской культуре и литературе (до конца Петровской эпохи). // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, Университетско изд., 2003, с. 393-402. Цитиране в: 29. Колева Р. Рекламата в творчеството на Н.В.Гогол.// Слово, време, литература. Сборник, посветен на проф. Иван Цветков, София, 2004, с. 54. - 11

2004г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 30. Дехтяренок А. В. Античность и христианство в трилогии Д. С. Мережковского „Христос и Антихрист”. Диссертация канд.филол. наук. Петрозаводск, 2004 . - 11

2004г. - Крыстева Д. Тема Петра Первого в творчестве Пушкина, Автореферат диссертации кандидата филолог. наук, Ленинград, 1985. Цитиране в: 42. История русской литературы первой половины ХІХ века: Учебно-методические материалы для студентов отделения “Русский язык и литература в межнациональном общении”. Казань, Казанский государственный университет, 2004, с. 29. - 11

2004г. - Кръстева Д. Концептуализация брадобрея и брадобрития в русской культуре и литературе (до конца Петровской эпохи) // Русистика 2003: Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003 (www.russian.slavica.org). URL: http://www/Russian.slavica/org/printout667/html. Цитиране в: 97. Тименчик Р. Руки брадобрея. НЛО, 2004, № 67, с. 127-136. И в: Р.Д.Тименчик. Что вдруг. Статьи о русской литературе прошлого века. – Иерусалим: Гешарим, Москва: Мосты культуры, 2008. Eлектронна версия http://coollib.com/b/288040/read - 11

2003г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 22. Илчева Р. А. С. Пушкин и Петровский миф русской литературы.// Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ век. София: Факел, 2003, с. 120. - 11

2003г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 23. Илчева Р. Санкт Петербург. Граници и лица.// Литературна мисъл, 2003, кн. 1-2, с. 152. - 11

2003г. - Крыстева Д. К проблеме единства „Полтавы” А. С. Пушкина.// Проблемы современного пушкиноведения. Межвузовский сборник научных трудов. Псков, 1991, с. 53-60. Цитиране в: 24. Хвостова О. А. Любовный сюжет в составе сюжета пушкинских поэм. Диссертация канд.филол. наук. Саратов, 2003. - 11

2003г. - 26. Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: Стефанов П. Цар Петър Велики като антихрист в руското обществено съзнание// Християнската традиция и царската институция в българската култура. Шумен, Универс. изд., 2003, с. 72-83. Цитиране на с. 77. - 11

2002г. - Крыстева Д. Мифологизация поэта в России конца 18 – первой трети 19 века и аспекты сакрализации Пушкина. К проблеме русской ментальности// Болгарская русистика, 2001, № 3 – 4, с. 38 – 47. Цитиране в: 40. Божанкова Р., Димитров Л. “Академики на Балканах” (Болгарская литературоведческая русистика). Новое литературное обозрение, 2002, № 58. http://magazines.russ.ru/nlo/2002/58/bozhank.html - 11

2001г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 19. Иваницкий А. И. Категория чудесного в творчестве А. С. Пушкина 1830-х годов. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. Санкт-Петербург, РГПУ, 2001. - 11

2001г. - Крыстева Д. К проблеме единства „Полтавы” А. С. Пушкина.// Проблемы современного пушкиноведения. Межвузовский сборник научных трудов. Псков, 1991, с. 53-60. Цитиране в: 20. Яновская И. В. Фольклорная традиция в поэме А. С. Пушкина “Полтава”. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Волгоград, 2001: http:// www.literatura.ru/ stihiya/autors/pushkin/links. - 11

2001г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 21. Шишкова О. И. Повесть Ю. Н. Тынянова „Восковая персона” в аспекте литературной эволюции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Барнаул, 2001, с. 9. - 11

1999г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 11. М. Н. Виролайнен. “Медный всадник”. Петербургская повесть Пушкина. Материалы к Пушкинской энциклопедии.// Звезда, 1999, № 6.( magazines. russ. ru/ zvezda/ 1999/6), с. 214. - 11

1999г. - Крыстева Д. Образ Петра І в композиционно-смысловой структуре “Медного всадника” А. С. Пушкина и поэмы“Несчастные” Н. А. Некрасова. // Н. А. Некрасов и русская литература ХІХ – начала ХХ века. Межвузовский сборник научных трудов, Вып. № 67. Ярославль, 1983, с. 3 – 11. Цитиране в: ФЭБ. Литература о жизни и творчестве Пушкина: Библиографический указатель, 1980 – 1996. Калининград, 1999. Под № № 659 - 11

1999г. - Крыстева Д. Тема Петра І В творчестве А. С. Пушкина. Становление реалистической концепции эпохи и личности Петра І”. Автореферат диссертации канд. филолог. наук, Ленинград, 1985. Цитиране в: ФЭБ. Литература о жизни и творчестве Пушкина: Библиографический указатель, 1980 – 1996. Калининград, 1999. Под № 1098. - 11

1999г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: ФЭБ. Литература о жизни и творчестве Пушкина: Библиографический указатель, 1980 – 1996. Калининград, 1999. Под № 2774. - 11

1999г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 16. Иваницкий А. Душенька И. Богдановича и русская хвалебная ода.// Slavica tergestina 7 (1999), Triest. - 11

1999г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25.Цитиране в: 17. Илчева Р. Триадата конник-кон-змия в поемата на А.С.Пушкин “Медният конник”// Български език и литература, 1999, кн. 2-3. http://liternet.bg/publish/rilcheva/pushkin.htm - 11

1999г. - Крыстева Д.Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 18. Чепкасов А. В. Неомифологизм в творчестве Д. С. Мережковского 1890-1910 гг. Диссертация канд. филолог. наук, Кемерово, 1999. - 11

1997г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 10. Богданов К. А. Очерки по антропологии молчания. Homo Tacens. Санкт-Петербург, РХГИ, 1997. - 11

1996г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: 9. Иваницкий А. И. “Медный всадник” – обобщенный негатив имперской культуры. - Wiener Slawistishe Almanah. B. 38. Wien, 1996, с. 20. - 11

1995г. - Крыстева Д. Образ Петра І в композиционно-смысловой структуре „Медного всадника” А. С. Пушкина и поэмы „Несчастные” В. А. Некрасова.- В: Н. А. Некрасов и русская литература ХІХ – начала ХХ века. Межвузовский сборник научных трудов, Вып. № 67. Ярославль, 1983, с. 3 – 11. Цитиране в:8. Фризман Л. Г. Семинарий по Пушкину. Харьков, „Энграм”, 1995, с. 248. - 11

1994г. - Крыстева Д. Поэтическая формализация мифов о Петре І и “Медный всадник” А. С. Пушкина. // Русская литература, 1992, № 3, с. 14 – 25. Цитиране в: Манаенкова Е. Ф. Фольклорная традиция в поэме А. С. Пушкина „Медный всадник”. Автореферат дис. канд. филол. наук, Волгоград, 1994, с. 2. - 11

1990г. - Крыстева Д.“Эпический характер” темы Петра І и поиски А. С. Пушкина в ее художественном осмыслении. // Проблемы современного пушкиноведения. Межвузовский сборник научных трудов. Ленинград, 1986, с. 70 – 77.Цитиране и рефериране в: РЖ, 1990, № 5. Литературоведение, с. 105-110. - 11

1989г. - Крыстева Д. Тема Петра І В творчестве А. С. Пушкина. Становление реалистической концепции эпохи и личности Петра І.Ленинград, 1985. Цитиране в: Зайцева В. Пушкиниана 1985 г. // Временник пушкинской комиссии. Вып. 23 Ленинград, „Наука”, 1989. С. 56. http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=xepo2yTCD6Q%3d&tabid=10898 - 11

1989г. - Крыстева Д. Тема Петра І В творчестве А. С. Пушкина. Становление реалистической концепции эпохи и личности Петра І, Автореферат диссертации кондидата филологических наук, Ленинград, 1985. Цитиране в:В. М. Маркович. Петербургские повести Гоголя. Ленинград, "Наука", 1989, с. 79. - 11

1987г. - Крыстева Д. Образ Петра І в композиционно-смысловой структуре “Медного всадника” А. С. Пушкина и поэмы“Несчастные” Н. А. Некрасова. // Н. А. Некрасов и русская литература ХІХ – начала ХХ века. Межвузовский сборник научных трудов, Вып. № 67. Ярославль, 1983, с. 3 – 11. Цитиране в: Зайцева В. Пушкиниана 1983 г. // Временник пушкинской комиссии. Вып.21, Ленинград, „Наука”, 1987. - 11

1987г. - Крыстева Д. Образ Петра І в композиционно-смысловой структуре “Медного всадника” А. С. Пушкина и поэмы“Несчастные” Н. А. Некрасова. // Н. А. Некрасов и русская литература ХІХ – начала ХХ века. Межвузовский сборник научных трудов, Вып. № 67. Ярославль, 1983, с. 3 – 11. Цитиране в: РЖ, 1987, № 6. Литературоведение, с. 84. - 11