Хон. доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(149) "Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност “Руска филология”, 1971 г." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(109) "Преподавател по руски език в с. Тръстеник, Русенско - 1971-1972 г." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(202) "1972 г. - асистент в Катедрата по чужди езици 1973 г. - асистент в Катедрата по руски език 1996 г. - доцент по руски език" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(134) "Московски университет "М. В. Ломоносов" – Русия, доктор по филология - 1977 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(331) "Руски език Църковнославянски език Историческа лингвистика на руския език - в две части Културна история на Русия Руска диалектология Сравнителна граматика на славянските езици" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(121) "Руски език Църковнославянски език Лингвистична палеославистика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(162) "Mосковски университет "M. В. Ломоносов", Русия Дебреценския университет "Л. Кошут", Унгария" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(323) "Национален проект „Писмената култура на българския златен век. Източници и традиции”. ДД – ВУ – 02/65 20.12.2010 г. Международен симпозиум „Християнство и книжнина”. РД-08-269/14.03.2014 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(102) "Ръководител на Катедрата по руски език - 1992-1995 г.; 2000-2002 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(150) "Ръководител на университетски научноизследователски проекти - 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(257) "Съюз на учените в България Дружество на русистите в България Международна асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ)" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. доц. д-р  Цветанка Георгиева Янакиева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 02

Телефон: 0888002113

Email: zvyan@abv.bg

Приемно време: І седмица – Вторник от 11,00 до 13,00 ч., К2, зала 02 ІІ седмица – Вторник от 11,00 до 13,00 ч., К2, зала 02

Завършен университет, специалност

Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност “Руска филология”, 1971 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Преподавател по руски език в с. Тръстеник, Русенско - 1971-1972 г.

Заемани академични длъжности

1972 г. - асистент в Катедрата по чужди езици

1973 г. - асистент в Катедрата по руски език

1996 г. - доцент по руски език

Придобити научни степени

Московски университет "М. В. Ломоносов" – Русия, доктор по филология - 1977 г.

Водени лекции и/или упражнения

Руски език

Църковнославянски език

Историческа лингвистика на руския език - в две части

Културна история на Русия

Руска диалектология

Сравнителна граматика на славянските езици

Области на научни интереси

Руски език

Църковнославянски език

Лингвистична палеославистика

Специализации

Mосковски университет "M. В. Ломоносов", Русия

Дебреценския университет "Л. Кошут", Унгария

Участия в международни и национални научни проекти

Национален проект „Писмената култура на българския златен век. Източници и традиции”. ДД – ВУ – 02/65 20.12.2010 г.

Международен симпозиум „Християнство и книжнина”. РД-08-269/14.03.2014 г.

Заемани ръководни позиции

Ръководител на Катедрата по руски език - 1992-1995 г.; 2000-2002 г.

Организационна дейност

Ръководител на университетски научноизследователски проекти - 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 г.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Дружество на русистите в България

Международна асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ)

Дисертации

1977г. - Система спрягаемых глагольных форм в языке деловой и бытовой письменности древнеруского Северо-запада ХI - ХIII вв. (в аспекте категории времени):Автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Mосковский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Москва, 1977, 28 с - 1

Книги

2007г. - Архивски Номоканон. Български ръкопис от ХІV век. Фототипно издание. Шумен, 2007, 259 с. (В съавторство с Ангел Кръстев) - 8

Учебни помагала

1991г. - Русизмы в церковнославянской письменности ХI - ХII вв. : - Хрестоматия по истории русского литературного языка. София, Университетско издателство "Св.Кл. Охридски", 1991, с.201 - 210 - 7

Статии

2015г. - „Нормативен модул на употреба на безпредложен приглаголен локатив в старобългарската писменост“ //Преславска книжовна школа, т. ХV. Ш., 2015, стр. 48 - 62 - 4

2014г. - „Иван Александровият сборник от 1348 год. – от Златния до Сребърния век. // Преславска книжовна школа, т. ХІV. Ш., 2014 - 4

2014г. - „Нормативно – языковые анахронизмы в сборнике болгарского царя Ивана Александра 1348 года. // Чтения, посвященые дням славянской письменности и культуры. Сборник статей по материалам международной научной конференции. Чебоксары, 2014 - 4

2013г. - Нормативни предпоставки относно употребата на безпредложни форми на родителен падеж на имената и предложни конструкции с Отъ в старобългарската и среднобългарската писменост. // Преславска книжовна школа, т ХІІІ, Шумен, 2013, с. 226-236. - 4

2012г. - Речевите актове на юродивия Христа ради в житието на свети Симеон юродиви (според среднобългарския Севастиянов сборник от ХІV век) // Служение слову. Сборник, посвященный 70-летию доц. д-ра Анны Николовой. Шумен, 2012, с.333-342. - 4

2010г. - „Слово Философа” в състава на Архивския хронографически сборник ( РГАДА – ф. 181, МГАМИД № 279). // Преславска книжовна школа, т. 11. Шумен, 2010, с. 216 – 224. - 4

2008г. - За среднобългарския протограф на Градския закон според Мерило Праведное от втората половина на ХІV век. // Преславска книжовна школа. т. 10. Шумен, 2008, стр. 364 – 371. - 4

2008г. - Свидетелства за хазартни игри в актовата писменост на Русия преди секуларизацията. // Епископ- Константинови четения, т. 13. „Игри и игрички”. Шумен, 2008, стр.51-63. - 4

2008г. - ”Царев кабак” как симптом секуляризации культуры в России в ХVІІ веке. // Русистика 2008. Язык, коммуникация, литература, культура. Шумен, 2008, стр. 247 – 256. - 4

2008г. - Нормативни предпоставки относно употребата на безпредложни форми на родителен падеж на имената и предложни конструкции с Отъ в старобългарската и среднобългарската писменост. // Преславска книжовна школа, т ХІІІ, Шумен, 2013, с. 226-236. - 4

2007г. - Апокрифно сказание в състава на Епитимийния номоканон на Славия ортодокса. // Studia Hungaro-Bulgarica. Tomus 1, Szeged-Sumen, 2007, p. 269-274 - 4

2007г. - „Мзда” в церковнославянском тексте Священного Писания. // A bulgarisztika ma. Eredmenyek es tavlatok. Budapest, 2007, pp. 32 – 41 ( в съавторство с Я. Драгомирова) - 4

2006г. - Пергаментен псалтир от втората половина на ХIV век от Шуменския Исторически музей. // Глубины кънижьныи. Кн. ІV, Шумен, 2006, с. 3-32 - 4

2006г. - Псалтир с последования - славянски ръкопис от ХV век от сбирката на библиотека "Добри Войников" в Шумен. // Проф. дин Тотю Тотев и столицатаВелики Преслав. София, 2006, с. 286-295 - 4

2005г. - Апокрифно сказание в състава на епитимийния номоканон на Славия Ортодокса. // Русистика, 2005. Язык, коммуникация, культура. Сборник статии в чест на проф.дфн Стефана Димитрова. Шумен, 2005, с.191 – 198 - 4

2004г. - Апокрифно сказание в състава на епитимийния номоканон на Славия Ортодокса. – Русистика 2005. Язык, коммуникация, культура. Сборник статии в чест на проф.дфн Стефана Димитрова. Шумен, 2005, стр.191 – 198 - 4

2002г. - Местоименная парадагима в древнерусском языке (на материале памятников новгородской деловой и бытовой письменности ХІ-ХІV вв.). // Русский язык. Проблемыистории, теории и методики преподавания. Шумен, 2002, стр. 47-53 ( в съавт. с Христина Христова) - 4

2002г. - Разночтения славянских списков епитимийного номоканона ХІV-ХVІ вв. и языковая картина мира православных славян. // Проблемы когнитивного ифункционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с. 134-144 - 4

2000г. - Нормативная компетенция переписчика и языковые особенности протографа. // Studia Russica. ХVIII. Budapest, 2000, р. 102-106 - 4

1996г. - Модификация в титулатурата на първия руски цар в посланията му до европейски владетели. // Сборник Бог и Цар в българската история. Шумен, 1996, с.235-240 - 4

1993г. - Стратегия и результаты процедуры по нормативно-системному расслоению Летописца Переяславля-Суздальского в составе Архивского хронографическогосборника. // Славянска филология, т. ХХI. София, 1993, с. 106-113 - 4

1991г. - Гиперкоррекция как симптом в восточно-славянской письменности. // Старобългаристика, ХV, 1991, № 2, с. 23-31 - 4

1989г. - Отражение форм имперфекта с вторичными личными окончаниями в памятниках письменности Древней Руси. // Slavischen Sprachen. Band 17. Salzburg, 1989, p.37-56 - 4

1989г. - За най-ранния етап на второто южнославянско влияние в Русия. // Годишник на ВПИ "Константин Преславски", т. ХII - А. Филологически факултет,Шумен, 1989, с. 37-66 - 4

1987г. - Палеографическое и графико-лингвистическое описание рукописи Ms 106/16 из библиотеки Дебреценского Университета им. Л. Кошута. // Старобългаристика, ХI,1987, № 1, с. 86-94 (в съавт. с Ю. Пандур) - 4

1982г. - К вопросу о типе системы прошедших времен в языке древнерусской народности (в сопоставлении с современным болгарским языком, банатским и некоторымизападноболгарскими говорами, современным чешским языком). // Болгарская русистика. 1982, № 3, с. 44-47 - 4

1980г. - Функциональный подход при исследовании языка древнейшей деловой письменности в аспекте глагольного времени (на материале текстов ХI - ХIII вв.). //Болгарская русистика, 1980, № 6, с. 45-54 - 4

Доклади

2014г. - „Нормативен модул на употреба на безпредложния приглаголен локатив в старобългарската писменост”// Международен симпозиум „Християнство и книжнина”, 24-25 Октомври 2014, Шумен - 5

2012г. - За славянския превод на градския закон според Мерило праведное от втората половина на ХІV век. // Преславска книжовна школа. Т. 10., Шумен, 2008, с. 364-371 - 5

2007г. - Нормативное напряжение в тексте Киевской псалтыри ода и языковая картина мира восточнославянского переписчика – москвича Спиридония. // Чтения,посвященные дням славянской письменности и культуры. Сборник статей по материалам международной научной конференции. Чебоксары, 2005, с. 38 – 51 - 5

2007г. - Мзда" в церковнославянском тексте Священного Писания // Мир русского слова и русское слово в мире. Материалы ХІ Конгресса МАПРЯЛ. Т.3. София. 2007, с.270-276 (в съавторство с Я. Драгомирова) - 5

2005г. - За среднобългарските протографи и редакторските усилия на източнославянските преписвачи (върху материал от соборника на свети Нил Сорски от края на ХVвек). // Преславска книжовна школа. Т. 8. Изследвания в чест на доц. д-р Мария Тихова. Шумен, 2005, с. 337-354 - 5

2005г. - Чинопоследование на изповедта и молитви за снемане на епитимия в състава на среднобългарски епитимиен номоканон от края на ХІV век. // Трудове накатедрите по история и богословие.Т.8. В чест на 80-годишния юбилей на проф. Радко Поптодоров. Шумен, 2005, с. 178-186 - 5

2005г. - За среднобългарските протографи и редакторските усилия на източнославянските преписвачи (върху материал от сборника на свети Нил Сорски от края на ХV век).// Преславска книжовна школа. Т. 8. Изследвания в чест на доц. д-р Мария Тихова. Шумен, 2005, с. 337-354 - 5

2004г. - Об основаниях для употребления формы имперфекта с вторичным личным окончанием в текстах Древней Руси. // Доайенът. Юбилеен сборник, посветен на100-годишнината на проф. Николай Михайлович Дилевски. С., 2004, стр.115-124 - 5

2004г. - Ръкопис № 1 (54)от сбирката на НБКМ като част от Шуменския псалтир. // Преславска книжовна школа, т. 7. Шумен 2004, стр.198-206 - 5

2004г. - Междуезиковата омонимия и “подводните камъни” на превода от църковнославянски на съвременен български език. // Трудове на Катедрите по история ибогословие. В чест на 75-годишнината на видния църковен историк проф. д.т.н. Тодор Събев. С., 2004, стр.323-328 - 5

2004г. - За юсовия протограф на Соборника на свети Нил Сорски от края на ХV век. // Динамика языковых процессов: история и современностъ(к 75-летию со дня рожденияпрофессора Пенки Филковой).Сборник научных трудов. София, 2004, стр. 48-54 - 5

2004г. - Апокрифно сказание в състава на епитимийния номоканон на Славия Ортодокса. // Сборник в чест на юбилея на доц. Дамян Митев, доц. Анна Николова и доц.Валентина Аврамова. Шумен, 2004 - 5

2004г. - За среднобългарския протограф на Соборника на свети Нил Сорски. // Епископ- Константинови четения. Т. Х, Шумен,2004 - 5

2004г. - За среднобългарските протографи и редакторските усилия на източнославянските преписвачи (върху материал от Соборника на свети Нил Сорски от края на ХVвек). // Сборник доклади от международна конференция “Преслав 2004”. Шумен, 2004 - 5

2004г. - Чинопоследование на изповедта и молитви за снемане на епитимия в съства на среднобългарски епитимиен номоканон от края на ХІV век. // Трудове на катедритепо история и богословие. Т. 7. В чест на 80-годишния юбилей на проф. Радко Поптодоров. Шумен, 2004 - 5

2001г. - Пергаментен псалтир от втората половина на ХIV в. от Шуменския исторически музей. // Преславска книжовна школа, Т. 5. Изследвания в чест на проф. д.ист.н.Тотю Тотев, Акад. изд-во "Проф. M. Дринов" . София, 2001, с. 267-282 - 5

2001г. - Блаженство" и "благодат" в руската литература през периода на секуларизацията. // Трудове на катедрите по история и богословие. ШУ"Епископ К. Преславски", Т. ІV, 2001, стр. 224-240 - 5

2000г. - Мерило Праведное". Нормативные этюды. // Чтения, посвященные дням славянской письменности и культуры. Т.1, Чебоксары, 2000, с.175-184 - 5

1999г. - Среднеболгарская рукопись № 1160 из ЦИАИ как вероятный протограф епитимийного номоканона Славия Ортодокса. // Русский язык и русская литература всовременном обществе. Сборник докладов. Шумен, 1999, с. 216 - 222 - 5

1999г. - Расспросные речи ХVII века как исторический источник. // Руски език. Доклади. Юбилейна научна конференция "25 години ШУ ". Шумен, 1999, с. 88-92 - 5

1998г. - Лингвистично определение на славянски ръкопис № 2617 от Историческия музей в Шумен. // Преславска книжовна школа, Т. 3. Шумен, 1998, с. 211 - 217 - 5

1997г. - Омеговият правописен принцип в среднобългарските ръкописи. // Преславска книжовна школа, Т. 2. Изследвания в чест на акад. А. M. Панченко. Шумен, 1997, с.193 - 202 - 5

1997г. - Основные направления в изменении фонологической системы русского и болгарского языков (опыт сопоставительно-типологического анализа). // Годишник на ВПИ- Шумен. Т. ХIV А. Шумен, 1997, с. 83-88 - 5

1996г. - Лексемата NOЩЬ в Успенския сборник. // Епископ - Константинови четения, Т. 2. Шумен, 1996, с. 194 - 199 - 5

1996г. - Святополк Окаяни или Ярослав Mъдри ( за дискредитацията на персонаж с езикови средства). // Епископ - Константинови четения. Т. 3. Шумен, 1996, с. 62 - 66 - 5

1996г. - Съчинения на светис Климент Охридски в Mарияпоченския сборник от библиотеката на Дебреценския универитет. // Сборник Mедиевистични изследвания. В паметна П. Димитров. Шумен, 1996, с. 67 - 73 - 5

1995г. - Езикът на популярното богословие в източна Славия Ортодокса.// Сборник Филологически изследвания, Т. 1. Шумен, 1995, с. 15-21 - 5

1994г. - Староруска компилация по Шестоднева в Mерило Праведное от ХIV век. // Епископ-Константинови четения, Т.1. Шумен, 1994, с. 55-61 - 5

1994г. - Периодизация русского литературного языка и построение истории руского литературного языка как учебной дисциплины.// Сборник Вопросы современногосостояния и исторического развития систем русского и болгарского языков. Шумен, 1994, с. 209 - 226 - 5

1991г. - Сведения за екстраординарни явления в "Летописец на руските царе" от ХV в. // Сборник Интердисциплинарно изследване на екстраординарнифеномени. Шумен, 1991, с. 104-115 - 5

1990г. - Слово о сотворении небу и земли" из Дебреценского кодекса и проблема языка популярного богословия Юго-Западной Руси ХVII в. // Dissertationes Slavicae.Sectio Linguistica. XXI, Szeged, 1990, p. 353-359 - 5

1982г. - Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале XXI века. К вопросу о диалекте писца зоны А сборника второй половины ХIVвека Мерило Праведное. // Сборник доклади. Руски език. Юбилейна научна сесия, посветена на 1300 - годишнината на българската държава. Шумен, 1982, с.27-35 - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2009г. - Ценен принос към изследването на материалната и духовната култура на Първото българско царство. // Любословие, №10, 2009, с. 147-156 (в съавт. с. Г.Стоянова) - 10

МАТЕРИАЛИ КЪМ ЛЕКЦИОНЕН КУРС ПО СРАВНИТЕЛНА ГРАМАТИКА НА СЛАВЯНС


МАТЕРИАЛИ КЪМ ЛЕКЦИОНЕН КУРС
ИД: Новгородските брезови грамоти като извор за историята на древните руси, за специалност Приложна лингвистика