Гл. ас. д-р Галя Вълчева Йордановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(249) "Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\" магистър по Теология; магистър по Археология; бакалавър по Социална педаготика" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(143) "От 1993 до 1999 - медицинска сестра в МБАЛ – Шумен; ул. Васил Априлов № 17, Шумен, 9700." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(520) "• От 2008 г. – главен асистент по теология при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, ул. Университетска № 115, Шумен, 9712. • От 2007 г. – асистент в катедрата по теология при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, ул. Университетска № 115, Шумен, 9712." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(97) "2007 г. - присъдена научна степен “доктор по теология”" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(2415) "Християнка етика - лекции и упражнения; Етически системи - лекции и упражнения; Християнска философия - лекции и уражнения; Християнска антропология - лекции; Християнска социология - упражнения, а за уч. 2015-2016 г., 2016/2017 г. и лекции Църковна археология - лекции ( за уч. 2015-2016 г.), (за уч. 2016/2017 г.) Православна духовност - лекции; Патрология - лекции (до уч.2015-2016 г.) Църковна археология - лекции и упражнения (за уч. 2015-2016 г.) Психология на религията - лекции и уражнения; Агиология - лекции и упражнения за уч. 2009/2010 г.; Приложна етика (магистри) Проблеми на теогносиса (магистри от уч. 2013-2014) ИД: Педагогическа етика ИД: Религия и култура ИД: Религия и медицияна - лекции ИД: Религия и тероризъм - лекции ИД: Византийска философия ИД: Феноменология на свободата ИД: Феноменология на човешката екзистенция (от уч. 2014/2015 г.) ФД: Философски школи в Православния изток ФД: Антична философия и християнство ИД: Религия, култура и идентичност (от уч. 2014-2015 г.) нов курс ИД: Сурдопедагогика при изучаването на религия в училище от. уч. 2017-2018 г.) нов курс ИД: Играта в обучението по религия (от. уч. 2017-2018 г.) – нов курс ИД: Изток-Запад: богословско-философски ракурс (от уч. 2016-2017 г.)-нов курс ФД: Християнството и тайните общества (от уч. 2017-2018 г.)-нов курс Изграждане на ценностни ориентации у учениците чрез обучението по Религия (уч. 2017-2018 г.) – нов курс" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(86) "етика, философия, археология, история, медицина" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(179) "Обучение по программа Практический курс русского языка как иностранного, 24-зо сентебря 2018, Москва" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(5934) "УНИВЕРСИТЕТСКИ: 2008 Изследване на основни тематични гнезда в систематическото богословие (Традиции и постижения през последните 25 години), доц. д-р А. Кръстев, ШУ „Еп. Константин Преславски” 2009 Анализ на фрагменти от класически богословски съчинения и адаптация на същите. (Изследване на някои тематични проблеми в систематическото богословие) с научен ръководител доц. д-р А. Кръстев. В проекта са включени и двама студенти от специалност “Теология” - Борислав Иванов Галчев и Милен Георгиев Ковачганев. 2010 Стопански комплекси в Северозападната част на Външния град на Плиска, 2010, с научен ръководител доц .д-р Стоян Витлянов, ШУ „Еп. Константин Преславски”, 2 преподаватели, 10 студента. 2011 Занаяти и занаятчийско производство във феодалните имения на Плиска, , научен ръководител доц. д-р И. Петров, ШУ „Еп. Константин Преславски” 2 преподаватели, 10 студента. 2012 Ролята на обект № 41 в архитектурата на Външния град на Плиска през Х век. Научен ръководител: доц. д-р Ст. Витлянов, ШУ „Еп. Константин Преславски”, 2 преподаватели, 10 студента. 2013 Варварите и Империята. Научен ръководител: доц. д-р Ст. Витлянов, ШУ „Еп. Константин Преславски”, 5 преподаватели, 14 студента. ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, ръководител – проф. д.п.н Маргарита Георгиева Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики", ръководител – проф. д-р Русанка Петрова, бенефициент - МОН 2014 Християнството в Югоизточна Европа (цивилизационни и политически аспекти ” - Договор № РД –10- 609/ 04. 04. 20 14 г . научен .ръководител доц. д-р И. Топалилов Национални Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики", ръководител – проф. д-р Русанка Петрова, бенефициент - МОН ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, ръководител – проф. д.п.н Маргарита Георгиева 2015 г. България в европейската култура, наука, образование и религия, РД-08-321/13.03.2015 г., ръководител проф. д-р Р. Ангелова 2016 г. Непознати приятели – познати неприятели - РД–20–438/ 07.03.2016 г., с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова Национални: 2016 г. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, бенефициент – Министерството на образованието и науката. 2017 Университетски: 1. Война и общество, РД–08–113/ 06.02.2017 г, с научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова 2. Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - практико-приложни аспекти, научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева,Вх. №РД-08-94/06.02.2017 Национални: 1. Студентски практики – фаза 1, Национален проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.003-0001, 2017. 2018 Университетски: 1. Личността в историята, РД-08-156/9.02. 2018 г, с научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова 2. Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет, с научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева, Вх. №РД-08-157/09.02.2018 Национални: 1. Студентски практики – фаза 1, Национален проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.003-0001, 2018." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(3410) "Ръководство на студенти за научни публикации: за зимен семестър на 2014-2015 г. • Александър Александров – ІІІ курс, Теология • Сергей Саркизов – ІІІ курс, Теология • Росица Йорданова – ІІІ курс, Теология за летен семестър на уч. 2014-2015 г. Александър Александров - ІІІ курс Теология Росица Боянова - ІІІ курс Теология Сергей Саркизов - ІІІ курс Теология (ръководство на презентация) Рецензент на научна публикация на студент: Кристиян Пенев - ІІІ курс, Теология (уч. 2014-2015 г.) за зимен семестър на уч. 2015-2016 г. Александър Александров - IV курс, Теология Росица Боянова - IV курс, Теология Стефан Боянов - ІІ курс, Теология За уч. 2016-2017 Мехмед Ялъм, 1 курс, История Пламена Енчева, 4 курс Теология Атанас Киров, 1 курс , Теология Драгомир Драгнев, 1 курс Теология Ръководство на студентска проблемна семинарна група по Основи на християнската философия за уч. 2015-2016 и 2016-2017 г. за уч. 2017-2018 г. Атанас Киров, 1 курс , Теология Драгомир Драгнев, 1 курс Теология Йовко Йорданов, 1 курс , Теология Тодор Тодоров, 3 курс, Теология Николай Митев, 3 курс Теология Ръководство на студентска проблемна семинарна група по Основи на християнската философия 2018 г.: • рецензия на дипломна работа на тема: „Християнската любов като основа на отношенията в семейството“ на Стефан Боянов, IV курс, ОКС – бакалавър, теология • Ръководство на студенти за участие в научен форум Пролетни празници на духовността, 9 май 2018 г. Драгомир Димитров 1 курс, Теология Тодор Тодоров, 1 курс Теология Йовко Йорданов, 1 курс, Теология • Ръководство на студент за участие в Национален филологически колегиум Слово и общество. 22-23 ноември 2018г., Шумен. Веселин Василев, 3 курс Теология • Ръководство на студенти за участие в научен форум Осми академични Рождественски четения, 13.12.2018 г. Атанас Кирилов 2 курс, Теология , Драгомир Димитров 2 курс, Теология Калоян Василев, 3 курс, Теология Пламен Стоянов, 3 курс, Теология" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(130) "Съюз на учените в България - клон Шумен Асоциация на българите по света" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Галя Вълчева Йорданова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 507

Телефон: 054 830495 вътр.173

Email: g.iordanova@shu.bg

Приемно време: I сед. – вторник от 10 до 12 ч.. ; II сед. - вторник от 10 до 12 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\"

магистър по Теология;

магистър по Археология;

бакалавър по Социална педаготика

Месторабота преди постъпване в ШУ

От 1993 до 1999 - медицинска сестра в МБАЛ – Шумен; ул. Васил Априлов № 17, Шумен, 9700.

Заемани академични длъжности

• От 2008 г. – главен асистент по теология при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, ул. Университетска № 115, Шумен, 9712.

• От 2007 г. – асистент в катедрата по теология при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, ул. Университетска № 115, Шумен, 9712.

Придобити научни степени

2007 г. - присъдена научна степен “доктор по теология”

Водени лекции и/или упражнения

Християнка етика - лекции и упражнения;

Етически системи - лекции и упражнения;

Християнска философия - лекции и уражнения;

Християнска антропология - лекции;

Християнска социология - упражнения, а за уч. 2015-2016 г., 2016/2017 г. и лекции

Църковна археология - лекции ( за уч. 2015-2016 г.), (за уч. 2016/2017 г.)

Православна духовност - лекции;

Патрология - лекции (до уч.2015-2016 г.)

Църковна археология - лекции и упражнения (за уч. 2015-2016 г.)

Психология на религията - лекции и уражнения;

Агиология - лекции и упражнения за уч. 2009/2010 г.;

Приложна етика (магистри)

Проблеми на теогносиса (магистри от уч. 2013-2014)

ИД: Педагогическа етика

ИД: Религия и култура

ИД: Религия и медицияна - лекции

ИД: Религия и тероризъм - лекции

ИД: Византийска философия

ИД: Феноменология на свободата

ИД: Феноменология на човешката екзистенция (от уч. 2014/2015 г.)

ФД: Философски школи в Православния изток

ФД: Антична философия и християнство

ИД: Религия, култура и идентичност (от уч. 2014-2015 г.) нов курс

ИД: Сурдопедагогика при изучаването на религия в училище от. уч. 2017-2018 г.) нов курс

ИД: Играта в обучението по религия (от. уч. 2017-2018 г.) – нов курс

ИД: Изток-Запад: богословско-философски ракурс (от уч. 2016-2017 г.)-нов курс

ФД: Християнството и тайните общества (от уч. 2017-2018 г.)-нов курс

Изграждане на ценностни ориентации у учениците чрез обучението по Религия (уч. 2017-2018 г.) – нов курс

Области на научни интереси

етика, философия, археология, история, медицина

Специализации

Обучение по программа Практический курс русского языка как иностранного, 24-зо сентебря 2018, Москва

Участия в международни и национални научни проекти

УНИВЕРСИТЕТСКИ:

2008

Изследване на основни тематични гнезда в систематическото богословие (Традиции и постижения през последните 25 години), доц. д-р А. Кръстев, ШУ „Еп. Константин Преславски”

2009

Анализ на фрагменти от класически богословски съчинения и адаптация на същите. (Изследване на някои тематични проблеми в систематическото богословие) с научен ръководител доц. д-р А. Кръстев. В проекта са включени и двама студенти от специалност “Теология” - Борислав Иванов Галчев и Милен Георгиев Ковачганев.

2010

Стопански комплекси в Северозападната част на Външния град на Плиска, 2010, с научен ръководител доц .д-р Стоян Витлянов, ШУ „Еп. Константин Преславски”, 2 преподаватели, 10 студента.

2011

Занаяти и занаятчийско производство във феодалните имения на Плиска, , научен ръководител доц. д-р И. Петров, ШУ „Еп. Константин Преславски” 2 преподаватели, 10 студента.

2012

Ролята на обект № 41 в архитектурата на Външния град на Плиска през Х век. Научен ръководител: доц. д-р Ст. Витлянов, ШУ „Еп. Константин Преславски”, 2 преподаватели, 10 студента.

2013

Варварите и Империята. Научен ръководител: доц. д-р Ст. Витлянов, ШУ „Еп. Константин Преславски”, 5 преподаватели, 14 студента.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, ръководител – проф. д.п.н Маргарита Георгиева

Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики", ръководител – проф. д-р Русанка Петрова, бенефициент - МОН

2014

Християнството в Югоизточна Европа (цивилизационни и политически аспекти ” - Договор № РД –10- 609/ 04. 04. 20 14 г . научен .ръководител доц. д-р И. Топалилов

Национални

Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики", ръководител – проф. д-р Русанка Петрова, бенефициент - МОН

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, ръководител – проф. д.п.н Маргарита Георгиева

2015 г.

България в европейската култура, наука, образование и религия, РД-08-321/13.03.2015 г., ръководител проф. д-р Р. Ангелова

2016 г.

Непознати приятели – познати неприятели - РД–20–438/ 07.03.2016 г., с научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова

Национални:

2016 г.

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, бенефициент – Министерството на образованието и науката.

2017

Университетски:

1. Война и общество, РД–08–113/ 06.02.2017 г, с научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

2. Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - практико-приложни аспекти, научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева,Вх. №РД-08-94/06.02.2017

Национални:

1. Студентски практики – фаза 1, Национален проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.003-0001, 2017.

2018

Университетски:

1. Личността в историята, РД-08-156/9.02. 2018 г, с научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

2. Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет, с научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева, Вх. №РД-08-157/09.02.2018

Национални:

1. Студентски практики – фаза 1, Национален проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.003-0001, 2018.

Организационна дейност

Ръководство на студенти за научни публикации:

за зимен семестър на 2014-2015 г.

• Александър Александров – ІІІ курс, Теология

• Сергей Саркизов – ІІІ курс, Теология

• Росица Йорданова – ІІІ курс, Теология

за летен семестър на уч. 2014-2015 г.

Александър Александров - ІІІ курс Теология

Росица Боянова - ІІІ курс Теология

Сергей Саркизов - ІІІ курс Теология (ръководство на презентация)

Рецензент на научна публикация на студент:

Кристиян Пенев - ІІІ курс, Теология (уч. 2014-2015 г.)

за зимен семестър на уч. 2015-2016 г.

Александър Александров - IV курс, Теология

Росица Боянова - IV курс, Теология

Стефан Боянов - ІІ курс, Теология

За уч. 2016-2017

Мехмед Ялъм, 1 курс, История

Пламена Енчева, 4 курс Теология

Атанас Киров, 1 курс , Теология

Драгомир Драгнев, 1 курс Теология

Ръководство на студентска проблемна семинарна група по Основи на християнската философия за уч. 2015-2016 и 2016-2017 г.

за уч. 2017-2018 г.

Атанас Киров, 1 курс , Теология

Драгомир Драгнев, 1 курс Теология

Йовко Йорданов, 1 курс , Теология

Тодор Тодоров, 3 курс, Теология

Николай Митев, 3 курс Теология

Ръководство на студентска проблемна семинарна група по Основи на християнската философия

2018 г.:

• рецензия на дипломна работа на тема: „Християнската любов като основа на отношенията в семейството“ на Стефан Боянов, IV курс, ОКС – бакалавър, теология

• Ръководство на студенти за участие в научен форум Пролетни празници на духовността, 9 май 2018 г.

Драгомир Димитров 1 курс, Теология

Тодор Тодоров, 1 курс Теология

Йовко Йорданов, 1 курс, Теология

• Ръководство на студент за участие в Национален филологически колегиум Слово и общество. 22-23 ноември 2018г., Шумен.

Веселин Василев, 3 курс Теология

• Ръководство на студенти за участие в научен форум Осми академични Рождественски четения, 13.12.2018 г.

Атанас Кирилов 2 курс, Теология ,

Драгомир Димитров 2 курс, Теология

Калоян Василев, 3 курс, Теология

Пламен Стоянов, 3 курс, Теология

Членства в научни организации

Съюз на учените в България - клон Шумен

Асоциация на българите по света

Дисертации

2007г. - Християнската вяра и духът на новото време. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, З43 с. Защитена през 2007. Автореферат29 с - 1

Монографии

2012г. - Вяра и знание(Съвременни предизвикателства). Шумен: Унив. изд. „Еп. Константин Преславски”, 2012, ISBN 978-954-577-624-3 - 2

2011г. - Измерения на вярата (богословско-философски паралели). Шумен, 2011, 208 стр., ISBN 978-954-577-585-7 - 2

Учебни помагала

2016г. - Йорданова, Г. Етически системи (елекронно помагало), Шумен, 2016 - 7

2014г. - Философия на морала (елекронно помагало), Шумен, 2014 - 7

2013г. - Йорданова, Г. Кратък наръчник по християнска етика; Част І (елекронно помагало), 2013. ISBN 978-954-577-679-3. - 7

Статии

2018г. - Йорданова, Г. Трансграничното сътрудничество като фактор за развитието на религиозния туризъм (по примера на Бесарбовския манастир). В: Писменост, книжовници, книги: Българската следа в културната история на Европа. Материали от Петата национална конференция по история, археология и културен туризъм "Пътуване към България" - Шумен, 26-28 април 2016 г. Шумен: УИ "Еп. Константин Преслевски", 2018, 484-491. - 4

2016г. - Йорданова, Г. Икуменизмът – мисия (не)възможна. В: Християнските деноминации – минало, настояще и бъдеще. София, 2016, с.76-84. - 4

2016г. - Yordanova, G. Human freedom - philosophical-theological parallels. В: Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена), Том 2, Богословие, църковна история и християнско изкуство. Общество, образование и култура. София: ИК "Гутенберг", 2016, 809-815. - 4

2015г. - Религиозният страх – измерения в съвременния контекст. В: Религии - култури - политики. (Балканите 20. - 21. век.). София: Изд. "Ан-Ди", 2015, 209-225. - 4

2014г. - Моралните конфликти в контекста на християнската етика. – В: ХХ-те „Епископ –Константинови четения” - „Контакти и конфликти”, 2014, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, с. 121-132 - 4

2014г. - Йорданова, Г. Изучаването на религия в българското училище от 90-те години на ХХ век до днес (17 години по-късно), изнесен на Юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образованието – традиции и бъдеще“, 02– 03. 10. 2014 г., гр. Кърджали - 4

2013г. - Към въпроса за човешката свобода. – В: Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност "Теология" в Шуменския университет, Шумен, 2013, 71-77. - 4

2013г. - Йорданова, Г. Към философския аспект на концепта „свобода”. – В: Сборник доклади от Национална научна конференция „Културни концепти на политическото”. София, 2013. - 4

2012г. - Митрополит Климент Търновски - за науката и образованието. – В: Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. Девета нац. конфер. с международно участие, София, 1.11.2011. "За буквите - `О писменехь", София, 2012, с. 284-294. - 4

2012г. - Философски измерения на понятието „време”. – Във: ЕпископКонсатантинови четения, Шумен, 2012, с.80-89 - 4

2012г. - Понятието свобода през погледа на античните философи. – Във: 40 години Шуменски университет 1971-2011. Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 659-669. - 4

2012г. - Филосовско-етически размисли върху понятието „справедливост”. – Във: Научна сесия 2011. Сборник научни трудове. Част ІІІ., (в съавт. с Н. Неделчев), Шумен, 2012, с. 101-107. - 4

2012г. - Информационната среда като фактор за духовно-нравственото възпитание на личността. – Във: ЕпископКонсатантинови четения, (в съавт. с Н. Неделчев), Шумен, 2012, с.244-250. - 4

2011г. - Проблемът за свободата в екзистенциализма. – В: ЕпископКонстантинови четения “Vivat academia”, Шумен, 2011, с. 195-203. - 4

2010г. - Религията за ГМО и храните. - В: Сборник научни трудове, Т. ІV, част І, Кърджали, 2010, с. 278-285 - 4

2010г. - Към въпроса за психологическото измерение на вярата. - В: ХVІІ ЕпископКонстантинови четения, Шумен, 2010, 233-243 - 4

2010г. - Преглед на Трудове на катедрите по история и богословие от том І до том ІХ. - В: ХVІІ ЕпископКонстантинови четения, Шумен, 2010, (в съавт. с Георги Динев), с.275-289 - 4

2010г. - Вяра и суеверие (богословско-философски успоредици). - В: VІІІ СветиНиколаевски православни образователни четения. Бургас, 2010, с. 68-75 - 4

2009г. - Духовни аспекти на глобализацията (традиция и вяра) – В: VІІ-ми “Св. Николаевски” православни образователни четения, , 04-05.12.2008, Бургас, 2009, с. 113-127 - 4

2009г. - Професия и професионална етика (богословски аспекти). - В: Епископ-Константинови четения, 14, Шумен, 2009, с. 161-164 - 4

2009г. - Multicultural Tendencies in the Context of Religious Education in Bulgarian Schools. – In: The 5-th internacional Balkan Education and Science Congreess “ Education in theBalkans Today”, October, 01 – 03, Edirne, Turkey, 2009, pp. 221-222 - 4

2009г. - Към въпроса за еконравствеността. - В: Годишник на Шуменския университет, Природни науки, Биология, т. ХІХ, 2009, с. 216-225 - 4

2009г. - Към въпроса за идентификацията на личността.- В сборник-материали от Международна научна конференция “Развитие на икономиката и обществото на основата на знанието”, 4-5 юни 2009, Стара Загора, с. 146-149 - 4

2008г. - Значението на изучаването на християнските нравствени ценности в училище. – В: VІ-ти “Св. Николаевски” православни образователни четения, 30.11 –01.12.2007, Бургас, 2008, с. 140-145 - 4

2008г. - Към въпроса за личността в християнството. – В: Историкии, Т. 3 – в чест на 60- годишнината на доц. Ст. Витлянов, Шумен, 2008, с.292-299 - 4

2008г. - Медии и морал (християнски аспекти). – В: “Българската наука и Европейското изследователско пространство “, 04. – 07 юни, 2008 Стара Загора.(на оптиченносител) - 4

2008г. - Философски аспекти на играта и практическото й приложение при обучението – В: Епископ-Константинови четения, 13, Шумен, 2008, с. 395-401 - 4

2007г. - Забележителни православни архиереи в Сливенска и Велико-Преславска ехархия. - В: Сборник по случай Пети “Св. Николаевски” православни четения, Бургас,2007, с. 180-184 - 4

2007г. - Значението на предмета Религия в българското образование. – В: ІV-ти Балкански конгрес „Образование, Балкани, Европа”, 22-24 юни 2007, (сборник-материали),Т.2, Стара Загора, 2007, с. 372-378 - 4

2007г. - Към въпроса за отношението между вяра и знание. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности(сборник доклади), Варна,16.-20.06.2007, с.175-185 - 4

2007г. - Към въпроса за християнската етика и нейното място в българската армия – В: Епископ-Константинови четения, 10, ч. 2, Шумен, 2007, c. 187-195 - 4

2006г. - Етическият възглед за отношението между религия и морал. – В: Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ КонстантинПреславски”), 9, Шумен, 2006, с. 124-134 - 4

2006г. - Християнските ценности – необходими или преходни? – В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности(сборник доклади), Варна,2006, с.188-193 - 4

2004г. - Йорданова, Г. Църква и общество. – В: Трудове на катедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”), 7, Шумен, 2004, 124-127. - 4

2004г. - The Study of The Religion Subject in School from The 1990-s unit today – Aspects of the change in Bulgarian Education. – In: 2-nd International Balkan education congress“searching excellence in education”, 8-10 october 2004, pp. 639-641 - 4

2004г. - Аспекти на промяната в българското образование при изучаването на религия в българското училище от 90-те години на ХХ век до днес. – В: Трудове накатедрите по история и богословие (Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”), 7, Шумен, 2004, с. 102-107 - 4

2004г. - Йорданова, Г. Вяра и съмнение. – В: Сборник научни доклади от конференция на докторанти, 08. 11. 2003 г., Шумен, 2004, 110-115 - 4

2004г. - Религиозната култура в условията на съвременното общество, – В: Понятия, времена, ценности в историческото познание (сборник доклади), Варна, 2004, 89-96. - 4

2003г. - Йорданова, Г. Християнските етични стойности на ХХІ век. – В: Епископ- Константинови четения, 8, Шумен, 2003, 496-500. - 4

Доклади

2018г. - Йорданова, Г.:Доклад на тема: „Читалищата - извор на духовност“, изнесен на Шеста национална конференция по история, археология и културен туризъм„Пътуване към България“ , 24 - 28 април 2018, Шумен - 5

2018г. - Йорданова, Г. (в съавт. с Веселин Василев): Доклад на тема: „Философия на некролога“, изнесен на Международен филологически колегиум Слово и общество. 22-23 ноември 2018г., Шумен. - 5

2016г. - Йорданова, Г. Доклад на тема: „Икуменизмът – (не)възможна мисия“, изнесен на Научна конференция: „Християнските деноминации – минало, настояще и бъдеще“, Институт по средновековна история, 8-9 април 2016, София - 5

2016г. - Йорданова, Г.:Доклад на тема: „Трансграничното сътрудничество като фактор за развитието на религиозния туризъм (по примера на Басарбовския манастир)“, изнесен на Пета национална конференция „Пътуване към България“ по история, археология и културен туризъм - „Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа“, 26-28 май 2016, Шумен - 5

2015г. - Йорданова, Г. Доклад на тема: Религиозният страх - измерения в съвременния контекст, изнесен на Международна научна конференция "Религии и политики на Балканите", 16-17 април 2015, София - 5

2014г. - Йорданова, Г. Доклад на тема: Изучаването на религия в българското училище от 90-те години на ХХ век до днес (17 години по-късно), изнесен на Юбилейна научна конференция с международно участие „Науката и образованието – традиции и бъдеще“, 02– 03. 10. 2014 г., гр. Кърджали - 5

2014г. - Йорданова, Г. Доклад на тема:Моралните конфликти в контекста на християнската етика, изнесен на ХХI-тите „Епископ –Константинови четения” на тема: „Контакти и конфликти”, 21 - 22 май 2014 г., Шумен - 5

2013г. - Йорданова, Г. Доклад на тема: Концептът ”памет” във философията на А. Бергсон. Научен форум: ХХ-ти ЕпископКонстантинови четения, 2013. - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2014г. - НОВО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ПРОБЛЕМИ НА БОГОСЛУЖЕБНАТА ПРАКТИКА – В Любословие, кн.14, Шумен, 2014 - 10

2013г. - Ново изследване върху проблемите на християнското изкуство и литургиката – Любословие, N 13, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013. - 10

2012г. - Ново изследване върху въпроса за светите мощи (Стефан Стефанов. За светите мощи (догматически, богослужебни и духовно-нравствени аспекти). София:Издателство Тола ЕООД, 2011.). - Любословие, Шумен, 2012, с. 197-198. - 10

2011г. - Ново изследване върху проблемите за структурата и границите на християнската етика. - Любословие, №11, 2011, с. 152-155 - 10

Цитирания

2016г. - Йорданова, Г. Кратък наръчник по християнска етика част І- ва част. Шумен: Университетско издание „Епископ Константин Преславски“. Цитирано в: Александров, Ал. Измеренията на човека в християнската антропология. – litermedia.com, с. 4 - 11

2016г. - Йорданова, Г. Кратък наръчник по християнска етика част І- ва част. Шумен: Университетско издание „Епископ Константин Преславски“. Цитирано в: Александров, Ал. Измеренията на човека в християнската антропология. – litermedia.com, с. 5 - 11

2016г. - Йорданова, Г. Кратък наръчник по християнска етика част І- ва част. Шумен: Университетско издание „Епископ Константин Преславски“. Цитирано в: Александров, Ал. Измеренията на човека в християнската антропология. – litermedia.com, с. 6 - 11

2013г. - Йорданова, Г. Измерения на вярата (богословско-философски паралели). Шумен: Унив. изд. „Еп. Константин Преславски”, 2011. Цитирано в: Стефанов, Ст.- на с. 22 - Жертвоприношението на Авраам: В сакралните текстове и в раннохристиянското изкуство. София: Тола, 2013. - 11