Хон. доц. д-р Ганка Иванова Янковаабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(79) "Шуменски университет, Българска филология." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(128) "Учител по български език и литература - в ІV ОУ "Н.Й. Вапцаров", гр. Шумен." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(52) "Асистент по методика от 1982 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(129) "Доктор - 2002 г.; доцент по методика на обучението по български език - 2008 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(415) "Методика на обучението по български език - лекции, семинарни упражнения, лабораторни упражнения; Методика на обучението по български език в детската градина - лекции; ИД - Ученическите писмени текстове в средна училищна степен." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(656) "Научните й интереси са в областта на родноезиковото образование, на съвременния български книжовен език и на текстолингвистиката. Основните проблеми в научните й публикации са: комуникативната тенденция в родноезиковото обучение, интерактивни методи в обучението по български език, образователни стратегии в обучението по български език на чужденци и др." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(174) "Краковски университет - 1989 г. 1983 г. - квалификация по френски език I степен, ИЧС "Г. А. Насър", София" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(2347) "2008 „Изучаването на българския език в интеркултурна среда”, ръководител на проекта – доц. д-р М. Стефанова, ЦЕПЧГ 2009 „Модел на портфолио на учителя по български език и литература”, ръководител на проекта – доц. д-р Г. Янкова, ФХН (2 студенти, 1 докторант) 2010 „Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст” (2 студенти, 1 докторант) 2011 „Интерактивни технологии в обучението” (2 студенти, 1 докторант) 2012 „ Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика на обучението по...” (2 студенти, 1 докторант) 2013 "Портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти" (2 студенти, 2 докторанти) 2014 "Езици на учебния дискурс" (2 студенти, 2 докторанти) 2014 "Квалификация на педагогическите специалисти" - проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2015 "Образователни практики за повишаване на педагогическата комуникация" (3 студенти, 1 докторант) 2016 "Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс" (4 студенти, 1 докторант) 2017 "Изкуството в урока" (2 студенти, 2 докторанти ) 2018 "Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга" (2 студенти, 2 докторанти)" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(264) "Член на Факултетския съвет на ФХН; Член на Съвета на ДИКПО; Ръководител на катедра Методика - от 2009 г.; Член на Методическия съвет; Член на ОС на ШУ." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(82) "Ръководител катедра, член на комисии към ФХН." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. доц. д-р  Ганка Иванова Янкова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 207

Телефон: 054 830495 вътр.253

Email: doc.qnkova@abv.bg, g.iankova@shu.bg

Приемно време: І сед. - четвъртък от 10 до 12 ч.; ІІ сед. - четвъртък от 10 до 12 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет, Българска филология.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Учител по български език и литература - в ІV ОУ "Н.Й. Вапцаров", гр. Шумен.

Заемани академични длъжности

Асистент по методика от 1982 г.

Придобити научни степени

Доктор - 2002 г.; доцент по методика на обучението по български език - 2008 г.

Водени лекции и/или упражнения

Методика на обучението по български език - лекции, семинарни упражнения, лабораторни упражнения; Методика на обучението по български език в детската градина - лекции; ИД - Ученическите писмени текстове в средна училищна степен.

Области на научни интереси

Научните й интереси са в областта на родноезиковото образование, на съвременния български книжовен език и на текстолингвистиката. Основните проблеми в научните й публикации са: комуникативната тенденция в родноезиковото обучение, интерактивни методи в обучението по български език, образователни стратегии в обучението по български език на чужденци и др.

Специализации

Краковски университет - 1989 г.

1983 г. - квалификация по френски език I степен, ИЧС "Г. А. Насър", София

Участия в международни и национални научни проекти

2008 „Изучаването на българския език в интеркултурна среда”, ръководител на проекта – доц. д-р М. Стефанова, ЦЕПЧГ

2009 „Модел на портфолио на учителя по български език и литература”, ръководител на проекта – доц. д-р Г. Янкова, ФХН (2 студенти, 1 докторант)

2010 „Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст” (2 студенти, 1 докторант)

2011 „Интерактивни технологии в обучението” (2 студенти, 1 докторант)

2012 „ Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика на обучението по...” (2 студенти, 1 докторант)

2013 "Портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти" (2 студенти, 2 докторанти)

2014 "Езици на учебния дискурс" (2 студенти, 2 докторанти)

2014 "Квалификация на педагогическите специалисти" - проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

2015 "Образователни практики за повишаване на педагогическата комуникация" (3 студенти, 1 докторант)

2016 "Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс" (4 студенти, 1 докторант)

2017 "Изкуството в урока" (2 студенти, 2 докторанти )

2018 "Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга" (2 студенти, 2 докторанти)

Заемани ръководни позиции

Член на Факултетския съвет на ФХН; Член на Съвета на ДИКПО; Ръководител на катедра Методика - от 2009 г.; Член на Методическия съвет; Член на ОС на ШУ.

Организационна дейност

Ръководител катедра, член на комисии към ФХН.

Дисертации

2002г. - Изучаване на местоименията в средното училище : Автореферат. - Шумен - 1

Учебни помагала

2015г. - Синтетичните упражнения в обучението по български език - теория и практика (в съавт. с проф. д.п.н. М. Георгиева), второ преработено издание - 7

2013г. - Синтетичните упражнения в обучението по български език (5. - 7. клас) - теоретико-приложни аспекти (в съавт. с проф. д.п.н. М. Георгиева) - 7

2013г. - Електронно помагало: Образователни тестове в помощ на методика на обучението по... (в съавт.), стр. 6-30 - 7

2012г. - Интерактивни технологии в обучението. Шумен, УИ „Еп. К. Преславски”, 2012 г. (в съавт.) - 7

2010г. - Текстът – цел и средство на комуникативната образованост. Учебно пособие. Част първа: Български език. Шумен, Университетско издателство, 2010, с. 7 - 22 - 7

2009г. - За езиковата и литературната образованост. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2009, 151 с. (часта: 99 тестови задачи побългарски език, примерен тест по български език и литература (7 клас), 33 тестови задачи по литература, тест за 12 клас (формат 1 – задачите по български език), тестове 1-4 (формат 2 – задачите по български език) - 7

2008г. - Местоимения и местоименни наречия . Учебно помагало (5. – 8. клас) – в съавт. С Ива Симеонова, 2004 Шумен - 7

2008г. - Помагало по методика на обучението по български език. Шумен: Фабер, 2008, 211 с - 7

2008г. - Тестове по български език за чужденци. Шумен: Фабер, 2008, 203 с - 7

2006г. - Помагало по методика на обучението по български език / Изучаване на имената и местоименията в основната образователна степен/ - в съавторство с ИваСимеонова и Станка Костадинова, 2006, Шумен - 7

Статии

2018г. - Янкова, Г. Педагогическата комуникация в урока по български език. В: - Sociobrains, 2018 г., кн. 46; ISSN 2367-5721 (в съавт. с Кр. Чепишева) - 4

2018г. - Янкова, Г. Актуални проблеми на обучението по български език . В: - Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future, 2018 г., стр. 305 – 317, ISSN 1314-6874 - 4

2018г. - Янкова, Г. Технологичните решения в урока по български език – отговорност на учителя. В: сб. Изкуството в урока, ISBN-978-619-201-247-2, 2018 - 4

2017г. - Отново за синтетичните упражнения като полифункционална образователна практика, стр. 5-23, сб. Иновативни практики в урока като основна форма на педагогическия дискурс, 2017, УИ "Еп. К. Преславски" - 4

2017г. - Работата по български език и литература в смесена група на детската градина – отговорност и предизвикателство. В: - Sociobrains, 2017 г., кн. 31, стр. 110 – 120; ASSN-2367-5721 - 4

2017г. - Образователни практики за повишаване на резултатността в обучението по български език. В: - Годишник на ПФ, т.XX Д, 2017 (в съавт.) - 4

2017г. - ПОЧЕМУ ЗНАЧИМА МОТИВАЦИЯ НА УРОКЕ ПО ЯЗЫКУ? Электронный научный журнал «Дидактическая филология» № 1(5). - 2017 http://journals.state-and-society.ru/index.php/dfil/article/view/279/317 - 4

2017г. - Образователни практики за развитие на комутикативната компетентност на учениците. // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXI D. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2017, ISSN 1314 – 6769, с. 127 – 139 (в съавт. със Сн. Добрева) - 4

2016г. - Образователни практики за повишаване на резултатите в ОБЕ (в съавторство със Сн. Добрева), Годишник на ПФ, том 20 - 4

2016г. - Местоименията в българския език. Само "дубльори" ли са те? (и с оглед на изучаването им в училище). В: сп. Образование, бр. 5, София, 2016 - 4

2016г. - Образователни практики за повишаване на резултатността в обучението по български език. (в съавт. със Сн. Георгиева) В: сп. Български език и литература, кн.4, 2016, стр. 335 - 349 - 4

2015г. - Знание за езика и/или знаене на езика. В: сп. Любословие, кн. 15, Шумен, 2015 г., стр. 265 - 274 - 4

2015г. - Устни продуктивни текстове в детската градина – теория и технология. В: сп. Педагогика, кн. 2, София, 2015 г. стр. 193 – 207 - 4

2015г. - За някои нерешени проблеми в обучението по български език (9. – 12. клас). В: Сборник в памет на проф. Кирил Димчев, 2015 г. - 4

2014г. - Теоретични и технологични аспекти на работата върху преразказ в детската градина. Годишник на Педагогическия факултет, т. 19. 2014 - 4

2014г. - Мотивацията и организацията на дейността на обучаваните като аспект на образователната технология. Сборник научни трудове, Съюз на учените. Сливен, 2014 - 4

2011г. - Комуникативни техники в обучението по български език. Годишник на ШУ. 2011 - 4

2011г. - Разпознаването на играта и като полезна образователна практика. Юбилейна научна конференция в чест на проф. дпн М. Герджикова, 2011 (в съавторство със С.Милева) (под печат) - 4

2011г. - Повишаване на езиковата компетентност на учениците чрез обучението по български език. Списание Любословие, 2011, № 11, стр. 116 - 4

2010г. - Лингвистичната информация за преизказни глаголни форми в учебното съдържание по български език (5. – 7. клас).Български език и литература, кн. 5 от 2010 г. - 4

2009г. - Отново за текстовите грешки в ученическите писмени текстове. - Български език и литература, 2009, №3, 55-63 - 4

2009г. - За един от маркерите на новата образователна парадигма. – Образование, 2009, №4, с.16-29 - 4

2009г. - Отново за текстовите грешки в ученическите писмени текстове, сп. Български език и литература, 2009, кн.3, стр.55 - 4

2009г. - За променената образователна ситуация по български език, сп. “Образование, кн. 4-5, , стр.206 - 4

2008г. - И урокът по български език – “пределна познатост” или “озадачение”. - Български език и литература, 2008, №2, 16-23 - 4

2008г. - Урокът за упражнение – един от типовете уроци по български език. - Годишник на СДК, 2008, том ХVІІ F, с. 42-48 - 4

2008г. - За българския език в училище – с грижа и отговорност. В: Отговорността пред езика – 2, 2008, с. 245-254 - 4

2008г. - Играта в контекста на интерактивното обучение по български език. – В: Игри и играчки, Шумен , 2008, с. 401-413 - 4

2008г. - За полифункционалността на текста в обучението по български език. – В: Отклонението като норма, Шумен: Университетско издателство “Епископ КонстантинПреславски”, с. 206-216 - 4

2008г. - За предимствата на интерактивното обучение по бългърски език в мултиетническа среда”, Многообразие без граници, Шумен, , с. 262-273 - 4

2008г. - За мястото на преизказните глаголни форми в учебното съдържание по български език (5.-7. клас). Годишник на Шуменския университет, 2008 - 4

2007г. - За прагматизма в обучението по български език –в сборника: В науката, образованието и времето като грижа, част І, Смолян 2007, с. 113-119 - 4

2007г. - За полифункционалността на имената и отразяването й в учебното съдържание по български език (5.-8. клас) // Годишник на СДК, том ХVІІ F, Шн, с.31-42, в съавт.с Ива Симеонова - 4

2007г. - За синтетичните (и/или комбинирани/комплексни) упражнения и мястото им в учебния процес по български език. // сп. Български език и литература, кн. 2, 2007,с.37-45 (в съавт. със Станка Костадинова) - 4

2007г. - Прагматични аспекти при изучаване на имената в средното училище (5.-8. клас). // сп. Любословие № 9, с. 201-214, (в съавт. със Станка Костадинова) - 4

2007г. - Конфликт при оценяване на изхода на средното образование и входа на висшето училище (с оглед на обучението по български език). - В: Сборник "Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", 2007, Шумен (в съавторство със Ст. Костадинова) - 4

2007г. - За синтетичните (и/или комбинирани/комплексни) упражнения и мястото им в учебния процес по български език. - В: Български език и литература, 2007, кн.2, с.37-45 и Във: Филологически и методически изследвания, Смолян-Люблин, 2007, с.366-375 - 4

2006г. - За синтетичните /и/или комбинираните, комплексните/ упражнения в обучението по български език. // Юбилейна научна конференция, Смолян, 2006 , в съавт. съсСт. Костадинова - 4

2006г. - За комуникативните упражнения в обучението по български език. - В: Годишник на Шуменския университет, 2006 - 4

2005г. - Информацията за номинативна верига в учебното съдържание по български език /9.-11. клас/ // Юбилейна научна конференция за 50-годишнината на ДИПКУ,Варна, 2005, в съавторство с Ива Симеонова - 4

2005г. - Изучаване на сложното съставното съставно изречение /5. - 7. клас/ с оглед на вариативността при въвеждане на подчиненото изречение // сб. Езикът илитературата: Методически парадигми и образователни политики, С. 2005, в съавт. със Ст. Костадинова - 4

2005г. - Комуникативни стратегии за изучаване на местоименията // Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. С., 2005, с.307-313 - 4

2005г. - За един от типовете уроци в обучението по български език. В: Език и стратегии в обучението , Велико Търново, 2005, с. 137-141 - 4

2003г. - Отново за учебниците по български език. // Юбилейна научна конференция, Добрич - 4

2003г. - Въпросителните местоимения в учебното съдържание по български език // Обучението по български език и литература – състояние и перспективи. Шумен, 2003, с.133-142 - 4

2002г. - Ролята на неопределителните местоимения за овладяване на стратегии за социална адаптация. // Български език и литература, кн.2 - 3, 2002, с. 54-60 - 4

2002г. - Синтетичните упражнения при изучаване на местоименията (V.- VІІІ. клас). // Българският език и литература в училището и учебниците – конфликтни точки, срещии разминавания. Смолян - 4

2001г. - Инвариантен модел за изучаване на местоимения (V. – VІІ. клас). // Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Т. ХV F, СДК, Шумен, 2001, стр.18 (в съавт.с Ива Симеонова) - 4

2001г. - За някои местоимения с надизреченска семантизация и мястото им в учебното съдържание по български език. // Обучението по български език в началото на ХХІвек. Смолян, 2001, ІІ част, стр. 49-53 (в съавт. с Ива Симеонова) - 4

2000г. - Подходи за използване на учебниците по български език за 4. клас. // Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Т. ХV А, Шумен, 2000, стр. 152 - 4

2000г. - Повишаване на стратегийната компетентност на учениците чрез изучаване на местоимения. // Българското образование между традицията и бъдещето, Варна,2000, стр.20-25 - 4

2000г. - За проблемите на личноместоименния подлог и грешките в ученическите писмени текстове. // Тенденции в обучението по български език, София, 2000, стр.221-231 (в съавт. с Ива Симеонова) - 4

1998г. - Изучаване на личните местоимения с оглед на функциите им в текста. // Езикознание и методика на езиковото обучение. Шумен, 1998, стр. 245 - 4

1998г. - За новия учебник по български език за 8. клас. - В: Български език и литература, 1998, кн.3, с.54-58 (в съавторство с М. Георгиева) - 4

1997г. - За избора на вариантните учебници по български език за 7. клас. // Български език и литература, кн.1-2, 1997, стр. 65 - 4

1996г. - За избора на алтернативните учебници по български език за 7. клас. // Епископ-Константинови четения. Шумен, 1996, с.230-236 - 4

1995г. - За някои дидактически критерии в учебниците по български език. // Професионализъм и квалификация на учителите.ч.2, Варна, 1995, с.51-54 - 4

Доклади

2013г. - Към въпроса за учебниците по български език, Майски научни четения, Силистра, РУ "Ангел Кънчев" - 5

2011г. - Тенденции в образователното взаимодействие по български език”; Юбилейна научна конференция в чест на 40- годишнината на ШУ, 2011, гр. Шумен - 5

2011г. - Иновативни практики в обучението по български език - В: Сборник- известия на съюза на учените, Сливен, т. 19, , стр. 67 - 5

2011г. - Речеви стратегии и подходи при изучаване на български език от чужденци – В: Сборник научни трудове на Национална конференция с международно участие „40години ШУ”, Шумен, ПФ, , Университетско издателство, стр. 389- 392 /в съавторство с М. Стефанова/ - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2010г. - Рецензия на Картинен речник по български език. М. Стефанова. Сп. Любословие - 10

2000г. - Рецензия на Учебника по български език за 8 клас на изд. Булвест 2000. в сп. Български език и литература(в съавт. с М. Георгиева) - 10

Цитирания

2018г. - Янкова, Добрева 2018 г. Образователни практики за развитие на комутикативната компетентност на учениците. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет. Том XXI D. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISSN 1314 – 6769, с. 127 – 139. Цитирано в: Кюркчийска, В. Софтуерни решения за формиране на комуникативни умения. – В: Сборник доклади от Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“ 23 – 25 март 2018 г. София: Нов български университет, 2018, ISBN: 978-954-535-863-0, с. 45. - 11

2015г. - Янкова, Г., И. Симеонова. Информацията за номинативна верига в учебното съдържание по български език /9. – 11. клас/ – В: Юбилейна научна конференция за 50-годишнината на ДИПКУ, Варна.2005 Цитирано в: Сн. Добрева. Изучаване на средствата за текстова свързаност (5. – 7. клас)”, 2015 г. - 11

2015г. - Янкова, Г. Синтетичните упражнения при изучаване на местоименията (V – VІІІ клас). – В: Българският език и литература в училището и учебниците – конфликтни точки, срещи и разминавания. Смолян, 2002 Цитирано в: Сн. Добрева. Изучаване на средствата за текстова свързаност (5. – 7. клас)”, 2015 г. - 11

2015г. - Янкова, Г. Отново за текстовите грешки в ученическите писмени текстове. – Български език и литература, 2009, № 3. Цитирано в: Сн. Добрева. Изучаване на средствата за текстова свързаност (5. – 7. клас)”, 2015 г. - 11

2013г. - • Янкова, Г. „Отново за текстовите грешки в ученическите писмени текстове”. В: Български език и литература, София, 2009, кн.3, стр.55 – 63 Цитирано в: Сн. Добрева. Развиването на текстовата компетентност на учениците чрез работа върху текстовите грешки. В: Научна поредица Епископ-Константинови четения, 2013 г. стр. 278-285 Сн. Добрева. Отново за текстовите грешки в ученическите писмени текстове. В: Сборник от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет”, 2013 г. - 11

2013г. - Янкова, Г. И. Симеонова – „За някои местоимения с надизреченска семантизация и мястото им в учебното съдържание по БЕ (5. – 8. клас) // Обучението по български език в началото на ХХІ век. Смолян, 2001, ІІ част, стр. 49-53 Цитирано в: Сн. Добрева. Развиването на текстовата компетентност на учениците чрез работа върху текстовите грешки. В: Научна поредица Епископ-Константинови четения, 2013 г. стр. 278-285 Сн. Добрева. Прагматическа насоченост на усвояването на частите на речта в контекста на текстосвързващите им функции. В: Сборник от Юбилейна петнадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци „Словото на канона”, ПУ „Паисий Хилендарски”, май 2013 г. Сн. Добрева. Усвояване на имената в контекста на текстосвързващата им функция. В: Сборник от Международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование”, Тракийски университет, Стара Загора, Септември 2013 г. - 11

2013г. - Янкова, Г. – „Изучаване на личните местоимения с оглед на функциите им в текста” // Езикознание и методика на езиковото обучение. Шумен, 1998, стр. 245 Цитирано в: Сн. Добрева. Прагматическа насоченост на усвояването на частите на речта в контекста на текстосвързващите им функции. В: Сборник от Юбилейна петнадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци „Словото на канона”, ПУ „Паисий Хилендарски”, май 2013 г. - 11

2013г. - Янкова, Г. С. Костадинова „Прагматични аспекти при изучаване на имената в средното учеилище (V – VІІІ клас). В: сп. Любословие № 9, с. 201-214 Цитирано в: Сн. Добрева. Усвояване на имената в контекста на текстосвързващата им функция. В: Сборник от Международна конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование”, Тракийски университет, Стара Загора, Септември 2013 г. - 11

2012г. - Янкова, Г. Иновативни практики в обучението по български език. Сборник „Известия на съюза на учените”. Сливен, 2011 г., стр. 67 Янкова, Г. Комуникативни техники в обучението по български език, Годишник на ШУ, ФХН, т.22, L, 2012 г. Цитирано в: Симеонова, И. Св. Милева. Интерактивни методи на обучение при работа върху мотивационно писмо. Учебно помагало „Интерактивни технологии в обучението”, 2012 г., УИ „Еп. К Преславски”, стр. 26-32 - 11

2012г. - Янкова, Г. Ст. Костадинова. За синтетичните (и/или комбинираните, комплексните) упражнения и мястото им в учебния процес по български език. Сп. „Български език и литература”, 2007 г., кн. 2 Цитирано в: Добрева, Сн. Упражнения за усвояване на механизмите и средствата за текстова свързаност – какви и защо? „Интерактивни технологии в обучението”, 2012 г., УИ „Еп. К. Преславски” - 11

2012г. - Янкова, Г. Играта в контекста на интерактивното обучение по български език и литература. Сб. „Игри и играчки”, 2008 г. Цитирано в: Кирилова, Ст. Публичните градски надписи като интерактивен ресурс в обучението по български език. „Интерактивни технологии в обучението”, 2012 г., УИ „Еп. К. Преславски” - 11