Гл. ас. д-р Бисерка Илиева Стоименоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(142) "Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Българска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(75) "Хуманитарна гимназия "Йоан Екзарх", Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(61) "асистент (1993) главен асистент (1999)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(77) "образователна и научна степен "доктор" (2005)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(432) "В бакалавърска степен: лекции и семинари по дисциплината Антична и западноевропейска литература. В магистърска степен: семинари по дисциплината Език, литература, култура. Избираеми дисциплини: Европейската класика в киното и театъра." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(244) "Културна история на Френското просвещение; либертинска литература; социология на литературата; литературен текст - визуална култура" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1283) "«Календарът в литературата», университетски проект с водеща организация Катедра по история и теория на литературата, Шуменски университет, ръководител: проф. дфн Д. Чавдарова (2012) Проект по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси” (Европейски социален фонд 2007-2013 г.): Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ „Епископ Константин Преславски”, ръководител: проф. д.п.н. Маргарита Георгиева (2013-2014) Проект Публики към Национален Фонд Култура, „Творци без граници”: нови практики за съвременен маркетинг на библиотеката, Програма Литература и кино. Проект на НФК и РБ „Ст. Чилингиров”- Шумен пред Национален фонд Култура, 2014-2015 г., №112/15.05.2014-15, ръководител: Дарина Стоянова (2014-2015)" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(134) "Отговорник по качеството в Катедрата по история и теория на литературата" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(211) "Българско общество за проучване на XVIII век (БАН/СУ) (2010) Академичен кръг по сравнително литературознание (БАН/СУ) (2012)" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Бисерка Илиева Стоименова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 1, стая 203

Телефон: 054 830495 вътр.278

Email: b.stoimenova@shu.bg

Приемно време: I седмица - вторник - 12.00 - 14.00 ч. / II седмица - петък - 16.00 - 18.00 ч. К1 (203)

Завършен университет, специалност

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Българска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

Хуманитарна гимназия "Йоан Екзарх", Шумен

Заемани академични длъжности

асистент (1993)

главен асистент (1999)

Придобити научни степени

образователна и научна степен "доктор" (2005)

Водени лекции и/или упражнения

В бакалавърска степен: лекции и семинари по дисциплината Антична и западноевропейска литература.

В магистърска степен: семинари по дисциплината Език, литература, култура.

Избираеми дисциплини: Европейската класика в киното и театъра.

Области на научни интереси

Културна история на Френското просвещение; либертинска литература; социология на литературата; литературен текст - визуална култура

Участия в международни и национални научни проекти

«Календарът в литературата», университетски проект с водеща организация Катедра по история и теория на литературата, Шуменски университет, ръководител: проф. дфн Д. Чавдарова (2012)

Проект по Оперативна програма “Развитие на човешки ресурси” (Европейски социален фонд 2007-2013 г.): Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ „Епископ Константин Преславски”, ръководител: проф. д.п.н. Маргарита Георгиева (2013-2014)

Проект Публики към Национален Фонд Култура, „Творци без граници”: нови практики за съвременен маркетинг на библиотеката, Програма Литература и кино. Проект на НФК и РБ „Ст. Чилингиров”- Шумен пред Национален фонд Култура, 2014-2015 г., №112/15.05.2014-15, ръководител: Дарина Стоянова (2014-2015)

Организационна дейност

Отговорник по качеството в Катедрата по история и теория на литературата

Членства в научни организации

Българско общество за проучване на XVIII век (БАН/СУ) (2010)

Академичен кръг по сравнително литературознание (БАН/СУ) (2012)

Дисертации

2004г. - Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор" на тема: "Социабилност и власт в либертинския дискурс" (Шумен: Специализиран научен съвет по литературознание при ВАК и Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 2004), i-ii, 1-33 - 1

Учебни помагала

2014г. - Антична драма и театър – Модул за електронно обучение, Шумен: ШУ “Еп. Константин Преславски”, 2014, 60 с. - 7

2013г. - Западноевропейска литература на XVII век (Франция във Века на Абсолютизма) – Модул за електронно обучение, Шумен: ШУ “Еп. Константин Преславски”, 2013, 97 с. - 7

Статии

2018г. - Славянският събор в София (1910 г.) на страниците на вестниците „Ден” и „Камбана”. – В: LIMES SLAVICUS 3. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 181-191 - 4

2016г. - Stoimenova, B., S. Popova. Hypertrophy of Insignificant in the novel Happy are Happy by Yasmina Reza. - SocioBrains, Issue 24, August 2016, pp. 90-99. ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016 - 4

2016г. - Хипертрофия на нищожността в романа “Блажени са блажените” на Ясмина Реза (в съавт. със С. Попова). - В: Ракла с културни кодове. Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. Изд. „Фабер”, 2016, с. 517-528; РИНЦ: http://elibrary.ru/item.asp?id=26482089 - 4

2016г. - Fashion, Taste and Politics: Upsurges and Classes Rearrangement in Pre-Revolutionary France. - SocioBrains, Issue 28, December 2016, pp. 78-87. ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016 - 4

2014г. - "La Czarine": археология на политическия смисъл (Франция, Русия и "Полският въпрос" през втората половина на ХIХ век). Във: VIA SIGNORUM. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Добрин Добрев. Шумен: УИ "Еп. Константин Преславски", 2014, 76-88 - 4

2011г. - Министърът на модата и секретарят: социални възходи и политически банкрути в предреволюционна Франция. - Езици и култури в диалог. Традиции. Приемственост. Новаторство. София: Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 2011, с. 514-524 - 4

2008г. - Въображаемата стойност: облог, дълг, контракт в "Cosi fan tutte" на Волфганг Амадеус Моцарт. // сб. "Моцарт – теми, сюжети, контекстуализации", Летера: Пловдив, 2008, с. 163 – 171 - 4

2008г. - Очарованията на “la science du monde”: социални мечтания и либертински стратегии в романа на Мариво "Преуспелият селянин" // сп."Любословие", бр. 8, УИ «Епископ Константин Преславски»: Шумен, 2008 - 4

2007г. - Отвъд привидностите: либертински социабилитет и паноптизъм в романа на Ретиф дьо ла Бретон “Le Paysan Perverti” // сб. "Научни трудове", Т. 46, серия 7.3 Майски научни четения, Русе, 2007 - 4

2005г. - Апорията: проникване или възможно ли е преминаването през пластовете на симулацията ("Пушкинский дом" на Андрей Битов) // сб. "Неуморният търсач", Шумен: Аксиос, 2005, 270-275 - 4

2003г. - В погледа на Другия: социабилитетни и асоциабилитетни идеи в епохата на Европейското просвещение” // сб. "Диалогът на литературите в текста на културата", Шумен, 2003, 5-13 - 4

2003г. - Трансформираният източник: стоицизъм и картезианство в либертинския дискурс // сб. "Епископ-Константинови четения", т. VІІІ, Шумен, 2003, 64-67 - 4

2003г. - Невидимата мрежа: социабилитетът във властта на либертинската привидност // сп. "Страница", Пловдив, 2003, 2, 31-46 - 4

2001г. - Стратегии на видимостта: поглед и картоиграческа измама в романа "Заблуждения на сърцето и ума на Кребийон-син" // сб. "Юбилейна научна конференция с международно участие “Университетът през третото хилядолетие”, т. ІV, Бургас, 2001, 268-274 - 4

2001г. - Тема болезни в европейской литературой (Предварительный осмотр) /в съавторство с доц. д-р Д. Чавдарова/ // Studia Literaria Polono-Slavica, (ed.), Warszawa, vol. 6, 2001, 205-216 - 4

2000г. - Комплексът власт – знание и проблемът за идентичността в романа "Опасни връзки на Шодерло дьо Лакло" // сб. "Лингвистика на литературния текст и теория на литературата", В. Търново, 2000, 230-239 - 4

2000г. - Модусите на тялото: история на поетологичното случване в лириката на П. К. Яворов” //сп. "Български език и литература", 2000, бр. 3-4, 40-49 - 4

2000г. - Нарцистичната идентичност и либертинският дискурс // сб. "Литературознание и методика на литературното обучение", Шумен, 2000, 234-240 - 4

2000г. - Метаморфозите на носталгията: визии за историчното в "Хаджи Ахил" и "Учител по историята" на Иван Вазов // сп. "Страница", Пловдив, 2000, 4, 30-34 - 4

1998г. - Тялото: реторика на употребите в ранните текстове на П. К. Яворов // в-к "Литературен вестник", ? 3, 1998 - 4

1996г. - Принципът диалогичност в романа на Д. Дидро "Монахинята" // сб. "Епископ-Константинови четения", т. ІІІ, Шумен, 1996, 352-357 - 4

1995г. - “Деконструкцията” на историята в "Папагалът на Флобер" на Джулиан Барнс // сб. Епископ-Константинови четения, Шумен, т. ІІ, 1995, 164-169. ISSN 1314-7358 - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Разклоняващите се диалози на литературната тематология (рецензия за книгата на Клео Протохристова „Теми с вариации. Литературнотематични етюди”. Пловдив: УИ „П. Хилендарски”, 2016). – В: Любословие, 2018, бр. 18, с. 270-276 - 10

1999г. - Преподавателската ситуация и безпорядъкът на дискурсите (рецензия на сб. "Литература и образование", съст. В. Атанасов, София, ) // сп. Български език и литература, 1999, 6, 56-58 - 10

Цитирания

2018г. - Стоименова, Б. Модусите на тялото: история на поетологичното случване в лириката на П. К. Яворов. – В: Български език и литература, 2000 (3-4), 40-49. Цитирано в: *Цочева, Н. За душата крин (Н. Лилиев) и жената крин (Ем. Дворянова). – В: Любословие, 2018, 18, 175-191. ISSN 1314-6033. Цит. на с. 177 - 11

2017г. - Невидимата мрежа: социабилитетът във властта на либертинската привидност. В: Страница, 2003, 2, 31-46. Цитирано в: Кръстева, Д. “Руската дворянска култура в края на Златния век. Пари и аристократичен етос”. Любословие, 2017, 17. ISSN 1314-6033. - Цит. на с. 142. - 11

2017г. - Социабилност и власт в либертинския дискурс (Автореферат). Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2004, 1-33. Цитирано в: Кръстева, Д. “Руската дворянска култура в края на Златния век. Пари и аристократичен етос”. Любословие, 2017, 17. ISSN 1314-6033. - Цит. на с. 138, 142. - 11

2017г. - Въображаемата стойност: облог, дълг, контракт в "Cosi fan tutte" на Волфганг Амадеус Моцарт. В: Моцарт - теми, сюжети, контекстуализации (съст. К. Протохристова, Д. Николова). Пловдив: Летера, 2008, с. 163-171. Цитирано в: Кръстева, Д. “Руската дворянска култура в края на Златния век. Пари и аристократичен етос”. Любословие, 2017, 17. ISSN 1314-6033. - Цит. на с. 142, 143. - 11

2016г. - Стоименова, Б., С. Попова. Хипертрофия на нищожността в романа “Блажени са блажените” на Ясмина Реза. - В: Ракла с културни кодове. Короб культурных кодов. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова. Изд. „Фабер”, 2016, с. 517-528; РИНЦ: http://elibrary.ru/item.asp?id=26482089. Цитирано в: Шуликов П. С Русия в сърцето. Празнично имеславие. Рецензия на сборник Ракла с културни кодове. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. Д. Чавдарова. // Език и литература, 2016, кн. 3-4. ISSN 0324-1270. – Цит. на с. 221. - 11

2015г. - Стоименова Б. “Метаморфозите на носталгията: визии за историчното в Хаджи Ахил и Учител по историята на Иван Вазов // сп. Страница, Пловдив, 2000, 4, 30-34 Цитирано в: Чавдарова Д. Русия и руската литература в творчеството на Иван Вазов. Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 106 - 11

2015г. - Стоименова, Б. Тема болезни в европейской литературе (предварительный осмотр) (в съавторство с Д. Чавдарова) // Studia Literaria Polono-Slavica. Morbus, medicamentum et sanus Choroba, lek i zdrawie. – 2001. – No 6. – С. 205–215. Цитирано в: *Маланій Н. І. НЕНОРМАТИВНЕ ТІЛО ЯК ЗАГРОЗА ВТРАТИ ОСОБИСТОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЛІЗИ ДЖЕНОВИ «ВСЕ ЩЕ ЕЛІС») Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2015 No 19 том 2, с. 90-92 (ISSN 2409-1154). - Цит. на с. 91. - 11

2013г. - Стоименова, Б. Тема болезни в европейской литературе (предварительный осмотр) (в съавторство с Д. Чавдарова) // Studia Literaria Polono-Slavica. Morbus, medicamentum et sanus Choroba, lek i zdrawie. – 2001. – No 6. – С. 205–215. Цитирано в: Стенина, В.Ф. Мифология болезни в прозе А.П. Чехова : монография / В.Ф. Стенина. – Барнаул : АлтГПА, 2013. – 204 с. ISBN 978-5-88210-710-8. - Цит. на с. 14, 93-94. - 11

2012г. - Стоименова, Б. Метаморфозите на носталгията: визии за историчното в „Хаджи Ахил” и „Учител по историята” на Иван Вазов. // Страница, 2000, 4 Цитирано в: Чавдарова, Д. Вещи как участники межкультурной коммуникации (на материале текстов болгарской литературы и мемуаристики конца ХІХ века). – В: Концепт Вещи в славянских литературах, Москва: Российская академия наук, 2012, 167-178, с. 172 - 11

2012г. - Стоименова, Б. Въображаемата стойност: облог, дълг, контракт в Cosi fan tutte на Волфганг Амадеус Моцарт. - „Моцарт – теми, сюжети, контекстуализации”, Пловдив 2008 Цитирано в: Цанкова, Т. Моцарт – юбилейни размисли за буквара. – В: Lettera et lingua, e-journal, Зима 2011 , София, януари 2012 - 11

2008г. - Стоименова, Б. Тема болезни в европейской литературе (предварительный осмотр) (в съавторство с Д. Чавдарова) // Studia Literaria Polono-Slavica. Morbus, medicamentum et sanus Choroba, lek i zdrawie. – 2001. – No 6. – С. 205–215. Цитирано в: Гудкова, В. В. Рождение советских сюжетов: Типология отечественной драмы 1920-х – начала 1930-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2008. - 456 с. (Новое литературное обозрение. Научное приложение. Вып. LXVIII). ISBN: 978-5-86793-558-0. - Цит. на с. 207, 210, 217. - 11

2002г. - Стоименова Б. “Метаморфозите на носталгията: визии за историчното в “Хаджи Ахил” и “Учител по историята” на Иван Вазов” - В: Страница, Пловдив, 2000, 4, 30-34. ISSN 1310-9081. Цитирано в: Протохристова, К. “Хаджи Ахил” или сопотският бръснар. Движения в парадигмата”. В: Литературен вестник, 2002, 10-16. 07. 2002. - Цит. на с. 14. - 11

Други публикации

2018г. - Славянският събор в София през 1910 г.: Pro et Contra. Електронно приложение на сборника LIMES SLAVICUS 3 Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2018, ISSN: 2603-3135 - 12