Хон. проф. д-р Добринка Георгиева Даскаловаабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(195) "Софийски университет "Свети Климент Охридски", специалност Българска филология (1969 - 1973), дипломирана 31.10.1973" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(161) "от 01.11.1973 г. до момента на работа в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(368) "стажант-асистент - 1973 г. - 1976 г. асистент - 1976 г. главен асистент - 1984 г. доцент - 1991 г. - № на диплома за научно звание 15537 / 03.07.1991 г. професор - 2015 г. - с решение на Факултетския съвет (ПРОТОКОЛ № ФД-02-12/15.05.2015 г.)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(144) "доктор по филология - 31.10.1984 г. - № на диплома за кандидат на науките 14296 / 11.01.1985 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1022) "В бакалавърска степен: Фонетика на съвременния български книжовен език; Лексикология на съвременния български книжовен език; Съвременен български книжовен език (за нефилолози);І В магистърска степен: Супрасегментна система на съвременния български книжовен език; Интердисциплинарни подходи към езика; Езикова нормативност Избираеми дисциплини: За отношението акцент / семантика в съвременния български език; Възможности на българската лексикална система за изразяване на функционално-семантичната категория модалност; Теория на речевите актове" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(370) "Лектор по български език, литература и култура във Варшавския университет, Полша (1989 - 1992 г.); Лектор по български език, литература и култура в Република Словакия, гр. Прешов, Прешовски университет (2009 - 2013)" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(545) "Фонетика на съвременния български книжовен език; Супрасегментна система на българския език; Парадигматични,синтагматични и семантични характеристики на ударението в българския книжовен език; Основни характеристики и реализация на лексикалните модификатори, свързани с категорията модалност" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(348) "Държавен университет в Санкт Петербург, Катедра по експериментална фонетика (01.10 - 30.11.1985 г.); Езикова специализация в Люблянски университет, Словения (летни езикови семинари 1983 г., 1985 г., 1986 г.)" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(2116) ""Тенденции и процеси в българския език на границата на две хилядолетия" - проект на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (1999 - 2000 г.); "Българската езикова ситуация - диахронни и синхронни аспекти" - международен проект (2004-2006 г.); "Българската национална и езикова политика - диахронен и синхронен аспект" (национален проект), подкрепен от Дарителски фонд "13 века България"; сесия "Българският език - съхранена духовност и неизвестно бъдеще" (2005 - 2006 г.); "Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков" - проект на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (2007 г.); "Развитие на професионалната компетентност на студентите в условията на продължаващото образование" - проект на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (2008 г.); "Lingvokultorologicke a prekladatel`sko-tlmocnicke centrum excelentnosti" (международен проект, Република Словакия,Прешовски университет; 2010 - 2013); "Lexika v synchronii a diachronii" (международен проект, Република Словакия, Прешовски университет; 2011 - 2012); "Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация" - проект на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (№ РД - 08 -278/14.03.2014 г.)" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(1124) "Ръководител на Катедрата по български език, заместник-декан на Факултета за българска филология, история и богословие, Шуменски университет (1992 - 1998 г.). Декан на Факултета за българска филология, история и богословие от 1998 г. до 2000 г. В периода м. април 2001 - месец декември 2002 г. - заместник-ректор на ШУ “Епископ Константин Преславски”. От м. декември 2002 г. до м. октомври 2009 г. в два последователни мандата - председател на Контролния съвет. От 2005 г. - ръководител на катедра Езикознание и библиотекознание в Колеж – Добрич, а в периода март 2008 г. – август 2009 г. ръководител на катедра Филологически и педагогически науки." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(64) "Член на Съюза на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д-р  Добринка Георгиева Даскалова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 209

Телефон: 0893711089

Email: daskalova.dobrina@gmail

Приемно време: I седмица - четвъртък от 10.00 ч. до12.00 ч.; II седмица - четвъртък от 11.00 ч. до 13.00 ч.

Завършен университет, специалност

Софийски университет "Свети Климент Охридски", специалност Българска филология (1969 - 1973), дипломирана 31.10.1973

Месторабота преди постъпване в ШУ

от 01.11.1973 г. до момента на работа в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

Заемани академични длъжности

стажант-асистент - 1973 г. - 1976 г.

асистент - 1976 г.

главен асистент - 1984 г.

доцент - 1991 г. - № на диплома за научно звание 15537 / 03.07.1991 г.

професор - 2015 г. - с решение на Факултетския съвет (ПРОТОКОЛ № ФД-02-12/15.05.2015 г.)

Придобити научни степени

доктор по филология - 31.10.1984 г. - № на диплома за кандидат на науките 14296 / 11.01.1985 г.

Водени лекции и/или упражнения

В бакалавърска степен:

Фонетика на съвременния български книжовен език;

Лексикология на съвременния български книжовен език;

Съвременен български книжовен език (за нефилолози);І

В магистърска степен:

Супрасегментна система на съвременния български книжовен език;

Интердисциплинарни подходи към езика;

Езикова нормативност

Избираеми дисциплини:

За отношението акцент / семантика в съвременния български език;

Възможности на българската лексикална система за изразяване на функционално-семантичната категория модалност;

Теория на речевите актове

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Лектор по български език, литература и култура във Варшавския университет, Полша (1989 - 1992 г.);

Лектор по български език, литература и култура в Република Словакия, гр. Прешов, Прешовски университет (2009 - 2013)

Области на научни интереси

Фонетика на съвременния български книжовен език;

Супрасегментна система на българския език;

Парадигматични,синтагматични и семантични характеристики на ударението в българския книжовен език;

Основни характеристики и реализация на лексикалните модификатори, свързани с категорията модалност

Специализации

Държавен университет в Санкт Петербург, Катедра по експериментална фонетика (01.10 - 30.11.1985 г.);

Езикова специализация в Люблянски университет, Словения (летни езикови семинари 1983 г., 1985 г., 1986 г.)

Участия в международни и национални научни проекти

"Тенденции и процеси в българския език на границата на две хилядолетия" - проект на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (1999 - 2000 г.);

"Българската езикова ситуация - диахронни и синхронни аспекти" - международен проект (2004-2006 г.);

"Българската национална и езикова политика - диахронен и синхронен аспект" (национален проект), подкрепен от Дарителски фонд "13 века България"; сесия "Българският език - съхранена духовност и неизвестно бъдеще" (2005 - 2006 г.);

"Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков" - проект на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (2007 г.);

"Развитие на професионалната компетентност на студентите в условията на продължаващото образование" - проект на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (2008 г.);

"Lingvokultorologicke a prekladatel`sko-tlmocnicke centrum excelentnosti" (международен проект, Република Словакия,Прешовски университет; 2010 - 2013);

"Lexika v synchronii a diachronii" (международен проект, Република Словакия, Прешовски университет; 2011 - 2012);

"Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация" - проект на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (№ РД - 08 -278/14.03.2014 г.)

Заемани ръководни позиции

Ръководител на Катедрата по български език, заместник-декан на Факултета за българска филология, история и богословие, Шуменски университет (1992 - 1998 г.). Декан на Факултета за българска филология, история и богословие от 1998 г. до 2000 г. В периода м. април 2001 - месец декември 2002 г. - заместник-ректор на ШУ “Епископ Константин Преславски”. От м. декември 2002 г. до м. октомври 2009 г. в два последователни мандата - председател на Контролния съвет. От 2005 г. - ръководител на катедра Езикознание и библиотекознание в Колеж – Добрич, а в периода март 2008 г. – август 2009 г. ръководител на катедра Филологически и педагогически науки.

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените в България

Дисертации

1984г. - Ударението в българската именна система (съществително име). Дисертация за придобиване на образователната и научната степен "доктор"; 336 с.;защитена - 31.10.; автореферат, Шумен - 1

Монографии

2014г. - Речникови единици за достоверност в българския език. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен. 2014 г. - 2

2007г. - Акцент и семантика. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен. 2007 г. - 2

Учебници

2014г. - Супрасегментна система на съвременния български език. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен. 2014 г. - 6

2009г. - Сопоставительная болгарско-русская грамматика. Том 1. Фонетика (в съавторство). Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".Шумен - 6

Студии

2009г. - За разрешените и неразрешените речеви реализации на модификаторите за достоверност в българския език (основни синтагматични характеристики на лексикалните модификатори) // В: Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков, вып. 6. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен 2009. с. 81 – 101. - 3

2007г. - Даскалова, Д. Съвременният български печат – предпоставки и условия за развитието на книжовноезиковата норма. В: Проблеми на българската езикова политика, сборник с резултатите от националния проект “Българската национална и езикова политика – диахронен и синхронен аспект”. Шумен, 2007, с.279-327 - 3

2004г. - Даскалова, Д. Лексикални характеристики на заглавието в съвременния периодичен печат (с оглед на прагматико-стилистичните тенденции в езика) // Тенденции и процеси в българския език. Шумен, 2004, с.201 – 227; (по проекта за научни изследвания на Шуменския университет „Тенденции и проблеми на българския език на границата между две хилядолетия” 2001-2003 г.) - 3

Статии

2016г. - Даскалова, Д., Растислав Чапак. Отново за тъждеството и разликите в розствени езици (частиците в словашки и в български език) Limes slavikus Славянството граници ва общността. Университетско издателство „Епископ Коонстантин Преславски” ISBN 978-619-201-089-8, Шумен 2016 : 20-31 - 4

2015г. - За една от проявите на конфликт между дискурс и езикова норма – В: сп. Любословие №15. 2015, Шумен, с.161-180 - 4

2015г. - За разширените номинални фрази, свързани с опозицията определеност / неопределеност – В: Епископ-Константинови четения „Непознатият съсед”, том 21, Шумен. 2015 : 202-216 - 4

2015г. - Предизвикателства и възможности на българистиката при съпоставителен аспект на изследване – В: Научни перспективи на съвременната българистика / A mai bulgarisztika tudomanyos perspеktivai. Материали от международната конференция по случай 60 години от основаването на специалността „Българска филология” в университет „Лоранд Йотвьош”, Будапеща. Лукач И. (отг. ред.) Budapest: Български културен форум / Bolgar Kulturalis Forum, 2015, 246-255.Budapest, 2015 : 114-122 - 4

2015г. - Даскалова, Д. – За един от специфичните параметри на междуезиковата омонимия – тематичен сборник “Slavistika – arealova slavistika – stredoeuropske studia”. (в съавторство с Растислав Чапак – докторант); Filozoficka fakulta Presovskej university v Presove ISBN 978-80-555-1328-7 Прешов, Словашка република - 4

2014г. - Фразеологическая репрезентация концептов "добро" и "доброта" (на материале болгарского, русского и белорусского языков). (в съавторство). В: сборник с доклади от Третия международен конгрес по българистика, София, 23-25.05.2013. София 2014 г. - 4

2013г. - Dizkursivne praktiky na paratextovej urovni (na zaklade sucasnej bulharskej tlaci)(на словашки език) // B сб. "Aktualne otazky teorie dizkurzu", Presov, 2013.s.225-235 - 4

2013г. - За една от възможностите при съпоставителното разглеждане на две родствени фразеологични системи. В: Zbornik "Jazyk - media - text" III, Presov, 2013 - 4

2012г. - За една от типологичните разлики в прозодията на два родствени езика// В: Сборник научни трудове от националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Факултет по хуманитарни науки, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012. c. 43-53 - 4

2012г. - Funkcia a pragmatika jednych z osobitnych slovesnych foriem v bulharskom jazyku // B: Porta Balkanica - Casopis venovany zemim balkanu a jihovychodni Evropy Jurnal focused on the Balkan and European countries, Roc. IV (2012), c. 1-2 (на словашки език), s. 76-81, www.portabalkanica.eu/journal - 4

2012г. - Типология на съвременната българска фонетична система (във връзка с проблемите на чуждоезиковото обучение)// В: сб. "Slovensko-ukrajinske vzt`ahy v oblasti jazyka, literatury a kultury", Presov. 2012 : 152-162 - 4

2012г. - Основни езикови характеристики на публицистичните текстове - 4

2012г. - Основни езикови характеристики на публицистичните текстове. В: Zbornik "Jazyk - media - text" II, Presov, 2012.s.209-218 - 4

2011г. - За нормата и дискурса при изразяване на достоверност в българския език // В: сб. "Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури" (доклади от Десетте национални славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 22-24 април, 2010, София, 2011 : 163-169 - 4

2011г. - За един различен методически подход към българската местоименна система// В: сб.„Vidy jazyka a jazykovedy. Na pocest Miloslavej Sokolovej". Presov 2011. s.154-169 - 4

2011г. - Основни езикови характеристики на публицистичните текстове в съвременния периодичен печат (с оглед на коментарните текстове) // В: „Jazyk – media – text“, Presov. 2011.s.209 - 218 - 4

2009г. - Основни параметри на отношението между категориите отрицание и модалност в съвременния български език // В: Отговорността пред езика, книга 2.Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2009. с.79 – 91 - 4

2009г. - За разрешените и неразрешените речеви реализации на модификаторите за достоверност в българския език (основни синтагматични характеристики на лексикалните модификатори) // В: Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков, вып. 6. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”.Шумен 2009. с. 81 - 101 - 4

2009г. - За отношението морфологични / лексикални модификатори в полето за достоверност // В: Отговорността пред езика, книга 3. Университетско издателство„Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2009. с. 230-239 - 4

2008г. - Семантично поле за достоверност в българския език (опит за моделиране). В: Bulgarika – Studia et Argumenta. Munchen, 2008 & 106 – 114 - 4

2007г. - Съвременният български печат – предпоставки и условия за развитието на кноживноезиковата норма // В: Проблеми на българската езикова политика, УИ “ЕпископКонстантин Преславски”. Шумен 2007, с. 297 – 327 - 4

2006г. - Семантичното поле за достоверност в българския език (опит за моделиране). Юбилеен сборник в чест на 65-та годишнина на проф. дфн Руселина Ницолова. Bulgarika – Studia et Argumenta (Bulgarische Bibliotek № 13), Munchen: Biblion Verlag, 2008: 106-114. - 4

2005г. - За някои от новите технологични аспекти в преподаването на категорията определеност / неопределеност в часовете по български език // В: сб. доклади от Юбилейната научна конференция с международно участие “Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век, Варна 26-28 май, , Шумен. 2006, с. 168 – 174 - 4

2004г. - Лексикални характеристики на заглавието в съвременния периодичен печат (с оглед на прагматико-стилистичните тенденции в езика) // Тенденции и процеси в българския език. Шумен, 2004, с.201 – 227 - 4

2004г. - Отново за дискусиите, свързани с българската фразеология // сп. Любословие. Шумен. 2004, с.74-88 - 4

2004г. - За общото и различното при изразяване на достоверност в два типа текстове // Епископ- Константинови четения, т. 9. Шумен. 2004, с.134-145 - 4

2004г. - Субстандартни елементи за изразяване на достоверност в българския език. // В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти, сборник с доклади отмеждународната конференция, Варна – Шумен. 15-19.09., Шумен, 2005, с. 177 – 191 - 4

2003г. - За характеристиките на разширените номинални фрази с кванторно значение единичност. // Годишник на ШУ, Т. XVI А 2003, с. 3-15 - 4

2003г. - Стратегии за внушаване на достоверност в публицистично-коментарните текстове : криминална хроника. // Властта на медиите. Шумен. 2003, с.225-241 - 4

2002г. - Основни параметри на модалността в криминалната хроника. // Българска реч, 2002, № 3, с. 20-26 - 4

2001г. - За общото и различното в характеристиките и поведението на лексикалните модификатори за достоверност в собствена реч и при оценка на чуждо изказване. //Езиковедски изследвания : в памет на проф. Русин Русинов. Велико Търново, 2001, с. 153-161 - 4

2001г. - За семантиката и особеностите в реализацията на глаголите за достоверност. // Отговорността пред езика. Шумен, 2001, с. 188-197 - 4

1999г. - Езикови средства за въвеждане и оценка на чужда реч и техният комуникативен статус при формиране на обществено мнение : по материали от печата. //Проблеми на социолингвистиката : материали от VI международна конференция по социолингвистика. Шумен, 26-30. IX. 1997. София, 1999, с. 387-391 - 4

1998г. - Некоторые проблемы контрастивной функциональной фонетики : на материалле русского и болгарского языков. // XII междунороден конгрес на славистите.Краков - 4

1998г. - За някои от спорните проблеми при оценката на лексикалните модификатори за достоверност. // Езикознание и методика на езиковото обучение : юбилейна научна конференция “ 25 години Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” . Шумен, 1998, с. 20-28 - 4

1996г. - Наблюдение върху разширените именни фрази с кванторно значение екзистенциалност. // Епископ-Константинови четения. Т. III, Шумен,1996, с. 179-186 - 4

1995г. - Фонетическо значение : за някои проблеми и аспекти на изследването. // Епископ-Константинови четения. Т. I I, Шумен, 1995, с. 37-45 - 4

1993г. - За една от реализациите на предлога В в книжовно-разговорната реч. // Проблеми на разговорната реч, Т.3, Велико Търново, 1993, с. 68-77 - 4

1991г. - Към въпроса за акустичните параметри на акцентуваността в две родствени езикови системи : върху материал от български и руски език. // Съпоставително езикознание, 1991, № 3, с. 18-27 - 4

1991г. - Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език. // Съпоставително езикознание, 1991, № 6, с. 13-20 - 4

1990г. - Проява и специфика на отношението акцент – семантика в съвременния български език. // Български език, 1990, № 1, с. 19-26 - 4

1990г. - Специфика на антонимните отношения при местоименните думи в съвременния български език. // Български език, 1990, № 2, с. 121-128. (в съавт. с Елка Добрева) - 4

1987г. - Синтагматически характеристики на ударението в българския книжовен език. // Съвременен български език : доклади от Втория международен конгрес по българистика, София, 1987, с. 191-200 - 4

1986г. - Същност и функции ня ударението в българската езикова система. // Език и литература, 1986, № 3, с. 51-57 - 4

1986г. - Думите-заместители в съвременния български език. // Български език, 1986, № 5, с. 410-418. (в съавт. с Елка Добрева) - 4

1985г. - Същност и специфика на акцентно-ритмичната структура в съвременния български книжовен език. // Годишник на ВПИ. Т. IX А, 1985, с. 29-49 - 4

1985г. - Някои наблюдения върху думите с две ударения в българската езикова система. // Български език, 1985, № 3, с. 232-235 - 4

1984г. - Акцентната сила на морфемите при деятелните имена в българския език. // Годишник на ВПИ, Т.VIII А, 1984, с. 35-48 - 4

1984г. - Парадигматически характеристики на акцента в българския език : с оглед на съществителното име. // Лингвистика. Поетика. Литературна история. София, 1984, с.39-48 - 4

1982г. - Акцентни характеристики на българския език с оглед на отношението система, норма, реч. // Юбилейна научна сесия 10 години ВПИ. Шумен - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2008г. - Ивелина Савова. Съвременните графити. Шумен. // В: Любословие, №9. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен. 2008. с. 237 – 239 - 10

1980г. - Д. Тилков, Т. Бояджиев.Ударението в българския книжовен език. София, 1978. 110 с. // Съпоставително езикознание, 1980, № 5, с. 83 – 86 - 10

Други публикации

2006г. - Семантичното поле за достоверност в българския език (опит за структуриране). Bulgarika - Studia et Argumenta, Munchen: 2006. - 12