Гл. ас. д-р Николай Кънчев Николовабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(135) "ШУ ”Епископ Константин Преславски”, специалност ”Българска филология”" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(167) "Учител по български език и литература, ЕСПУ "Васил Левски", с. Венец, Шуменска област, 1990-1991 г." ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(507) "Асистент в Катедрата по български език на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 1991-1994 г. Старши асистент в Катедрата по български език на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 1994-1998 г. Главен асистент в Катедрата по български език на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 1998-2016 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(781) "Доктор по филология, шифър 050417, Диплома № 29244 / 27.07.2004 г. Публична защита: 1.ІV.2004 г., Специализиран научен съвет по езикознание към ВАК Тема на дисертацията: ”Глаголната система в най-ранния пълен старобългарски превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478)” Научен ръководител: доц. д-р Мария Митева Тихова Официални рецензенти: Чл. кор. проф. д.ф.н. Иван Добрев Добрев Доц. д-р Анна-Мария Костова Тотоманова" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1514) "1. Лекционен курс по дисциплината “Старобългарски език” на студенти филолози и историци от Факултета по хуманитарни науки на ШУ 2. Семинарни часове на студенти от Факултета по хуманитарни науки на ШУ (филолози, историци, археолози, журналисти, географи) по дисциплините: “Старобългарски език” “Историческа граматика на българския език” “Журналистическа стилистика и редактиране на медиен текст” ”Култура на писмената реч” "Словашки език" "Езикова култура" "Комуникативни сфери и речеви средства" "Комуникативни пространства" "Устна и писмена комуникация на българския език" "Основи на речевата комуникация" 3. Семинарни часове на студенти от Педагогическия факултет на ШУ по дисциплината “Езикова култура” 4. Курсове по практически български език за чужденци към Центъра за обучение на чуждестранни граждани в ШУ" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(223) "Лектор по български език, българска литература и култура в Прешовския университет, гр. Прешов, Република Словакия, 2005-2009 г." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(144) "палеославистика, старобългаристика, историческа граматика на българския език" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(3709) "ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРНАТА ТРАДИЦИЯ НА ПЛИСКОВСКО-ПРЕСЛАВСКОТО КНИЖОВНО СРЕДИЩЕ, НЦ "Преславска книжовна школа", ШУ; Научен ръководител: проф. д-р Христо Трендафилов, доц. д-р Веселин Панайотов, 2007-2009 Vybudovanie lingvokulturologickeho a prekladatelsko-tlmocnickeho centra na zaklade podpory operacneho programu Vyskum a vyvoj financovaneho z Europskeho fondu regionalneho rozvoja. Научен ръководител: проф. д-р Ю. Дудашова, Катедра по славистика към Института по русистика, украинистика и славистика при Философския факултет на Прешовския университет, Словакия, 2009 Национален проект на тема Писмената култура на Българския златен век. Източници и традиции към МОМН, ФНИ, 2011-2013 г., № ДДВУ 02/65 от 20.12.2010 г., с научен ръководител проф. д-р Веселин Божков Панайотов Проект на Катедрата по български език на тема Езикът на българите – интердисциплинарен поглед (ІІ част), № РД-08-271, ръководител: доц. д-р М. Стефанова Проект за частично финансиране на научни или творчески прояви на колективи от ШУ на тема Международен симпозиум „Св. св. Кирил и Методий и българският златен век”, № РД-08-276/15.03.2013; ръководител: доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева Международен симпозиум "Християнство и книжнина", НЦ "Преславска книжовна школа", РД-08-269/14.03.2014 г. Научен ръководител: проф. д-р В. Панайотов. Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация, КБЕ, РД-08-279/14.03.2014 г. Научен ръководител: доц. д-р М. Стефанова. Научноизследователски проект към НЦ ”Преславска книжовна школа” Симпозиум “ЕПОХАТА НА ЦАР ПЕТЪР I (927-969): КУЛТУРИ И СУБКУЛТУРИ”, вх. № РД-08-327/13.03.2015 г.; научен р-л: проф. д-р В. Панайотов. Научноизследователски проект към КБЕ "Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация"; научен р-л: проф. д-р Д. Даскалова. Научноизследователски проект към НЦ ”Преславска книжовна школа”, Международен симпозиум “Кирило-методиевите ученици в плиска”, Договор № РД-10-443/07. 03. 2016 г. (вх. № РД-08-124/08.02.2016 г.); научен р-л: проф. д-р Веселин Панайотов Научноизследователски проект към КБЕ, №РД – 08 – 126 „Език – реч – комуникация”; научни р-ли: проф. д-р Д. Даскалова, доц. д-р Д. Попов" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(2854) "2001-2002 г. 1. Организатор на сформираната Специализация по журналистика към Факултета по хуманитарни науки в ШУ “Епископ Константин Преславски” 2. Ръководител на редколегията на вестник “Шуменски университет” 2007 г. Тематична екскурзия до България за словашките студенти и преподаватели историци и слависти от Философския факултет на Прешовския университет (Словакия); със съдействието на колегите доц. д-р Мариан Виздал и д-р Патрик Дерфиняк от Института по история във Философския факултет на Прешовския университет; 39 студенти 2008 г. Тематична екскурзия до България за словашките студенти и преподаватели историци и слависти от Философския факултет на Прешовския университет (Словакия); със съдействието на колегите доц. д-р Мариан Виздал и д-р Патрик Дерфиняк от Института по история във Философския факултет на Прешовския университет; 47 студенти 2013-16 г. Координатор по програма ”Еразъм+” към КБЕ Участие в комисия по изготвяне и актуализация на учебни програми и комплекти за студенти по специалности (направления 2. Филология и 1. Педагогически науки, 1.3. Педагогика на обучението по...), обслужвани от КБЕ Организатор на ІІІ студентски и докторантски четения ”Делото на славянските първоапостоли и техните ученици”, посветени на 1150 г. от покръстването на българите, 28 май 2014 г., ШУ ”Епископ Константин Преславски”. Съвместно с гл. ас. д-р А. Маринова. Организатор на Международна конференция LIMES SLAVICUS. Славянството – граници на общността, 4-5 юни 2015 г., Шумен. Съвместно с проф. д-р Д. Даскалова, доц. д-р М. Енчев. Курсов ръководител на специалност БФБИДиК" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(192) "Член на Научен център „Преславска книжовна школа“ Член на Славянско дружество “Васил Друмев” – Шумен" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(244) "ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ на Прешовския университет за принос в развитието на българистиката в Прешовския университет, Словакия, 3 ноември 2016 г." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Николай Кънчев Николов

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 209

Телефон: 054 830495 вътр.274, 120

Email: nnikolov1963@abv.bg, n.k.nikolov@shu.bg

Приемно време: Зимен семестър, 2019/20 г.: І седмица - вторник, 13-15; ІІ седмица - сряда, 13-15

Завършен университет, специалност

ШУ ”Епископ Константин Преславски”, специалност ”Българска филология”

Месторабота преди постъпване в ШУ

Учител по български език и литература, ЕСПУ "Васил Левски", с. Венец, Шуменска област, 1990-1991 г.

Заемани академични длъжности

Асистент в Катедрата по български език на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 1991-1994 г.

Старши асистент в Катедрата по български език на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 1994-1998 г.

Главен асистент в Катедрата по български език на ШУ “Епископ Константин Преславски”, 1998-2016 г.

Придобити научни степени

Доктор по филология, шифър 050417, Диплома № 29244 / 27.07.2004 г.

Публична защита: 1.ІV.2004 г., Специализиран научен съвет по езикознание към ВАК

Тема на дисертацията: ”Глаголната система в най-ранния пълен старобългарски превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478)”

Научен ръководител: доц. д-р Мария Митева Тихова

Официални рецензенти: Чл. кор. проф. д.ф.н. Иван Добрев Добрев

Доц. д-р Анна-Мария Костова Тотоманова

Водени лекции и/или упражнения

1. Лекционен курс по дисциплината “Старобългарски език” на студенти филолози и историци от Факултета по хуманитарни науки на ШУ

2. Семинарни часове на студенти от Факултета по хуманитарни науки на ШУ (филолози, историци, археолози, журналисти, географи) по дисциплините:

“Старобългарски език”

“Историческа граматика на българския език”

“Журналистическа стилистика и редактиране на медиен текст”

”Култура на писмената реч”

"Словашки език"

"Езикова култура"

"Комуникативни сфери и речеви средства"

"Комуникативни пространства"

"Устна и писмена комуникация на българския език"

"Основи на речевата комуникация"

3. Семинарни часове на студенти от Педагогическия факултет на ШУ по дисциплината “Езикова култура”

4. Курсове по практически български език за чужденци към Центъра за обучение на чуждестранни граждани в ШУ

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Лектор по български език, българска литература и култура в Прешовския университет, гр. Прешов, Република Словакия, 2005-2009 г.

Области на научни интереси

палеославистика, старобългаристика, историческа граматика на българския език

Участия в международни и национални научни проекти

ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРНАТА ТРАДИЦИЯ НА ПЛИСКОВСКО-ПРЕСЛАВСКОТО КНИЖОВНО СРЕДИЩЕ, НЦ "Преславска книжовна школа", ШУ; Научен ръководител: проф. д-р Христо Трендафилов, доц. д-р Веселин Панайотов, 2007-2009

Vybudovanie lingvokulturologickeho a prekladatelsko-tlmocnickeho centra na zaklade podpory operacneho programu Vyskum a vyvoj financovaneho z Europskeho fondu regionalneho rozvoja. Научен ръководител: проф. д-р Ю. Дудашова, Катедра по славистика към Института по русистика, украинистика и славистика при Философския факултет на Прешовския университет, Словакия, 2009

Национален проект на тема Писмената култура на Българския златен век. Източници и традиции към МОМН, ФНИ, 2011-2013 г., № ДДВУ 02/65 от 20.12.2010 г., с научен ръководител проф. д-р Веселин Божков Панайотов

Проект на Катедрата по български език на тема Езикът на българите – интердисциплинарен поглед (ІІ част), № РД-08-271, ръководител: доц. д-р М. Стефанова

Проект за частично финансиране на научни или творчески прояви на колективи от ШУ на тема Международен симпозиум „Св. св. Кирил и Методий и българският златен век”, № РД-08-276/15.03.2013; ръководител: доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева

Международен симпозиум "Християнство и книжнина", НЦ "Преславска книжовна школа", РД-08-269/14.03.2014 г. Научен ръководител: проф. д-р В. Панайотов.

Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация, КБЕ, РД-08-279/14.03.2014 г. Научен ръководител: доц. д-р М. Стефанова.

Научноизследователски проект към НЦ ”Преславска книжовна школа” Симпозиум “ЕПОХАТА НА ЦАР ПЕТЪР I (927-969): КУЛТУРИ И СУБКУЛТУРИ”, вх. № РД-08-327/13.03.2015 г.; научен р-л: проф. д-р В. Панайотов.

Научноизследователски проект към КБЕ "Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация"; научен р-л: проф. д-р Д. Даскалова.

Научноизследователски проект към НЦ ”Преславска книжовна школа”, Международен симпозиум “Кирило-методиевите ученици в плиска”, Договор № РД-10-443/07. 03. 2016 г. (вх. № РД-08-124/08.02.2016 г.); научен р-л: проф. д-р Веселин Панайотов

Научноизследователски проект към КБЕ, №РД – 08 – 126 „Език – реч – комуникация”; научни р-ли: проф. д-р Д. Даскалова, доц. д-р Д. Попов

Организационна дейност

2001-2002 г.

1. Организатор на сформираната Специализация по журналистика към Факултета по хуманитарни науки в ШУ “Епископ Константин Преславски”

2. Ръководител на редколегията на вестник “Шуменски университет”

2007 г.

Тематична екскурзия до България за словашките студенти и преподаватели историци и слависти от Философския факултет на Прешовския университет (Словакия); със съдействието на колегите доц. д-р Мариан Виздал и д-р Патрик Дерфиняк от Института по история във Философския факултет на Прешовския университет; 39 студенти

2008 г.

Тематична екскурзия до България за словашките студенти и преподаватели историци и слависти от Философския факултет на Прешовския университет (Словакия); със съдействието на колегите доц. д-р Мариан Виздал и д-р Патрик Дерфиняк от Института по история във Философския факултет на Прешовския университет; 47 студенти

2013-16 г.

Координатор по програма ”Еразъм+” към КБЕ

Участие в комисия по изготвяне и актуализация на учебни програми и комплекти за студенти по специалности (направления 2. Филология и 1. Педагогически науки, 1.3. Педагогика на обучението по...), обслужвани от КБЕ

Организатор на ІІІ студентски и докторантски четения ”Делото на славянските първоапостоли и техните ученици”, посветени на 1150 г. от покръстването на българите, 28 май 2014 г., ШУ ”Епископ Константин Преславски”. Съвместно с гл. ас. д-р А. Маринова.

Организатор на Международна конференция LIMES SLAVICUS. Славянството – граници на общността, 4-5 юни 2015 г., Шумен. Съвместно с проф. д-р Д. Даскалова, доц. д-р М. Енчев.

Курсов ръководител на специалност БФБИДиК

Членства в научни организации

Член на Научен център „Преславска книжовна школа“

Член на Славянско дружество “Васил Друмев” – Шумен

Държавни и/или научни награди

ПОЧЕТЕН ПЛАКЕТ на Прешовския университет за принос в развитието на българистиката в Прешовския университет, Словакия, 3 ноември 2016 г.

Дисертации

2004г. - Глаголната система в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478): [Дисертация]. - София, 2004, 700 стр.(Машинопис) - 1

Учебници

2013г. - Практически български език за чужденци. Част първа. Унив. изд. ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013, 115 стр. В съавт. с М. Стефанова и Н. Николова. ISBN 978-954-577-708-0. - 6

Студии

2016г. - NOMINA ACTIONIS ET RESUITATIVA на -ние / -ение в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: IN HONOREM 3. QUADRIVIUM. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с. 194-218. - 3

2016г. - NOMINA COMPOSITA, NOMINA ACTIONIS ET RESUITATIVA на -ние / -ение и NOMINA ABSTRACTA на -ьство в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: Аспекти на българската речева комуникация. Сборник със студии и статии. Е-book, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, с. 5 - 67. - 3

2015г. - Съществителни на -ьство в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). - В: Преславска книжовна школа. Т. 15. Шумен, 2015, с. 23-47. - 3

2014г. - (РЕ)КАТЕХИЗАЦИЯ И ЕРЕСИ СПОРЕД СТАРОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА ОГЛАСИТЕЛНИТЕ СЛОВА НА СВЕТИ КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ. – В: In homorem. 2. Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер. Шумен, 2014, с. 112 – 140. - 3

2014г. - Сложните съществителни в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: Преславска книжовна школа. Т. 14. Шумен, 2014, с. 91 – 121. В съавт. с Г. Георгиева. - 3

2009г. - Разнородовите равнокоренни съществителни имена с една и съща семантика в българския и словашкия език в контекста на чуждоезиковото обучение. – Slavistika v premenach casu (studie z jazykovednej a literarnovednej komparatistiky). Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie 23.-24. aprila 2009 pri prilezitosti 100. vyrocia narodenia prof. PhDr. Stefana Tobika, CSc., 40. vyrocia zalozenia lektoratu polskeho jazyka na FF UPJS/PU, 15. vyrocia zalozenia Katedry slavistiky Filozofickej fakulty UPJS/PU. Presov, 2009, с. 226-241. - 3

2007г. - Простите темпорални системи в българския и словашкия език. // Slovensko-slovanske jazykove, literarne a kulturne vztahy. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie 4. - 7. oktobra 2006. Presov, 2007, s. 140-172. - 3

2005г. - Псалтирните цитати в старобългарския пълен превод на Oгласителните слова на св. Кирил Йерусалимски. // Трудове на Катедрите по история и богословие. Т. 8. В чест на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Радко Тодоров. Шумен, 2005, с. 153-177. - 3

2005г. - Фразеосхеми в старобългарския език (върху материал от Супрасълския сборник). // Преславска книжовна школа. Т. 8. Изследвания в чест на доц. д-р Мария Тихова. Шумен, 2005, с. 245-269. - 3

2005г. - Речник-индекс на глаголните словоформи в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, СИН. 478). - ГЛ9БИНЫ КЪНИЖЬНЫ3. Кн. 3. Речници. Шумен, 2005, с. 49-261. - 3

Статии

2016г. - Предложните конструкции в българския и словашкия език в контекста на чуждоезиковото обучение: еквивалентност и езикова асиметрия. – В: LIMESSLAVICUS. Славянството – граници на общността. Доклади от международна научна конференция, Шумен, юни 2015. УИ "Епископ Константин Преславски", 2016, с. 40-59. - 4

2016г. - Предложната реприза в българския и словашкия език. – В: ACTA UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS. Slavisticky zbornik 2. Dymanicke procesy v sucasnej slavistike. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie 3. – 4. novembra 2016. Vydavatelstvo Presovskej university, Presov, 2016, s. 301-321. - 4

2016г. - Eстественонаучна лексика в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). - В: Преславска книжовна школа. Т. 16. Шумен, 2016, с. 11 – 32. - 4

2013г. - Гръцката лексика в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). – В: In homorem. TIANTAFILLON. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д. фил. н. Христо Трендафилов. ШУ ”Епископ Константин Преславски”, НЦ ”Преславска книжовна школа”, Щумен, 2013, с. 307-326. - 4

2013г. - GREEK VOCABULARY AND TRANSLATION TECHNIQUES IN THE OLD BULGARIAN TEXT OF SAINT CYRIL OF JERUSALEM’S CATECHISM DISCUSSIONS (GIM, Sin. 478). – Christianity and the development of culture. Krestanstvo ako nositel kultury. Presov, 2013, s. 11-22. - 4

2013г. - Безлични изречения в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски. – Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы международной научной конференции 26–28 ноября 2013 года. МГУ имени М. В. ЛОМОНОСОВА. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Москва, 2013, с. 265-268. - 4

2009г. - Projekt vydania prveho bulharsko-slovenskeho archeologickeho slovnika. – Bulharska a slovenska lexikografia v zjednotenej Europe / Българската и словашката лексикография в обединена Европа. ИК ”Знак 94”, Велико Търново, 2009, с. 217-227. (В съавт. с М. Виздал) - 4

2008г. - За изготвянето на първия българско-словашки/словашко-български архиологически речник. – Историкии. Т. 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008, с. 371-378. (В съавт. с М. Виздал) - 4

2007г. - Старобългарската терминология на занаятчийските постройки, съоръжения и инструменти. - Историкии. Т. 2. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина. Унив. изд. “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007, с. 691-709. В съавт. със Ст. Витлянов. - 4

2006г. - Епиграфският паметник от ротондата в Михаловце в светлината на новите проучвания. – Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, с. 408-425. В съавт. с М. Виздал. - 4

2006г. - Апофатиката в Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски и богословската терминология в старобългарския книжовен език. – Сб. Проф. д.и.н. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав. София, 2006, с. 391-408. - 4

2005г. - Наименованията на занаятчийските производства и професии в старобългарския език. // Културните текстове на миналото. Носители, символи и идеи. Кн. ІV. Текстове в архитектура и образи. Сборник, посветен на 60- годишнината на проф. Казимир Попконстантинов. София, 2005, с. 140-153. В съавт. със Ст. Витлянов. - 4

2005г. - Библейски крилати мисли в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син. 478). // Любословие, кн. 6, Шумен, 2005, с. 27-46. - 4

2004г. - Старозаветните цитати в пълния старобългарски превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски. // Трудове на Катедрите по история и богословие. Вчест на 75-годишнината на видния църковен историк проф. д. т. н. Тодор Събев. Т. 6. С., 2004, с. 302-322 - 4

2004г. - Именните (фразеологични) и съставните устойчиви съчетания в старобългарския език.// Преславска книжовна школа. Т. 7. Шумен, 2004, с. 218-240 - 4

2004г. - Глаголно-именните словосъчетания в старобългарския език. // Трудове на катедрите по история и богословие. В памет на Пейо Димитров. Т. 5. Акад. изд. “Марин Дринов”, 2004, с. 45-54. - 4

2003г. - Префиксални глаголни модели в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, Син 478). // Преслав, Т. 6, 2003, с.314-324 - 4

2003г. - Към въпроса за старобългарската метрологична терминология. // Епископ-Константинови четения, Т. 8, Шумен, 2003, с. 356-371. В съавт. със Ст. Вилянов - 4

2003г. - Устойчивите сравнения в старобългарския език. // Епископ-Константинови четения, Т. 8, Шумен, 2003, с. 203-220 - 4

2003г. - Неутилитарни функции на занаятчийския инструментариум според старобългарските писмени паметници. // Научни трудове. Педагогически колеж, Добрич. Т. ІІІ С, Шумен, 2003, с. 205-211. - 4

2002г. - Новозаветните цитати в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (Син 478) // Средновековна християнска Европа: Изтоки Запад. Ценности, традиции, общуване. ИК ”Гутенберг”, 2002, с. 156-174 - 4

2002г. - Символът на вярата и Господнята молитва в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски. // Преславска книжовна школа. Т.6, Шумен, 2002, с. 143-164 - 4

2002г. - Терминологията на зидарските инструменти в старобългарския език. // Преславска книжовна школа. Т. 6, Шумен, 2002, с. 233-248. В съавт. със Ст. Вилянов - 4

2001г. - Глаголите composita в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски. // Преславска книжовна школа. Изследвания в чест напроф. д. ист. н. Тотю Тотев. Т. 5, Шумен, 2001, с. 198-216 - 4

2001г. - Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски в контекста на старобългарската книжнина. // Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнинитена проф. П. Пашов, проф. д-р чл. кор. Т. Бояджиев и на 30-годишнината на Шуменския университет. Шумен, 2001, с. 25-37 - 4

2000г. - Апостолските цитати в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми). //Годишник на ШУ ”Епископ Константин Преславски”. Т. ХV А. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2000, с. 30-86 - 4

1999г. - Евангелските цитати в старобългарския пълен превод на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (с оглед на употребата на глаголните форми). // Трудовена Катедрата по история. Т. 3. Шумен, 1999, с. 115-135 - 4

1999г. - Заветният текст в средновековната българска книжнина (опит за класификация). // Преславска книжовна школа. Т. 4. Шумен, 1999, с. 153-164. В съавт. с В.Панайотов - 4

1998г. - Заветът като понятие и жанр в старобългарската книжнина. // Преславска книжовна школа. Т. 3. Шумен, 1998, с. 168-179. В съавт. с В. Панайотов - 4

1998г. - Въпросът за преписите на Огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски и ранните старобългарски книжовни школи. // Юбилейна научна конференция ”25години Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Доклади. Езикознание и методика на езиковото обучение. Шумен, 1998, с. 165-183 - 4

1997г. - За преписите на Завета на св. Йоан Рилски. // Palaeobulgarica, ХХI, 1997, 3, 77-93. В съавт. със Сн. Пенчева - 4

1997г. - “Завети на дванадесетте патриарси” - палеографски и езикови особености на Архивския препис. // Преславска книжовна школа. Т. 2. Изследвания в чест на акад.Александър Панченко. Шумен, 1997, с. 95-115. В съавт. с В. Панайотов - 4

1996г. - Полусинкретизъм в темпоралната основа на старобългарските глаголи. // Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров. Шумен, 1996, с. 223-239 - 4

1996г. - За някои прономинални синтагми от типа някъде тогава, някой си там. // Епископ-Константинови четения. Шумен, Т.3, 1996, с. 156-163. В съавт. с Н. Николова - 4

1996г. - “Царици на нощта” от Кирил Христов като поетизация на българската средновековна история. // Български език и литература, 1996, кн. 6, с. 10-17. В съавт. съсСтр. Цанов - 4

1995г. - За неправилността на “неизисканите” глаголни форми от типа бийш, играйш, старейш. // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Т. I. Езикознание.Пловдив, 1995, с. 13-21 - 4

1994г. - Синкретичен и полусинкретичен клас глаголи в българския език. // Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. Велико Търново, 1994, с. 83-91 - 4

1993г. - “Вечерен трепет” на Д. Бояджиев - наблюдения върху структурата на творбата (Драма на поета и текста). // Български език и литература, 1993, кн. 5, с. 38-48. Всъавт. със Стр. Цанов - 4

Други публикации

2013г. - И вложи своята лепта в съкровищницата. – Любословие. Годишно списание за хуманитаристика, № 13, 2013, с. 244-248. - 12

2010г. - Отговорността пред езика. 3. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова. Унив. изд. „Епископ Константин Пресловски”, Шумен, 2009, 298 с. – Българска реч, год. ХVІ / 2010, кн. 1–2, с. 98-106. - 12

2005г. - Древнеболгарские ремесленные термины в Пространных житиях святых Кирилла и Мефодия. – Byzantinoslavica. Revue internationale des etudes Byzantines, LXIII, Prague, 2005, с. 263-264. В съавт. със Ст. Витлянов. - 12

Художествено-творчески дейности

2010г. - Н. Николов. Годините носят празен товар на гърба си. Стихосбирка. Шумен, 2010 г., 44 стр. ISBN 978-954-452-015-1 - 13

СТАРОБЪЛГАРСКА АЗБУКА
Таблица със старобългарската азбука


За буквите
Част от съчинението "За буквите" на Черноризец Храбър, където е посочено времето на създаване на славянската азбука


Асеманиево евангелие
Енциклопедична статия на Д. Минев за глаголическото Асеманиево евангелие


Абецедар
Енциклопедична статия на Б. Велчева за значението на достигналите до нас старобългарски абецедари при интерпретиране на спорните въпроси около двете старобългарски азбуки


За произхода на глаголицата
Статия на Е. Гранстрем за теориите относно произхода на глаголицата (на руски език)


Нови теории за глаголицата
Статия на Т. Иванова за новите хипотези относно глаголицата (на руски език)


Глаголицата и славянската духовност
Статия на Л. Карпенко, интерпретираща глаголицата като културен източник за славянската духовност (на руски език)


Самуилов надпис
Снимка - общ изглед на надгробната плоча


Самуилов надпис - 2
Снимка - старобългарският текст на надгробната плоча


Надпис на Ана
Снимка на преславския надгробен надпис на Ана


Ескус
Снимка на противоеретическия надпис от с. Гиген, Плевенско


Мостич
Снимка на Мостичевия надпис от Преслав


Графит
Снимка на глаголическия графит от Кръглата църква


Битолски надпис
Разчетеният текс на Битолския надпис


Мурфатлар
Снимки на библейския цитат в Мурфатларския скален манастир


Надпис на княз Пресиян
Научна статия на Н. Николов и М. Виздал за епиграфския паметник от Михаловце, Словакия