Доц. д-р Светлана Йорданова Неделчеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(175) "Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, специалност Английска филология - 1996 г." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(94) "асистент - 1996 г. главен асистент - 2006 г. доцент - 2013 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(275) "доктор по филология - "Когнитивнa интерпретация на английския предлог ON и българските му еквиваленти" - научна специалност 05.04.20 "Германски езици" - 2007 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(1170) "съвременен английски език (морфология) - лекции и семинарни упражнения съвременен английски език (синтаксис) - лекции и семинарни упражнения съвременен английски език (семантика и лексикология) - лекции и семинарни упражнения практически английски език - писмени упражнения, превод семантика на английските предлози - избираема дисциплина пространство и време - избираема дисциплина контрастивна лингвистика - семинарни упражнения превод на художествени текстове - семинарни упражнения превод на специализирани текстове - семинарни упражнения екскурзоводство - семинарни упражнения английската пунктуация - избираема дисциплина" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(568) "Университета в Торун, Полша - май 2018 г. Университета в Кордоба, Испания по програма Еразъм - май 2017 г. Университет „Лудвиг Максимилиян”, Мюнхен, Германия по програма Еразъм - май 2016 г. Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway - август 2014 г. катедра Славянски езици, Университет Тромсо, Норвегия - март 2012 г." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(194) "когнитивна лингвистика съпоставителни изследвания превод чуждоезиково обучение корпусна лингвистика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(3448) "катедра Лингвистика, Университета в Улвърхамптън, Великобритания - курс по програма Темпус - май 1997 г. Таленцентрум, Университета в Гент, Белгия - програма Темпус - ноември 2000 г. катедра Език и драма, Университета в Лафбъръ, Великобритания - програма Еразъм - май 2005 г. катедра Лингвистика, Университет Фридрих Шилер, Йена, Германия - курс по историческа граматика, спонсориран от DAAD - август 2008 г. катедра Лингвистика, Университет Бангор, Бангор, Великобритания - 2 курса по когнитивна лингвистика - януари 2009 - август 2009 г. катедра Лингвистика, Университет Джорджтаун, Вашингтон, САЩ - курс по когнитивна лингвистика и изследователска дейност, спонсорирана от програма Фулбрайт - септ. 2009 – февруари 2010 г. катедра Славянски езици, Университет Тромсо, Норвегия - изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - октомври 2010 г. уъркшоп „Емпирични методи в Когнитивната лингвистика” 6-11 март 2011, Фрайбург, Германия катедра Славянски езици, Университет Тромсо, Норвегия - изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - март 2012 г. Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway - преподавателска и изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - август 2014 г. Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway - преподавателска и изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - юни 2015 г. катедра Славянски езици, Университет Тромсо, Норвегия - изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - октомври 2015 г. Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway - преподавателска и изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - юни 2016 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(8031) "Темпус проект в областта на европейските изследвания с Университетета в Улвърхемптън, Великобритания - 1994-1997 г. Темпус проект LAAC 2000 с Университетите в Гент, Белгия, Лондон, Великобритания, Хелзинки, Финландия - 2000-2001 г. Език, култура, идентичност - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2009 г., р-тел доц. д-р Ю. Проданов Пространствените метафори в контекста на англо-българските междукултурни връзки: когнитивна семантика на английските предлози и постфикси и българските предлози и префикси - Фонд „Научни изследвания” конкурс „Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации" - 2009-2010 г. Език, познание, комуникация - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2010 г., р-тел доц. д-р Т. Сеизова-Нанкова Комуникация и култура - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2011 г., р-тел доц. д-р Т. Сеизова-Нанкова Проект по 7 РП: PATHWAY- SIS-CT-2010-266624 (FP7, SP4 – Capacities programme) “PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching” (2011-2014) Съвременни аспекти в англицистиката /в съпоставителен план/” - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2012 г., р-тел доц. д-р Т. Сеизова-Нанковa Динамика, интердисциплинарност, вариативност - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2013 г., р-тел доц. д-р Т. Сеизова-Нанковa Проект по 7 РП на ЕС програма - Project - 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, „GEOTHNK”, (2013-2015) Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание (№ РД-08-277/14.03.2014) - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2014 г., р-л доц. д-р Светлана Неделчева Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014) Проект № BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките (2012-2014) Проект BG051PO001-3.3.06-003 „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, финансиран по програма Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Глобалното и локалното - съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода (№ РД-08-324/13.03.2015 г.) - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2015 г., р-л доц. д-р Светлана Неделчева “Cognitive Typology Helping to Avoid Spelling Problems – the preverbs O- and U- in Slavic Languages” - Проект от Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на ЕИП - юни 2015 г. Приемаща институция - Университета в Осло, Норвегия “Slavic language typology – prototype shift of prefixes” - Проект от Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на ЕИП - октомври 2015 г. Приемаща институция - Университета в Тромсьо, Норвегия "Space iin South Slavic" - Проект от Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на ЕИП - юни 2016 г. Приемаща институция - Университета в Осло, Норвегия Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език / Challenges in English teaching and research (№ РД-08-129/8.02.2016 г.) - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2016 г., р-л доц. д-р Светлана Неделчева Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ (2016-2017) Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2017 г. - р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (ръководене на курс по английски език - ниво A2) Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (участник в курс по немски език) Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-157/ 09.02.2018 (ръководене на курс по английски език - ниво B1) Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-157/ 09.02.2018 (участник в курс по руски език)" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(179) "Заместник-декан по научноизследователска, художествено-творческа и международна дейност - юли 2016" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(67) "Международен отдел - май 1998–май 2000 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(176) "Дружество за българо-британски изследвания Асоциация на славистичната когнитивна лингвистика" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Светлана Йорданова Неделчева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 2, стая 310

Телефон: 054 830365 вътр.145

Email: svetyo@yahoo.com, s.nedelcheva@shu.bg

Приемно време: К1: I и II седм.: вторник 13-15 ч. К2: I и II седм. четвъртък 11-13 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, специалност Английска филология - 1996 г.

Заемани академични длъжности

асистент - 1996 г.

главен асистент - 2006 г.

доцент - 2013 г.

Придобити научни степени

доктор по филология - "Когнитивнa интерпретация на английския предлог ON и българските му еквиваленти" - научна специалност 05.04.20 "Германски езици" - 2007 г.

Водени лекции и/или упражнения

съвременен английски език (морфология) - лекции и семинарни упражнения

съвременен английски език (синтаксис) - лекции и семинарни упражнения

съвременен английски език (семантика и лексикология) - лекции и семинарни упражнения

практически английски език - писмени упражнения, превод

семантика на английските предлози - избираема дисциплина

пространство и време - избираема дисциплина

контрастивна лингвистика - семинарни упражнения

превод на художествени текстове - семинарни упражнения

превод на специализирани текстове - семинарни упражнения

екскурзоводство - семинарни упражнения

английската пунктуация - избираема дисциплина

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Университета в Торун, Полша - май 2018 г.

Университета в Кордоба, Испания по програма Еразъм - май 2017 г.

Университет „Лудвиг Максимилиян”, Мюнхен, Германия по програма Еразъм - май 2016 г.

Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway - август 2014 г.

катедра Славянски езици, Университет Тромсо, Норвегия - март 2012 г.

Области на научни интереси

когнитивна лингвистика

съпоставителни изследвания

превод

чуждоезиково обучение

корпусна лингвистика

Специализации

катедра Лингвистика, Университета в Улвърхамптън, Великобритания - курс по програма Темпус - май 1997 г.

Таленцентрум, Университета в Гент, Белгия - програма Темпус - ноември 2000 г.

катедра Език и драма, Университета в Лафбъръ, Великобритания - програма Еразъм - май 2005 г.

катедра Лингвистика, Университет Фридрих Шилер, Йена, Германия - курс по историческа граматика, спонсориран от DAAD - август 2008 г.

катедра Лингвистика, Университет Бангор, Бангор, Великобритания - 2 курса по когнитивна лингвистика - януари 2009 - август 2009 г.

катедра Лингвистика, Университет Джорджтаун, Вашингтон, САЩ - курс по когнитивна лингвистика и изследователска дейност, спонсорирана от програма Фулбрайт - септ. 2009 – февруари 2010 г.

катедра Славянски езици, Университет Тромсо, Норвегия - изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - октомври 2010 г.

уъркшоп „Емпирични методи в Когнитивната лингвистика” 6-11 март 2011, Фрайбург, Германия

катедра Славянски езици, Университет Тромсо, Норвегия - изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - март 2012 г.

Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway - преподавателска и изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - август 2014 г.

Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway - преподавателска и изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - юни 2015 г.

катедра Славянски езици, Университет Тромсо, Норвегия - изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - октомври 2015 г.

Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo, Norway - преподавателска и изследователска дейност, спонсорирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - юни 2016 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Темпус проект в областта на европейските изследвания с Университетета в Улвърхемптън, Великобритания - 1994-1997 г.

Темпус проект LAAC 2000 с Университетите в Гент, Белгия, Лондон, Великобритания, Хелзинки, Финландия - 2000-2001 г.

Език, култура, идентичност - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2009 г., р-тел доц. д-р Ю. Проданов

Пространствените метафори в контекста на англо-българските междукултурни връзки: когнитивна семантика на английските предлози и постфикси и българските предлози и префикси - Фонд „Научни изследвания” конкурс „Стипендии за постдокторантски стаж в чуждестранни научни организации" - 2009-2010 г.

Език, познание, комуникация - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2010 г., р-тел доц. д-р Т. Сеизова-Нанкова

Комуникация и култура - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2011 г., р-тел доц. д-р Т. Сеизова-Нанкова

Проект по 7 РП: PATHWAY- SIS-CT-2010-266624 (FP7, SP4 – Capacities programme) “PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching” (2011-2014)

Съвременни аспекти в англицистиката /в съпоставителен план/” - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2012 г., р-тел доц. д-р Т. Сеизова-Нанковa

Динамика, интердисциплинарност, вариативност - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2013 г., р-тел доц. д-р Т. Сеизова-Нанковa

Проект по 7 РП на ЕС програма - Project - 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, „GEOTHNK”, (2013-2015)

Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание (№ РД-08-277/14.03.2014) - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2014 г., р-л доц. д-р Светлана Неделчева

Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

Проект № BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките (2012-2014)

Проект BG051PO001-3.3.06-003 „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, финансиран по програма Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Глобалното и локалното - съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода (№ РД-08-324/13.03.2015 г.) - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2015 г., р-л доц. д-р Светлана Неделчева

“Cognitive Typology Helping to Avoid Spelling Problems – the preverbs O- and U- in Slavic Languages” - Проект от Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на ЕИП - юни 2015 г. Приемаща институция - Университета в Осло, Норвегия

“Slavic language typology – prototype shift of prefixes” - Проект от Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на ЕИП - октомври 2015 г. Приемаща институция - Университета в Тромсьо, Норвегия

"Space iin South Slavic" - Проект от Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на ЕИП - юни 2016 г. Приемаща институция - Университета в Осло, Норвегия

Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език / Challenges in English teaching and research (№ РД-08-129/8.02.2016 г.) - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2016 г., р-л доц. д-р Светлана Неделчева

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ (2016-2017)

Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2017 г. - р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (ръководене на курс по английски език - ниво A2)

Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (участник в курс по немски език)

Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-157/ 09.02.2018 (ръководене на курс по английски език - ниво B1)

Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-157/ 09.02.2018 (участник в курс по руски език)

Заемани ръководни позиции

Заместник-декан по научноизследователска, художествено-творческа и международна дейност - юли 2016

Организационна дейност

Международен отдел - май 1998–май 2000 г.

Членства в научни организации

Дружество за българо-британски изследвания

Асоциация на славистичната когнитивна лингвистика

Дисертации

2007г. - Когнитивнa интерпретация на английския предлог ON и българските му еквиваленти - докторска дисертация по научна специалност 05.04.20 "Германски езици" - 2007 - 1

Монографии

2013г. - Space, Time and Human Experience: A Cognitive View on English and Bulgarian Prepositions. УИ „Епископ К. Преславски”. 263 с. ISBN: 978-954-577-680-9 - 2

Учебници

2012г. - English Morphology - Traditional and Cognitive Perspective. УИ „Епископ К. Преславски”, 2012. - 6

Учебни помагала

2015г. - Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии (в съавт.) УИ „Епископ Константин Преславски“ - 7

2013г. - The English Noun Phrase - модул за електронно обучение http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=289 - 7

2011г. - 120 български и английски текста за превод. (съавт.) УИ „Епископ К. Преславски”. Шумен, 2011. - 7

2010г. - 12 примерни теста за кандидат-студнтски изпит по английски език. (съавт.) УИ „Епископ К. Преславски”. Шумен, 2010. - 7

2009г. - 10 примерни теста за кандидат-студнтски изпит по английски език. (съавт.) УИ „Епископ К. Преславски”. Шумен, 2009. - 7

Студии

2018г. - The verbal prefix u- in Bulgarian and Croatian. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics. ISSN 1387-6759. http://doi.org/10.1075/lic.16015.sar (co-author Ljiljana Saric) - 3

2015г. - The verbal prefix o(b)- in Croatian and Bulgarian: The semantic network and challenges of a corpus-based study. Suvremena Lingvistika, Zagreb: (80)/2015. ISSN 0586-0296 (co-author Ljiljana Saric) - 3

Статии

2018г. - On the Balkan Route: the Image of Migrants in Bulgarian Online News. International Journal of Media and Information Literacy, 2018, 3(1): 18-29. DOI: 10.13187/ijmil.2018.1.18 РИНЦ - 4

2018г. - Some Aspects of Semantic Frames and Meaning. Annual Journal of Technical University, Varna. Bulgaria, Volume 2; DOI: 10.29114/ajtuv.vol2.iss1.68 (co-author) - 4

2018г. - Frame semantics and verbs of motion. The case of enter and go into. A corpus-based study. In Todorova et al. (eds.). “Trends and Intersections in Linguistics, Culture and FLT”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 3. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2018. IF: 4.685 (SJIF 2018) (co-author) - 4

2018г. - A close-up of run in technical texts. A corpus-based study. In Kovacheva, M. (ed.). “Language close up. Papers in honour of Christo Stamenov”. Sofia University Press: Sofia, 2018: 328-243. (co-author) - 4

2017г. - Expressing refusals in business communication. Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia ISSN 1857-923X Global Impact and Quality Factor 1.023 (co-author) - 4

2017г. - Translation strategies in the LORD OF THE RINGS. Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia ISSN 1857-923X Global Impact and Quality Factor 1.023 - 4

2017г. - Crossing borders on the Balkan route: representation of migration in online news. In Todorova et al. (eds.). “Crossing Borders And Bridging Gaps”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 2. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017. IF: 3.363 (SJIF 2016) - 4

2016г. - Inquiry-Based Science Education (IBSE) - Good Practices. Knowledge – International Journal, Vol 15, 2016 (Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.023 (for 2015). (в съавт.) - 4

2016г. - Phrasal verbs with OFF may not be hard to pull off. In Todorova et al. (eds.). “Challenges in English teaching and research”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 1. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2016. 42-56. IF: 3.363 (SJIF 2016) - 4

2016г. - The Balkan route: Multimodality in the representation of migration in Bulgarian online news. - В: Медиалингвистика. Вып.5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016. 209-210. РИНЦ - 4

2015г. - „The project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, International Scientific Online Journal SocioBrains, ISSUE 8, APRIL 2015 , ISSN 2367-5721 (в съавт.) http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/24_29_The_project_GEOTHNK_semantic_pathways_for_building_a_spatially_thinking_society.pdf - 4

2015г. - GEOTHiNK paradigm in students’ education at Shumen University (co-author) GEOSPATIAL THINKING Educating the Future Spatial Citizens, 2015, Athens, Greece (под печат) - 4

2015г. - ‘BULGARIZE AWAY!’ – cognitive analysis of phrasal verbs with away and how it can help efl learners to interpret them easily (a corpus study). The global and the local: current tendencies in English studies and translation. Shumen University Publishing House, 2015: 69-84. - 4

2014г. - “Run to the hills, run for your lives” – FOR versus TO with verbs of motion - a corpus-based study. Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание. УИ „Епископ К. Преславски“, Шумен 2014: 145-157. - 4

2014г. - Cognitive typology helping to avoid spelling problems – the preverbs o- and u- in Bulgarian (a corpus study). Studia Hungaro-Bulgarica Tomus 3. Съвместно издание на статии на преподавателите по хуманитарни науки към Сегедския и Шуменския университети. Шумен – УИ „Епископ К. Преславски”. 2014: 93-110. - 4

2014г. - Project GEOTHNK - semantic pathways for building a spatially-thinking society, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 2014 (в съавт.) http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2014/Marchev_2014.pdfbg.net/pasb/index_files/Papers/2014/Marchev_2014.pdf - 4

2013г. - Helping students catch on and pick up verb-particle constructions. // BETA conference, Varna, 2013. http://www.beta-iatefl.org/4824/blog-publications/verb-particle-constructions/ - 4

2013г. - Organizing Verb-Particle Constructions Cognitively: The Case Of On And Up. // Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity (Динамика, интердисциплинарност, вариативност). Университетско изд. „Еп. К. Преславски”. Шумен, 2013: 97-106. - 4

2012г. - Разграничаване на омонимни предлози и постфикси в английския език. // сп. Любословие. Университетско изд. „Еп. К. Преславски”. Шумен, 12/2012: 78-87. ISSN 1314-6033 - 4

2012г. - It’s Better to Do It Over Than Overdo It: Polysemous Prefixes and Particles. // Съвременни аспекти в англицистиката /в съпоставителен план/. УИ „Епископ К. Преславски”, Шумен: 106-124. - 4

2012г. - Bulgarian Ingressive Verbs: The Case of Za- and Do-. // Годишник, Университетско изд. „Еп. К. Преславски”. Шумен, 2012: 72-89 - 4

2011г. - Oпределяне на централното значение на предлога “ЗА” с модела “принципна полисемия.” // Епископ Константинови четения. Шуменски университет, Шумен. 2011: 125-132. - 4

2010г. - А minimalist specification of BY: the view from LCCM theory. // Cognitive Modeling in Linguistics, Proceedings of the XIth International Conference, Constanta, 2009. KazanState University Press. Ed. V. Solovyev, M. Chernyshov, V. Polyakov - Kazan State University, 2010: 155-167 - 4

2010г. - On the invariant meaning of the English Preposition AT and its Bulgarian Equivalents. // Сборник научни статии „Език, култура, идентичност”. Фабер, 2010: 62-69. ISBN:978-954-400-281-7 - 4

2010г. - The LCCM Theory Applied to the Bulgarian Preposition DO (a comparison with English TO). // Съпоставително езикознание. Ред. П. Асенова и др. Университетскоиздателство „Свети Климент Охридски”. 2 (2010): 40-53 - 4

2010г. - Cognitive Semantic Relations of the Prepositions V/NA and the Prefixes V-/Na- in Bulgarian. // Language, Cognition, Communication. Konstantin Preslavsky University Press,2010: 99-110. ISBN 978-954-577-561-1 - 4

2010г. - On the semantics of the preposition ZA and the prefix ZA- in Bulgarian. // Text Processing and Cognitive Technologies N19, Proceedings of the XIIth InternationalConference Cognitive Modeling in Linguistics, Dubrovnik, Croatia. Ed. V. Solovyev, V. Polyakov. 2010: 144-148. УДК 004.9 81’322 ББК 81.1 O 23 - 4

2009г. - Прилагане на когнитивната лингвистика в преподаването на английските предлози. // Юбилейна конференция с международно участие на тема „Отговорността предезика” – книга 2. 2007. Университетско изд. „Еп. К. Преславски”. 2009: 264-275 - 4

2008г. - Когнитивна семантична връзка между английските фразови глаголи с out и българските глаголи с представка из-. // сп. Любословие. УИ „Епископ К.Преславски”. 9/ 2008. с. 176-188 - 4

2008г. - Functional Interpretations of Prepositions: Inference or Idiosyncrasy. // Studia Hungaro-Bulgariaca. Tomus 2. Съвместно издание на статии на преподавателите по хуманитарни науки към Сегедския и Шуменския университети. Шумен – Сегед. Ред. Пл. Панайотов, И. Феринц. УИ „Епископ К. Преславски”. 2008. 121-131 - 4

2008г. - The Cognitive Semantic Relation between English and Bulgarian Spatial Prepositions and Prefixes. // Cognitive Modeling in Linguistics, Proceedings of the Xth International Conference, Bechichi - Kazan. Ed. V. Solovyev, R. Potapova, V. Polyakov - Kazan State University, 2008: 189-203 - 4

2007г. - Teaching Prepositions through Cognitive Linguistics: The Case of ON. // Foreign Language Teaching. Ed. P. Stefanova. Министерство на образованието и науката. 3 (2007):28-39. ISSN 1314–8508 (Online); ISSN 0205–1834 (Print) - 4

2007г. - Cognitive Foundation and Image-schema Interaction: Possessive OF in English and its N1 + N2 equivalents in Bulgarian. // Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майа Пенчева. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София. 2007. (ISBN 978-954-07-2534-5) с. 160-173 - 4

2007г. - The Prototype and Conceptual Network of Possessive НА-constructions in Bulgarian. // Съпоставително езикознание. Ред. А. Бондарко и др. Университетско издателство„Свети Климент Охридски”. 3 (2007): 50-64 - 4

2007г. - Cognitive Interpretation of English Phrasal Verbs: The Case of UP. // Cognitive Modeling in Linguistics, Proceedings of the IXth International Conference, Sofia - Kazan. Ed. V.Solovyev, R. Potapova, V. Polyakov - Kazan State University, 2007. УДК 81.322 ББК 81.1 К 57. c. 208-218 - 4

2006г. - Когнитивни семантични отношения и връзки НА предлога на и префикса НА- в българския език. // Епископ Константинови четения. Шуменски университет, Шумен, 2006: т. 12, с. 145-155. ISSN 1313-8286 - 4

2006г. - The View of Cognitive Spatial Semantics on the “Prepositions of Movement” TO and THROUGH and Their Bulgarian Equivalents ДО/КЪМ and ПРЕЗ. // Осма международна конференция “Когнитивно моделиране в Лингвистиката”. Шуменски университет, ДИПКУ, Варна, 2005. The VIIIth International Conference Cognitive Modeling in Linguistics, Moscow – Varna. Proceedings. Volume 1. Ed. V.Solovyev, V. Goldberg, V. Polyakov - Russian science and educational centre for linguistics, Kazan State University, 2006. (ISBN 5-98180-243-X) c. 339-350 - 4

2005г. - Understanding and Translating the (Spatial) Preposition ON: The Application of Cognitive Semantics to Lexicography. // Международна юбилейна конференция – Катедра“Английска филология”, Шуменски университет “Еп. К. Преславски”. Transatlantic Relations in a Changing Cultural Context – Bulgarian Society for British Studies, Bulgarain American Studies Association, ConferenceProceedings. Ed. M. Danova. Sofia, 2005. (ISBN 954-796-012-1) с. 182-193 - 4

2003г. - (IN) BETWEEN and ON. Problems of Polysemy and Synonymy among Prepositions. // Сборник доклади, Международна юбилейна конференция. Яш, Румъния, 2001. XXI,2003. Section Cultural Studies, Comparative Studies; Linguistics, с. 58-66 - 4

2002г. - Polysemy and Ambiguity in Magazine Advertisements. // Икономиката и развитието на обществото. Икономически университет, Варна. (т. 5). 2002: 293-299. ISBN954-21-0125-2 (т.5) - 4

2002г. - ON as a particle and preposition. // Сборник доклади, Юбилейната научно-практическа конференция. Пловдивски университет, филиал Смолян, Смолян. т.V. 2002: 33-36. ISBN 954-91026-8-8 - 4

2002г. - Categorization and Functional Geometry of Spatial Prepositions: the Case of IN and ON. // Сборник доклади, Юбилейна научна конференция с международно участие.Шуменски университет, Педагогически колеж, Добрич, 2002. т. III C. Шумен, 2003: 93-99. ISSN 1312-2347 - 4

2002г. - Time and Space, and their Connection to Human Experience. The Case of the Preposition ON. // Юбилейни Паисиеви четения. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив. Dialogues: American Studies in an International Context, Conference Proceedings. Plovdiv: Printing House Zombori. Ed. M. Katsarska. 2002: 253-258. ISBN 954-91615-1-X - 4

2001г. - Prepositional Phrases and Deep-Case Organization. The Case of the Preposition OF. // Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение. ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна.(т. 3). 2001: 112-119. ISSN 1310-9278 - 4

Доклади

2017г. - Expressing refusals in business communication. Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia - 5

2017г. - Translation strategies in the LORD OF THE RINGS. Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia - 5

2017г. - Teaching phrasal verbs through corpus linguistics. The case of AWAY. 1st FIPLV East European Regional Congress. 26th BETA-IATEFL Annual International Conference Learning and teaching languages: Creating bridges to the future. Konstantin Preslavsky University of Shumen, Department for Information, Qualification and Lifelong Learning 22nd – 25th June 2017, Varna - 5

2016г. - The Balkan route: Multimodality in the representation of migration in Bulgarian online news. I Международна научно-практическа конференция “Езикът в координатите на масмедиите”, Варна, 6-9 септември 2016 г. - 5

2016г. - Inquiry-based science education (ibse) - good practices. Eleventh International Scientific Conference “Knowledge in practice”, Bansko, 16-18 December, 2016. (в съавт.) - 5

2015г. - GEOTHiNK paradigm in students’ education at Shumen University (co-author) GEOSPATIAL THINKING Educating the Future Spatial Citizens, November 7, 2015, Athens, Greece - 5

2014г. - The Paths of Prototype Shift: A Case Study of ZA- in Russian and Bulgarian. (co-author) 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland – September 11-14, 2014. - 5

2013г. - Cognitive Linguistics and Typology: Comparing Polysemous Prefixes O-/OB- Across Slavic. (в съавт.) // 9th Mediterranean Morphology Meeting, Dubrovnik, Croatia. 15-18 Sept. 2013. - 5

2013г. - Helping students catch on and pick up verb-particle constructions. // BETA conference, Varna, 2013. - 5

2012г. - Two Ways to Form Ingressive Verbs in Bulgarian. // Slavic Cognitive Linguistics Conference. Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia. 27-29 September 2012. - 5

2012г. - It’s Better to Do It Over Than Overdo It: Polysemous Prefixes and Particles. // Round Table, University of Edirne, Turkey. 23-25 November 2012 - 5

2011г. - (Un)Boundedness in English Adverbial Particles and Bulgarian Preverbs. // Cognitive Modeling in Linguistics, Proceedings of the XIIIth International Conference, Corfu, Greece. 2011. - 5

2011г. - Oпределяне на централното значение на предлога “ЗА” с модела “принципна полисемия.” // Епископ Константинови четения. т. 16. Шуменски университет, Шумен, 2011. - 5

2010г. - Education for the New Age: Tradition, Reform, Innovation. Fulbright Conference, Bansko, август, 2010 - 5

2010г. - On the semantics of the preposition ZA and the prefix ZA- in Bulgarian. // In Text Processing and Cognitive Technologies N19, Proceedings of the XIIth International Conference Cognitive Modeling in Linguistics, Dubrovnik, Croatia. 2010. - 5

2009г. - А minimalist specification of BY: the view from LCCM theory. // Cognitive Modeling in Linguistics, Proceedings of the XIth International Conference, Constanta, 2009. - 5

2008г. - The Cognitive Semantic Relation between English and Bulgarian Spatial Prepositions and Prefixes// Cognitive Modeling in Linguistics, Proceedings of the Xth International Conference, Bechichi - Kazan. 2008. - 5

2007г. - Cognitive Interpretation of English Phrasal Verbs: The Case of UP. // Cognitive Modeling in Linguistics, Proceedings of the IXth International Conference, Sofia - Kazan. 2007. - 5

2007г. - Прилагане на когнитивната лингвистика в преподаването на английските предлози. Юбилейна конференция с международно участие на тема „Отговорността пред езика”. 2007. - 5

2006г. - Когнитивни семантични отношения и връзки на предлога НА и префикса НА- в българския език. // Епископ Константинови четения. Шуменски университет, Шумен, 2006. - 5

2005г. - Understanding and Translating the (Spatial) Preposition ON: The Application of Cognitive Semantics to Lexicography // Международна юбилейна конференция – Катедра “Английска филология”, Шуменски университет “Еп. К. Преславски”. 2005. - 5

2005г. - The View of Cognitive Spatial Semantics on the “Prepositions of Movement” TO and THROUGH and Their Bulgarian Equivalents ДО/КЪМ and ПРЕЗ. // The VIIIth International Conference Cognitive Modeling in Linguistics, Moscow – Varna. 2005. - 5

2002г. - Polysemy and Ambiguity in Magazine Advertisements. // Икономиката и развитието на обществото. Икономически университет, Варна. 2002. - 5

2002г. - “Success. It’s a Mind Game”. The Element of Nightmarish Surprise in a Series of TagHeuer Advertisements. // Научна сесия. Национален военен университет “В. Левски”, Шумен, 2002. - 5

2002г. - ON as a particle and preposition. // Юбилейната научно-практическа конференция. Пловдивски университет, филиал Смолян, Смолян. 2002. - 5

2002г. - Categorization and Functional Geometry of Spatial Prepositions: the Case of IN and ON. // Юбилейна научна конференция с международно участие. Шуменски университет, Педагогически колеж, Добрич, 2002. - 5

2002г. - Time and Space, and their Connection to Human Experience. The Case of the Preposition ON. // Юбилейни Паисиеви четения. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив. 2002. - 5

2001г. - Prepositional Phrases and Deep-Case Organization. The Case of the Preposition OF. // Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение. ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, Варна. 2001. - 5

2001г. - (IN) BETWEEN and ON. Problems of Polysemy and Synonymy among Prepositions. // Living in between and on Borders: Constructions of Gender, Ethnicity, Race, Class and Sexuality along the Centuries. Proceedings of the International Conference at Al.I.CuzaUniversity, Iasi, 21-24 March, 2001. - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Образът на мюсюлманите в медийния дискурс. Любословие. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски.“ - 10

2017г. - Отново за лексикограматиката. Любословие. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски.“ Pp. 291-295. - 10

Цитирания

2018г. - Nedelcheva, S. The verbal prefix u- in Bulgarian and Croatian. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics. ISSN 1387-6759. http://doi.org/10.1075/lic.16015.sar (co-author Ljiljana Saric). Цитирано в: Polancec, J. (2018) “Orphan secondary imperfectives in Croatian. Suvremena Lingvistika. Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57034142300 - 11

2018г. - Nedelcheva, S. The verbal prefix o(b)- in Croatian and Bulgarian: The semantic network and challenges of a corpus-based study. Suvremena Lingvistika, Zagreb: (80)/2015. (co-author Ljiljana Saric). Цитирано в: Polancec, J. (2018) “Orphan secondary imperfectives in Croatian. Suvremena Lingvistika. Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57034142300 - 11

2017г. - Nedelcheva, S. Crossing borders on the Balkan route: representation of migration in online news. In Todorova et al. (eds.). Crossing Borders And Bridging Gaps. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 2. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017: 53-70. IF: 3.363 (SJIF 2016) Цитирано в: Cheshmedzhieva-Stoycheva D. (2017) “Stereotypes and Prejudices at the Border: An Attempt at Raising Intercultural Awareness through Examples from the Bulgarian and the British Media” In Todorova et al. (eds.). “Crossing Borders And Bridging Gaps”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 2. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia. IF: 3.363 (SJIF 2016) p. 188 - 11

2017г. - Неделчева, Св. Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии/ С. Неделчева, Н. Павлова, Б. Борисов, Д. Марчев, Д. Владев, В. Радева, К. Харизанов. – Университетско Издателство “Епископ Константин Преславски”, 2015. (в съавторство) Цитирано в: Павлова, Н. (2017) „Социальные сети в обучении математике.“ Серія 3 Фізика і математика у вищій і середній школі, Випуск 18. Київ: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова. УДК [37.09:51/53](06) Стр. 182. - 11

2017г. - Nedelcheva, S. The verbal prefix o(b)- in Croatian and Bulgarian: The semantic network and challenges of a corpus-based study. Suvremena Lingvistika, Zagreb: (80)/2015. (co-author) Цитирано в: Matovac, D. Usage properties and meanings of the preposition mimo in the Croatian language | [Obiljezja upotrebe i znacenja prijedloga mimo u hrvatskom jeziku] Jezikoslovlje. Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57034142300 - 11

2016г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project „GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 1, 16 Цитирано в: Борисов Б., 2016, „Изучаване на планетни резонанси с програмата Gravity Simulator”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 1, стр. 14 - 11

2016г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2015 „The project „GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, SocioBrains – International Scientific Online Journal, 8, 24 Цитирано в: Борисов Б., 2016, „Изучаване на планетни резонанси с програмата Gravity Simulator”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 1, стр. 14 - 11

2015г. - Nedelcheva, S. English Morphology – Traditional and Cognitive Perspective. Унив. издателство „Епископ К. Преславски”. Шумен, 2012. Цитирано в: Lyutachki, M. "English – Bulgarian Contrastive Analysis of the Function of the Verb “SIN” in the New Testament of the Bible". The global and the local: current tendencies in English studies and translation. Shumen University Publishing House, 2015: 145 - 11

2014г. - Nedelcheva S. „Bulgarian Ingressive Verbs: The Case of Za- and Do-.” Годишник. Шумен: Университетско изд. „Еп. К. Преславски”, 2012. 72-89. Цитирано в: Seizova-Nankova, T.‘Translation, Meaning, Corpоra. ‘English studies: Problems in Translation and Contrastive Linguistics”"Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание" English Department. Konstantin Preslavsky University Press. 2014: 60. - 11

2013г. - Nedelcheva, S. English Morphology – Traditional and Cognitive Perspective. Shumen: Shumen University Publishing House, 2012, 224 p. ISBN 978-954-577-625-0 Цитирано в: Лекции по увод в общото езикознание – cdo-shu.bg, 2013, ISBN: 978-954-577-691-5 http://cdo.shu.bg/file.php/154/razdel_1.1.pdf - 11

2012г. - Nedelcheva, S. English Morphology – Traditional and Cognitive Perspective. Shumen: Shumen University Publishing House, 2012, 224 p. ISBN 978-954-577-625-0 Цитирано в: Сеизова-Нанкова, Т.: “Относно учебника Английска морфология – традиционна и когнитивна перспектива”. Любословие, книжка 13, 2013 : 260 ISBN: 1314-6033 - 11

2012г. - Nedelcheva, S. English Morphology – Traditional and Cognitive Perspective. Shumen: Shumen University Publishing House, 2012, 224 p. ISBN 978-954-577-625-0 Цитирано в: Станчев, С.: “Oт традиционните категории към когнитивна перспектива в английската морфология”. Чуждоезиково обучение, година XL, книжка 2, 2013: 248-250. - 11

2012г. - Nedelcheva, S. “А minimalist specification of BY: the view from LCCM theory.” Cognitive Modeling in Linguistics, Proceedings of the XIth International Conference, Constanta, 2009. Kazan State University Press. Ed. V. Solovyev, M. Chernyshov, V. Polyakov - Kazan State University, 2010: 155-167. Цитирано в: Kostadinova, H.: Ways of Translating the Bulgarian Reflexive Passive Voice into English in Fiction books. Епископ Константинови четения, т. 18. Шуменски университет, 2012: 152. - 11

2012г. - Nedelcheva, S. “The Prototype and Conceptual Network of Possessive NA-constructions in Bulgarian.” Съпоставително езикознание. Ред. А. Бондарко и др. УИ „Св. Климент Охридски”. 3: 50-64. Цитирано в: Mollovska, Y.: “The Bulgarian Preposition ‘Na’ and Its Equivalents in English.” Литермедия, 2012: 4. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=80 - 11

2012г. - Nedelcheva, S. “Cognitive Semantic Relations of the Prepositions V/NA and the Prefixes V-/Na- in Bulgarian.” Language, Cognition, Communication. Konstantin Preslavsky University Press, 99-110. Цитирано в: Mollovska, Y.: “The Bulgarian Preposition ‘Na’ and Its Equivalents in English.” Литермедия, 2012: 10. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=80 - 11

Други публикации

2018г. - Миграцията на символите (превод от английски). Любословие. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски.“ - 12

2010г. - Case studies – combining tradition and innovation. (съавт.) http://conference.fulbright.bg/ 2010. - 12

2010г. - To Chicago and Back, Fulbright Newsletter, 2010 - 12