Доц. д-р Снежана Иванова Великоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(164) "Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, специалност Българска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(54) "СОУ "Климент Охридски", Добрич" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(71) "1989 г. – асистент 1997 г. - главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(47) "2004 г. - доктор по филология" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(603) "Журналистика и институции Комуникация с медиите Писане за радиото Теория на текста Теория на масовата комуникация Теория на журналистиката Анализ на новинарския дискурс Увод в общото езикознание Съвременен български език (фонетика, морфология, лексикология, синтаксис) Езикова култура Теория на езика Текстолингвистика" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(139) "Южноукраински държавен педагогически университет, Одеса, Украйна - 2008 - 2010 г." ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(191) "Теория на текста Теория на комуникацията Теория на журналистиката Теория на езика Алтернативни медии" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(343) "2012 BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни форми на електронно обучение”" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(120) "Заместник-директор на Центъра за дистанционно обучение - 2003 - 2007 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Снежана Иванова Великова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

Кабинет: Корпус 1, стая 518

Телефон: 054 830495 вътр.278

Email: swelikova@abv.bg, s.velikova@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, специалност Българска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

СОУ "Климент Охридски", Добрич

Заемани академични длъжности

1989 г. – асистент

1997 г. - главен асистент

Придобити научни степени

2004 г. - доктор по филология

Водени лекции и/или упражнения

Журналистика и институции

Комуникация с медиите

Писане за радиото

Теория на текста

Теория на масовата комуникация

Теория на журналистиката

Анализ на новинарския дискурс

Увод в общото езикознание

Съвременен български език (фонетика, морфология, лексикология, синтаксис)

Езикова култура

Теория на езика

Текстолингвистика

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Южноукраински държавен педагогически университет, Одеса, Украйна - 2008 - 2010 г.

Области на научни интереси

Теория на текста

Теория на комуникацията

Теория на журналистиката

Теория на езика

Алтернативни медии

Участия в международни и национални научни проекти

2012 BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни форми на електронно обучение”

Заемани ръководни позиции

Заместник-директор на Центъра за дистанционно обучение - 2003 - 2007 г.

Дисертации

2003г. - Посвещението – структурни, семантични и прагматични аспекти. Автореферат. Шумен, 2003 - 1

Монографии

2015г. - Трансформации в професионализма: журналистическата парадигма. Шумен: Епископ Константин Преславски, 2015, 322 с. - 2

Учебници

2014г. - Журналистика и институции. Шумен: Епископ Константин Преславски, 2014. – http://cdo.shu.bg - 6

1997г. - Психология на общуването. София, 1997 (в съавт. с М. Иванов, С. Иванов, Г. Йорданова) - 6

Студии

2017г. - Омбудсманът в системата на медийната саморегулация. Любословие, 2017, 17, ISSN: 1314-6033 - 3

2016г. - Поляризиращият потенциал на масовите медии. - Епископ-Константинови четения. Т. 22. Шумен, 2016 - 3

2015г. - Тенденции за депрофесионализация в журналистическата професия. -Нови медии, аудитории, бизнесмодели. Шумен, 2015 - 3

2015г. - Обективност за продан. Социален факт и медийна реалност. Шумен, 2015 - 3

2015г. - Завръщането на партизанската журналистика. Любословие, 15, Шумен, 2015 - 3

2013г. - ЗА СМИСЪЛА НА ДУМИТЕ, ЖУРНАЛИСТИКАТА, СВОБОДАТА. - Лична свобода и медии. Шумен, 2013 - 3

2013г. - Да си отгледаш цензор. - Любословие, 13, Шумен, 2013, 23-61 - 3

2008г. - Ситуативни комуникативни модели в публичното пространство// Любословие, кн. 8, Шумен 2008 - 3

2007г. - Символното даряване в публичното пространство. // Любословие, кн. 7, Шумен 2007 - 3

2007г. - Категорията паратекст в масовата комуникации. // Маргиналии, кн. 2 , Шумен 2007 - 3

Статии

2019г. - Медийни практики за манифестиране на стратегическо не-знание. Матерiали VIII Международного науково-методичного семiнару з болгарськоi мови, лiтератури, культури та icторii. Бердянськ, 2019; ISBN 978-966-197-645-9 - 4

2018г. - Редакционна политика и медиен популизъм. - Матерiали VII Международного науково-методичного семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, культури та icторii. Бердянськ, 2018; ISBN 978-966-7828-57-8 - 4

2018г. - Медийното присъствие на русините в интернет новинарски издания. V: Koporova, K. (Eds.) 20 rokov visokoskolskej rusinistiky na Slovensko. Presov, 2018, ISBN 978-80-555-2081-0 - 4

2017г. - Идва ли краят на медийните омбудсмани? - МатерiалиVI Международного науково-методичного семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, культури та icторii. Бердянськ, 2017 (съавт. И. Капралов); lSBN 978-966-7828-578 - 4

2016г. - Журналистика и депрофесионализация. - Любословие, 16, 2016 - 4

2015г. - Депрофесионализация на журналистическия дискурс. - Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Вип. VІІІ, 2015 - 4

2013г. - Бягство към свободата. - Матерiали ІІ Международного науково-методичного семiнару з болгарськоi мови, лiтератури, культури та icторii. Бердянськ, 2013 - 4

2013г. - Вие родихте Черната Златка. - Епископ-Константинови четения. Т. 19. Шумен, 2013 - 4

2012г. - Коопериране с традиционните масови медии? „Аз, репортерът” на bTV. – МАСОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО. Шумен, 2012 - 4

2010г. - Медийна грамотност и медииране на аудиторията // Актуальнi проблеми слов’янськоi фiлологii. Серiя: Лингвiстика i лiтературознавство. Мiжвузiвський збiрникнаукових статей. Випуск ХХIII . Частина 2. Бердянськ, БДПУ, 2010 - 4

2009г. - Новите медии и променящата се публична сфера. // Любословие, бр. 10, Шумен 2009 - 4

2009г. - Интернет медията и социалната активност на аудиторията. - В: Актуальнi проблеми iноземноii фiлологii: лiнгвистiка та лiтературознавство. Донецьк, 2009 - 4

2008г. - „В 21-ви век сме вече – шарено е”. – В: Любословие, бр. 9, Шумен 2008, с.67-88 - 4

2005г. - Медийният образ на хората с увреждания.// Liternet, 2005, кн. 7 (в съавторство с Ивайло Иванов) - 4

2005г. - Специфика на декларативния тип речеви актове. // Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Т.ХVІІІ А - 4

2004г. - Тотализиращи ефекти на хипертекста. – Извор, документ, текст. Шумен, 2004 - 4

2004г. - Трансформиране на традиционните представи за обучение. – В: Нови технологии в образованието и професионалното обучение. Пловдив, 2004 (в съавтворство сД.Добрев, Г. Чобанов) - 4

2004г. - Медийното разделение на тялото. В: Сб. От VІІ-та международна научна конференция на тема: ”Комуникация, спорт и култура: медии, ПР и реклама”, София, 21-22май 2004 - 4

2003г. - Интернет и демократизация ? – Властта на медиите. Шумен, 2003 - 4

2003г. - Основни функции на паратекстовете. – Годишник на ШУ. Т. XVI А, 2003 - 4

2002г. - Паратекст и смысл “Епопеи забытых” Ивана Вазова. // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук . Baki, 2002 (в съавторство със С. Цанов) - 4

2002г. - No comment. – Текстът като манипулация. Шумен, 2002 - 4

2002г. - Категорията паратекст – опит за ново тълкуване. – Литературна мисъл, 2, 2002 - 4

2001г. - Организиращи средства в междуличностната и масовата комуникация.// Отговорността пред езика. Шумен, 2001 - 4

2000г. - Посвещението като речев акт. // Годишник на ШУ, том ХV А, 2000 - 4

1998г. - Типология на посвещенията. // Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет “Еп. К. Преславски”. Доклади. Езикознание и методика наезиковото обучение. Шумен, 1998 - 4

1998г. - Отношението автор и паратекст-посвещение. // Любословие, Т. 2, Шумен, 1998 - 4

1996г. - Механизми за регулиране на възприемането и разбирането на реципиента в текстови варианти. // Епископ - Константинови четения, Шумен, Т. 3, 1996 (в съавт.със С. Пенчева) - 4

1993г. - Социална стратегия - механизми за осъществяването й чрез административния дискурс на тоталитарната държава. // Проблеми на социолингвистиката. В. Търново,1993 - 4

Доклади

2016г. - Професионалният журналистически проект на съучастието. - Матерiали ІІ Международного науково-методичного семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, культури та icторii. Бердянськ, 2016 - 5

2016г. - Медийният омбудсман в контекста на журналистическата саморегулация. - Матерiали ІІ Международного науково-методичного семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, культури та icторii. Бердянськ, 2016 (в съавт. с И. Капралов) - 5

2015г. - Ерозиране на обективността и макрофункциите на езика. - Матерiали ІІ Международного науково-методичного семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, культури та icторii. Бердянськ, 2015 - 5

2015г. - Девалвация на журналистическите професионални ценности. - Матерiали ІІ Международного науково-методичного семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, культури та icторii. Бердянськ, 2015 - 5

2014г. - Медии, ПР и политика. - Матерiали ІІІ Международного науково-методичного семiнару з болгарськоiмови, лiтератури, культури та icторii. Бердянськ, 2014 - 5

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2011г. - Респектиращ научен проект. // Любословие, бр. 11, Шумен 2011 - 10