Доц. д-р Тодор Райчев Тодоровабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(123) "ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", специалност "История и география" (1995 г.)" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(46) "Исторически музей - Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(110) "асистент - 1997 - 2006 г. главен асистент 2006 - 2013 г. доцент от 2013 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(39) "доктор по история (2007)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(200) "Средновековна българска история (лекции и упражнения) История на българските земи и народ ХV-ХVІІ век (лекции)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(68) "История на Първото българско царство" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(130) "Център за византийски изследвания Дъмбъртън Оукс, Вашингтон, САЩ - 2002 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(288) "Ръководител на Катедра история и археология - от април 2014 г. Зам.-декан по акредитация и качество на обучението на Факултета по хуманитарни науки - от юли 2016 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "Съюз на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Тодор Райчев Тодоров

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 301

Телефон: 054 830495 вътр.175

Email: todor_todorov02@yahoo.com, t.todorov@shu.bg

Приемно време: І седмица и ІІ седмица, сряда от 10 до 12 ч. - каб. 301

Завършен университет, специалност

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", специалност "История и география" (1995 г.)

Месторабота преди постъпване в ШУ

Исторически музей - Шумен

Заемани академични длъжности

асистент - 1997 - 2006 г.

главен асистент 2006 - 2013 г.

доцент от 2013 г.

Придобити научни степени

доктор по история (2007)

Водени лекции и/или упражнения

Средновековна българска история (лекции и упражнения)

История на българските земи и народ ХV-ХVІІ век (лекции)

Области на научни интереси

История на Първото българско царство

Специализации

Център за византийски изследвания Дъмбъртън Оукс, Вашингтон, САЩ - 2002 г.

Заемани ръководни позиции

Ръководител на Катедра история и археология - от април 2014 г.

Зам.-декан по акредитация и качество на обучението на Факултета по хуманитарни науки - от юли 2016 г.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Дисертации

2006г. - Tодоров, Т. България през втората и третата четвърт на Х век: политическа история”. София, 2006 - 1

Монографии

2012г. - Тодоров, Т. Контактите на византийските институции с Първото българско царство (680-969). Приноси на сфрагистиката. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, 204 с. - 2

Учебни помагала

2014г. - Тодоров, Т., Ж. Жекова. Средновековна българска история. – В: Методическо ръководство. Ч. 1. Шумен, 2014, 77-112. - http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-1.pdf - 7

2009г. - Бонева В., Р. Ангелова, Т. Тодоров. Тестове по история на България. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2009, 139 с - 7

Студии

2014г. - Тодоров, Т. Византийските институции и Първото българско царство през ІХ-Х в. – В: България в световното културно наследство. Материали от ІІІ-та национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България”. Шумен, 2014, 268-292. - 3

2006г. - Tодоров, Т. България, Латинската империя и началото на войната за византийското наследство (битката при Адрианопол - 14 април 1205) - Любословие, т. 7, 2006, 85-113. - 3

Статии

2018г. - Тодоров, Т. От отрицание към реабилитация. Историографски бележки за цар Петър I (927 – 969) и неговото време. – В: Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа. Шумен, 2018, 86-97. - 4

2015г. - Todorov, T. The Seals of Emperor Theophilos (829–842) Found in Bulgaria: Dating, Purpose, Historical Commentary. – In: Byzantine and Rus’ Seals. Proceedings of the International Colloquium on Rus’-Byzantine Sigillography, Kyiv, Ukraine, 13–16 September 2013, Kyiv, 2015, 75-81. - 4

2012г. - Тодоров, Т. Византийски печати от Вътрешния град на Велики Преслав. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8 (2012), 135-142. - 4

2011г. - Тодоров, Т. За едно отражение на съвладетелската практика в Първото българско царство през втората половина на IX – първите десетилетия на X век. – В:България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Велико Търново, 2011, 173-181 - 4

2011г. - Тодоров, Т. Бележки върху църковната история на България през Х в. – В: Сборник в чест на 70-годишнина на проф. дин Димитър Игнатовски. Велико Търново,2011, 365-381 - 4

2011г. - Тодоров, Т., К. Андонов. Печати главных логофетов с територии Болгарии и Крыма (К вопросу об истории имперского центрального финансового ведомства Византии в ІХ –Х вв.) – Античная древность и средние века, 2011, вып. 40, 147-164. - 4

2011г. - Тодоров, Т. Съвладетелството във Византия (VІІ - Х век) според данните на сфрагистиката. - Исторически преглед, 2011, №5-6, 255-264. - 4

2011г. - Тодоров, Т. Военните кампании на цар Симеон (893-927) и проблемът за изтощаването на България (опит за историко-статически анализ). – Историкии, т. 4, 2011,317-325. - 4

2010г. - Тодоров, Т. Византийският титул магистър в историята на Първото българско царство. – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България” – Шумен, 14-16 май, 2010 г., Шумен, 2011, 330-337. - 4

2009г. - Tодоров, Т. За мотивацията на българската делегация в Константинопол през есента на 927 година (Наблюдения относно избора на принцеса Мария Лакапина забългарска царица). – В: Пътуванията в средновековна България. В. Търново, Абагар, 2009, 390-396 - 4

2008г. - Tодоров, Т. Вътрешнодинастичният проблем в България от края на 20-те – началото на 30-те години на Х век. – Историкии, т. 3, Шумен, 2008, 263-279 - 4

2008г. - Tодоров, Т. Владетелският статут и титла на цар Петър І след октомври 927 г.: писмени сведения и сфрагистични данни (сравнителен анализ). – В: Юбилеенсборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов. Шумен, 2008, 93-108 - 4

2008г. - Tодоров, Т. Северозападния сектор на българската външна политика през втората и третата четвърт на Х век. – В: Съвременната история. Времена, реалности,промени. Т. 5, В. Търново, 2008, 111-127 - 4

2007г. - Tодоров, Т. Един аспект от политическото наследството на цар Симеон (893-927): престолонаследието. – Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 84-101 - 4

2006г. - Tодоров, Т. Контактите между Преслав и Константинопол (според сведенията на византийските оловни печати от Велики Преслав) . – Историкии, т. 1, Шумен, 2006,32-45 - 4

2004г. - Tодоров, Т. Константин Багренородни и династичният брак между владетелските домове на Преслав и Константинопол от 927 г. – В: Преславска книжовна школа,т. 7, 2004, 390-398 - 4

2003г. - Tодоров, Т. Моливдовулите на цар Петър с титула „деспот” и тяхната историческа интерпретация. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите презСредните векове. Юбилеен сборник посветен на проф. Й. Андреев. В. Търново, 2003, 458-470 - 4

2003г. - Tодоров, Т. Два новооткрити български владетелски моливдовула. – В: Плиска-Преслав, 9, 2003, 237-243 - 4

2001г. - Tодоров, Т. “Слово за мира с българите” и българо-византийските политически отношения през последните години от управлението на цар Симеон. – В: България,българите и техните съседи през вековете. Сб. в памет на доц. Хр. Коларов. В. Търново, 2001, 141-150 - 4

2001г. - Tодоров, Т. Кога били пренесени мощите на св. Иван Рилски в Средец. – Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център заславяно-византийски изследвания “Иван Дуйчев”, т. 91(10), 2001, 169-179 - 4

2000г. - Tодоров, Т. Към въпроса за престолонаследието в Първото българско царство. – В: Плиска-Преслав, 8, 2000, 202-207 - 4

1997г. - Tодоров, Т. Римска бронзова пластика от Поповско във фонда на ИМ – Шумен. – В: Попово в миналото, т. 2, С., 1997, 43-47 - 4

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2012г. - Тодоров, Т. България в световното културно наследство. – Наука, 4, 2012, 35-36. - 10

2011г. - Тодоров, Т. Цепина – крепост от миналото, надежда за бъдещето. – В: Станков, В. Средновековният град Цепина през ХІІ-ХІV век. Приносът на нумизматиката и сфрагистиката. Пловдив, 2011, с. 5. - 10

2008г. - Tодоров, Т. Първа национална конференция „Пътуване към България. Пътуванията в средновековна България и съвременният туризъм”. – Наука, 3, 2008, 56-59 ( всъавторство с Д. Дамянов) - 10

1997г. - Tодоров, Т. Каталог “Въоръжение от Древна Тракия”. – В: Известия на ИМ-Шумен, т. 9, 1997, с. 297 - 10

Цитирания

2018г. - Tодоров, Т. Владетелският статут и титла на цар Петър І след октомври 927 г.: писмени сведения и сфрагистични данни (сравнителен анализ). – В: Юбилеенсборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов. Шумен, 2008, 93-108. Цит. в: Кънев, Н. България и византия на Балканите през периода 912-927 г.- В: Симеонова България в историята на Европейския югоизток: 1100 години от битката при Ахелой. В. Търново, 2018, с.54. - 11

2018г. - Tодоров, Т. Моливдовулите на цар Петър с титула „деспот” и тяхната историческа интерпретация. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите презСредните векове. Юбилеен сборник посветен на проф. Й. Андреев. В. Търново, 2003, 458-470. Цит. в: Кънев, Н. България и Византия на Балканите през периода 912-927 г.- В: Симеонова България в историята на Европейския югоизток: 1100 години от битката при Ахелой. В. Търново, 2018, с. 54. - 11

2018г. - Tодоров, Т. Към въпроса за престолонаследието в Първото българско царство. – В: Плиска-Преслав, 8, 2000, 202-207. Цит. в: Кънев, Н. България и Византия на Балканите през периода 912-927 г.- В: Симеонова България в историята на Европейския югоизток: 1100 години от битката при Ахелой. В. Търново, 2018, с. 85. - 11

2018г. - Тодоров, Т. “Слово за мира с българите” и българо-византийските политически отношения през последните години от управлението на цар Симеон. – В: България,българите и техните съседи през вековете. Сб. в памет на доц. Хр. Коларов. В. Търново, 2001, 141-150. Цит. в: Маринов, К. "А земята отново беше станала безвидна и безформена". Щрихи към образа на войната в словото "За мира с българите". - Епохи, 2018, кн. 1, с. 202. - 11

2018г. - Тодоров, Т. За едно отражение на съвладетелската практика в Първото българско царство през втората половина на IX – първите десетилетия на X век. – В:България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Велико Търново, 2011, 173-181. Цит. в: Кънев, Н. България и Византия на Балканите през периода 912-927 г.- В: Симеонова България в историята на Европейския югоизток: 1100 години от битката при Ахелой. В. Търново, 2018, с. 85. - 11

2018г. - Tодоров, Т. “Слово за мира с българите” и българо-византийските политически отношения през последните години от управлението на цар Симеон. – В: България,българите и техните съседи през вековете. Сб. в памет на доц. Хр. Коларов. В. Търново, 2001, 141-150. Цит. в: Кънев, Н. България и Византия на Балканите през периода 912-927 г.- В: Симеонова България в историята на Европейския югоизток: 1100 години от битката при Ахелой. В. Търново, 2018, с. 93. - 11

2017г. - Тодоров, Т. Владетелският статут и титла на цар Петър І след октомври 927 г.: писмени сведения и сфрагистични данни (сравнителен анализ). – В: Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов. Шумен, 2008, 93-108. Цитирано в: Жекова, Ж. Византийската императрица върху монетите и печатите. В. Търново, 2017, с. 25. - 11

2017г. - Тодоров, Т. Контактите на византийските институции с Първото българско царство (680-969). Приноси на сфрагистиката. Шумен, 2012. Цитирано в: Жекова, Ж. Византийската императрица върху монетите и печатите. В. Търново, 2017, с. 25. - 11

2016г. - Tодоров, Т. Моливдовулите на цар Петър с титула деспот и тяхната историческа интерпретация. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник посветен на проф. Й. Андреев. В. Търново, 2003, 458-470. Цитирано в: Йорданов, И. Корпус на средновековните български печати. – Плиска-Преслав, 12, София, 2016, с. 119. - 11

2016г. - Византийският титул магистър в историята на Първото българско царство. – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България” – Шумен, 14-16 май, 2010 г., Шумен, 2011, 330-337. Цитирано в: Йорданов, И. Корпус на средновековните български печати. – Плиска-Преслав, 12, София, 2016, с. 152. - 11

2016г. - Tодоров, Т. Контактите на византийските институци с Първото българско царство (680-969). Приноси на сфрагистиката. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2012, 204 с. Цитирано в: Йорданов, И. Корпус на средновековните български печати. – Плиска-Преслав, 12, София, 2016, с. 152. - 11

2016г. - Tодоров, Т. Два новооткрити български владетелски моливдовула. – В: Плиска-Преслав, 9, 2003, 237-243. Цитирано в: Йорданов, И. Корпус на средновековните български печати. – Плиска-Преслав, 12, София, 2016, с. 132. - 11

2016г. - Тодоров Т. За едно отражение на съвладетелската практика в Първото българско царство през втората половина на IX – първите десетилетия на X век. – В: “България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Доклади от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев. В. Търново, 2011, 173-181. Цитирано в: Йорданов, И. Корпус на средновековните български печати. – Плиска-Преслав, 12, София, 2016, с. 132 - 11

2016г. - Tодоров, Т. Владетелският статут и титла на цар Петър І след октомври 927 г.: писмени сведения и сфрагистични данни (сравнителен анализ). – В: Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов. Шумен, 2008, 93-108. Цитирано в: Йорданов, И. Корпус на средновековните български печати. – Плиска-Преслав, 12, София, 2016, с. 119. - 11

2015г. - Тодоров, Т. Константин Багренородни и династичният брак между владетелските домове на Преслав и Константинопол от 927 г. – Преславска книжовна школа, 7, 2004. Цитирано в: Звездов, Ст. Договорът от 927 година между България и Византия - В: История, 3, 2015, с. 273. - 11

2015г. - Тодоров, Т. Владетелският статут и титла на цар Петър І след октомври 927 г.: писмени сведения и сфрагистични данни (сравнителен анализ). – В: Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов. Шумен, 2008, 93-108. Цитирано в: Звездов, Ст. Договорът от 927 година между България и Византия - В: История, 3, 2015, с. 273. - 11

2015г. - Тодоров, Т. За мотивацията на българската делегация в Константинопол през есента на 927 г. – В: Пътуванията в средновековна България. В. Търново, 2009. Цитирано в: Звездов, Ст. Договорът от 927 година между България и Византия - В: История, 3, 2015, с. 273. - 11

2015г. - Тодоров, Т., К. Андонов. Печати главных логофетов с територии Болгарии и Крыма (К вопросу об истории имперского центрального финансового ведомства Византии в ІХ –Х вв.) – Античная древность и средние века, 2011, вып. 40, 147-164. Цитирано в: Chkhaidze, V. Byzantine Lead Seals Addressed to Matarcha from the Sixth to the Twelfth Century. – In: Buzantine and Rus’ Seals. Kyiv, 2015, p. 65. - 11

2015г. - Тодоров, Т., К. Андонов. Печати главных логофетов с територии Болгарии и Крыма (К вопросу об истории имперского центрального финансового ведомства Византии в ІХ –Х вв.) – Античная древность и средние века, 2011, вып. 40, 147-164. Цитирано в: Чхаидзе, В. Византийские печати из Тамани. Москва, 2015, с. 61. - 11

2015г. - Тодоров, Т. Византийски печати от Вътрешния град на Велики Преслав. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8, 2012, 135–143. Цитирано в: Йорданов, Й. Византийски печати от юга на царския дворец във Велики Преслав. – Историкии, т. 8, В. Търново, 2015, с. 36. - 11

2015г. - Тодоров, Т. Към въпроса за престолонаследието в Първото българско царство. – В: Плиска-Преслав, 8. Цитирано в: Андонов, К. Хан Омуртаг и Луи Благочестиви – арбитрите на Европа през първата половина на IХ век. - В: България в европейската култура, наука, образование религия. Част 1, Шумен, 2015, с. 209. - 11

2015г. - Тодоров, Т. Византийски печати от Вътрешния град на Велики Преслав. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8, 2012, 135–143. Цитирано в: Йорданов, Й. І. Jordanov. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria, volume 1-3, SOFIA, 2003, 2006, 2009. ADDENDA ET CORRIGENDA (2). – В: България в европейската култура, наука, образование религия. Част 1, Шумен, 2015, с. 293. - 11

2014г. - Тодоров, Т. Съвладетелството във Византия (VІІ–Х век) според данните на сфрагистиката. – Исторически преглед, 68/5–6, 2011. 255–264. Цитирано в: Nikolov., G. - Byzantinische Zeitschrift, 107/1 (2014) S. 562, Nr. 2152. - 11

2014г. - Тодоров, Т. За едно отражение на съвладетелската практика в Първото българско царство през втората половина на IX – първите десетилетия на X век. – В:България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Велико Търново, 2011, 173-181. Цит. в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift 107/2 (2014) S. 1337 Nr. 5953. - 11

2013г. - Tодоров, Т. „Слово за мира с българите” и българо-византийските политически отношения през последните години от управлението на цар Симеон. – В: България, българите и техните съседи през вековете. Сб. в памет на доц. Хр. Коларов. В. Търново, 2001, 141-150. Цитирано в: Leszka, M, J. Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejow stosunkow bulgarsko-bizantynskich w latach 893-927, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego 2013, р. 11-12, 226. - 11

2013г. - Tодоров, Т. Към въпроса за престолонаследието в Първото българско царство. – В: Плиска-Преслав, 8, 2000, 202-207. Цитирано в: Leszka, M, J. Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejow stosunkow bulgarsko-bizantynskich w latach 893-927, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego 2013, р. 231. - 11

2013г. - Тодоров Т. За едно отражение на съвладетелската практика в Първото българско царство през втората половина на IX – първите десетилетия на X век. – В: “България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Доклади от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев. В. Търново, 2011, 173-181. Цитирано в: Leszka, M, J. Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejow stosunkow bulgarsko-bizantynskich w latach 893-927, Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego 2013, р. 231. - 11

2012г. - Тодоров, Т. Владетелският статут и титла на цар Петър І след октомври 927 г.: писмени сведения и сфрагистични данни (сравнителен анализ). – В: Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов. Шумен, 2008, 93-108. Цитирано в: Кънев, Н. Четири непубликувани оловни печата от района на Шумен. - В: Историкии, т. 5, 2012, с. 64, бел. 7. - 11

2010г. - Тодоров, Т. Моливдовулите на цар Петър с титула „деспот” и тяхната историческа интерпретация. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник посветен на проф. Й. Андреев. В. Търново, 2003, 458-470. Цитирано в: Славова, Т. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. ПАМ Пъблишинг къмпани. София, 2010, с. 260. - 11

2010г. - Тодоров, Т. България през втората и третата четвърт на Х век: политическа история. Автореферат на дисертация. София, 2006. Цитирано в: Павлов, Пл. Забравени и неразбрани. Събития и личности от Българското средновековие. С., 2010, с. 52. - 11

2010г. - Тодоров, Т. Два новооткрити български владетелски моливдовула. – Плиска-Преслав, 9, 2003. Цитирано в: Славова, Т. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. ПАМ Пъблишинг къмпани. София, 2010, с. 229. - 11

2010г. - Тодоров, Т. Един аспект от политическото наследството на цар Симеон (893-927): престолонаследието. – Историкии, т. 2, Шумен, 2007, 84-101. Цитирано в: Славова, Т. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. ПАМ Пъблишинг къмпани. София, 2010, с. 268: бел. 5. - 11

2010г. - Тодоров, Т. Владетелският статут и титла на цар Петър І след октомври 927 г.: писмени сведения и сфрагистични данни (сравнителен анализ). – В: Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов. Шумен, 2008, 93-108. Цитирано в: Славова, Т. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. ПАМ Пъблишинг къмпани. София, 2010, с. 253, с. 254, с. 258. - 11

2009г. - Тодоров, Т. Два новооткрити български владетелски моливдовула. – Плиска-Преслав, 9, 2003. Цитирано в: Димитров, Я. Три оловни печата от теренни обхождания през 2006 г. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 5. Studia in honorem prfessoris Ivan Jordanov. С., 2009, с. 255. - 11

2008г. - Тодоров, Т. Към въпроса за престолонаследието в Първото българско царство. – Плиска-Преслав, 8, 2000. Цитирано в: Георгиев П. Превратът през 927 г. – Преславска книжовна школа, 10, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, с. 425. - 11

2008г. - Тодоров, Т. България през втората и третата четвърт на Х век: политическа история. Автореферат на дисертация. София, 2006. Цитирано в: Георгиев П. Превратът през 927 г. – Преславска книжовна школа, 10, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, с. 426. - 11

2007г. - Тодоров, Т. Два новооткрити български владетелски моливдовула. – Плиска-Преслав, 9, 2003. Цитирано в: Рашев, Р. Цар Симеон. Щрихи към личността и делото му. София: Фабер, 2007, с. 98. - 11

2001г. - Тодоров, Т. Към въпроса за престолонаследието в Първото българско царство. – Плиска-Преслав, 8, 2000. Цитирано в: Георгиев, П. Мъченическият култ към Енравота: Критицизъм, хиперкритицизъм и историческа реалност. - Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център за славяно-византийски изследвания “Иван Дуйчев”, т. 91(10), 2001, с. 89, бел. 11 и бел. 27. - 11

Други публикации

2016г. - - Тодоров, Т. Водещ български учен чества юбилей. Академик Васил Гюзелев на 80 години. – в. Шуменска заря, 19.10. 2016 г. - 12