Доц. д-р Цветана Георгиева Ивановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(128) "1993 г. Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност История." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(275) "асистент по Методика на обучението по история от декември 1997 г., главен асистент от април 2004 г. доцент по Методика на обучението по история от юли 2013 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(95) "доктор по 05.03.06. История на България от декември 2003 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(483) "Лекции и упражнения по Методика на обучението по история, практико-педагогическите дисциплини за придобиване на професионална квалификация "учител по история"; лекции по Дидактика на историята, Историография, избираеми дисциплини от методико-дидактическия блок" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(162) "Дидактика и методика на историческото образование; история на България и историография." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(4443) "Международни Международен проект „Европейски диалог – Културна дъга за бъдещето. Междукултурни аспекти на обучението по история в България” на Сдружението на преподавателите по история в България в сътрудничество с постоянната конференция на асоциациите на учителите по история ЕВРОКЛИО и Департамента за информация и усъвършенстване на учителите при Софийския университет. 2006-2009 г. Международен Тренировъчен обучителен семинар „Държавни политики и човешки права – сблъсък и взаимодействие” етап по проекта Европейски диалог, Културна дъга за бъдещето Мултикултурни аспекти на обучението по история в България Всеобхватен и интернационален подход за учене и преподаване на история в България ЕВРОКЛИО/МАТРА проект (BG13050) 2008 г. Национални Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ 2012-2014 - по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Автор на електронен модул по Методика на обучението по история Проект BG 051PO001 – 3.3.07-0002 “Студентски практики” – 2012-2014 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси” – водеща организация МОН; функционален експерт и академичен наставник 2013-2015 г. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – функционален експерт. Научни проекти, финансирани от бюджетната субсидия на Шуменския университет 2004-2005 г. Ръководител на проект „Да се научим да живеем с различията между нас” Експериментално теренно изследване на обучението по история в мултиетническа и интеркултурна среда и възпитанието на толерантно отношение към „другостта”. 2016 г. Ръководител на проект „Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс” Проект „Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст” - 2010 г. Проект ”Интерактивни технологии в обучението” – 2011 г. Проект „Разработване на диагностичен инструментариум за подготовката на студентите по методика на обучението по ... „ - 2012 г. Проект"Портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти" 2013 Проект "Езици на учебния дискурс" – 2014 г. Проект "Образователни практики за повишаване на педагогическата комуникация” – 2015 г. Проект "Изкуството в урока” – 2017 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(127) "От 2006 г. член на Сдружението на преподавателите по история в България." ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Цветана Георгиева Иванова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 207

Телефон: 054 830495 вътр.253

Email: ts.ivanova@shu.bg

Приемно време: сряда 11-13

Завършен университет, специалност

1993 г. Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност История.

Заемани академични длъжности

асистент по Методика на обучението по история от декември 1997 г.,

главен асистент от април 2004 г.

доцент по Методика на обучението по история от юли 2013 г.

Придобити научни степени

доктор по 05.03.06. История на България от декември 2003 г.

Водени лекции и/или упражнения

Лекции и упражнения по Методика на обучението по история, практико-педагогическите дисциплини за придобиване на професионална квалификация "учител по история"; лекции по Дидактика на историята, Историография, избираеми дисциплини от методико-дидактическия блок

Области на научни интереси

Дидактика и методика на историческото образование; история на България и историография.

Участия в международни и национални научни проекти

Международни

Международен проект „Европейски диалог – Културна дъга за бъдещето. Междукултурни аспекти на обучението по история в България” на Сдружението на преподавателите по история в България в сътрудничество с постоянната конференция на асоциациите на учителите по история ЕВРОКЛИО и Департамента за информация и усъвършенстване на учителите при Софийския университет. 2006-2009 г.

Международен Тренировъчен обучителен семинар „Държавни политики и човешки права – сблъсък и взаимодействие” етап по проекта Европейски диалог, Културна дъга за бъдещето Мултикултурни аспекти на обучението по история в България Всеобхватен и интернационален подход за учене и преподаване на история в България ЕВРОКЛИО/МАТРА проект (BG13050) 2008 г.

Национални

Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ 2012-2014 - по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Автор на електронен модул по Методика на обучението по история

Проект BG 051PO001 – 3.3.07-0002 “Студентски практики” – 2012-2014 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси” – водеща организация МОН; функционален експерт и академичен наставник 2013-2015 г.

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – функционален експерт.

Научни проекти, финансирани от бюджетната субсидия на Шуменския университет

2004-2005 г. Ръководител на проект „Да се научим да живеем с различията между нас” Експериментално теренно изследване на обучението по история в мултиетническа и интеркултурна среда и възпитанието на толерантно отношение към „другостта”.

2016 г. Ръководител на проект „Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс”

Проект „Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст” - 2010 г.

Проект ”Интерактивни технологии в обучението” – 2011 г.

Проект „Разработване на диагностичен инструментариум за подготовката на студентите по методика на обучението по ... „ - 2012 г.

Проект"Портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти" 2013

Проект "Езици на учебния дискурс" – 2014 г.

Проект "Образователни практики за повишаване на педагогическата комуникация” – 2015 г.

Проект "Изкуството в урока” – 2017 г.

Членства в научни организации

От 2006 г. член на Сдружението на преподавателите по история в България.

Дисертации

2003г. - Външнополитически възгледи и дейност на Григор Начович в Следосвобожденска България. Автореферат, С., 2003, 24 с - 1

Монографии

2013г. - Преподаването на история в българското училище - традиции и съвременни проблеми. УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2013. 180 с. - 2

Учебници

2013г. - Подготовката на урока по история, Шумен, 2013.http://cdo.shu.bg/ - 6

Учебни помагала

2013г. - Образователни тестове в помощ на Методика на обучението по ... История. Електронно издание. 2013. - 7

2011г. - Текстът - цел и средство на комуникативната образованост. Учебно помагало. Част четвърта: История. Университетско издателство "Епископ КонстантинПреславски", Шумен, 2011, с. 53 - 69. - 7

2004г. - История славянобългарска. 1771 г. Самоковски препис. Фототипно издание. Предговор и подготовка за печат (в съавт. с доц. А. Кръстев). С., 2004. - 7

Студии

2018г. - Интеркултурни диалози в съвременния исторически учебен наратив. В: Изкуството в урока. Ш., 2018, с. 98-122. - 3

2017г. - Изкуството да преподаваш и възможностите на иновативните подходи. В: Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Ш., 2017, с. 45-77. - 3

2015г. - Educational discourse – cognitive activity correlation of students in learning History and civilization. //The History That Makes Us Smile. Sofia, Paradigma, 2015, p. 211-231 - 3

2014г. - Корелацията учебен дискурс - познавателна активност на учениците в обучението по история и цивилизация. В: Сб. "Историята, която усмихва". С., Парадигма, 2014, с. 235-258. - 3

2003г. - Реформите и националното обединение на българския народ във възгледите на Григор Начович, Исторически преглед, 2003, № 3-4, с. 68-91. - 3

Статии

2018г. - Интеркултурният диалог и съвременното обучение по „История и цивилизации”. В: Педагогическата комуникация: Настояще и бъдеще. С., 2018, с. 214-224. - 4

2018г. - В търсене на нова парадигма или за изкуството да преподаваш история днес. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 13. Варна, 2018, с. 190-197. - 4

2018г. - Интеркултурни аспекти на съвременния исторически учебен дискурс.// Диалогът в историята. № 38-39, 2018, С., с. 119-127. - 4

2017г. - Историческото образование – между традициите и иновациите. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 12, Варна, 2017, с. 91-102 - 4

2017г. - Космополитният свят на Античността в иновативните подходи на учебния дискурс. Любословие, бр. 17/2017, с. 89-99 - 4

2017г. - За историческите „срещи с непознатото” в новите учебници по История и цивилизации. //Историкии, т. 10, ВТ, Фабер, 2017, с. 169-182. - 4

2016г. - Проблемът за педагогическата комуникация в обучението по история и цивилизация. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности.т. 11. Варна, 2016, с. 152-159. - 4

2016г. - Езикът на учебния дискурс и съвременния учебник по история и цивилизация. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т. 11, Варна, 2016, с. 174-181. - 4

2016г. - Ценностните послания на историята в учебния дискурс. В: Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. УИ "Св. Климент Охридски", С., 2016, с. 57-72 - 4

2016г. - История, иновации, педагогическа комуникация. В: Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. УИ „Епископ Константин Преславски”, Ш., 2016, с. 36-55. - 4

2016г. - Числата - в търсене на историческото време// Любословие. N 16, Ш., 2016, с.131-137. - 4

2014г. - Езикът на учебния дискурс в парадигмата на съвременното историческо образование. В: Езици на учебния дискурс. Ш., 2014, с. 41-56 - 4

2013г. - Училищното историческо образование - пред нови изпитания. Проявления и възможности на интерактивността. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. т.9, Варна, 2013, с. 197-206. - 4

2012г. - Функционални употреби на текста в обучението по История и цивилизация. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Варна 2012, с. 202-210 - 4

2012г. - Потенциалът на историческото образование за изграждането на ключови компетенции. В: Сборник научни трудове от Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет". Ш., 2012, с. 755-764. - 4

2012г. - Интерактивността в обучението по история и цивилизация. // Сборник Интерактивни методи на обучение. Ш., 2012, с. 92 -108. - 4

2011г. - Образът на Византия в учебниците по история и цивилизация. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Фабер, 2011, с. 158-166 - 4

2011г. - За диалогичността в обучението по история. В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Фабер, 2011, с. 210-215 - 4

2011г. - Историческото образование с поглед към бъдещето. Сб. В чест на 70-годишнината на проф. дин Димитър Игнатовски. Фабер, ВТ, 2011, с.358-364 - 4

2009г. - Българската традиционна култура и обучението по история и цивилизация. В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник посветен на 70-годишнината отрождението на проф. Т. Ив. Живков. Бургас. 2009, с. 283-293 - 4

2009г. - Формиране на гражданската култура на учениците чрез усвояване на основни понятия в часовете по история и цивилизация. В: Съвременната история: времена,реалности, промени. Варна, 2009, с. 115-123 - 4

2009г. - Ценностни измерения на българската традиционна култура в обучението по история и цивилизация в пети клас. В: Съвременната история: времена, реалности,промени. Варна, 2009, с. 107-114 - 4

2009г. - Учителят по история пред предизвикателствата на 21 век. Епископ-Константинови четения, т. 14, Ш., 2009. с. 216-221 - 4

2008г. - Проблемът за формиране на ценностни компетенции чрез обучението по история и цивилизация в пети клас. Сб. Съвременната история: Времена, реалности,промени. Вн., 2008, с. 179-193 - 4

2007г. - Към въпроса за ценностните ориентации на учениците и възможностите на историческото образование. Историкии. T. ІІ, Ш., 2007, с. 849-855 - 4

2006г. - В огледалото на историята или за образа на “другия”. В: Юбилеен сборник Историкии. Т.1. Ш., 2006, с. 354-359 - 4

2006г. - Помирението между България и Русия през 1896 година през погледа на Григор Начович. В: Преломни времена. Сб. В чест на 65-годишнината на проф. д.и.н. Любомир Огнянов. С., 2006, с.156-171 - 4

2005г. - Григор Начович като български дипломатически агент в Цариград 1903-1906 година. В: Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.и.н. Димитър Игнатовски. Шумен, 2005. с. 189-200 - 4

2004г. - Българската екзархия и националното обединение във възгледите на Григор Начович. // Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 6, С., 2004, с. 85-97 - 4

2004г. - Един щрих към проблема за образователния потенциал на историята. В: Епископ-Константинови четения, т.9, Ш., 2004, с. 367-372 - 4

2003г. - Григор Начович за войната и националното обединение на българския народ. // История, общество, религия. Ш., 2003, с. 223-240 - 4

2003г. - Монархизмът в обществено-политическите възгледи на Григор Начович. // Християнската традиция и царската институция в българската култура, Шумен, 2003, с.161-171 - 4

2003г. - Григор Начович за държавата и нейното управление. // Любословие ,т. 4, Ш., 2003, с. 125-130 - 4

2003г. - За играта в обучението по история. Епископ Константинови четения, Ш., 2003, № 8, с. 471-475 - 4

2002г. - За някои манипулативни текстове в дипломатическата кореспонденция на Григор Начович. // Текстът като манипулация. Ш., 2002, с. 226-238. - 4

2002г. - Митрополит Климент и руско-българското помирение в един спомен на Григор Начович. // Васил Друмев – митрополит Климент Търновски. Юбилеен сборник.Шумен, 2002, с. 55-58 - 4

2002г. - Penetration pacifique или за възгледите на Григор Начович по националния въпрос (1879-1885). // Епископ-Константинови четения, Ш., 2002, № 7, с. 55-73 - 4

2001г. - За някои моменти от външнополитическата дейност на Григор Начович. // Епископ-Константинови четения, 2001, № 4-5, с. 167-178 - 4

2001г. - Още за възрожденските спомоществователи. // Минало, 2001, №2, с. 37-43 - 4

2001г. - Княз Фердинанд в спомените на Григор Начович. // Трудове на катедрите по история и богословие. Шумен, 2001, т.4, с. 125-136 - 4

2000г. - За началото на политическата кариера на Григор Начович. // История, 2000, № 1, с. 27-37 - 4

1998г. - Новооткрит екземпляр от “Българска граматика” на Теодор Хрулев. // Трудове на катедрите по история и богословие. Шумен, 1998, т. 2, с. 105-108 - 4

1998г. - Сто и шестдесет години от рождението на проф. Марин Дринов. // Любословие, Шумен, 1998, № 3, с. 149-150 - 4

1997г. - Българското Възраждане в лекциите на професор Марин Дринов. // Трудове на катедрите по история и богословие. Шумен, 1997, т. 1, с. 155-161 - 4

Дневник Стажантска практика по История
Дневник за Стажантска практика по История


Инструкция за провеждане на Стажантска практика по история
Инструкция за провеждане на Стажантска практика по история


Изкуството да преподаваш и възможностите на иновативните подходи
Статията представя основни тематични и дидактически подходи при разработване на учебното съдържание за 5. клас по новите учебни програми, на базата на анализ на учебниците по История и цивилизации за 5. клас


Преподаването на история в българското училище. Ш., 2013.
монография


Интерактивността в обучението по история
статия, представяща интерактивните методи в обучението по история в училище