Гл. ас. д-р Анета Маринова Тиховаабв

array(2) { ["bio"]=> array(9) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(113) "ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"; специалност "Българска филология"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(84) "1998 г. - януари 2000 г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(143) "2000-2003 г. - асистент 2003-2006 г. - старши асистент от октомври 2006 г. - главен асистент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(53) "доктор по филология - 10.11.2011 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(231) "лекции и семинарни упражнения по история на българския език, старобългарски език, българска диалектология и старогръцки език" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(121) "история на българския език, старобългарски език, старогръцки език" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(5361) "2009 г. • Междууниверситетски проект (ПУ, ШУ, ВТУ, СУ), 2009, 2010 г.: “Житийният корпус на Стишния пролог – текст, изследване и превод на проложните стихове” договор ВУ-ОХН - 305/ 2007 г. към Националния фонд “Научни изследвания”, финансиран от МОМН, научен ръководител проф. дфн Георги Петков (ПУ) • Университетски проект, 2009 г.: “Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция на Балканите”, научен ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева, № РД 05-275/ 11.03.09 г. 2010 г. • Университетски проекти, 2010 г. : “Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим”, № Дог-РД-1019/30.03.2010 г. “Езикът в обществото и обществото в езика”, научен ръководител проф. К. Вачкова 2011 г. • Университетски проект, 2011 г. : “Езикът в обществото и обществото в езика”, научен ръководител доц. д-р Н. Николова Международен симпозиум "Българският Златен век" научен ръководител проф. д-р Хр. Трендафилов • Национален проект, 2011 г.: “Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции” към Националния фонд “Научни изследвания” при МОМН, договор № ДДВУ 02/ 65 от 20.12.2010 г., научен ръководител проф. д-р В. Панайотов 2012 г. • Университетски проект, 2012 г. : “Езикът на българите – интердисциплинарен подход”, научен ръководител доц. д-р Н. Николова Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим; Дог. РД - 07-1019/30.03.2010 г. Национален проект "Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции". Фонд "Научни изследвания" при МОМН, Дог. № ДДВУ 02/ 65 от 20.12.2010 г, научен ръководител проф. д-р В. Панайотов • Университетски проекти, 2013 г. : “Езикът на българите – интердисциплинарен подход”, научен ръководител доц. д-р М. Стефанова “Международен симпозиум “Св. Св. Кирил и Методий и Българският Златен век.” 1-3. 11. 2013 г., научен ръководител доц. д-р Цв. Янакиева • Университетски проекти, 2014 г. : „Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация”, научен ръководител доц. д-р М. Стефанова Международен симпозиум „Християнство и книжнина”, 24-25.10. 2014 г., Шумен, научен ръководител проф. В. Панайотов Университетски проекти, 2015 г. "Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация", научен ръководител проф. д-р Д. Даскалова Международен симпозиум "Епохата на цар Петър І (927-969): култури и субкултури", 13-14 ноември 2015 г, гр. Шумен, научен ръководител проф. д-р В. Панайотов Университетски проекти, 2016 г.: „ Език - реч - комуникация”, научен ръководител проф. д-р Д. Даскалова Международен симпозиум „Кирило-Методиевите ученици в Плиска”, 28-29.10.2016г., Шумен, научен ръководител проф. д-р В. Панайотов Университетски проекти, 2017 г.: „ Език - реч - комуникация”, научен ръководител доц. д-р Д. Попов Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха”, 12-14 октомври 2017 г., научен ръководител доц. д-р Т. Тодоров Университетски проект "Българският език - история, настояще, бъдеще", 27-29 септември 2018 г., научен ръководител проф. д-р М. Стефанова" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(105) "отговорник по качеството към Катедрата по български език" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(157) "Научен център "Преславска книжовна школа" Членство в Славянското дружество, гр. Шумен" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Гл. ас. д-р  Анета Маринова Тихова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 209

Телефон: 054 830495 вътр.274

Email: a.marinova@shu.bg

Приемно време: първа седмица - вторник 13-15 ч.; втора седмица -понеделник 14-16 ч.;

Завършен университет, специалност

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"; специалност "Българска филология"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1998 г. - януари 2000 г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Заемани академични длъжности

2000-2003 г. - асистент

2003-2006 г. - старши асистент

от октомври 2006 г. - главен асистент

Придобити научни степени

доктор по филология - 10.11.2011 г.

Водени лекции и/или упражнения

лекции и семинарни упражнения по история на българския език, старобългарски език, българска диалектология и старогръцки език

Области на научни интереси

история на българския език, старобългарски език, старогръцки език

Участия в международни и национални научни проекти

2009 г.

• Междууниверситетски проект (ПУ, ШУ, ВТУ, СУ), 2009, 2010 г.:

“Житийният корпус на Стишния пролог – текст, изследване и превод на проложните стихове” договор ВУ-ОХН - 305/ 2007 г. към Националния фонд “Научни изследвания”, финансиран от МОМН, научен ръководител проф. дфн Георги Петков (ПУ)

• Университетски проект, 2009 г.:

“Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция на Балканите”, научен ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева, № РД 05-275/ 11.03.09 г.

2010 г.

• Университетски проекти, 2010 г. :

“Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим”, № Дог-РД-1019/30.03.2010 г.

“Езикът в обществото и обществото в езика”, научен ръководител проф. К. Вачкова

2011 г.

• Университетски проект, 2011 г. :

“Езикът в обществото и обществото в езика”, научен ръководител доц. д-р Н. Николова

Международен симпозиум "Българският Златен век" научен ръководител проф. д-р Хр. Трендафилов

• Национален проект, 2011 г.:

“Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции” към Националния фонд “Научни изследвания” при МОМН, договор № ДДВУ 02/ 65 от 20.12.2010 г., научен ръководител проф. д-р В. Панайотов

2012 г.

• Университетски проект, 2012 г. :

“Езикът на българите – интердисциплинарен подход”, научен ръководител доц. д-р Н. Николова

Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим; Дог. РД - 07-1019/30.03.2010 г.

Национален проект "Писмената култура на българския Златен век. Източници и традиции". Фонд "Научни изследвания" при МОМН, Дог. № ДДВУ 02/ 65 от 20.12.2010 г, научен ръководител проф. д-р В. Панайотов

• Университетски проекти, 2013 г. :

“Езикът на българите – интердисциплинарен подход”, научен ръководител доц. д-р М. Стефанова

“Международен симпозиум “Св. Св. Кирил и Методий и Българският Златен век.” 1-3. 11. 2013 г., научен ръководител доц. д-р Цв. Янакиева

• Университетски проекти, 2014 г. :

„Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация”, научен ръководител доц. д-р М. Стефанова

Международен симпозиум „Християнство и книжнина”, 24-25.10. 2014 г., Шумен, научен ръководител проф. В. Панайотов

Университетски проекти, 2015 г.

"Съвременни и исторически аспекти на българската речева комуникация", научен ръководител проф. д-р Д. Даскалова

Международен симпозиум "Епохата на цар Петър І (927-969): култури и субкултури", 13-14 ноември 2015 г, гр. Шумен, научен ръководител проф. д-р В. Панайотов

Университетски проекти, 2016 г.: „ Език - реч - комуникация”, научен ръководител проф. д-р Д. Даскалова

Международен симпозиум „Кирило-Методиевите ученици в Плиска”, 28-29.10.2016г., Шумен, научен ръководител проф. д-р В. Панайотов

Университетски проекти, 2017 г.: „ Език - реч - комуникация”, научен ръководител доц. д-р Д. Попов

Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха”, 12-14 октомври 2017 г., научен ръководител доц. д-р Т. Тодоров

Университетски проект "Българският език - история, настояще, бъдеще", 27-29 септември 2018 г., научен ръководител проф. д-р М. Стефанова

Организационна дейност

отговорник по качеството към Катедрата по български език

Членства в научни организации

Научен център "Преславска книжовна школа"

Членство в Славянското дружество, гр. Шумен

Дисертации

2011г. - Тихова А. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога (Върху материал от Станиславовия пролог в сравнение с Търновската редакция на Стишния пролог). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор". Шумен, 2011. Автореферат., 44 стр., Шумен, 2011. - 1

Учебници

2018г. - Тихова, А. Старогръцки език. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2018 г., 197 с. (Второ преработено и допълнено издание), (в съавт. с Е. Иванова). ISBN 978-619-201-250-2. - 6

2013г. - Тихова, А. Старогръцки език. Шумен, 2013, 195 с. (в съавт. с Е. Иванова) - 6

Учебни помагала

2018г. - Тихова, А. Старобългарски извори и речник. Шумен, 2018, 206 с. (в съавт. с В. Йорданова), ISBN 978-619-201-238-0, http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=272 - 7

2009г. - Тихова А. Старобългарски извори и речник. В. Търново, 2009, 206 с. (в съавт. с В. Йорданова). - 7

2003г. - Тихова А. Христоматия по история на българския език. Текстове (ІХ-ХVІІІ век). Учебен речник. Шумен, 2003, 224 с. (в съавт. с М. Тихова). - 7

Статии

2019г. - Тихова, А. За някои съществителни имена от мъжки род в dativus singularis в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. - В: IN HONOREM. Т. 5. ATANASIA. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер. Шумен, 2019, с. 150 – 163. - 4

2019г. - Тихова, А. За авторството на „Именника на българските ханове“. – В: IN HONOREM. Т. 5. ATANASIA. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер. Шумен, 2019, с. 294 – 316 (в съавт. със З. Ждраков). - 4

2018г. - Тихова, А. Характерни езикови особености, отразени в поезията на будителя Константин Миладинов (2). – В: Limes slavicus 3. Културни концепти на славянството. Шумен, 2018, с. 72 – 90. - 4

2018г. - Тихова А. Към въпроса за особеностите при степенуване на прилагателните имена в съвременния български език. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Том ХХХІХ А, Шумен, 2018, с.188-207 (в съавт. С Р. Русинова). - 4

2017г. - Тихова, А. За употребата на бъдеще време в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. - В: Преславска книжовна школа. Т. 17. Шумен, 2017, с. 158-173. - 4

2017г. - Тихова, А. Характерни езикови особености, отразени в поезията на будителя Константин Миладинов. – В: Limes slavicus 2. Културни концепти на славянството. Шумен, 2017, с. 133 – 147. - 4

2016г. - Тихова А. За една архаична езикова особеност в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. - В: LIMES SLAVICUS. Славянството - граници на общността. Шумен, 2016, с. 60-70. - 4

2016г. - Тихова А. За някои форми на имперфекта в славянския превод на „История на Юдейската война” от Йосиф Флавий (Въз основа на Архивския хронограф в сравнение с Вилненския хронограф). – В: Преславска книжовна школа. Т. 16. Шумен, 2016, с. 102–109. - 4

2016г. - Тихова А. За употребата на дуалис при глаголните форми в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. - В: IN HONOREM.QUADIVIUM. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с. 219-232. - 4

2016г. - Тихова, А. Към въпроса за употребата на сингулария тантум в съвременния български език. – В: Отговорността пред езика. Кн. 4. Шумен, 2016, с. 60-72 (в съавт. с Р. Русинова). - 4

2015г. - Тихова А. За употребата на сложните минали времена в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. - В: Научни перспективи на съвременната българистика. Budapest, 2015, с. 275-281. - 4

2015г. - Тихова А. За употребата на повелително и условно наклонение в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. - В: Преславска книжовна школа. Т. 15. Шумен, 2015, с. 80-92. - 4

2014г. - Тихова А. Индекс на имената на светците от месец август в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 12, Месец август. Пловдив, 2014, с. 322-348. - 4

2014г. - Тихова А. За някои езикови особености на „История на юдейската война” от Йосиф Флавий според Архивския хронограф. – В: Преславска книжовна школа. Т. 14. Шумен, 2014, с. 337-347. - 4

2013г. - Тихова, А. Индекс на имената на светците от месец април в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 8. Месец април. Пловдив, 2013, с. 281-310 (в съавт. с Ив. Христов). - 4

2013г. - Тихова, А. Индекс на имената на светците от месец май в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 9. Месец май. Пловдив, 2013, с. 317-342 (в съавт. с Ив. Христов). - 4

2013г. - Тихова, А. Индекс на имената на светците от месец юни в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 10. Месец юни. Пловдив, 2013, с. 313-335. - 4

2013г. - Тихова, А. Индекс на имената на светците от месец юли в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 11. Месец юли. Пловдив, 2013, с. 263-285. - 4

2013г. - Тихова А. За употребата на дателен самостоятелен в славянския превод на “История на юдейската война” от Йосиф Флавий според Архивския хронограф.// Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, 2012, с. 266-276. - 4

2012г. - Тихова А. Индекс на имената на светците от месец март в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 7, Месец март. Пловдив, 2012, с. 291-322 (в съавт. с Ив. Христов). - 4

2011г. - Тихова А. Индекс на имената на светците от месец февруари в Стишния пролог. - Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 6. Месец Февруари. Пловдив, 2011 (в съавт. със Ст. Козарова). - 4

2010г. - Тихова А. Индекс на имената на светците от месец декември в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 4,Месец декември. Пловдив, 2010, с. 543-579 (в съавт. със Ст. Козарова) - 4

2010г. - Тихова А. Индекс на имената на светците от месец януари в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 5,Месец януари. Пловдив, 2010, с. 414-439(в съавт. със Ст. Козарова) - 4

2010г. - Тихова А. Наказания и средства за мъчение по време на гоненията на християните през І-ІІІ в. от н.е. // Преславска книжовна школа. Т. 11, Шумен, 2010, с.242-253 - 4

2010г. - Тихова А. Глаголи, уточняващи значението на лексеми за назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог. // акы бъчела любодяльна.Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Цветанка Янакиева, ст. н. с. ІІ ст. д.р Павел Георгиев и доц. Валентин Кулев. Шумен, 2010, с. 102-117 - 4

2009г. - Маринова А. Някои интересни думи от турски произход, запазени в говора на село Кюлевча, Шуменско (Към въпроса за турско-българските езикови връзки). //Отговорността пред езика. Кн. 2. Шумен, 2009, с. 216-220 - 4

2009г. - Маринова А. Прилагателни имена и причастия, уточняващи значението на лексеми за назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог. //Отговорността пред езика. Кн. 3. Шумен, 2009, с. 193-201 - 4

2009г. - Тихова А. Индекс на имената на светците за месец октомври в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 2,Месец октомври. Пловдив, 2009, с. 459-484 (в съавт. със Ст. Козарова) - 4

2009г. - Тихова А. Индекс на имената на светците за месец ноември в Стишния пролог. // Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. 3,Месец ноември. Пловдив, 2009, с. 449-474 (в съавт. със Ст. Козарова) - 4

2008г. - Тихова А. Лексика за назоваване на оръдия и средства за мъчение в Стишния пролог. // Преславска книжовна школа. Т. 10, Шумен, 2008, с. 341-345 - 4

2007г. - Тихова А. Названия на оръдия и средства за мъчение в Стишния пролог с ниска честота на употреба (Към въпроса за езика на славянския превод на Пролога). // Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. В. Търново, 2007, с. 417-443. - 4

2006г. - Маринова А. За някои названия на средства и оръдия за мъчения в Обикновения и в Стишния пролог. // Преславска книжовна школа. Т. 9, Шумен, 2006, с. 316-330. - 4

2006г. - Маринова А. За няколкото местни названия от Тетрадката на възрожденеца Петър Златев Груев. // Будители народни от Шумен и Шуменско. Материали от теоретични конференции през 2003-2004 г. на краеведческото дружество при читалище “Добри Войников”. Шумен, 2006, с. 109-117, (в съавт. с Б. Кръстев). - 4

2005г. - Маринова А. Специфична употреба на някои съществителни имена от Обикновения пролог като названия на оръдия и средства за мъчение. // Преславска книжовна школа. Т. 8, Шумен, 2005, с. 289-304. - 4

2004г. - Тихова А. Видове мъчения, оръдия и средства за мъчение в житията от Обикновения и от Стишния пролог. // Преславска книжовна школа. Т. 7, Шумен, 2004, с. 207-231. - 4

2003г. - Тихова А. Названия на диви животни в Стишния пролог.// Българистични проучвания. Т. 9, В. Търново, 2003, с. 157-178. - 4

2001г. - Маринова А. Някои наблюдения върху поетическия синтаксис в цикъла “Планински вечери” от едноименната стихосбирка на Асен Разцветников. // Отговорността пред езика. Шумен, 2001, с. 279-286. - 4

Доклади

2018г. - Юбилейна конференция „Българският език – история, настояще, бъдеще“, Шумен, 27-29 септември 2018, доклад на тема „Някои наблюдения, свързани с особенoстите при степенуване на прилагателните имена в съвременния български език“ (в съвт. с Р. Русинова). - 5

2018г. - Шеста национална конференция по археология история и културен туризъм Пътуване към България. „България и българите: бит, душевност, национална идентичност“, Шумен, 24 – 26 април 2018 г., доклад на тема: „За авторството на „Именника на българските ханове“ според Московския препис“ (в съавторство със З. Ждраков). - 5

2016г. - Тихова, А. доклад на тема: “За употребата на бъдеще време в славянския превод на „История на Юдейската война“ на Йосиф Флавий според Архивския хронограф”, Международен симпозиум “Кирило-Методиевите ученици в Плиска”, 28-29.10.2016 г., Шумен. - 5

2015г. - Международна конференция "LIMES SLAVICUS Славянството - граници на общността", Шумен, 4-5 юни, 2015 г, доклад на тема "За една архаична особеност в славянския превод на История на юдейската война от Йосиф Флавий според Архивския хронограф" - 5

2015г. - Тихова А., доклад на тема: "За употребата на дуалис при глаголните форми в славянския превод на "История на Юдейската война" от Йосиф Флавий според Архивския хронограф", изнесен на Симпозиум "Епохата на цар ПетърІ (927-969): култури и субкултури", проведен на 13 и 14 ноември 2015 г., Шумен - 5

2014г. - Международна научна конференция „Научни перспективи на съвременната българистика”, 28-29 април 2014 г., Будапеща, доклад на тема: „За употребата на сложните минали времена в славянския превод на „История на юдейската война” от Йосиф Флавий според Архивския хронограф” - 5

2014г. - • Международен симпозиум „Християнство и книжнина”, 24-25 октомври 2014 г., Шумен, доклад на тема: „За употребата на повелително и условно наклонение в славянския превод на „История на юдейската война” от Йосиф Флавий според Архивския хронограф” - 5

2013г. - Международен симпозиум "Св. Св. Кирил и Методий и Българският Златен век", 1-3 ноември 2013 г., Велики Преслав, доклад на тема: "Някои наблюдения върху езиковите особености на История на юдейската война от Йосиф Флавий в Архивския хронограф" - 5

2012г. - Тихова А. Доклад "Някои езикови особености на славянския превод на "История на юдейската война" на Йосиф Флавий според Архивския хронограф". Международен симпозиум "Българският Златен век", май, 2012 г., Шумен. - 5

2010г. - Тихова А. - Доклад "Глаголи, уточняващи значението на лексеми за назоваване на средства за мъчение в Обикновения и в Стишния пролог", Международен симпозиум "Свети Наум - дело, съратници, последователи", октомври, 2010 г., Шумен. - 5

2009г. - Тихова А. - Доклад "Наказания и средства за мъчение по време на гоненията на християните през І-ІІІ в. от н.е.", Международен симпозиум "Свети Константин Философ - дипломат, книжовник, равноапостол", май, 2009, Шумен. - 5

2007г. - Тихова А. Доклад на тема: “Някои интересни думи от турски произход, запазени в говора на село Кюлевча, Шуменско (Към въпроса за турско-българските езикови връзки)”, Юбилейна научна конференция "Отговорността пред езика", Шумен, септ. 2007. - 5

2004г. - Тихова А. Доклад на тема: “За някои рядко срещани названия на оръдия за мъчение в Обикновения пролог”, Трети международен симпозиум "Преславска книжовна школа", октомври 2004 г., Шумен. - 5

Цитирания

2010г. - Тихова, А. М. Видове мъчения, оръдия и средства за мъчение в житията от Обикновения пролог и от Стишния пролог. – В: Преславска книжовна школа, Т. 7, София, 2004. Цитирано в: М. В. Чистякова. Текстология Вильнюсских рукописных прологов: сентябрь – ноябрь. Вильнюс, 2008, с. 330. - 11

2010г. - Тихова, А. М. Названия на оръдия и средства за мъчение в Стишния пролог с ниска честота на употреба (Към въпроса за езика на славянския превод на Пролога). - Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа. В. Търново, 2007. Цитирано в: Р. Павлова. Восточнославянские святе в южнославянской письменности ХІІІ-ХІV вв., 2008, с. 310. - 11

2010г. - Маринова А. Специфична употреба на някои съществителни имена от Обикновения пролог като названия на оръдия и средства за мъчение. – В: Преславска книжовна школа. Т. 8, Шумен, 2005. Цитирано в: Славяно-русский Пролог по древнейшим спискам. Синаксарь. Сентябрь-февраль. Т. І. Текст и коментарии. Издание подготовили Л. В. Прокопеьнко, В. Желязкова, В. Б. Крыско, О. П. Шевчук, И. М. Ладыженский. Москва, 2010, с. 12. - 11

2009г. - Маринова А. Специфична употреба на някои съществителни имена от Обикновения пролог като названия на оръдия и средства за мъчение. – В: Преславска книжовна школа. Т. 8, Шумен, 2005. Цитирано в: Прокопенко, Л. В. Лингвотекстологическое исследование Пролога за сентябрьское полугодие по спискам ХІІ-начала ХV в. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. На правах рукописи. М., 2009, с. 326. - 11

2009г. - Маринова А. Специфична употреба на някои съществителни имена от Обикновения пролог като названия на оръдия и средства за мъчение. – В: Преславска книжовна школа. Т. 8, Шумен, 2005. Цитирано в: М. Спасова. Няколко редки и диалектни думи в славянския превод на Стишния пролог (върху материал от проложните текстове за месец септември). – В: Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново, 2009, с. 298-308. - 11

2009г. - Маринова А. За някои названия на средства и оръдия за мъчения в Обикновения и в Стишния пролог. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9, Шумен, 2006. Цитирано в: М. Спасова. Няколко редки и диалектни думи в славянския превод на Стишния пролог (върху материал от проложните текстове за месец септември). – В: Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. В. Търново, 2009, с. 298-308. - 11

2008г. - Маринова А. За някои названия на средства и оръдия за мъчения в Обикновения и в Стишния пролог. – В: Преславска книжовна школа. Т. 9, Шумен, 2006. Цитирано в: Р. Павлова. Восточнославянские святе в южнославянской письменности ХІІІ-ХІV вв., 2008, с. 310. - 11