КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ст. преп. Румяна Русинова Ивановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(155) "Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, специалност Българска филология" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(218) "ОУ " Кирил и Методий" - с. Буховци, област Търговище ЕСПУ "Св. Климент Охридски" - гр. Попово ЕСПУ "Христо Ботев" - гр. Попово" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(92) "Асистент (1992) Гл.асистент (2004) Ст. преподавател (2015)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(385) "В бакалавърска степен: Съвременен български език (фонетика, морфология, лексикология, синтаксис); Езикова култура; Български език за чуждестранни студенти В магистърска степен: Българска езикова нормативност" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(82) "Морфология, диалектология, социолингвистика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(35) "Курсов ръководител" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(82) "Славянско дружество "Васил Друмев" - гр. Шумен" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ст. преп.  Румяна Русинова Иванова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 1, стая 209

Телефон: +359 54 830495 вътр.274

Email: rumrusinova@gmail.com, r.rusinova@shu.bg

Приемно време: I седмица: сряда 13-14 ч., 17-18ч. К1-209; II седмица: четвъртък 14-16ч. К2

Завършен университет, специалност

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, специалност Българска филология

Месторабота преди постъпване в ШУ

ОУ " Кирил и Методий" - с. Буховци, област Търговище

ЕСПУ "Св. Климент Охридски" - гр. Попово

ЕСПУ "Христо Ботев" - гр. Попово

Заемани академични длъжности

Асистент (1992)

Гл.асистент (2004)

Ст. преподавател (2015)

Водени лекции и/или упражнения

В бакалавърска степен: Съвременен български език (фонетика, морфология, лексикология, синтаксис); Езикова култура;

Български език за чуждестранни студенти

В магистърска степен: Българска езикова нормативност

Области на научни интереси

Морфология, диалектология, социолингвистика

Организационна дейност

Курсов ръководител

Членства в научни организации

Славянско дружество "Васил Друмев" - гр. Шумен

Учебници

2010г. - Александров, А., Русинова, Р. Помагало по българска морфология. Глагол. Велико Търново: Ивис, 2010, 235 с. - 6

1998г. - Александров, А., Русинова, Р. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Алтос, 1998, 336 с. - 6

Статии

2016г. - Русинова, Р. За степента на устойчивост на някои вокални варианти в един мезолект. // В: Аспекти на българската речева комуникация. Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2016 (e - book pdf) - 4

2016г. - Русинова, Р. Към въпроса за употребата на сингулария тантум в съвременния български език. // В: Отговорността пред езика. Т.4. Шумен: Фабер, 2016, с. 60 - 72 (в съавт. с А. Тихова) - 4

2014г. - Русинова, Р. Към въпроса за устойчивостта на някои диалектни фонетични особености в мезолекта на Опака. // Любословие, Т.14, 2014, 98-107 - 4

2013г. - Русинова, Р. За устойчивостта на някои диалектни фонетични особености в мезолекта на Опака. // Любословие, Т. 13, 2013, 173-179 - 4

2011г. - Русинова, Р. За ситуативното превключване на езиковия код. // В: Научни трудове в памет на Георги Герджиков. София: УИ „ Св. Климент Охридски”, 2011, 422-431 - 4

2009г. - Русинова, Р. Прояви на фонетично-морфологична интерференция в мезолекта. // В: Отговорността пред езика. Книга III. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Кина Вачкова. Шумен: УИ „ Епископ Константин Преславски”, 2009, 202-209 - 4

2008г. - Русинова, Р. Наблюдения върху фонетично-морфологичната интерференция в един мезолект. // В: Отговорността пред езика. Книга II. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2008, 206-215 - 4

2006г. - Русинова, Р. Към въпроса за фонетично-морфологичната интерференция в един мезолект. // В: Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев, В. Търново, УИ "Св.св. Кирил и Методий", 2006, 167-174 - 4

2005г. - Русинова, Р. Още веднъж за фонетично-морфологичната интерференция в един мезолект. // В: Епископ-Константинови четения. Личност и социум, Т. 10., част I, Шумен, 2006, 49–56 - 4

2004г. - Александров, А., Русинова, Р. Съчетаване на лексикални и морфологични средства за изразяване на умозаключителност. // В: Епископ-Константинови четения. Шумен, Т. 8., 2004, 249-258 - 4

2004г. - Русинова, Р. Лексикално-морфологичната интерференция – проява на динамика в мезолекта. // Любословие, Т. 5, 2004, 89-94 - 4

2004г. - Русинова, Р. За фонетично-морфологичната интерференция в един мезолект. // В: Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. В. Радева. София, 2005, 232-239 - 4

2003г. - Русинова, Р. Лексикално-морфологичната интерференция като проява на диглосия. // В: Морски научен форум. (Хуманитаристика. Приложна лингвистика и чуждоезиковообучение), Т. 4., Варна, 2003, 209-216 - 4

2003г. - Александров, А., Русинова, Р. За един рядко срещан диалектен съотносителен съюз –НЕ –НЕ. // В: Морски научен форум. (Хуманитаристика. Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение), Т. 4.,Варна, 2003, 195-200 - 4

2002г. - Русинова, Р. Към въпроса за лексикално-фонетичната интерференция в един мезолект.// В: Епископ-Константинови четения. Шумен, Т. 8., 2004, 233-240 - 4

2001г. - Русинова, Р. Темата на комуникация като фактор за превключване на езиковия код. // Любословие, Т. 4., 2003, 3-8 - 4

2000г. - Русинова, Р. Фонетична интерференция като проява на диглосията. // Български език, 1999-2000, №2, 56-60 - 4

2000г. - Русинова, Р. Лексикално-фонетичната интерференция като проява на диглосия. // В: Морски научен форум (Хуманитаристика. Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение), Т. 4., Варна, 2003, 201-208 - 4

1998г. - Александров, А., Русинова, Р. Социолингвистични наблюдения върху езиковата ситуация в с. Опака, Търговищко. // В: Александров, А. Диалектоложки проучвания. Шумен, Алтос, 1998, 52-64 - 4

1996г. - Русинова, Р. Морфологична интерференция като проява на диглосията. // В: Епископ-Константинови четения. Шумен, Т.3., 1996, 202-207 - 4

1993г. - Русинова, Р. Социолингвистични наблюдения върху особеностите на речта в официална ситуация. // В: Проблеми на социолингвистиката. Езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности. В.Търново, УИ "СВ.св. Кирил и Методий", 1993, 126-134 - 4

Доклади

2018г. - Юбилейна конференция „Българският език – история, настояще, бъдеще“, Шумен, 27-29 септември 2018, доклад на тема „Някои наблюдения, свързани с особенoстите при степенуване на прилагателните имена в съвременния български език“ (в съавт. с А. Тихова). - 5

Примерни частични темпорални парадигми
Част от "Помагало по българска морфология. Глагол (Александров, А., Русинова, Р.)


Примерен морфологичен анализ
Част от "Помагало по българска морфология. Глагол (Александров, А., Русинова, Р.)