КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Отговорността пред езикаабв

       Лингвистичната серия Отговорността пред езика започва да излиза през 2001 г. Неин първи главен редактор и вдъхновител е проф. д-р Кина Вачкова. До момента са излезли три тома (2001, 2007 и 2009), съдържащи материали, посветени на юбиляри (на проф. П. Пашов, чл.-кор. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Кина Вачкова) и юбилеи (30-годишнината на Катедрата по български език). В сборника се включват публикации на членове на Катедрата по български език, на колеги и приятели на юбилярите от други научни и учебни звена  в страната и чужбина. Статиите се рецензират от редакционна колегия.

 

 

 

Отговорността пред езика 3

Отговорността пред езика 4