КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Ирена Димитрова Петроваабв

Гл. ас. д-р Ирена Димитрова Петрова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 02

Телефон: 054 830495 вътр.242, 244

Email: irena_kost@abv.bg, i.kostadinova@shu.bg

Приемно време: I седмица - четвъртък: 12.00 - 14.00 - К2, 02; II седмица - четвъртък: 12.00 - 14.00 - К2, 02.

Завършен университет, специалност

Завършва специалност Руски език и литература в Кубанския държавен университет, гр. Краснодар, Русия през 1989 г. От 1996 г. работи като асистент по Методика на обучението по руски език в ШУ.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Десето основно училище, гр. Шумен от 1990 до 1994; СУ "Васил Левски" от 1994 до 1996 г.

Заемани академични длъжности

От 1996 - асистент; от 2005 - главен асистент.

Придобити научни степени

Доктор по педагогика

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по Избираема дисциплина "Лингвистические основы обучения русскому языку как иностранному"; Семинарни упражнения по Методика на обучението по руски език; Лабораторни упражнения по Методика на обучението по руски език; Практически руски език; Специализиран превод; Факултатив по руски език, Семинарни упражнения по Странознание на Русия.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2007 - Лекции в Тартуски университет, Колеж в гр. Нарва

Области на научни интереси

Методика на обучението по руски език във ВУЗ.

Специализации

Методика на обучението по руски език и лингводидактическо тестиране в РУДН, гр. Москва - 1999 г.

Лингводидактическо тестиране по руски език в ИРЕ "А.С. Пушкин", гр. Москва - 2018 г.

Участия в международни и национални научни проекти

2008 - Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика. Р-л проф. д-р Валентина Аврамова, ШУ.

2009 - Модел за портфолио на учителя по български език и литература. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ.

2010 - Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ.

2011- Интерактивни методи в обучението. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ.

2012 - Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика на обучението по руски език. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ.

2013 - Портфолиото като средство за мониторинг на професионалната компетенция на студентите. технологични и практико-приложни аспекти. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ.

2013 - 2014 - Студентски практики.

2014 - Езици на учебния дискурс. Р-л доц. д-р Т. Тенева. ШУ.

2015 - Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. Ръководител доц. д-р Т. Тенева. ШУ.

2016 - Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. Р-л доц. д-р Цв. Иванова. Проект № РД-08-123/08.02.2015 г.

2017 - Изкуството в урока, ръководител доц. д-р К. Йочева. Проект № РД-08-114/ 06.02.2017 г.

2018 - Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга, ръководител доц. д-р Т. Тенева. Проект № РД-151/09.02.2018 г.

2019 - Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева

2020 - Проблеми на когнитивното и функционалното описание на славянските езици. Входящ № 08-132/04.02.2020 г. Ръководител на проекта.

Организационна дейност

Член на Методическия съвет от 2003 г.

Членства в научни организации

МАПРЯЛ; Дружество на русистите в България; Българска национална мрежа на преподавателите по руски език и култура.

Дисертации

2015г. -Словообразувателният компонент в обучението по лексика на студентите русисти. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор". Защитена през 2015 г. Автореферат, 47 с., Шумен, 2015

Книги

2017г. -Превод от руски език: О. Хайновская. Успешен бизнес в красотата. София: , 2017, - 268 с. ISBN 978-619-188-105-5.

Учебници

2004г. -Руски език. Първа част. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2004. -188 с. ISBN 954-577-197-6.

Учебни помагала

2013г. -Електронно помагало: Образователни тестове в помощ на методика на обучението по... (в съавт.), 48-64, http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=143. ISBN, електронно издание с формат интерактивен *.pdf: 978-954-577-819-3

2011г. -Текстът - цел и средство на комуникативната образованост. Учебно помагало. Част трета: Руски език. Университетско издателство "Епископ КонстантинПреславски", Шумен, 2011, с. 40 – 52. ISBN 978-954-577-564-2

Студии

2015г. -Словообразувателният компонент в обучението по лексика на студентите русисти. Автореферат, 47 с., Шумен, 2015.

Статии

2019г. -К вопросу об описании терминологии косметологии и косметической промышленности. Сборник докладов II Международного научного конгресса «Россия в международном диалоге», 20-21 сентября 2019 г., Челябинск. ISBN 978-5-91274-332-0

2019г. -О создании словаря косметологии и косметической промышленности. Сборник докладов XI Международной научно-методической конференции „Теория и практика языковой коммуникации» 20-21 юня 2019 г.; Уфа, 2019, с. 186-193. ISBN 978-5-4221-1269-2

2018г. -К вопросу о преподавании жаргона в иностранной аудитории. В: Болгарская русистика. 2017/4, с. 76-84; ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online).

2018г. -К вопросу об описании терминологии косметологии и косметической промышленности в целях преподавания русского языка как иностранного. В: „Полный разума русский язык!”. ХХ юбилейная международная конференция. Москва, 29-31 мая 2018 г. ISBN 978-5-98269-191-0.

2018г. -К вопросу о преподавании русского языка для специальных целей. В: Русистика 2018. Материалы Международного научного симпозиума «Экология языка и современная коммуникация», Посвященного 45-летию русистики в Шуменском университете им. Епископа Константина Преславского 26-29 апреля 2018 г. с. 383-388. индекс на научно цитиране РИНЦ (elibrary). ISBN 978-619-7218-43-5

2018г. -Преподаването на жаргон в часовете по руски език като чужд. В: Конференция на тема: Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще. 2-3 февруари 2018 г., София, 2018. ISBN 978-619-00-0712-8.

2017г. -Почему значима мотивация на уроке по языку? (в съавт с Г. И. Янкова). В: Дидактическая филология. Международный научно-методический электронный журнал. № 1(5). 2017. http://journals.hist-psy.ru/index.php/dfil/article/view/279/317; индекс на научно цитиране РИНЦ (elibrary).

2016г. -Использование медиатекстов в практике преподавания русского языка как иностранного. (в съавт. с К. Петрова); В: Медиалингвистика. Международный научный журнал. 2016, № 4; http://medialing.spbu.ru/part10/58.html; ISSN 2312-0274 (print), ISSN 2312-9263 (online); индекс на научно цитиране РИНЦ (elibrary) и европейски научен индекс ERIH PLUS.

2016г. -О некоторых проблемах и путях их решения в обучении русскому языку как иностранному (на материале обучения чтению). В: Дидактическая филология. Международный научно-методический электронный журнал, 2016, № 2; http://journals.hist-psy.ru/index.php/dfil/article/view/127/161. Индекс на научно цитиране РИНЦ (elibrary).

2016г. -Специфика педагогического общения в обучении русскому языку как иностранному. В: Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016. ISBN 978-619-201-102-4. с. 64-80.

2015г. -Езиковата игра в словообразуването (методически аспекти). Епископ-Консантинови четения, Шумен, 2015, с. 306-313. ISSN електронно издание с формат интерактивен *.pdf: 1314-7358.

2014г. -Дискурсивната компетенция в процеса на обучението по чужд език. В сб. Езици на учебния дискурс. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2014. ISBN 978-619-201-008-9 (НАЦИД).

2013г. -Интерактивные технологии в обучении. В: Епископ-Константинови четения, Т. 19, „Памет и спомен“, Шумен, 2013, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2013, 294 – 301. ISSN, електронно издание с формат интерактивен *.pdf: 1314-7358.

2012г. -Интерактивността в урока по руски език. В: Интерактивни технологии в обучението. Шумен, 2012. с.120-126. ISBN 978-954-577-647-2 (НАЦИД).

2012г. -К проблеме повышения эффективности преподавания русского языка студентам-филологам на начальном этапе. В: сб. "Качество обучения русскому языку". Материалы Международного форума в Софии. С., 2012. с.76-79 (в съавт. с Хр. Христова). ISBN 978-954-92499-5-8.

2010г. -Инновационные технологии в преподавании русского языка как иностранного (на примере обучения чтению). В: Русское слово на Балканах. Международный научный симпозиум. Шумен. с. 365-376. ISBN 978-954-400-566-5.

2008г. -Упражнения в обучението по лексика на чуждия език и ролята на словообразуването за разширяването на речниковия запас. В: Проблемы когнитивного и функционального описания болгарского и русского языков. Выпуск 7, Шумен, 2008. ISBN: 978-954-577-527-7.

2007г. -Использование словообразовательной модели в обучении лексике русского языка. В: Мир русского слова и русское слово в мире. ХІ Конгресс МАПРЯЛ, Т. 6(1),София, 2007, с. 71-74. ISBN 978-954-580-218-8 – 4.

2007г. -Изучаването на чужд език като когнитивен процес. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Выпуск 6, Шумен, 2007, с.165-168. ISBN: 978-954-577-485-0.

2006г. -Интеркултурно общуване и педагого-психологическите проблеми на ранното чуждоезиково обучение. В: Национална младежка научна конференция по хуманитарни науки "Съединението 1885 г. - България и Европа", Шумен, 26-27 ноември 2005 г.: сборник доклади. Шумен : Юни Експрес, 2006. с. 112 – 120. ISBN - 978-954-9454-14-7; COBISS.BG-ID – 1245325540. - 5

2006г. -Формирование лексического навыка на русском языке на основе словообразования. В: Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке. ІХ международный симпозиум МАПРЯЛ. Доклады и сообщения. В-Тырново, 2006. с. 559 – 564. ISBN 978-954-350-026-0.

2003г. -Учебное содержание и тематическая проверка знаний по русскому словообразованию в болгарской средней школе. В: Русистика 2003. Язык, коммуникация,культура. Шумен. 2003. ISBN 954-577-173-9.

2003г. -Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского иболгарского языков. Часть 2. Шумен. 2003. с. 148 – 162. ISBN 954-577-211-5.

2003г. -Словообразуването в аспекта на речевата дейност с оглед обучението по чужд език. В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского иболгарского языков. Часть 3. Шумен. 2003. ISBN 10: 954-577-344-8 ISBN 13: 978-954-577-344-0.

2002г. -Об организации языкового материала по словообразованию в учебно-справочном словаре. - В сб.: Теоретическая и прикладная семантика. Парадигматика и синтагматика языковых единиц. Сборник трудов. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2002. 282 с. , с. 255 – 260. ISBN 5-8209-0149.

2002г. -Некоторые вопросы взаимодействия словообразования и лексики в аспекте преподавании русского языка.- В: Русский язык. Проблемы теории, истории и методики преподавания. Сборник научных трудов, посвященных 30-летию Шуменского университета и 120-летию педагогического образования в Шумене. Шумен, 2002, с. 462 – 469. ISBN 954-577-134-8.

2002г. -К вопросу о роли словообразования в развитии языковой догадки.- В: Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Восьмой междунарадный симпозиум МАПРЯЛ. Доклады и сообщения. Велико-Тырново, 2002, с. 455 – 458. ISBN 954-775-151.

2002г. -Коммуникативные аспекты словообразовательной номинации и преподавание русского языка как иностранного.- В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с. 195 - 206. ISBN 954-577-211-5.

1999г. -О контрастивном изучении русских и болгарских невербальных средств в процессе общения. // Лингвистические, культурологические и методические вопросы обучения русскому языку как иностранному. Велико Търново, 1999, с. 276 -278. ISBN 954-8709-47-3.

1999г. -О словообразовательном аспекте преподавания лексики в высшей школе. // Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1999, с. 105 -114. (в съавт. с Д. Митев). ISBN 954-577-068-6.

Цитирания

2019г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: Маркова Т.С., Цаболова О.Р. ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МЕГАПОЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА В ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА). Монография. КноРус. Москва, 2019, 232 с. ISBN: 543651779X; ISBN-13(EAN): 9785436517797.

2018г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211 Източник: Філатова К.О., ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРИНЦИПИ КОГНІТИВНОЇ ОНОМАСІОЛОГІЇ ТА ТЕОРІЇ НОМІНАЦІЇ. В: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ: В: Збірник матеріалів XX підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / За заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДУ, 2018. – 368 арк., с. 221 – 223.

2018г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: Філатова К.О. ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРИНЦИПИ КОГНІТИВНОЇ ОНОМАСІОЛОГІЇ ТА ТЕОРІЇ НОМІНАЦІЇ. В: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ: Збірник матеріалів XX підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / За заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь: МДУ, 2018. – 368 арк. с. 221-223.

2018г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: Бурковська О. Б. УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЛІСІВНИЦТВА: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА СИСТЕМНО-СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Львів – 2018, 392 с.

2018г. -Костадинова И. Дискурсивната компетенция в обучението по чужд език //Езици на учебния дискурс. Български език Литература История Руски език. Ш.: Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“, 2014, с. 84 – 92. ISBN 978-619-201-008-9 (НАЦИД). Източник: Георгиева С. ОЦЕНИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА НАПРОТИВ ТЕБЯ/РЯДОМ С ТОБОЙ/ТАКОГО, КАК ТЫ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ. В: Материали IХ-та Международна научно-практическа конференция «Личность профессионала: развитие, образование, здоровье», 6 9 ноември. Омск, 2018 г. Индекс на научно цитиране РИНЦ.

2017г. -Kostadinova, I. Diskursivnata kompetentsiya v protsesa na obuchenieto po chuzhd ezik. (Diskursive competence in the prossess of foreign language learning) – V: Ezitsi na uchebniya diskurs. Shumen: Universitetsko izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski“, 2014. Източник: Георгиева С. FROM_COMMUNICATIVE_COMPETENCE_OF_THE_TEACHER_TO_COMMUNICATIVE_COMPETENCE_OF_THE_STUDENT. Sociobrains. International scientific refereed online journal with impact factor. ISSUE 39, November 2017. p. 407 - 418. ISSN 2367-5721. http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/407_418_Snezhanka_Georgieva_FROM_COMMUNICATIVE_COMPETENCE_OF_THE_TEACHER_TO_COMMUNICATIVE_COMPETENCE_OF_THE_STUDENT.pdf.

2017г. -Kostadinova, I. Diskursivnata kompetentsiya v protsesa na obuchenieto po chuzhd ezik. (Diskursive competence in the prossess of foreign language learning) – V: Ezitsi na uchebniya diskurs. Shumen: Universitetsko izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski“, 2014. ISBN 978-619-201-008-9. Източник: Георгиева, С. ОТ КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ КЪМ КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧЕНИКА. Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Педагогически факултет. Том XXI D. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2017, с. 709 – 726. ISSN 1314 – 6769.

2017г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: Маркова, Т. С. ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МЕГАПОЛИСА МЕНЕДЖМЕНТА В ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ : (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) МОНОГРАФИЯ / Т. С. Маркова, О. Р. Цаболова; Гос. ун-т упр., Ин-т упр. персоналом, социал. и бизнес коммуникаций, каф. герм. и роман. яз. и каф. упр. в междунар. бизнесе и индустрии туризма. - Москва : Русайнс, 2017. - 228 с. : ил. - Библиогр.: с. 225-228. - ISBN 978-5-4365-1779-7. ББК 81.432.4-3.

2017г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: Фiлатова К.О. ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ НОМIНАТИВНИХ ПРОЦЕСIВ ЛЕКСИКИ: КОГНIТИВНI ЗАСАДИ. В: Науковий веснiк ДДПУ iменi I. Франка. Серiя „Фiлологiчнi науки“. Мовознанство, Том 2, № 8, 2017. http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2017/NV_2017_8-2/32.pdf. ISSN 2312-6353. Index Copernicus International.

2016г. -Костадинова И.Д. О некоторых проблемах и путях их решения в обучении русскому языку как иностранному (на материале обучения чтению)// Дидактическая филология. Международный научно-методический элактронный журнал, 2016, № 2, с. 62-74; http://journals.hist-psy.ru/index.php/dfil/article/view/127/161. Индекс на научно цитиране РИНЦ (elibrary). Източник: НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Баракатова Д.А. NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 57. с. 376-380. https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=897934&show_option=1. eISSN 2308-3689.

2016г. -Костадинова И.Д. О некоторых проблемах и путях их решения в обучении русскому языку как иностранному (на материале обучения чтению)// Дидактическая филология. Международный научно-методический элактронный журнал, 2016, № 2, с. 62-74; http://journals.hist-psy.ru/index.php/dfil/article/view/127/161. Индекс на научно цитиране РИНЦ (elibrary). Източник: ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА. Баракатова Д.А. NovaInfo.Ru. 2016. Т. 3. № 57. С. 451-457. https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=897934&show_option=1. eISSN 2308-3689.

2016г. -Костадинова И.Д. О некоторых проблемах и путях их решения в обучении русскому языку как иностранному (на материале обучения чтению)// Дидактическая филология. Международный научно-методический элактронный журнал, 2016, № 2, с. 62-74; http://journals.hist-psy.ru/index.php/dfil/article/view/127/161. Индекс на научно цитиране РИНЦ (elibrary). Източник: К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ-ЗАОЧНИКОВ (ОПЫТ ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) Никитина Т.Г. Дидактическая филология. 2016. № 3. С. 55-65. https://elibrary.ru/author_refs.asp?authorid=897934&show_option=1. Индекс на научно цитиране РИНЦ (elibrary).

2014г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211 Източник: Цымбалюк Е. В. ОМОГРУППА ПРЕДЛОГ-ПРИСТАВКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ XVII–XVIII ВЕКОВ) Дисс. на соиск. уч. ст. к. филол. наук. Симферополь, 2014, 230 с.

2014г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: К. Іваненко. ПРОБЛЕМА ТЕОРІЇ НОМІНАЦІЇ У ЛІНГВІСТИЦІ. Studia methodologica. № 36. Ternopil, 2014. с 121-126. http://shron1.chtyvo.org.ua/Studia_methodologica/N36.pdf. ISSN 2307-1222. Index Copernicus, Vernadsky National Library of Ukraine.

2013г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Цымбалюк Е. ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ ОПИСАНИЯ МЕЖУРОВНЕВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОМОНИМИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ОМОГРУППЫ ПРЕДЛОГА-ПРИСТАВКИ ОТ В ТЕКСТАХ XVIIВЕКА) ЛІНГВІСТИКА. Інформаційні технології в освіті. Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Випуск XVІІІ. – Серія: “Лінгвістика”Розділ ІІ. Когнітивна лінгвістика, семантика, термінологія, ономасіологія. Херсон: ХДУ, 2013 – 327 с. с. 146-152. ISSN2413-3337 БД: Index Copernicus International S A ., Реферативна база даних "Україніка наукова".

2012г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: Туреханова А.М. КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В НЕМЕЦКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ. В: Материалы V международной заочной научно-практическая конференции „Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. - (8 октября 2012 г.) — Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2012. — 126 с. http://portal.kazntu.kz/files/publicate/2014-06-18-elbib_3.pdf. ISBN 978-5-905945-53-3.

2012г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: Красильникова, Л. В. ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ФИЛОЛОГА-РУСИСТА (РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ). 2012. Диссер. на соиск. научн. ст. доктора пед. наук 13.00.02, http://www.dissercat.com/content/formirovanie-slovoobrazovatelnoi-kompetentsii-filologa-rusista-russkii-yazyk-kak-inostrannyi#ixzz5Za17Hrar.

2012г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: Ковязина, Е. Н. СЕМАНТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕТАФОРИЗАЦИИ В ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ. Диссер. на соиск. научн. нт. кфн - 10.02.19 - Пермь, 2012. http://www.dissercat.com/content/semantiko-tipologicheskii-aspekt-metaforizatsii-v-filosofskom-diskurse#ixzz5Za0HSRhQ.

2012г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: Цымбалюк Е.В. ПРИНЦИПЫ КОГНИТИВНО-ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОМОГРУППЫ “ПРЕДЛОГ–ПРИСТАВКА” Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 521 с. Філологічні науки Вісник Запорізького національного університету № 1, 2012. с. 476-480. http://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1106. ISSN 2414-9594 (Print). IIJIF – импактфактор, Index Copernicus и РИНЦ.

2011г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА ИНИЦИАЛЬНЫХ АББРЕВИАТУР МЕГАПОЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) Миляева Н. Н. Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2011. Том 9, выпуск 2. с 13-21. ISSN 1818-7935; КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-semantika-initsialnyh-abbreviatur-megapolya-menedzhmenta-na-materiale-sovremennogo-nemetskogo-yazyka. ERIH PLUS.

2010г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: Рижков А. СЛОВОТВІРНІ МОДЕЛІ ДВОКОМПОНЕНТНИХ ТЕРМІНІВ-КОМПОЗИТІВ ГАЛУЗІ ПРАВА КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ / А. Рижков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Східні мови та література. 2010. Вип. 16. - С. 22 - 27. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Sm_2010_16_8.ISSN 1728-242х. Google Scholar.

2009г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ КАК МОТИВАЦИОННАЯ БАЗА ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. Челнокова, А. А. Диссер. на соиск. научн. нт. кфн — 10.02.04 - Самара, 2009. - Казань: Унипресс, 2002. С. 59-72. http://www.dissercat.com/search?page=1&keys=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8.#ixzz5Za1lGPwm.

2007г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: Рижков А. Г. ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРА А СЕМАНТИКА. Диссер. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13- мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. КИЇІВ 2007. https://mydisser.com/ru/catalog/view/312/791/22221.html.

2006г. -Костадинова И. Ономасиологический аспект словообразования и вопросы обучения лексике русского языка. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Шумен, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2003. – Вып. 2. – С. 66-72. ISBN 954-577-211-5. Източник: Князев Н.А. АНГЛИЙСКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Диссер. на соиск. научн. ст. кфн -10.02.04 - Пятигорск, 2006. http://www.dissercat.com/search?page=2&keys=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8.#ixzz5Za1yP9zH.