КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ст. преп. Христина Стоянова Христоваабв

Ст. преп. Христина Стоянова Христова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 02

Телефон: 0895522549

Email: tina_chr@abv.bg, h.hristova@shu.bg

Приемно време: летен семестър учебна 2019/2020 г: І седмица : сряда11- 13 ч.; II седмица: понеделник11- 13 ч.

Завършен университет, специалност

Завършва Руска филология (1991) във ВПИ „Константин Преславски” – Шумен, преквалификация Немска филология във ВПИ „Епископ Константин Преславски” – Шумен (1993)

Месторабота преди постъпване в ШУ

Учител по немски език в ТОХ - гр. Шумен (1993-1994)

Заемани академични длъжности

Хоноруван асистент по руски език в ШУ „Епископ Константин Преславски” (1994 -2002)

Асистент в ШУ (ноември 2002 г.)

Гл.асистент в ШУ (2009)

Водени лекции и/или упражнения

Практически руски език

Руски език като втори чужд език

Методика на обучението по руски език (семинари, хоспетиране, текуща педагогическа практика, преддипломна педагогическа практика)

ФД "Езикова култура (руски език)"

Историческа лингвистика (Историческа граматика на руския език и История на руския литературен език)

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Университет "Казимир Велики" - гр. Бидгошч, Полша - 2012 г.

Университет в гр. Тарту, Естония - 2013 г.

Университет "Адам Мицкевич" - гр. Познан, Полша - 2017 г.

Университет - гр. Букурещ, Румъния - 2017 г.

Области на научни интереси

Научни интереси: история на руския език, методика на чуждоезиковото обучение, лингвокултурология.

Участия в международни и национални научни проекти

2013-2014 г. Проект BG 051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”;

2013-2014 г. Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“.

2008 г. Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика, ръководител доц. д-р Валентина Аврамова, вх. № РД-05-414 от 25.04.2008 г. Партньори – Катедра по руски език, Катедра по български език, Катедра по история и теория на литературата, Катедра по Английска филология. брой участници – 17.

2008 г. Лингвометодични основи на национално ориентиран учебник по чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии, ръководител - доц. д-р Т. Чалъкова, вх. № РД – 05-478 от 7.05. 2008 г. Партньори – Катедра по турски език, Катедра Руски език; брой участници – 14.

2009 г. Балканите и диалогът на културите в съвременния свят. Университетски проект РД-05-272/ 11.03.2009. Ръководител проф. д-р В. Аврамова

2010 г. Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика. Университетски проект Договор РД-05-349 / 12.03.2010 / Ръководител доц. д-р Т. Иванова

2011 г. Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект (Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г.; Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова. Брой участници - 11: 8 преподават, 2 докт., 1 студент.

2012 г. Русистиката в Шуменския университет: традиции, постижения и перспективи. Университетски проект Договор РД-07-731 / 05.04.2012 г. № РД-05-266 / 15.03.2012 г. Ръководител: доц. д-р Стефка Петкова-Калева

2013 г. Русистиката през ХХІ век: традиции и перспективи (вх.№ PД-08-274/ 15.03.2013 г.). Ръководител доц. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 20: 10 преподават, 3 докт., 9 студенти.

2014 г. Актуални проблеми на българската русистика (Договор № РД-10-611/ 04.04.2014 г.; вх.№ РД-08-274 / 14.03.2014 г.) Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 8 студенти.

2014-2017 г. Нац. проект BG 051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики” (академичен наставник)

2015 г. Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици (РД-10-673/01.04.2015; РД-08-319/13.03.2015) Брой участници - 22: 14 преподават, 4 докт., 8 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова.

2016 г. Език. Култура. Комуникация (Договор № РД-20-447 / 07.03.2016 г.; вх. № РД-08-128/08.02.2016) Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 10 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова.

2017 г. Езиковата личност в контекста на националното и универсалното. Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2017 г. Чуждоезикова подготовка на преподавателите в ШУ. Ръководител доц. д-р Сн. Бойчева

2017-2018 г. Межд. проект към фондация „Русский мир“ – 45 години на русистиката в ШУ; № 1796Гр/II-073-17 Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2018 г. Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.) Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2018 г. Проект "Студентски практики" BG05M2OP001-2.002-0001 – договор № СП-АН-241 / 16.03.2018 г.

2018 г. Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ (РД - 08-157/09.02.2018). Ръководител: доц. д.ф.н. Снежана Бойчева

2019 г. Актуални проблеми на съвременната русистика. Вх.№ РД 08-113 / 01.02.2019 г. Ръководител ас.д-р Т.Терзиева

2019 г. Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет (РД-08-97/01.02.2019 г.) Ръководител: доц. д.ф.н. Снежана Бойчева

Членства в научни организации

Дружество на русистите в България

Учебници

2018г. -Стоянова, Елена, Калева Стефка, Христова Христина. 2018. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, 320 с.; 2018, 288 с.

2016г. -Е. Стоянова, Ст. Калева, Хр. Христова. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, 320 с. ISBN 978-619-201-083-6

2016г. -Е. Стоянова, Ст. Калева, Хр. Христова. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Уровень самостоятельного владения. Шумен: изд-во Химера, 2016, 370с. ISBN 978-619-7218-32-9

2015г. -Е. Стоянова, Ст. Петкова-Калева, Хр. Христова. Грамматический практикум. Русский язык. Уровень самостоятельного владения. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, 416 с. ISBN 978-619-201-072-0

2014г. -Е. Стоянова, Ст. Калева, Хр. Христова. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Уровень самостоятельного владения. Шумен: изд-во Химера, 2014, 320 с. ISBN 978-954-9775-94-5

2013г. -Е. Стоянова, Ст. Калева, Хр. Христова. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Шумен: изд-во Химера, 2013, 240 с. ISBN 978-954-9775-86-0

2009г. -Хр. Христова, Е.Стоянова, Т.Чалъкова, В.Аврамова, Г.Маклаков и др. Лингвометодически аспекти на чуждоезиковото обучение с използване на новиинформационни технологии. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, 180с

2007г. -Е. Стоянова, М.Демирова, Хр.Добрева, Хр.Христова. Русский язык. Практический курс. Шумен, 2007, 344с

2005г. -Д.Митев, Ц.Митева, Е.Стоянова, Ст. Атанасова, Ст. Калева, М.Демирова, Х.Христова. Тестове по руски език за кандидат-студенти. Шумен, 2005, 200с

Учебни помагала

2013г. -Стоянова, Е., Хр.Христова. Електронен модул: Домашнее чтение для 1 курса, 2013./ ISBN 978-954-577-728-8/ http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=296 Стоянова, Е., Хр.Христова. Електронен модул: Домашнее чтение для 2 курса. 2013. ISBN 978-954-577-729-5/ http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=296

2013г. -Стоянова, Е., Хр.Христова. Електронен модул: Домашнее чтение для 2 курса. 2013. ISBN 978-954-577-729-5/ http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=296

Статии

2018г. -Стоянова, Елена, Калева, Стефка, Христова, Христина. 2018. К вопросу о создании национально-ориентированного учебника по русскому языку для студентов-филологов в контексте современной лингвокультурной ситуации в Болгарии // Русский язык за рубежом. Москва. С. 61–65. ISSN: 0131-615X

2012г. -Костадинова И.Д., Христова Хр.С. К проблеме повышения эффективности преподавания русского языка студентам-филологам на начальном этапе. - сб."Качество обучения русскому языку". Материалы Международного форума в Софии. С., 2012, с.76-79.

2011г. -еткова-Калева Ст., Христова Хр. Празниците в българското и руското езиково и културно пространство (Масленица – Заговезни). - Епископ-Константинови четения, т. 16, Шумен, 2011, с. 41-57.

2010г. -Петкова-Калева Ст., Христова Хр. Праздники в языковом и культурном пространстве русских и болгар (Масленица – Заговезни). – Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранногов традиционной и корпусной лингвистике. Х международен симпозиум МАПРЯЛ`2010, Велико-Тырново, 2010, с.499-503.

2008г. -Коммуникативный принцип и интенсивно-активные методы в обучении иностранным языкам // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативногоописания русского и болгарского языков. Выпуск седьмой, Шумен, 2008, стр. 163-177

2003г. -Особенности текста как фактора отражения новой местоименной парадигмы (на материале русских летописей ХV века). // Русистика 2003. Язык, коммуникация,культура. Шумен, 2003, стр. 123-131. /в съавт. с Цв.Янакиева/

2002г. -Местоименная парадигма древнерусского языка /на материале новгородских текстов на пергамене и бересте ХІ-ХІV вв. // Проблемы теории, истории и методикипреподавания русского языка. Шумен, , с. 47-53. (в съавт. с Цв. Янакиева)