Проф. д-р Яни Михайлов Милчаковабв

Проф. д-р Яни Михайлов Милчаков

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кабинет: Корпус 1, стая

Телефон:

Email: jani_mil@dir.bg

Приемно време: ...

Придобити научни степени

!990- доктор по славянска филология, Ягелонски университет, Краков, Полша

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

1987-1991- Лектор по български език, литература и култура в Ягелонски университет, Краков, Полша

1994 - Лекция във Вилнюския университет, Литва

1999- Лекция в Прешовския университет, Словакия

2005- Лекция във Витембергския университет, Германия

2011 - Лекция в Загребския университет, Хърватска

Области на научни интереси

Теория на литературата, Теория на стиха, История на българската литература, Социология на културата и масмедиите, История на цензурата, Балканистика, Славистика, Политология

Специализации

1981-1982 - Теория на литературата, СУ \"Св. Климент Охридски\"

1987- Теория на литературата МГУ \"М.В. Ломоносов\", Москва

Заемани ръководни позиции

1991-92 г. - народен представител в 36 Обикновено народно събрание

1992-1996 г. - посланик на България в Полша

1998-2001- посланик на България в Словакия

2001-2005 посланик в СР Югославия ( Сърбия и Черна гора)

2005- Международен експерт към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа с мисии в Украйна, Сърбия, Косово, Таджикистан и Киргизстан

Организационна дейност

1987- Председател на УК за ТНТМ

2010 -Председател на Атестационна комисия към Институт за литература, БАН

Членства в научни организации

Сдружение на българските писатели

Държавни и/или научни награди

1996- Командорски кръст за заслуги към Република Полша

2001-Орден на Белия двоен кръст (Словакия)

2005- Югославска звезда І степен (Сърбия и Черна гора)

2010- Награда на Шумен за научна дейност

Книги

1990г. - Стих и поезия. С., „Просвета”, 1990 /117 стр./

Монографии

2006г. - Българска стихотворна култура (ХVІІ-ХХ век). Варна, Изд. “Словесност”, 2006 (предг. проф.д-р Д. Добрев) /368 стр./

Учебници

2009г. - Социални полета на литературата. С., УИ „Св. Климен Охридски”, 2009 (339 с.)

2009г. - Паралитературата: социология, текстология, медиатори (в съавторство с Е. Борисова и П.Шуликов) Велико Търново, Изд. „Фабер”, 2009, (230 с.)

2001г. -Социология на литературата, език и политика. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, /предг. проф. д-р В. Стефанов/ С., 2001 /183 стр./

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2011г. - Старинната култура на Възраждането и вечните човешки емоции (рец. за книгата: Р. Дамянова. Емоциите в културата на българското Възраждане. С., 2008) - Л юб о с л о в и е, № 11, 2011, с. 146-149

2011г. - Скритият заек, мъртвите таланти и живите пътища (рец. за книгата Й. Ефтимов. Тук лежи заекът. Изд. Сиела, С., 2010)- К у л т у р а, № 8 (2626), год. LV, 4 март,2011, с.3

2010г. - Повторението на опита и сътворението на смисъла (рец. за Р. Коларов. “Повторение и сътворение: поетика на автотекстуалността. Изд. “Просвета”, С., 2009)- Л и те р а т у р н а м и с ъ л, №1, г. LIII, 2010, с. 195-198

2007г. - За идеологията на паметта и режимите на забравата / Б. Пенчев „Септември ` 23: идеология на паметта.С., Просвета, 2006/- Л и т е р а т у р е н в е с т н и к, №16, Год. 17, (25, 4,-1.5. 2007)

2007г. - Сталинизмът като писателско всекидневие, битова конюнктура, литература, халтура /В. Антипина. Повседневная жизнь советских писателей- 1930-1950-е годы”.М., 2005)- Л и т е р а т у р е н в е с т н и к, № 18, Год. 17, (16 - 25. 5. 2007)

2001г. -Рецензии и отзиви:Б.Пенчев. „Веселата наука”.- Л и т е р а т у р е н в е с т н и к, бр. 3, год. ІІ, /24-31. 01./ 1992; П. Велчев. Стихът на Гео Милев.- Л и т е р а т у р на м и с ъ л, № 2, 2006, с. 90- 120; А. Хранова. „Не пей ми ся” и „До моето първо либе”: от звука до традицията.- Л и т е р а т у р н а м и с ъ л, 1995-1996, № 2, с. 73; Л. Михова. Даскалската поезия (критични прочитии рецепции)- В сб.: Разночетенията на текста. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Кирил Топалов С., УИ “Св. Климент Охридски”, 2003, с. 136; В. Стоянов. Стефан Тинтеров (Вен.Тин.) Трилогия на сърцето.Варна, 2006, с. 267; 275; К. Михайлов. Стиховоорганизиращата контекстуалност на Ботевата поезия.- В сб. Вечните страсти български. Почит към Тончо Жечев.Изд. БАН, С., 2004, с. 163; С. Филипова. Речник постихознание. С., 2004, с. 5; 282 А. Личева. Поглед към литературната социология.- В: К у л т у р а, бр. 37 /2198; год ХLV/ , 26.10, 2001; Б. Пенчев. Преди литературата вехне нейната социология- В: Л и т е р а т у р ен в е с т н и к, бр. 36 год. 1131.10-6.11, 2001; /Ред./ Социологията като съдба- Д н е в н и к, 27.12. 2001; Е. Димитрова. Социология на литературата, език и политика .В: Л и т е р а т у р е н ф о р у м, бр. 36 /477/, 6.11-12.11, 2001; /редакционна./ К р и т и к а, год. ІІІ, кн. 1-2, 2002, с. 137; Б. Ангелов. Социология на литературата, език и политика – LiterNet, 27. 04. 2002 ; Й. Ефтимов. Книгите на одина- В: Д е м о к р а т и ч е с к ип р е г л е д № 48, 2001/ 2002 /, с. 69; редакционна./ - www. bgbook.dir.bg.php3?ID=8621; С. Колева. Социологията в Централна и Източна Европа.- С о ц и о л о г и ч е с к и п р о б л е м и, № 1-2, 2002, с. 62;76; М.Кирова. Преглед. В: К у л т у р а, бр. 2 / 18.1./, 2002; Л и т е р а т у р е н в е с т н и к, № 26 , Год. 16, (5- 11.07. 2006) А. Алипиева. Как частният проблем на стихознанието може да се окаже мащабен разказ закултурната ни съдба (рец. за Я. Милчаков. Българска стихотворна култура ХVІІ-ХХ век. Варна, 2006)- Б ъ л г а р с к и е з и к и л и т е р а т у р а, Кн. 1 / 2007, с. 66-68; Б. Пенчев. Рубрика „Не пропускайте” - К а п и та л L i g h t, № 22, (Год.V, 2-7. 06. 2007), с. 46; К. Кунчев. Еволюционните параметри на българския стих през „премерения” поглед на Яни Милчаков.- Сп. Л ю б о с л о в и е , № 9, 2008, с. 233- 236; П. Шуликов.Поредно „литературно бягство”. Този път- в социологията- Л и т е р а т у р е н в е с т н и к, № 23 , Год. 19, (24-30. 06. 2009); Б. Пенчев. Литературоведската умереност срещу теоретичния фанатизъм- Л и т е р а т у рн а м и с ъ л, 2009, №2, с.162-4

1989г. - Българският стих - плодотворен изследователски избор. /Р. Кунчева.Стихът като възможност за избор. С., 1988 /- Е з и к и л и т е р а т у р а, 1989, кн. 4, с.110-113

1986г. - За едно изследване на свободния свободния стих /О. Овчаренко. Русский свободный стих. М., «Современник» 1984) - Е з и к и л и т е р а т у р а, 1986, № 4, с.100-104