КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Преп. Наталия Недялковаабв

Преп. Наталия Недялкова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 202

Телефон: 054830365

Email: gab07@abv.bg, n.nedyalkova@shu.bg

Приемно време: вторник: 9:00 -11:00 ч.(първа седмица); сряда: 13:00 -15:00ч.(втора седмица)

Завършен университет, специалност

Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски"

Водени лекции и/или упражнения

Практически руски език

Руски език като втори чужд

Области на научни интереси

Морфология

Участия в международни и национални научни проекти

2012 Русистиката в Шуменския университет: традиции, постижения и перспективи.Университетски проект Договор РД-05-266 / 15.03.12.

2013 Русистиката през ХХІ века: традиции и перспективи (вх.№ PД-08-274/ 15.03.2013 г.); Ръководител доц. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 20: 10 преподават, 3 докт., 9 студенти.

2014 Актуални проблеми на българската русистика (Договор № РД-10-611/ 04.04.2014 г.; вх.№ РД-08-274 / 14.03.2014 г.) Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 8 студенти.

2015 Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици (РД-10-673/01.04.2015; РД-08-319/13.03.2015) Брой участници - 22: 14 преподават, 4 докт., 8 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова.

2014-2017 Проект BG 051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики” (академичен наставник)

2016 Език. Култура. Комуникация (Договор № РД-20-447 / 07.03.2016 г.; вх. № РД-08-128/08.02.2016) Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 10 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова.

2017 Езиковата личност в контекста на националното и универсалното” Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2017 - 2018 Межд. проект към фондация „Русский мир“ – 45 години на русистиката в ШУ; № 1796Гр/II-073-17

2018 г. Екология на езика и съвременна комуникация Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.) Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2019 Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева

Членства в научни организации

Дружество на русистите в България

Статии

2018г. -Статика и динамика местоименных наречий. - В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2018, с. 36 - 49, ISSN 2603-3143

2017г. -Русские дейктические наречия здесь и тут в пространственном значении и их болгарские соответствия. В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Выпуск 11, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2017, ISSN 2603-3143, с. 42 - 62.

2016г. -Местоименные наречия пространственного значения в русском языкe.//Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 10. УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, с.94-109

2015г. -Семантика и функционирование наречия вдруг. В: сб. Служение слову. К 65-летию профессора Тотки Ивановой. Юбилейный сборник научных трудов. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, ISBN 978-619-201-116-1, с.78-90

2011г. -К вопросу о критериях выделения частей речи (на материале наречия и категории состояния), (в съавт. с Т. Иванова). В: сб.“Епископ-Константинови четения”, том 19, Шумен, 2013, ISSN *.pdf: 1314-7358, с.209-215

Доклади

2019г. -О системах локативных наречий в русском и болгарском языках // ХХ Юбилейная Международная научно-практическая конференция "Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие: ХХ Кирилло-Мефодиевские чтения" , Москва, 2019