КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Милена Александрова Палийабв

Доц. д-р Милена Александрова Палий

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 02

Телефон: 0897/878748

Email: mpaliy@mail.bg, m.paliy@shu.bg

Приемно време: I и II седмица - вторник, К1 стая 207 от 12 до 13ч.; в четвъртък от 12 до 14ч. в ДИКПО-Варна, каб.41

Завършен университет, специалност

Държавен университет "Тарас Шевченко" в гр. Киев (Украйна), специалност "Славянска филология"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1985 – 1986 Преводач към Института за аерокосмически изследвания в гр.Киев (Украйна)

1986 - 1988 Учител по български и руски език в 8 СОУПЧЕ “А. С. Пушкин” в гр. Варна

1988 - 2010 Преподавател в Технически университет – Варна

Заемани академични длъжности

1988 - 1989 Преподавател д-р в ТУ-Варна

1989 - 2008 Ст.преподавател д-р в ТУ-Варна

2008 - 2010 Доцент д-р в ТУ-Варна

От 09. 2011 Доцент д-р в ШУ “Епископ Константин Преславски”

Придобити научни степени

1986 Доктор по филология

Водени лекции и/или упражнения

Лекции:

Методика на обучението по руски език

Избираема дисциплина

Лекции в специалност "Туризъм"

Занятия по практически руски език

Области на научни интереси

Методика на обучението по руски и български език

Теоретични и практически проблеми на обучението по български език като втори език

Методика на преподаване на терминология за чуждестранни студенти от технически специалности

Фразеология

Взаимоотношения: преподавател - студент

Участия в международни и национални научни проекти

2008 - Ръководител на университетски проект ( ТУ-Варна) на тема „Морски английски език – Стъпка по стъпка”

2009 - Ръководител на 1 част (2009г.) на проект от Фонд „Научни изследвания” на ТУ–Варна с продължителност две години (2009–2010г.) на тема „Портфолио - учебни материали по английски език за специалност “КММ” (в помощ на студентите и преподавателите)”, финансиран целево от Държавния бюджет

2012 - Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика на обучението по руски език. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ с № РД-05-260/15.03. 2012 г.

2013 - Портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти. Р-л доц.д-р Ганка Янкова, ШУ с № РД-08-278/15.03.2013 г.

2014 - Езици на учебния дискурс. Р-л доц.д-р Теменужка Тенева, ШУ с № РД-08-275/14.03.2014 г.

2015 – Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. – Р-л доц.д-р Теменужка Тенева, ШУ с № РД-08-320/13.03.2015 г..

2016 – Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. – Р-л доц.д-р Цветана Иванова, ШУ с № РД-08-123/08.02. 2016 г.

2017 – Изкуството в урока, РД-08-114/06.02.2017г.

2018 – Технологии за повишаване на качеството на образователната услуга, РД-10-390/28.02.2018г.

2019 – Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева.

Заемани ръководни позиции

2001 - 2002 - Ръководител на катедра “Чужди езици” в Технически университет - Варна

2002 - 2010 - Директор на Департамент “Езиково обучение” в Технически университет - Варна

Членства в научни организации

Член на организационния комитет на Международната научно-практическа конференция на тема: „Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование” в гр. Китен, 2012г., 2013г.

Член на организационния комитет на Международната научно-практическа конференция на тема: „Психолого-педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование” в гр. Китен, 2014г., 2015г., 2016г.

Член на МАПРЯЛ в г.Варна.

Дисертации

1985г. -Состав и особенности фразеологических единиц в публицистических произведениях Д.Благоевa. Киев, 1985

Книги

2016г. -Українсько-болгарський розмовник (в съавторство с Н.Мисник). – Київ: Сік Груп, 2016г., 304с. - ISBN 978-617-7092-91-8.

Монографии

2009г. -Особености при разработването на мултимедийните обучаващи системи за провеждане на специализирани курсове и изучаване на чужд език. В.Търново: Фабер, 2009,( в съавторство с Г.Маклаков), 92с.

2008г. -Step by step to Maritime English. Technical University. Varna, 2008, ( в съавторство с В.Карастатева, И.Макриева, Н.Цонева), 129с.

2007г. -Теоретични и практически проблеми на обучението по български език като втори език. Варна: издателство на ТУ-Варна, 2007, 160с.

2007г. -Терминологические системы, их изучение и методика преподавания студентам технических специальностей. Варна: издателство на ТУ-Варна, 2007, 183с.

2006г. -Лексический и грамматический минимум русского языка. Варна: издателство на ТУ-Варна. 2006, 150с.

1985г. - Состав и особенности функционирования фразеологических единиц в публицистических произведениях Д.Благоева. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Киев, 1985

Учебници

2009г. -Български език. Учебник за чуждестранни студенти, 1 част А. Варна: издателство на ТУ- Варна, 2009, (в съавторство с М.Торосова, Л.Славова, Зл.Клянтева, П.Райкова)

2009г. -Български език. Учебник за чуждестранни студенти, 1 част Б. Варна: издателство на ТУ Варна, 2009, (в съавторство с М.Торосова, Л.Славова, Зл.Клянтева, П.Райкова)

2006г. -Учебник русского языка. (Для студентов машиностроительных специальностей). Варна: издателство на ТУ-Варна, 2006, 348с.

Учебни помагала

2017г. -Українська мова для іноземних студентів. Робочий зошит. – Київ: ПАТ „Віпол“, 2017. – 96с. ISBN 978-966-646-170-7.(в съавторство с Н. Мисник).

2013г. -Електронно помагало: Образователни тестове в помощ на методика на обучението по... (в съавт.), стр. 48-64

2006г. -Сборник упражнений по русскому языку. Варна, издателство на ТУ-Варна, 2006, 99с.

2003г. -Сборник тестове по български език за чуждестранни студенти. Варна: издателство на ТУ-Варна, 2003, 33с.

Статии

2019г. -Профессионально-личностные качества современного преподавателя высшей школы. – Болгарская русистика 2019г./2. - Орган Общества русистов Болгарии. – София 2019г. с. 60-68. ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online)

2019г. -О некоторых тематических группах фразеологизмов в исторической болгарской публицистике. - Сборник статей „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. вып. 13, 2019г., с.163-184. - Университетско издателство "Еп.Константин Преславски", 2019г. ISSN 2603-3143, ISSN 2603-3151.

2019г. -Непрерывное образование как неотъемлемая часть современной европейской образовательной системы. – Сборник с научни доклади - Международна конференция, организирана от Асоциацията на професорите от славянските страни (АПСС) на тема: „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации“, трета книга. - Габрово, изд. ЕКС-ПРЕС, 2019г., с. 467-70. (в съавторство с Н. Мисник).ISSN 9788-95-490-643-6.

2019г. -Използване на специализиран учебен комплекс като технология за повишаване качеството на урока. – по проект „Технологии за повишаване на качеството на образователната услуга“, РД-08-151а./09.02.2018г., с. 22-44 (в съавторство с Н.Мисник).Университетско изд.-во „Еп.К.Преславски“. – Шумен, 2019г. ISBN: 978-619-201-299-1.

2019г. -Особености на вторичната номинация като разновидност на терминообразуването в съвременните славянски езици. – материали на IV Международна конференция „Світ мови – світ у мові“ 24-25 жовтня 2019р. м.Київ, Україна. С.124-126.(в съавторство с Н. Мисник).- Издат. на Националния университет „Н.П.Драгоманов“, 233с. ISBN: 97-966-931-192-4.

2018г. -Мастерство преподавания в высшей школе: основные составляющие и их эффективность. - по проект „Изкуството в урока“, РД-08-114/06.02.2017, (в съавторство с Н.Мисник), с. 159-167.

2018г. -Образование специальных номинаций-композитов с точки зрения компаративистики (славянские языки). - Сборник статей „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. т.11, 2017-2018г., 121-132, (в съавторство с Н.Мисник).

2018г. -Основные аспекты полисубъектного взаимодействия между преподавателем и студентом. – Сборник с научни доклади. - Международна конференция, организирана от Асоциацията на професорите от славянските страни (АПСС) на тема: „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации“. Габрово, изд. ЕКС-ПРЕС. 2018, втора книга, стр. 180-184, (в съавторство с Н. Мисник).

2018г. -Освітни практики як фактор оптимізації навчального процесу (комунікативний аспект). - Київ, 2018, с.52-62. - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції „Стратегії міжкультурної комунікаціїї в мовній освіті сучасного ВНЗ- КНЕУ, 15 березня 2018 р., (в съавторство с Н.Мисник).

2018г. -Iновативнi практики в навчаннi iншомовної комунiкацiї. – Матерiали II Мiжнародної науково-практичної конференцiї. “Людина в мовному просторi: iсторична спадщина, проблеми, перспективи розвитку“. – 17-18 травня 2018р. – Бердянськ, Україна, с. 123-133, (в съавторство с Н.Мисник).

2017г. -Многоаспектность визии современного преподавателя. - Сборник с научни доклади. – Габрово, изд. ЕКС-ПРЕС. 2017, ( в съавторство с Н. Мисник), 400-404.

2017г. -Инновации, практики и подходы в преподавании языка, как иностранного. - по проект „Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс“, РД-08-123/08.02.2016г., с.78-90, (в съавторство с Н.Мисник).

2017г. -Нові навчальні матеріали як результат міжкультурної взаємодії в розробці методик мовної підготовки. – Київ, 2017, с.275-285. - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції „Стратегії міжкультурно комунікаціїї в мовній освіті сучасного ВНЗ- КНЕУ, 21 березня 2017 р., (в съавторство с Н.Мисник).

2017г. -Специфiка механiзму термiнотворення (вторинний семiозис) у сучасних словянських мовах. - Сборник статей „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Университетское изд. „Епископ Константин Преславски“, вып.10, 2016-2017г., с.165-172, (в съавторство с Н.Мисник).

2016г. -Про універсальність педагогічних стратегій мовної підготовки в сучасних національній та європейскій вищих школах. – Київ, 2016, с.195-198. - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції „Стратегії міжкультурно комунікаціїї в мовній освіті сучасного ВНЗ- КНЕУ, 15 березня 2016 р., (в съавторство с Н.Мисник).

2016г. -Стиль общения преподавателя как фактор оптимизации педагогического процесса. – по проект „Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация“, РД-08-320/13.03.2015г., с.56 –63, (в съавторство с Н.Мисник).

2016г. -Новые интернациональные заимствования в славянских языковых системах: статус и особенности. – Сборник статей „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. т.9, 2015-2016г., 275-289, (в съавторство с Н.Мисник).

2016г. -Преподаватель, его роль в современном высшем учебном заведении: межкультурный диалог - Сборник с научни доклади. – Габрово, изд.ЕКС-ПРЕС. 2016, Том 1, Направление 1, стр. ( в съавторство с Н. Мисник), 517-521.

2015г. -Обучение русскому языку как неродному: обзор, специфика, проблемы, новая методика, перспективы. – В: сборник от научни изследвания „Приноси към теорията и практиката на езиковото образование“- София, 2015г., с.521-532.

2015г. -Особенности на формирането на дискурсивни умения при изучаване на езика на специалността във висше училище. – списание „Одеська болгаристика“ – Одеса, Одеський нацiональний унiверситет iм.Мечникова, №11-12 (2013-2014), 2015, с.47-54.

2015г. -Формирование основных компетенций будущего специалиста в процессе обучения. - Сборник с научни доклади. - Габрово, изд.ЕКС-ПРЕС. 2015, Том 1, Направление 1, стр. 84-86. ( в съавторство с Н. Мисник).

2015г. -Сучасні євростандарти в мовному навчанні у вищих школах Болгарії й України. - Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 5 берез. 2015 р. – К.: КНЕУ, 2015. – С. 343-347.( в съавторство с Н. Мисник).

2014г. -Основы формирования дискурсивной компетентности студентов современной высшей школы.Сборник с научни доклади. - Габрово, изд.ЕКС-ПРЕС. 2014, Том 1, Направление 3, стр. 381-385.( в съавторство с Н. Мисник).

2014г. -Науковий термін і його центральне місце у вивченнi фахової мови майбутніми спеціалістами. – Сборник статии от І Международен научен конгрес ”Фундаментальные и прикладные научные исследования в Америке, ЕС и странах СНГ” – Канада, Торонто, 2014, с.287-290, (в съавторство с Н.Мисник).

2014г. -Немного о невербальных языках, невербальной коммуникации и русском соматическом языке. - Бухарест, Румыния. Сборник материалов конференции „Русское слово и диалог культур в современном мире”, 2014, с.206-215.

2014г. -Стандарти в мовному навчанні – засіб успішної професійної реализації в контексті європейських засад (болгарсько-український досвід). – Сборник статии от международна конференция „Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи”. – Украйна, Харкив, 2014, с.243-246.

2014г. -Коммуникативная направленность текста как базовой единицы учебного дискурса. – Шумен, 2014, по проект „Езици на учебния дискурс”, РД-08-275/14.03.14, с.57-64(в съавторство с Н.Мисник).

2013г. -Педагогическая культура преподавателя высшего учебного заведения в условиях модернизации современного образования. - София, сборник научни статии на СУ ”Св. Климент Охридски”, факултет Педагогика, 2013, Том 2, Направление 6, стр. 332-337.

2013г. - "40 лет успешного обучения русскому языку в Болгарии". – В: Русистика 2013. Язык, коммуникация, культура. – Сборник материалов международной научной конференции „Русистика XXI века: традиции и перспективы”, 11-12 октября 2013 г. – Шумен, изд.- во „Химера”, стр.180-190.

2012г. -Роль личности преподавателя Вуза во взаимоотношениях „Преподаватель – студент” как важная составляющая целостного педагогического процесса в высшей школе. София, сборник научни статии на СУ ”Св. Климент Охридски”, факултет Педагогика, 2012, стр.273-278.

2012г. -Интерактивное обучение как одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном высшем учебном заведении. Шумен: университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012, стр.109-119

2009г. -Updating Teaching English for Marine Engineering. VI Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество”, Център по предприемачество Пловдив, ТУ–София, ф-л Пловдив, 2009, стр.176 – 181, ( в съавторство с В.Карастатева, И.Макриева, М.Кръстева)

2008г. -„Морски английски език – Стъпка по стъпка” - помагало за български и чуждестранни студенти по морски английски език (Резюме). Годишник на ТУ-Варна, 2008, т.3, стр. 107-108, ( в съавторство с В.Карастатева, И.Макриева, Н.Цонева)

2008г. -Концепция за помагало по морски английски език за български и чуждестранни студенти – Step by Step to Maritime English. Морски научен форум, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Научна сесия „100 години независима и суверенна България 1908-2008”. Варна, 2008, стр. 27-36, (в съавторство с В.Карастатева, И.Макриева, Н.Цонева)

2008г. -Проблемы обучения устной речи по специальности на продвинутом этапе в неязыковом Вузе. Морски научен форум, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Научна сесия „100 години независима и суверенна България 1908-2008”. Варна, 2008, стр. 94-100

2008г. -Домашнее чтение как коммуникативная основа обучения устной речи студентов технических специальностей. Морски научен форум, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Научна сесия „100 години независима и суверенна България 1908-2008”. Варна, 2008, стр. 101-107

2008г. -Преподаване на специализирана терминология на чуждестранни студенти от технически специалности. V-та международна конференция „Езикът – феномен без граници”. Варна: издателство на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, 2008, стр. 222-226, (в съавторство с В.Карастатева)

2008г. -Селектиране и адаптиране на текстове по морски английски език. Приложение към годишник на Департамента за езиково обучение – ИЧС, брой 15 (2), Юбилейна научна конференция 45 години ИЧС „Традиции, новаторство, европейски стандарт”. София: стр. линк ISSN 1312-2223, 2008 ( в съавторство с В.Карастатева, И.Макриева, Н.Цонева)

2007г. -Микросистема суффиксальных отглагольных существительных на –тель, -атор, -ник, -щик/чик; - Доклад на XI конгрессе Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), Мир русского слова и русское слово в мире, Варна, 2007; - София, HERON PRESS, 2007, стр.183-189

2007г. -Подбор и анализ на специализирани текстове за чуждестранни студенти от технически висши училища. Варна: Годишник на ТУ-Варна, 2007, стр. 357-360

2007г. -Някои видове лексико-граматични упражнения върху специализирани текстове и методика на работа с тях. Варна: Годишник на ТУ-Варна. Варна, 2007, стр. 361-363

2007г. -За някои особености при преподаването на граматическия и лексически материал в чуждоезиковото обучение за специални цели. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2007”. Пловдив: Научни трудове, свитък 3, 2007, стр.307-310

2007г. -Введение и первичное закрепление лексико-грамматического материала при одновременном развитии речеых навыков у болгарских студентов, как часть методики преподавания русского языка при работе с техническими текстами. Научна конференция с международно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2007”. Пловдив: Научни трудове, свитък 3, 2007, стр.311-316

2007г. -Комплексен подход при усвояване на втори чужд език от турски студенти. Skripta Scientifika Medica, Medical University prof.Raraskev Stoyanov, Vol.39(4). Варна, 2007 стр. 391-394,( в съавторство с В.Карастатева)

2007г. -За някои специфични особености и езиковата политика при изучаване на български език от чуждестранни студенти във висше училище. Актуальнi проблеми слов’янської филологiї. Міжвузівський збірник наукових статей „Лінгвістика и літературознавство”, вип. XIII. Нiжин, 2007, стор.6-12

2007г. -Учебни похвати при изучаване на български език като чужд. Актуальнi проблеми слов’янської филологiї. Міжвузівський збірник наукових статей „Лінгвістика и літературознавство”, вип. XIV. Нiжин, 2007, стор.13-17

2007г. -Специфика на обучението на чуждестранни студенти по български език в I и II курс в техническо училище. София: сп. „Образование”, 2007

2006г. -За някои принципи при подбор на специализирани текстове за чуждестранни студенти в техническо висше училище. Варна: ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, Морски научен форум, 2006, т.4, стр.456-461

2006г. -Комплекс от упражнения за развитие на писмената и устната реч на чуждестранните студенти при работата им със специализирани текстове. Пловдивски университет по хранителни технологии, Научни трудове, том LIII, свитък 2. Пловдив, 2006, стр. 348-353

2006г. -Програмиране на речевата дейност в упражнения и тестирането като форма на контрол при обучението на чуждестранни студенти. Годишник на Техническия Университет – Варна. Варна, 2006, стр. 162-166

2006г. -Комуникативната компетентност на обучаваните и обучаващите по български език. Годишник на Техническия Университет - Варна. Варна, 2006, стр.158-161.

2006г. -Разказите-задачи на Елин Пелин и мотивирането на студентите в обучението по математика. Четвърта есенна научна конференция – Китен – 18-22 септември 2006. София: издателство “Веда Словена – ЖГ”, 2006, стр.234-239, (в съавторство с Й.Горчева и З.Лалчев)

2006г. -О некоторых способах заимствований терминов из других языков в текстах русской научно-технической литературы. Морски научен форум – ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Варна, 2006, т.4, стр.444-449

2006г. -Сокращение формальной структуры термина, как способ трансформаций многокомпонентых словосочетаний. Морски научен форум – ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Варна, 2006, т.4, стр.450-455

2006г. -Учет особенностей глагольной терминологии русских научно-технических текстов при преподавании русского языка. Пловдивски университет по хранителни технологии. Научни трудове, т. LIII , свитък 2. Пловдив, 2006, стр.354-359

2006г. -Формиране на академични умения за чуждестранни студенти. Годишник на Техническия Университет – Варна. Варна, 2006, стр.167-172, (в съавторство с В. Карастатева)

2005г. -За някои трудности при овладяване на българската фонетика от турски студенти. Пловдивски университет по хранителни технологии, Научни трудове, том LII, свитък 3. Пловдив, 2005, стр.133-137

2005г. -Ways for easier acquisition of the grammatical categories “Gender” and “Number” in Bulgarian language by Turkish students, Technical university, Varna, 2005, т.III, 272-275

2005г. -Practical methodological and linguistic approaches in foreign language Teaching (FLT) at a Technical university, Technical university-Varna, 2005, т.III, 276-278

2005г. -How to exploit a technical Text, Technical university-Varna, 2005, Vol.III, 279-285, (в съавторство с Н.Цонева и И.Макриева)

2004г. -Влияние интерференции на близкие славянские языки при переводе технических текстов (на материале болгарского и русского языков). Мовнi i концептуальнi картини свiту. Київ: видавництво Київського нацiонального Унiверситету iменi Тараса Шевченка, 2004, вип. 11, книга 2, стор. 76-79

2004г. -Стандартите в чуждоезиковото обучение – средство за успешна професионална реализация по пътя към евроинтеграцията. Сборник трудове на Съюза на учените. Варна, 2003-2004, стр.71-73, (в съавторство с В.Карастатева)

2003г. -Състояние на специализираното чуждоезиково обучение. Проблеми и перспективи. Годишна научна сесия на ТУ-Варна. Годишник на ТУ-Варна. Варна, 2003, том І, стр.256-262

2002г. -Basic Linguistic methodical principles when preparing teaching aids for FLT at Technical Universities, MEET’2002 MARIND’2002. България, 2002, том І, Vol.1, стр.107-111, (в съавторство с М. Темнялова)

2002г. -Essential criteria and approaches in the selection of specialized lexis in FLT at Tehnical Universities, MEET’2002 MARIND’2002. България, 2002, том І, Vol. 1, стр.177-121, (в съавторство с М. Темнялова)

2001г. -Паронимията и трудностите, свързани с това езиково явление при изучаването на чужди езици. Юбилейна научна конференция „35 години ТУ-Варна”. Сборник научни трудове, т. 5. Варна, 2001, стр.94-98, (в съавторство с М.Темнялова и Зл.Клянтева)

2001г. -Вметнатите думи в българския и немски език и тяхното място в чуждоезиковото обучение. Юбилейна научна конференция „35 години ТУ-Варна”. Сборник научни трудове, т.5. Варна, 2001, стр. 99-104, (в съавторство с М.Темнялова и Зл.Клянтева)

2001г. -За влиянието на англоамериканския върху съвременния немски език. Юбилейна научна конференция „35 години ТУ-Варна”. Сборник научни трудове, т.5. Варна, 2001, стр. 105-11, (в съавторство с М.Темнялова и Зл.Клянтева)

2001г. -За грешките при реализация на езиковата комуникация и пътища за тяхното коригиране. Юбилейна научна конференция „35 години ТУ-Варна”. Сборник научни трудове, т.5. Варна, 2001, стр.89-93, (в съавторство с Хр.Илиева)

2001г. -О некоторых явлениях фонетической и лексической интерференции при изучении русского языка болгарскими студентами технических ВУЗ-ов. Юбилейна научна конференция, „35 години ТУ-Варна”. Сборник научни трудове , т.5. Варна, 2001, стр. 84-88.

2001г. -Некоторые проблемные моменты и пути их преодоления при усвоении текстов по специальности студентами технических ВУЗ-ов. Юбилейна научна сесия с международно участие “120 години Морско училище-Варна”. Сборник научни трудове, т.3. Варна, 2001, стр. 345-349

2001г. -Абревиатурните форми в специализирания технически текст и пътища за тяхното усвояване при преподаване на чужд език в технически ВУЗ. Юбилейна научна сесия с международно участие “120 години Морско училище-Варна”. Сборник научни трудове, т.3. Варна, 2001, стр. 340-344, (в съавторство с М.Темнялова)

2001г. -Приемствеността между разговорния език и езика на специалността – необходимо условие при обучението на чужд език в технически ВУЗ. Юбилейна научна сесия с международно участие “120 години Морско училище-Варна”. Сборник научни трудове, том 3. Варна, 2001, стр. 335-339, (в съавторство с М.Темнялова)

2001г. -За някои немски заемки в българската научно-техническа терминология. Юбилейна научна конференция с международно участие. Годишник на Техническия университет – Варна. Варна, 2001, стр. 950-953, (в съавторство със Зл.Клянтева)

2001г. -Многозначността – една от лексичните трудности при преподаването на специализиран чужд език. Юбилейна научна конференция с международно участие. Годишник на Техническия университет – Варна. Варна, 2001, с.977-981, (в съавторство с М.Темнялова)

2001г. -Проблемите, свързани с функционалните омоними при четене и превод на научно-техническа литература. Юбилейна научна конференция с международно участие. Годишник на Техническия университет – Варна. Варна, 2001, с. 972-986, (в съавторство с М.Темнялова)

2000г. -Необходимостта от изучаването на словосъчетанията при преподаването на специализиран чужд език във ВУЗ. Международна конференция “Качество на висшето образование”. Варна: издателство на ТУ-Варна, 2000, с.368-374, (в съавторство с М.Темнялова)

2000г. -Субстантивираните словосъчетания като определен тип термини, характерни за научно-техническата литература и тяхното практическо усвояване при превод на специализиран текст. Международна конференция “Качество на висшето образование”. Варна: издателство на ТУ-Варна, 2000, с.381-386, (в съавторство с М.Темнялова)

2000г. -Тенденции за трансформиране на многокомпонентните термини в по-кратки форми, срещани в техническата литература на руски и немски език. Международна конференция “Качество на висшето образование”. Варна: издателство на ТУ-Варна, 2000, стр.387-393, (в съавторство с М.Темнялова)

1998г. -Използване на съвременни методи и критерии при съставяне на лексически упражнения за специализираното чуждоезиково обучение. Научна сесия с международно участие във Висшето военно-морско училище “Н.Й.Вапцаров” и Българският морски квалификационен център. Варна,1998, том 4, стр. 620-626, (в съавторство с М.Темнялова)

1998г. -Методически подход и видове упражнения при преподаването на граматическите особености на специализиран чужд език в нефилологически висши училища. Научна сесия с международно участие във Висшето военно-морско училище “Н.Й.Вапцаров” и Българският морски квалификационен център. Варна, 1998, том 4, стр. 579-586, (в съавторство с М.Темнялова)

1987г. -Про вовка промовка – за вълка говорим. ”Культура слова”, Теория и практика перевода, Киев: Наукова думка, 1987, вип. 32

1985г. -Структура болгарских композитных личных имён в сравнении с восточнославянскими и украинскими. Структура и семантика мовних одиниц. Киев: Наукова думка, 1985, стор.136-140

1984г. -О некоторых тематических группах фразеологизмов в публицистических произведениях Д.Благоева. Київ: Вiстник Київського Унiверситету, Мовознавство. 1984, №26, стор.111-118

1984г. -Русское влияние на формирование болгарских фразеологизмов в публицистических произведениях Д.Благоева (на украинском языке). Львов: Проблеми слов’янознавства, 1984, №31, стор.88-94

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. -Рецензия на учебно помагало „Вивчаймо українську разом!“ с автори: Н.В. Місник, С.М. Барабаш, А. В.Захарченко та ін.; за ред. проф. Н.П. Литвиненко. – Київ : Фенікс, 2019. – 128 с. ISBN: 978-966-136-691-5.

2019г. -Рецензия на учебно помагало „Практикум української мови для іноземних студентів: навчальний посібник : ч. 1 / с автори: Н.В. Місник, В.В. Блідченко-Найко, Г.І. Булаткіна та ін.; за ред. проф. Н.П. Литвиненко. – Київ : Фенікс, 2019. – 192 с. ISBN: 978-966-136-687-8.

2019г. -Рецензия на монография „Пътят към професията учител по чужд език“ с автори: Бартош, Д.К., Галскова, Н.Д., Петкова-Калева, Ст., Стоянова, Е. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски”, 2019, 260 с. ISBN: 978-619-201-347-9 РИНЦ (e-library).

Цитирания

2019г. -М.Палий (в съавторство с Н.Мисник). The scientific term and its central role in future specialist’s professional language studying // Proceedings of the 1st International Sciences Congress “Fundamental and Applied Studies in America, EU and CIS countries”. International Agency for Development of Culture, Education and Science. –Canada, Toronto, 2014, р. 287-290. Цитирано в: Е.Лисюченко, А Захарченко. Совершенствование речевых навыков как источник формирования коммуникативной компетенции студентов-инофонов. - сборник статии по проект „Технологии за повишаване на качеството на образователната услуга “ на катедра „Методика“ РД-08-151а/09.02. 2018г. – Университетско изд.-во „Еп,К.Преславски“, 2019г., с. 169.

2019г. -М.Палий (в съавторство с Н.Мисник). The scientific term and its central role in future specialist’s professional language studying // Proceedings of the 1st International Sciences Congress “Fundamental and Applied Studies in America, EU and CIS countries”. International Agency for Development of Culture, Education and Science. –Canada, Toronto, 2014, р. 287-290. Цитирано в: Т.В Сергiєнко. Професiйна комунiкацiя як методична проблема навчання студентiв-iноземцiв медичних унiверситетiв. - сборник статии по проект „Технологии за повишаване на качеството на образователната услуга “ на катедра „Методика“, “ РД-08-151а/09.02.2018г. – Университетско изд.-во „Еп,К.Преславски“, 2019г., с. 201.

2019г. -Палий, М. (в съавторство с Н.Мисник). The scientific term and its central role in future specialist’s professional language studying // Proceedings of the 1st International Sciences Congress “Fundamental and Applied Studies in America, EU and CIS countries”. International Agency for Development of Culture, Education and Science. –Canada, Toronto, 2014, р. 287-290. Цитирано в: Сергiєнко, Т.В. Професiйна комунiкацiя як методична проблема навчання студентiв-iноземцiв медичних унiверситетiв. - сборник статии по проект „Технологии за повишаване на качеството на образователната услуга “ на катедра „Методика“, “ РД-08-151а/09.02.2018г. – Университетско изд.-во „Еп,К.Преславски“, 2019г., с. 201.

2018г. -М.Палий. Роль личности преподавателя вуза во взаимоотношениях „преподаватель- студент“ как важная составляющая целостного педагогического процесса в высшей школе. – В: Сборник с научни статии „Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетско образование“. - Габрово: 2012, кн. 1, том 2, с. 273 – 277. Цитирано в: Снежанка Георгиева. Полисубектното взаимодействие между преподавателя и студента в обучението по методика – пътят от предпочитаното към осъщественото и осъществимото. – Материали на XVIII Международна научно-практическа конференция „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации“. – 2-6 септември 2018г., Китен, Творчески дом на СУ „Св.Климент Охридски“, Р.България, с.353.

2017г. -М.Палий, Н. Мисник. Инновации, практики и подходы в преподавании языка, как иностранного. - по проект „Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс“, РД-08-123/08.02.2016г. Цитирано в: Сн. Добрева Георгиева „Анкетирането като форма на обратна връзка и ролята му за ефективизиране на обучителния модул по съвременен български език“ - В: Образователни технологии, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISBN 978-619-201-200-7, с. 235.

2016г. -М.Палий (в съавторство с Н.Мисник). The scientific term and its central role in future specialist’s professional language studying // Proceedings of the 1st International Sciences Congress “Fundamental and Applied Studies in America, EU and CIS countries”. International Agency for Development of Culture, Education and Science. –Canada, Toronto, 2014, р. 287-290. Цитирано в: Е.Лисюченко Работа над профессионально направленным текстом в процессе формирования коммуникативной компетентности учащихся. – сборник статии по проект „Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация“ на катедра „Методика“, 2016. с.89.

2016г. -М.Палий (в съавторство с Н.Мисник). The scientific term and its central role in future specialist’s professional language studying // Proceedings of the 1st International Sciences Congress “Fundamental and Applied Studies in America, EU and CIS countries”. International Agency for Development of Culture, Education and Science. –Canada, Toronto, 2014, р. 287-290. Цитирано в: Лисицкая Н.А. Страноведческий потенциал речевого этикета и актуальные проблемы его изучения. – сборник статии по проект „Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация“ на катедра „Методика“, 2016. с.81.

2015г. -М.Палий Науковий термін і його центральне місце у вивченнi фахової мови майбутніми спеціалістами. – Сборник статии от І Международен научен конгрес ”Фундаментальные и прикладные научные исследования в Америке, ЕС и странах СНГ” – Канада, Торонто, 2014, с.287-290. Цитирано в: Misnyk N., Dokova A. A medical dictionary as a main source of terminological work for communicative competences improvement // British Journal of Science, Education and Culture, London, 2015, No.1. (7) (January-June).Volume III. “London University Press”, 2015 – с.1189.

2006г. -с. 276 - в ст. Приказната форма на математическите задачи като стратегия за успех. - Четвърта есенна научна конференция – Китен – 18-22 септември 2006. Автор Й.Горчева. – София: изд. “Веда Словена – ЖГ”, 2006, с.274-279

2003г. -с. 56 - в ст. Тестовите системи – добър поглед върху знанията и възможностите на студентите. (Обучението на чуждестранните студенти в ТУ-Варна). Автор Р. Рабаджийска. - Сборник на Съюза на учените. Варна, 2003-2004, с. 54-57