КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. проф. д-р Татяна Ивановна Чалъковаабв

Хон. проф. д-р Татяна Ивановна Чалъкова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 02

Телефон: 0887207298

Email: t_chalakova@abv.bg

Приемно време: понеделник 10-12

Завършен университет, специалност

ВТУ "Кирил и Методий", Руска филология

Заемани академични длъжности

асистент - 1979 - 1982 г.

гл. асистент - 1987-1996 г.

доцент - от 1996 г.

професор от 2014 г.

Придобити научни степени

доктор по филологии - 1987 (Ленинградски Държавен университет, Русия).

Водени лекции и/или упражнения

Съвременен руски език - Фонетика, Лексикология

Съпоставителна лексикология

Език и комуникация

Съпоставителна лингвоконцептология

Етнолингвистика

Етнопсихолингвистика

Етнолингвистика

Увод в тюркското езикознание

Eтнопсихолингвистични аспекти на туристическия дисурс

Основи на лингвоконцептологията

Съвременен руски език - Фонетика

Основи на лингвоконцептология

Увод в теория на комуникацията

Ключови концепти на турската лингвокултура

Ключови концепти на турската култура

Културна история на Русия

ИД Ритъм и време - етнопсихолингвистични аспекти

ИД Културна картина на света и менталността на националната култура

ИД Фонетична интерференция при типологично различни езици (руски, български, турски)

ИД Концепт "Време" в турската, българската и руската лингвокултури .

Практически руски език

Общо езикознание (Тракийски университет)

Език и комуникация (Тракийски университет)

Странознание на България (Тракийски университет)

Съвременен български език. Лексикология (Тракийски университет)

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Тракийски университет, гр. Одрин, Република Турция 2013 - 2014 г.

Вилнюски университет, Литва, програма "Еразъм", октомври 2011 г.

Университет в Лодзь, програма "Еразъм"Полша, октомври 2014 г.

Университет "Николай Коперник" в Торун, Полша програма "Еразъм" ноември 2015 г.

Букурешки университет програма "Еразъм" септември 2017 г.

Области на научни интереси

Съпоставително езикознание, експериментална фонетика, лингвоконцептология, етнолингвистика, етнопсихолингвистика

Специализации

!990 г. - Московски Държавен университет

Участия в международни и национални научни проекти

Ръководител на научно-изследователски проекти:

Културен звуков код на турския етнос в България 2004-2006 г. (НСЕДВ)

2008. „Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика”, ръководител доц. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”,№РД – 05-414 от 25.04. 2008, брой участници – 17.

2008 “Лингвометодическите основи на национално-ориентиран учебник” рък. доц. д-р Татяна Ивановна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”, вх.№ 05-478 от 07.05. 2008 г., партньори – катедра по руски език, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ, Еп. К. Преславски”., 2 докторанти и 1 студент.

2009 „Системи за формиране на артикулационна и перцептивна база в национално-ориентиран учебник”, №05274, от 11.03.2009 г. Ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова., ШУ, Еп. К. Преславски”, 1 докторант, 1 студент.

2010 „Руски език за чужденци”. Община Шумен. Проект: Шумен – България – Европа: културни контакти; Издателска дейност. Ръководител на проекта доц. д-р Т. Чалъкова.

2011: Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства” ШУ “Еп. К. Преславски”, Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г. (Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011), Ръководител на проекта – доц.д-р Е.Стоянова, ШУ, Еп. К. Преславски”. участници докторанти – 2; студенти – 0.

2011 Туркологични изследвания 2011”, ШУ “Еп. К. Преславски”, Договор № 05168 ръководител доц. Х. Акиф,– 1 докторант, 7 студенти.

2012 „Професионален език в сферата на туризма”, ШУ “Еп. К. Преславски”, Договор № РД-07-734 10.04.2012, Ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, участници студенти – 2.

2013 Русистиката през ХХІ век: традиции и перспективи. Ръководител доц. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 20: 10 преподават, 3 докт., 9 студенти. Договор № РД-10-754/05.04. 2013 г. (Вх. №РД-08-274/15.03.2013 г.)

2014. Лингвистика. Методика на преподаване на руски език. вх. № РД-08-274/14.03.2014, ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2015. Слово, изкуство, здраве. Международен симпозиум, РД -08-328/13.03.2015 по договор № РД–10– 664/01.04. 2015, ръководител доц. д-р Мирйам Салим.

2017-2018 Межд. проект към фондация „Русский мир“ – 45 години на русистиката в ШУ; № 1796Гр/II-073-17 Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2018 Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.) Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра Руски език 1997-1999

Ръководител катедра Турски език и литература - 2001 - 2009 г.

Директор на Научен център за източни култури и интеркултурни връзки - 2001-2004

Директор на Научен център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации - от 2010 г.до 2013 г.

Ръководител катедра Турски език и литература от 2012 г. до 2017 г.

Организационна дейност

Ръководител на научно-методически семинар в катедра Турски език и литература

Председател и член на организационни комитети за провеждане на конференции и симпозиуми

Членства в научни организации

Съюз на българските учени

Дисертации

1986г. -Фонетическая реализация дифференциальных признаков (на материале корреляции по твердости-мягкости болгарского и русского языков). Ленинград, Ленинградский государственный университет.

Монографии

2016г. -Фрагменти от културни картини на света през призмата на числото. Шумен:УИ "Епископ Константин Преславски, 2016 г., 227 с.

2016г. -Понимание: звус, слово, текст. Между Преданием и Языком. WALLMRK, Германия, 2016.

2013г. -Понимание: звук, слово, текст. Между преданием и языком. Университетско издателство "ЕпископКонстантин Преславски". Шумен, 2013, 270 с.

2012г. -Понимание как один из китов лингвокультурологии. (К проблемам понимания и интерпретации текста и слова при межкультурной коммуникации). Славянская историко-культурная и языковая ситуация. Колективная монография. Славянск-на-Кубани, 2012, (в съавторство).

2009г. -Сопоставительная болгарско-русская грамматика. Т. 1, Фонетика. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2009, 280 с. (в съавторство със Ст. Димитрова, Т. Стоева, Д. Даскалова.

2009г. -Чалъкова, Т. Лингвометодическите основи на национално-ориентиран учебник на базата на нови информационни технологии. Шумен: Фабер, 2009, (в съавторство).

2007г. - Реализация фонем и их восприятие (на материале неоднородных звуковых последовательностей болгарского и русского языков). Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2007, 204 с.

2007г. -Фонетична интерференция при типологично различни езици (върху материал от български, турски и руски език). Част 1. Проблеми и методи на съпоставителния фонетичен анализ. Вокални системи. Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2007, 211 с. (в съавторство с Хашим Акиф, Бюлент Кърджалъ, Мирйам Салим).

Учебници

2011г. -Русский язык с нуля. Издателство "Фабер", 2011, 446 с. (в съавторство с Е. Стоянова).

2010г. - Русский язык Изд-во „Фабер”, 2010, 480 с. (в съавторство с Е. Стоянова).

2007г. - Обучение русскому произношению. Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2007, 219 с. (в съавторство с Хашим Акиф, Елена Стоянова).

2006г. - Руски и турски език в деловата сфера. Шумен, 2006, 384 с. (в съавторство с В. Аврамова, Ст. Атанасова, С. Калева, Б. Кърджалъ, Е. Кязимова, М. Салим, Е.Стоянова, Е. Халил, Н. Хасанова, М. Шукриева, Л. Янминчева).

1996г. - Русский язык для деловых людей, Шумен, 1996, с. 32-73. (в съавторство с В. Аврамова, Т. Иванова, С. Калева, С. Кирилова, Л. Янминчева).

1990г. - Русская фонетика и интонация. Велико-Търново, 1990, с. 39-47 и 232-235. (в съавторство с С. Ж. Пенева, Т. Н. Махрова, А. Б. Колева).

1986г. - Русская фонетика. Ч. II. Акцентология. Велико-Търново 1986. с. 6-36 и 72-161. (в съавторство с С. Ж. Пенева, З. А. Маркова).

Учебни помагала

2013г. -Модуль 2. Сегментная фонетика

2013г. -. Модуль І: Предмет и задачи фонетики. Аспекты изучения фонетики и методы ее исследования.

Студии

2015г. -Архетипы познания и когнитивные модели. // Годишник на ШУ Епископ Константин Преславски, 2015, 40 с.

2014г. -Между Преданием и Языком, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2013, 43-108

2013г. -Между преданием и языком. // Литермедия, 30 с.

2008г. -Метафора в един от газелите на Нефи. Паяжина на смисъла. // Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2008 , с.197-223 (в съавторство с Вежди Хасан).

2005г. -Основи на интерференция на вокалните системи на турския и българския език. //Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2005, 100-135

2002г. - Ритм и смысл в Книге Экклесиаста. – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2002, с.101-129.

Статии

2018г. -Редукционные процессы Редукционные процессы в русском, болгарском и турецком языках как основа интерференции при обучении русскому произношению (в съавторство с Е. Алексиева). // Русистика 2018: материалы международного научного симпозиума „Экология языка и современная коммуникация“ 26–29 апреля 2018 г. (Шумен–СОК Камчия), посвященного 45-летию русистики в Шуменском университете им. Епископа Константина Преславского (г. Шумен, Болгария). / Отв. ред. Е. Стоянова. Шумен: изд-во „Химера“, 2018. С. 95–99. ISBN 978-619-7218-43-5 - 4

2017г. -Концепт "знание" - фрагменти от митологична и религиозна картина на света (в съавторство с А. Улубей)//SocioBrains ISSN 2367-5721,JOURNAL HOMEPAGE:WWW.SOCIOBRAINS.COMISSUE 38, OCTOBER2017.

2016г. -Власть "предания" при определении частей речи. - В: Грамматические категории в контрастивном аспекте. Москва, 2016.

2016г. -Нелинейная предикативность топиковых структур в турецком языке (на материале инфинитных форма глагола). - В: Грамматические категории в сопоставительном аспекте. Москва, 2016, (в съавторство с Е. Кязимова).

2016г. -Ум, разум, рассудок – прототипические значения и вторичная метафоризация в СМИ. - В: Международен научен форум «Медиа в современном мире. 55-е Петербургские чтения»

2016г. -Ancient Turks’ Models of the World Through the Prism of the Numbers 1 Through 9/10.// Sociobrains ISSUE 17. Yan. 2016. www//Sociobrains.com

2016г. -Числата и сакралният ъгъл като матрица за моделиране на света. Sociobrains ISSUE 17. Yan. 2016. www//Sociobrains.com.(в съавторство с Е. Кязимова).

2016г. -СМИ, история и слухи о князе Дмитрии Мурузи. -В: Язык в координатах массмедия.

2016г. -Основы фонетической интерференции при обучении русскому произношению носителей турецкого языка (на материале гласных), Дагестан,

2016г. -Блуждания ума: языковое сознание о ментальной деятельности человека.//Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Atualne problemy semantyki i pragmatyki. №11, Lodz, 2016.

2016г. -Брюзжания рассудка: языковое сознание о ментальной деятельности человека. В: Рациональное и эмоциональное в языке. Москва, 2016 (под печат) – РИНЦ.

2015г. -Мифологические корни и семантические рефлексы концепта кузнец - В: Русский язык и литература в пространстве мировой культуры г. Гранада Испания 13-20.09 2015 Материалы ХIII конгрeсса. В 15 томах Т.6 с. 590-594

2015г. -Метафора кузница в современном медиатексте. // Медиалингвистика. Выпуск 4. Профессиональная речевая коммуникация и массмедиа. Санкт-Петербург, 2015, с. 60-64.

2015г. -Семантические рефлексы архетипических значений Единицы/Единого. -В: Язык, культура, текст: контрастивный анализ. Материалы IV Международной научно-практической конференции. Славянск-на-Кубани, 2015, с.67-72. - в съавторство с Е. Кязимова.

2015г. -Архетипният слой на концепта душа в турската лингвокултура. - В: Туркологични изследвания 2015. Места на всекидневието. Изд-во на ШУ Епископ Константин Преславски, с. 151-156 (в съавторство с Х. Велева)

2015г. -Я и незнакомый сосед: немой, дикий, чужой. - В: Еп. Константинови четения 2015.http://shu.bg/faculties/fhn/izdaniq/ek-cheteniq

2015г. -Модели на света през призмата на числата от 1 до 9/10 при древните тюрки. Международен симпозиум Статия в Сборник Слово, изкуство, здраве, проведен на 21-24 октомври 2015 г. в Тракийския университет, гр. Одрин, Р. Турция.

2014г. -Концепт "търпение" в турската и религиозната картина на света. -В: Тюркологията. Настояще и бъдеще. 60 години специалност Тюркология в СУ "Св. Кл. Охридски" Университетско издателство Св. Кл. Охридски", 2014, с.50-55.

2014г. -Мифологические корни концепта "коварство": к этимологии слова "кузнец". -В: Человек, сознание, коммуникация, интернет. Льовен, 2014, 1865-1876.

2014г. -Единица. Архетипы и современность.// Verbum, 2014, №5, 56-68

2013г. -Cпецифика этнокультурной ситуации и преподавание русского языка в Болгарии. Туркологични изследвания 2013. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013 (в съавторство с Е. Стоянова) ISBN 978-954-577, с. 190-199.

2013г. -Сънят на Салур Казан и другите сънища в книгата на Деде Коркут - В: Туркологични изследвания 2013. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" (в съавторство с Н. Чуфадар), Шумен, ISBN 978-954-577, с. 59-72.

2013г. -Моделите на невербалните любовни интеракции относно Аз-пространството като индикатор за социокултурна принадлежност. – В: Туркологични изследвания. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2013, 173-189.

2013г. -Сны огузских богатырей и рефлексия познания как когнитивная деятельность в Книге Экклесиаста . -В: Русистика ХХI века: традиции и перспективы" Университетско издателство "Епископ константин Преславски", Шумен, 2013 351-362.

2012г. -Концепт "суета". Понимание и актуальный смысл. - В: Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ХХІІІ А, 2012, с. 90-117.

2012г. -Динамика на терминологията и езиковата картина на света през призмата на турските правни документи. // Епископ Константинови четения 2012, Т. 18, Календар и време. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", стр. 97-104. (в съавторство с М. Шукриева).

2012г. -Рефлексия на времето и концепт търпение/терпение (върху материали на български и руски език). //Епископ Константинови четения, т. 18, Календар и време. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, стр 21-30.

2012г. -Концепт "суета" в русском и болгарском лингвокультурном пространстве. Четвертая белградская встреча славянских русистов. Современное изучение русского языка и культуры в инославянском окружении. // Русский язык как иностранный. Белград, 2012, 38-45.

2012г. -Концепт „суета” в современном медиатексте. – Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения. СПб, 2012, с. 259-262.

2012г. -Концепт "суета" и вавилонское столпотворение. К проблеме понимания и интерпертации слова и текста. - В: Человек, сознание, коммуникация, интернет. Варшава, с. 1459-1466.

2011г. - К вопросу о фонетической и фонологической относительности в русском и турецком языках. - В: Русский мир и русское слово в междукультурном пространстве. Стамбул, 2011, с. 269 - 272.

2011г. - Время "плохое" и время " хорошее" на материале русского, болгарского и турецкого языков. - В : Русский мир и русское слово в междукультурном пространстве. Стамбул, 2011, с. 272 - 275.(в съавторство с Х. Акиф).

2011г. -Някои аспекти на концептуализация на богатството в руския и турския език. //ХVII Епископ Константинови четения, Vivat Akademia, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", т. 17, стр.128-136.

2011г. -Някои аспекти на структуриране на Аз-пространството в турската етнокултура (на фона на българската и руската) - В: Русское слово на Балканах, Шумен, 2011, с. 180-185.

2011г. -Конят и неговите функции в епоса Деде Коркут Китаб-и. Епископ Константинови четения, 2011 г. ( в съавторство с Н. Чуфадар) с. 168-174.

2011г. -Фрагменти на турската метафоричната картина на света през призмата на зооними относно полюсите «добрият» и «лошият» в Аз-пространството В: „40 години Шуменски университет“, Шумен, 2011, с. 51-62.

2011г. -Shekirim benim” и „цветочек мой аленький”. В: Епископ Константинови четения, 21-22 май 2011 г. ( в съавторство с Х. Акиф), с. 211-218.

2009г. - Към въпроса за интегративния ритъм в турския и българския език. - В: Турският език и Балканските културни взаимодействия, Изд-во «Фабер», 2009, с. 256-266 (в съавторство с Х. Акиф.).

2009г. - Индивидуални траектории на образование и чуждоезиково обучение на студенти с различно ниво на комуникативна компетентност в областта на изучавания език.- В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали, Т. Х., Одеса - В. Търново, 2009, с. 685-692.

2009г. - Принципи за създаване на мултимедийни обучаващи среди за дистанционно обучение. - В: Турският език и Балканските културни взаимодействия. Изд-во «Фабер», 2009, с. 182-185. (в съавторство с Г. Маклаков).

2009г. - Особенности построения мультимедийных обучающих сред для дистанционного обучения. – В: Дистанционното обучение – състояние, възможности, перспективи.Технически университет, гр. Варна, 2009, с. 58-60 (в съавторство с Г. Маклаков).

2009г. - Фонетични особености на руската реч при носителите на турския език. - В: Турският език и Балканските културни взаимодействия. Фабер”, 2009, с. 52-59.

2009г. - Flexible Educational Systems and Individual Traektories in the Teaching of Foreigh Languages. In: Multikultarizm in Education. ULUSLARASI Sempozyumu Bildiri Ozetleri Kitabi. 10 Haziran, 2009, Isparta, Turkiye, s. 181-186.

2009г. -Гъвкави образователни системи и индивидуални траектории при чуждоезиковото обучение. – Сборник доклади от конференция ВВУПВО „Панайот Волов, 2009, с.27-33.( в съавторство с С. Петрова).

2008г. - Подходы к оптимизации создания и разработки оптимальных траекторий обучения студентов-филологов. – В: „Теорiя та методика навчання фундаментальних дисциплiн у вищiй школi”. Кривой Рог

2008г. - Основные принципы построения мультимедийных обучающих сред дистанционного обучения. - В: Новi iнформацiйнi технологiї в освiтi для всiх. Киев, 2008, с. 158-163. ( в съавторство с Г. Маклаков).

2008г. - Интердисциплинарният подход в учебния план на специалността „Турска филология”. – В: Многообразие без граници. Варна, 2008, с. 341-348.

2008г. -Психолингвистические аспекты формирования перцептивной базы на занятиях по аудированию.//Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Университетско идателство "Епископ Константин Преславски, 2008, стр. 224-239

2008г. -Реализация и восприятие неоднородных сегментов - В:Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Выпуск шестой. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски4, 2008, 183-195.

2008г. -Основни принципи за изграждащи обучаващи мултимедийни среди за дистанционно обучение. – В: Годишник. Наука, образование, изкуство. Т. 2 Благоевград 2008, с. 365-370 (в съавторство с Г. Маклаков).

2007г. - Плавные сонанты в современном турецком литературном языке в сравнении с русским языком. // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Т. ХХА, Факултет по хуманитарни науки. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2007, с. 143-155. (в съавторство с Х. Акиф).

2007г. - Дифференциальный признак звонкость/глухость в русском и признак otumlu/otumsuz в турецком языке. - В: Русский язык в сопоставлении с другими языками.Перевод – взаимодействие языков и культур. – В: ХІ Конгресс МАПРЯЛ. Т. 5. HERON PRESS Sofia, 2007, с. 214-221.

2007г. - Специфика этнокультурной ситуации и преподавание русского языка в Болгарии. – В: Материалы международной конференции „Итоги Года русского языка”, Москва, 2007. /ел. носител/, (в съавторство с Е.Стоянова).

2006г. -Стереотипизация като процес при формиране на културна картина на света и менталността на националната култура. -В: Научна сесия на Националния Военен университет "Васил Левски" . Варна 2006, 392-401.

2006г. -Гласные русского и болгарского языков. К вопросу об артикуляторных базах.-В: Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. МАПРЯЛ, Пловдив, 2006, 343-345.

2005г. - Значение фонетических единиц и знаковая ситуация. - В: Русистика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, с. 199-219.

2005г. - Время во времени. - В: Междуетнически контакти Изток-Запад – интеркултурна комуникация. Университетско издателство «Епископ Константин Преславски»,Шумен, 2005, с. 322-331. (в съавторство с И. Кусев)

2005г. - Фрагменти от метафоричната картина на света в турското етнокултурно пространство (архетипи и символи). - В: Научна сесия 2005 на Националния военен университет „Васил Левски” (в съавторство със Светла Петрова), с. 323-326.

2005г. -Художественният и речевият ритъм като синхронизатори. – В: Междуетнически контакти Изток-Запад – интеркултурна комуникация. Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», Шумен, 2005, 282-289.

2004г. - Конститутивна функция на словното ударение и синхармонизма в турския език. - В: Турският език и турската култура в контекста на диалога „Изток-Запад”. – В: Юбилейна международна конференция на катедра „Турска филология” . Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2004. 36-43. (в съавторство с Х. Акиф).

2003г. - Интерпретация схемы времени в библейских текстах. // Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски” т. ХVІ-ХVІІІ А, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2003, с.100-116.

2003г. - Круг и разрыв круга. // Одеська болгаристика. Изд-во на Одески национален университет „ И. И. Мечников, Научен годишник, вип. 1. Одеса, с. 23-28. (в съавторство с М. Драгиева).

2003г. - О концепте ВЕРА в русском языковом сознании. – В: Научни трудове. Педагогически колеж, Добрич. – т. ІІІ С. Шумен, 2003, с. 81 – 83, (в съавторство с Е.В.Стоянова).

2003г. -Пътят към истина и пътища за комуникативност. -В: България като мост между евразийските култури. България, толерантност, евразийство. Шумен, 2003, 79-87

2002г. - Лингвистични и други аспекти при изследването на ритъма на прозата. // Езикът: История и съвременност, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2002, с. 72-76. (в съавторство с М. Драгиева).

2002г. - Ритм времени в Книге Екклесиаста или Проповедника. – В: МАПРЯЛ, 2002. Восьмой международный симпозиум. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века. Велико-Търново, 2002, с. 213-217.

1999г. - Реализация гласных в диезных слогах русского и болгарского языков. – В: Русский язык и литература в современном обществе. Юбилейная научная конференция16-18 Х. 1998. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” Шумен, 1999, с. 205-210

1997г. - Акустические характеристики болгарских мягких согласных. // Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, том ХІVА, 1997, 89-101

1997г. - К вопросу о функциональных характеристиках зоны “неопределенности” в русском языке. –В: Лингвистические и культурологические аспекты русского языка всопоставлении с родным. МАПРЯЛ, международная конференция, Пловдив, 1997, с. 133-136.

1995г. - Фонологична интерпретация на дифтонгоидните сегменти. – В: Филологически изследвания. Шумен, 1995, 42-45

1994г. - Акустические и перцептивные аспекты исследования неоднородных сегментов (на материале русского и болгарского языков). // Болгарская русистика, 1994, №3,с. 102-104

1994г. - Некоторые аспекты делового русского языка. – В: Терминоведение, Москва, 1994, №3, с. 102-104. (в съавторство с Й. Стефанова).

1994г. - Фонологическая интерпретация дифтонгоидных сегментов [ы], [ый] в русскими и болгарами. – В: Вопросы современного состояния и исторического развития систем русского и болгарского языков. Шумен, 1994, с. 93-104.

1992г. - О некоторых особенностях болгарской артикуляторной базы (в сопоставлении с русской). // Болгарская русистика, 1992, №4, с. 63-67.

1992г. - Фонетическая реализация болгарских мягких согласных в сопоставлении с русскими. // Болгарская русистика, 1992, №3, с. 49-51.

1989г. - О некоторых механизмах восприятия (на материале болгарских согласных). // Болгарская русистика, 1989, №1, с. 38-40.

1986г. - Артикуляционные характеристики болгарских твердых и мягких согласных в сопоставлении с русскими. – В: Научната сесия по случай учредяването на клуб на млади научни работници. Шумен, 1986, с. 77-82.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2015г. -Учебният комплекс "Говорим, читаем, пишем". -В: Любословие. Годишно списание за хуманитаристика. №15, 2015, тема на броя: Граници и войни, с.335-336.

2014г. -Рецензия на монографичен труд на проф.др Елена Стоянова „Метафора чрез призмата на лингвокултурна ситуация“. Любословие 2014, №14

2012г. - Тотка Стоева. Русская фонетика (Очерк русской сегментной и суперсегментной фонетики в сравнении с болгарской). - В: Болгарская русистика, 1993, N4.

1992г. -Логинова И. М. Описание фонетики русского языка как иностранного (вокализм и ударение). М. Изд-во Российского университета Дружбы народов, 160 с. (в съавторство с Т. Стоева).

Богатството-колективен мит на турската и руската култури
Статия в сборник доклади от Епископ Константинови четения, т. ХVII, 2011 г. Препоръчва се за студенти от специалностите: Турска филология, Турски и руски език.


Понимание как один из "китов" лингвокультурологии
Препоръчва се за подготовка по дисциплините: Основи на лингвоконцептология и Етнопсихолингвистика" в специалността Турска филология


Понимание. Звук, слово, текст. Между преданием и языком.
Препоръчва се за студенти и докторанти от филологическите специалности


Единица. Архетипы и современность.
Препоръчва се за всички студенти и докторанти от филологическите специалности