КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. проф. д-р Тотка Стоянова Ивановаабв

Хон. проф. д-р Тотка Стоянова Иванова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 02

Телефон: 054 830365 вътр.142

Email: totkai@abv.bg

Приемно време: І седм.: пн. 10,00-12,00 ч.- К2-02; ІІ сед.м.: ср..14,00-16 ч.- К2-02; 2,00ч.- К3-библиотека;

Завършен университет, специалност

Шуменски университет

Първа специалност:

"Руска филология"

Втора специалност:

"Български език и литература"

Заемани академични длъжности

Асистент (1978 г.)

Главен асистент

Доцент (1996 г.)

Професор в ШУ “Епископ Константин Преславски” (2012 г.)

Придобити научни степени

Доктор по филология (1985 г.

Водени лекции и/или упражнения

Съвременен руски език (морфология и словообразуване)

Съпоставителна морфология на българския и руския език

Увод във функционалната граматика.

Граматическа семантика (ИД)

Лингвистическа семантика и каузалност (ИД)

Области на научни интереси

Съвременeн руски език

Функционална граматика

Когнитивна лингвистика

Прагматика

Специализации

Московски държавен университет "М.В.Ломоносов"

Участия в международни и национални научни проекти

2006 Проблемы когнитивного и функционально-коммуникагивтого описания русского и болгарского языков /

Ръководител: доц. д-р Т. Иванова.

2007 Проблемы когнитивного и функционально-коммуникагивтого описания русского и болгарского языков /.

Ръководител: доц. д-р Т. Иванова.

2008 Проблемы когнитивного и функционально-коммуникагивтого описания русского и болгарского языков /

Ръководител: доц. д-р Т. Иванова.

2008 Проблемы когнитивного и функционально-коммуникагивтого описания русского и болгарского языков /.

Ръководител: проф.. д-р В. Аврамова.

2009 Балканите и диалогът на културите в съвременния свят /

Ръководител:: доц. д-р В. Аврамова

2010 Проблемы когнитивного и функционально-коммуникагивтого описания русского и болгарского языков /

Ръководител:: доц. д-р Т. Иванова.

2011 Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. / Ръководител:: доц. д-р Е. Стоянова.

2012 Русистиката в Шуменския университет: традиции, постижения и перспективи. / Ръководител: доц. д-р Ст. Петкова-Калева.

2013 Русистиката през ХХІ века: традиции и перспективи / Ръководител: доц. д-р Е.Стоянова.

2014 Актуални проблеми на българската русистика / Ръководител: проф. д-р Е.Стоянова.

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра Руски език (1999-2000г.)

Председател на Атестационната комисия към ФХН (от 2008 г.)

Член на ФС на ФХН

Организационна дейност

Член на ФС на ФХН

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Член на Дружеството на русистите в България

Държавни и/или научни награди

Златна значка за отличен успех (1975 г.)

Дисертации

1985г. -Падеж как средство выражения объектных отношений в современном русском языке (система объектных синтаксем) : Автореферат - Москва

Монографии

2011г. -Язык времени и модели “действия во времени”. Севастополь: Рибэст, 2011, 200 с.

2004г. -Грамматическая семантика и функциональная грамматика. Падеж и объектность. Шумен, 2004, 143 с

1997г. -Каузальность. Проблемы интерпретации и анализа. - Шумен, 1997, 143 с

Учебници

2015г. -Современный русский язык (морфемика, словообразование, морфология). Краткий теоретический курс. Трето издание. Шумен, 2015. – 143 с

2010г. -Современный русский язык (морфология и словообразование). Краткий теоретический курс.Шумен, 2010. 143 с.

1998г. -Функциональная грамматика. Выражение временных отношений в русском языке (на фоне болгарского языка). - Шумен, 1998, 145 с

1996г. -Русский язык для деловых людей. Тема: Фирма. - Шумен, 1996, 196 с. (в съавт. с В. Аврамова, С. Калева, Ст. Кирилова, Т. Чалъкова, Л. Янминчева)

Учебни помагала

2015г. -Современный русский язык (морфемика, словообразование, морфология ). Практикум. Трето издание. Шумен, 2015. – 167 с.

2013г. -Иванова Т. Современный русский язык (морфология и словообразование. Практикум. Второ издание. . Шумен, 2013. – 167 с.

2013г. -Современный русский язык (морфология и словообразование. Практикум. Второ издание. . Шумен, 2013. – 167 с.

2010г. -Современный русский язык (морфология и словообразование). Практикум. Шумен, 2010. 167 с.

1988г. -Современный русский язык (словообразование и морфология). Учебное пособие для семинарских и практических занятий. Темы: Части речи; Наречие; Категориясостояния; Служебные слова; Модальные слова; Междометия. - Шумен, 1988, 122 с. (в съавт. с Е.В. Клобуков и Д.П. Митев)

1913г. -Иванова Т. Современный русский язык (морфология и словообразование. Практикум. Второ издание. . Шумен, 2013. – 167 с.

Студии

2012г. -К вопросу о хронотопной матрице - Юбилеен сборник /А. Николова/ Шумен, 2012, с.309 - 321.

2011г. -Концепт „время” в русском языке (а фоне болгарского): методологический и методический аспекты изучения - Горизонты образования. 2011, №1 (31), с. 56 – 84.

2011г. -Действия во времени и знания о них - Проблемы когнитивного и функционально-коммуникагивтого описания русского и болгарского языков. Вып. 8. Унив. изд-во “Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2011, с. 171 - 190.

Статии

2015г. - Категория модальности в корпусной грамматике (на материале исследований Е. В. Падучевой). // Научна поредица „Филологически ракурси“. Том I . Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, с. 21-31.

2015г. -Категория модальности в свете современного научного знания // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 9. Шумен, 2015.

2015г. -Семантический объем лингвистической категории модальности //Традиции и инновации в изучении и преподавании филологических дисциплин в вузе и школе: коллективная монография /[Под ред. Л.В. Адониной, О.С. Фисенко]. – М. : Перо, 2015. – С.170-192

2015г. -Семантика модальности в традиционной грамматике // Социально-гуманитарное знание: традиции и инновации: Сборник научных статей. Москва, 2015.

2014г. -Актуалізаційна модальність та каузальність //VIII Международные севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения: сборник научных статей. - Севастополь: Шико, 2014. - С.156-162

2013г. -. Инновационные технологии в преподавании русского языка болгарским студентам (в съавт.) // Теория и технология обучения филологическим дисциплинам в вузе и школе: коллективная монография /Под ред. М.И. Лапенок, И.Н.Авдеевой. - Белгород-Севастополь-Харьков: Вид-во Віровець А.П. "Апостроф". С. 88-110.

2013г. -Каузальная конструкция как средство информации и воздействия (на материале русского языка) – В сб.: Язык и личность в поликультурном пространстве/ Под ред. О.С. Фисенко, Л.В. Адониной. Выпуск 3. М., 2013, с. 47 – 53.

2013г. -. Концепт „время” в русском языке (на фоне болгарского): методологические и методические аспекты изучения. – В: Русистика 2013, Юбилеен сборник, посветен на 40-годишнината на русистиката в ШУ , Шумен: Химера, 2013. С. 85 - 98.

2011г. -Концепт «ЧАС»: методологічні й методичні аспекти вивчення - Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского, Т. 24 (63), номер 2. Часть 3. Серия "Филология. Социальные коммуникации" . Симферополь, 2011, с. 473 - 480.

2010г. -Хронотопная матрица и поле дейксиса - Когнитивная лингвистика и вопросы языкового сознания. Материалы Международной научно-практичекой конференции. Краснодар, 2010, с. 29 – 31.

2010г. -Концепт „время” и временные отношения в грамматике - iv международные севастопольские кирилло-мефодиевские чтения. Сборник научных работ. Том 1. Севастополь, 2010, с. 523 – 533

2010г. -Ввременые отношения и модели времени в грамматике - Русское слово на Балканах. Унив. изд-во “Еп. Константин Преславски”, Шумен (под печат).

2008г. -Перцептивно-когнитивный аспект языковой картины мира. Часть III // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникагивтого описания русского иболгарского языков. Вып. 6. Унив. изд-во “Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2008, с. 170 -182.

2008г. -Хронотоп и дейксис - Русистика 2008. Язык, коммуникация, культура.Шумен , 2008, с. 232 – 236.

2008г. -Хрснотопная матрица: система отсчета и совокупность координат - Международный конгресс по когнитивной лингвистике. Сб. материалов. Тамбов, 2008.

2008г. -Перцептивность, эвиденциальность и модальность - Проблемы когнитивного и функционально-коммуникагивтого описания русского и болгарского языков. Вып. 7. Унив. изд-во “Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2008, с. 69 -78.

2007г. -Перцептивно-когнитивный аспект языковой картины мира. Часть II. // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникагивтого описания русского иболгарского языков. Вып. 5. Унив. изд-во “Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2007 с. 170 – 189

2007г. -Когнитивная интерпретация глагольного слова // Мир русского слова и русское слово в мире. Том 4. XI Конгресс МАПРЯЛ. Варна , 2007, с. 89 – 93

2006г. -Особенности функционирования темпоральных синтаксем // Аспекти на контрастивното описание на руския и българския език. Вып. 2. Шумен, 2006, с. 140 – 162

2006г. -Глагольный имперфект в свете коммуникативно-когнитивной прагматики // Чтения, посвященные дням славянской письменности и культуры. Чебоксары, 2006, с.126 – 140

2006г. -Перцептивно-когнитивный аспект языковой картины мира // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникагивтого описания русского и болгарского языков.Вып.4. Шумен, 2006, с. 81 – 107

2005г. -Время, глагол и картина мира // Чтения, посвященные дням славянской письменности и культуры. Чебоксары, 2005, с. 112 - 118

2005г. -Фреймовое структурирование каузальных конструкций // Русистика 2005. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2005, с. 175 – 190

2004г. -О семантическом противопоставлении и семантическом сближении субстантивных темпоральных синтаксем // Аспекты контрастивного описания русского иболгарского языков. Вып. 1. Шумен, 2004, с. 109 -130

2004г. -Падеж и объектность; к специфике взаимодействия // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып.3. Шумен, 2004, с.117 – 127

2003г. -О взаимодействии языковых и незыковых категорий // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003, с. 153-160

2003г. -За някои когнитивни аспекти на понятието хронотоп // Годишник на ШУ, Т.ХVІ А, 2003, с. 76-82

2003г. -Еще к вопросу о взаимодействии логических и речевых категорий // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып.2.Шумен, 2003, с.197 - 210

2003г. -. К вопросу о критериях выделения частей речи ( на материале наречия и категории состояния) (в съавт.). –– ХХ Епископ- Константинови четения „Памет и спомен”, Т. 19, 2013 г. С 209 - 215

2002г. -Характеристика событий сквозь призму времени. Понятие хронотопа // Русский язык : проблемы истории, теории и методики преподавания. Шумен, 2002, с.130-135

2002г. -Наречие как средство выражения темпоральной локализации событий // Русский язык и литература в учебных заведениях. Киев, 2002, кн.№ 1, с. 37-40

2001г. -Наречие как средство обозначения временной протяженности событий // Научни трудове на ВВОВУ "Васил Левски", Кн. № 69. Велико Търново, 2001,с.439 - 446

2001г. -Наречие как средство обозначения кратности событий. // Научни трудове на ВВОВУ "Васил Левски", Кн. № 69. Велико Търново, 2001, с. 446 -454

2001г. -Характеристика языковых средств выражения временных отношений в русском и болгарском языках. // Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение. Варна,2001, с.283 - 290

2001г. -Специфика языковых средств выражения временных отношений в русском и болгарском языках // Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение. Варна, 2001,с.290 – 298

1999г. -Проблемы интерпретации и анализа каузальности // Сборник доклади “25 години ШУ “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 1999, с. 50-55

1999г. -Ментальные и речевые действия коммуникантов в контексте функционально-коммуникативного описания языка. // Русский язык и русская литература всовременном обществе. Шумен, 1999, с. 76-81

1995г. -К вопросу о функциональной характеристике синтаксем русского языка /на материале субъектных, объектных и причинных синтаксем/. // Филологическиизследвания - I. Шумен, 1995, с. 46-50

1995г. -Явление асимметрии при выражении пространственных отношений в русском и болгарском языках // Шестой международный симпозиум МАПРЯЛ . Доклады исообщения. Велико Търново, 1995, с. 100–103 (в съавт. с А. Николова)

1995г. -Некоторые аспекты изучения пространственных отношений в школе // Шестой международный симпозиум МАПРЯЛ. Доклады и сообщения. Велико Търново, 1995, с.198 – 200 (в съавт. с Л. Йорданова)

1995г. -Грамматическая характеристика некоторых терминов в справочном пособии // Терминоведение, № 2-3, 1995, с. 162-165 (в съавт. с Т. Чалъкова)

1994г. -Семантика и функционирование союза "иначе" // Научни трудове на ВТУ"А. Кънчев", Т. ХХХV, серия 9. Русе, 1994, с. 203-208 (в съавт. с Р.Димитрова)

1994г. -Семантика и функционирование союза "а то" // Научни трудове на ВТУ"А Кънчев", Т. ХХХV, серия 9. Русе, 1994, с. 210-215 (в съавт. сР.Димитрова)

1994г. -От субъектно-объектных к причинно-следственным отношениям // Вопросы современного состояния и исторического развития систем русского и болгарскогоязыков. Шумен, 1994, с.72-77

1994г. -За някои особености на конструкциите, изразяващи речева каузация /върху материал от руски език/. // Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения.Велико Търново, 1994, с. 112-117 (в съавт. с Ж. Иванова)

1994г. -Влияние внеязыковых факторов на выбор языковых средств // Научни трудове на Пловдивския университет, Т. 32. Пловдив, 1994, с. 271-274

1993г. -Смысловое устройство предложения и система объектных синтаксем // Годишник на ШУ. Т. ХIII А, 1993, с. 67-85

1989г. -Функционално-комуникативен подход към езика и текста. Пространственные отношения в русском языке в сопоставлении с бол гарским. Тема №17623. ЦИНТИ,1989, 246 с. (в съавт. с А. Николова)

1989г. -К вопросу о соотношении денотативного и сигнификативного аспектов смысловой организации предложения // Болгарскаяболгарским- русистика, 1989, №1, с.46-52

1988г. -Номинативные возможности морфологической формы падежа в русском языке // Актуальные проблемы русской морфологии . Москва, 1988, с.28-38

1987г. -Функционално-семантични типове изречения в руския език в съпоставка с българския. Тема №17401. ЦИНТИ, 1987, 306 с. (в съавт. с А. Николова)

1982г. -К вопросу о критериях выделения категории состояния в самостоятельную часть речи // Сборник доклади. Юбилейна научна сесия, посветена на 1300-годишнинатана българската държава и 10-годишнината на ВПИ - Шумен. Шумен, 1982, с.133-138

Доклади

2015г. -Семантика модальности в традиционной грамматике // v международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Язык и личность в поликультурном пространстве» (28–30 мая 2015 г.). Севастопол, 2015.

2015г. -Каузальная конструкция как средство информации и воздействия.2. //Иностранные языки и межкультурная коммуникация. Новые методики и стратегии обучения иностранным языкам: Научно-практическая конференция (9 октомври 2015 г.). Севастопол, 2015.

2015г. -Традиции и инновации в преподавании русского языка болгарским студентам. IХ Международная научно-практическая конференция «Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения» (16 – 18 октомври). Севастопол, 2015.

2015г. -Семантика модальности в традиционной грамматике // Социально-гуманитарное знание: традиции и инновации. II Международная научно-методическая конференция «Социально-гуманитарное знание: традиции и инновации», (1 февруари 2015 г. ). Москва, 2015.

2015г. -Семантика модальности в традиционной грамматике // Социально-гуманитарное знание: традиции и инновации. II Международная научно-методическая конференция «Социально-гуманитарное знание: традиции и инновации», (1 февруари 2015 г. ). Москва, 2015.

2014г. -Актуалізаційна модальність та каузальність /VIII Международные севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения: Севастопол (16 -19 септември 2014),.

2013г. -. Каузальная конструкция как средство информации и воздействия (на материале русского языка). - III Международна научно-практическа конференция „Язык и личность в поликультурном пространстве” (29–30 май). М., 2013 г.

2013г. -К вопросу о критериях выделения частей речи ( на материале наречия и категории состояния) (в съавт.). – Еп.Константинови четения (21 – 22 май)

2013г. -Концепт „время” в русском языке (на фоне болгарского): методологические и методические аспекты изучения. – Юбилейна конференция (кръгла маса) „Русистика ХХІ века: традиции и перспективы” (11 – 13 октомври). Шумен, 2013.

2012г. -Использование концептуального анализа при обучении болгарских студентов русскому языку (на примере концепта “время”) - Интеграционные технологии в преподавании филологических дисциплин: способы реализации. Сборник материалов V международной научно-практической конференции 25 – 27 апреля 2012 г. Нижний Новгород, 2012, с. 211 – 220.

2012г. -Аргументация при репрезентации ситуации «Действия/события во времени и их протекание» (на материале предложений с союзом прежде чем) - Теории и технологии аргументации. Материалы конференции. М., 2012, с. 56 – 57.

2012г. -Интерпретация временных отношений в современных лингвистических концепциях - Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: традиции и инновации. Сборник статей XIV научно-практической конференции. М. : Рибэст, 2012, с. 82 -89.

Други публикации

2013г. -(ред.) Библиографический указатель: Языковедческая русистика в Болгарии (2007 - 2013) Шумен, 2013, 143 с

2013г. -(ред.) Библиографический указатель: Языковедческая русистика в Болгарии (1983 - 2007) Шумен, 2007, 328 с

ПОЛИСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВ
Методические указания алгоритмического порядка «шагов» осуществления полиаспектного (морфемного, словообразовательного, морфологического) анализа слов по определенной схеме.


СХЕМЫ АНАЛИЗА СЛОВ
СХЕМЫ МОРФЕМНОГО, СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЛОВ


ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА
ТЕКСТЫ ДЛЯ МОРФЕМНОГО, СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЛОВ