КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проф. д-р Елена Викторовна Стояноваабв

Проф. д-р Елена Викторовна Стоянова

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 202

Телефон: 054 830365

Email: elena.stoyanova@shu.bg

Приемно време: І седм.: пон. 11-13 ч. - 202, К2; ІІ седм.: пон. 13-15 ч. - 202, К2

Завършен университет, специалност

Санкт-Петербургски държавен университет, гр. Санкт-Петербург, Русия,

специалности - Руска филология, Албанска филология

Заемани академични длъжности

асистент (1996)

главен асистент (2003)

доцент (2008)

професор (2014)

Придобити научни степени

доктор по философия (филология) (2002)

Водени лекции и/или упражнения

Съвременен руски език (СРЕ - фонетика, лексикология)

Странознание на Русия

Културна история на Русия

Практически руски език (ПРЕ)

ПРЕ като втори чужд език

ИД: Етнолингвистични аспекти на руската култура

ИД: Актуални проблеми на терминологията и терминографията на СРЕ

ИД: Културна антропология - РЕ

ИД: Руски бизнес етикет

ИД: Символи и стереотипи на руската култура

ИД: Жаргонът в системата на съвременния руски език

ИД:Активни процеси в руската лексика и фразеология

ИД: Лексикални иновации в СРЕ

ИД: Стереотипът като културен феномен

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Еразмус, 2011, Литва, Вилнюски университет, лекционни курсове

Еразмус, 2012, Полша, университет в Лозд, лекционни курсове

Еразмус, 2013, Естония, университет в Тарту, лекционни курсове

Еразмус, 2014, Полша, университет в Лозд, лекционен курс

Еразмус, 2015, Полша, университет в Торун, лекционен курс

Еразмус 2016, Полша, университет в Познан, лекционен курс

Еразмус 2017, Румъния, ун-т Букурещ, лекционен курс

Области на научни интереси

Съвременен руски език, лексикология и фразеология, когнитивна лингвистика и лингвокултурология, медиалингвистика, методика на чуждоезиковото обучение

Специализации

"Методика на обучението по руски език и лингводидактическо тестиране". РУДН, гр. Москва, Русия (1998 г.)

РУДН гр. Москва, Русия (2001)

"Современные технологии в преподавании гуманитарных дисциплин". Институт по руски език "А.Пушкин" (2018)

"Современные технологии в преподавании гуманитарных дисциплин". Институт по руски език "А.Пушкин" (2019)

Международен практикум «Компетенции профессионального развития в образовании», 21-25.10.2019 г гр. Нови-Сад, гр. Ниш, Република Сербия.

Педагогически форум на преподаватели-русисти «Филологические и социокультурные проблемы русистики», 14.12.2019, Държ.педагогически университет "Ал.Херцин", Санкт-Петербург-София (2019)

Участия в международни и национални научни проекти

2008 Проблеми на когнитивното и функционалната описание на езика, ръководител доц. д-р Валентина Аврамова, вх. № РД-05-414 от 25.04.2008 г. Партньори – Катедра по руски език, Катедра по български език, Катедра по история и теория на литературата, Катедра по Английска филология. брой участници – 17.

2008 Лингвометодични основи на национално ориентиран учебник на чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии, ръководител - доц. д-р Т. Чалъкова, вх. № РД – 05-478 от 7.05. 2008 г. Партньори – Катедра по турски език, Катедра Руски език; брой участници – 14.

2009 Системи за формиране на артикулационни и перцептивни бази в национално ориентиран учебник по чужд език. Организатор ШУ. (вх. № РД-05274 /11.03.2009 г.); Ръководител доц. д-р Т. Чалъкова, брой участници – 6: 4 препод., 1 студ, 1 докт.

2010 Език и култура. Формиране на лингвокултурологичната компетентност при чуждоезиковото обучение. Университетски проект (Договор № 12.03.2010 / 2010 г. ; Вх.№ РД–05 –356); Ръководител доц. д-р Елена Стоянова. Брой участници - 7: 5 преподаватели, 2 студенти.

2011 Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект (Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г.; Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова. Брой участници - 11: 8 преподават, 2 докт., 1 студент.

2012 Лингвометодическите и културноспецифичните аспекти на професионалния език в сферата на туризма (вх.№ РД-05-263/15.03.2012); Ръководител доц.д-р Т.Чалъкова, брой участници – 9.

2013 Русистиката през ХХІ века: традиции и перспективи (вх.№ PД-08-274/ 15.03.2013 г.). Ръководител доц. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 20: 10 преподават, 3 докт., 9 студенти.

2014 Актуални проблеми на българската русистика (Договор № РД-10-611/ 04.04.2014 г.; вх.№ РД-08-274 / 14.03.2014 г.) Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 8 студенти.

2014-2017 Нац. проект BG 051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики” (академичен наставник)

2014 Проект BG 051PO001-4.3.04-0020 Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“.Ръководител проф. д.п.н. М. Георгиева

2014-2017 Межд. проект Медиалингвистика в лицах - Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского университета

2015 Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици (РД-10-673/01.04.2015; РД-08-319/13.03.2015) Брой участници - 22: 14 преподават, 4 докт., 8 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова.

2016 Език. Култура. Комуникация (Договор № РД-20-447 / 07.03.2016 г.; вх. № РД-08-128/08.02.2016) Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 10 студенти.Ръководител проф. д-р Е.Стоянова.

2017 Езиковата личност в контекста на националното и универсалното” Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2017 Чуждоезикова подготовка на преподавателите в ШУ. Ръководител доц. д-р Сн. Бойчева

2017-2018 Межд. проект към фондация „Русский мир“ – 45 години на русистиката в ШУ; № 1796Гр/II-073-17 Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2018 Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.) Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

2019 Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. Вх.№ РД 08-113 / 01.02.2019 г. Ръководител ас.д-р Т.Терзиева

2019 Художественотворческа дейност на студенти и докторанти и от Шуменския университет РД-08-128/4.02.2019г. Ръководител: проф. д-р Димчо Захариев

Заемани ръководни позиции

Член на Контролния съвет на ШУ (2012–2016)

Зам.-председател на Контролния съвет на ШУ (от 2016)

Отговорен редактор на изд."Годишник на ШУ (ФХН)" (2009–2016)

Ръководител на Катедрата по руски език (от 2016)

Членства в научни организации

МАПРЯЛ

Дружество на русистите в България

Славяне-2000

Дисертации

2002г. -Устаревшие фразеологические единицы русского языка и их болгарские эквиваленты. - Москва. 2002, 240 с. Автореферат. - Москва. 2002, 16с

Монографии

2019г. -Бартош Д. К, Галскова Н. Д., Петкова-Калева Ст., Стоянова Е. Пътят към професията учител по чужд език: колективна монография. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2019, 258 с. ISBN 978-619-201-347-9; РИНЦ / е-library.ru

2013г. -Стоянова, Елена. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013, 276 с. ISBN 978-954-577-663-2

2012г. -Стоянова, Елена. Устаревшая фразеология в контексте культуры. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012, 192 с. ISBN 978-954-577-627-4

2011г. -Стоянова, Е. Очи. Глаза. Гляделки (Фразеологические единицы с компонентом глаз / глаза сквозь призму метафоры). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2011. – 240 с.ISBN 978-954-577-674-8

2009г. -Лингвометодически аспекти на чуждоезиковото обучение с използване на нови информационни технологии. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, 180с. /в съавт. с Т.Чалъкова, В.Аврамова, Г.Маклаков и др./ ISBN 978-954-400-108-7

Учебници

2018г. -Стоянова, Елена, Калева, Стефка, Христова, Христина. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, 320 с.; 2018, 288 с. ISBN 978-619-201-083-6

2017г. -Стоянова, Елена, Калева, Стефка, Христова, Христина. Грамматический практикум. Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Шумен, 2015; 2016; 2017, 416 с. ISBN 978-619-201-072-0

2016г. -Стоянова, Елена. 2016. Страноведение. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 240с.ISBN 978-619-201-077-15

2016г. -Стоянова, Елена, Калева, Стефка, Христова, Христина. 2016. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Уровень самостоятельного владения. Шумен: изд-во Химера. 370с. ISBN 978-619-7218-32-9

2014г. -Стоянова, Елена, Калева, Стефка, Христова, Христина. 2014. Читаем. Говорим.Пишем.Русский язык. 2 часть. Шумен: изд-во Химера. 320 с. ISBN 978-954-9775-94-5

2013г. -Стоянова, Елена, Калева, Стефка, Христова, Христина. 2013. Читаем. Говорим.Пишем.Русский язык.Элементарный и базовый уровни. Шумен: изд-во Химера. ISBN 978-954-9775-86-0

2012г. -Стоянова, Елена. Читаем по-русски. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012, 262с. ISBN 978-954-577-611-3

2011г. -Стоянова Е., Чалыкова Т. Русский язык с нуля: Элементарный и базовый уровни. Велико Търново, 2011, 425 с.; ISBN 978-954-400-451-4

2010г. -Стоянова Елена, Чалъкова Татяна. Русский язык для носителей турецкого языка. Велико Търново, 2010, 409с.; ISBN: 978-954-400-232-9

2007г. -Стоянова Е., Чалъкова Т., Акиф Х. Обучение русскому произношению. Шумен, 2007, 220 с.; ISBN 954-577-273-5

2007г. -Стоянова Е., Демирова М., Добрева Хр., Христова Хр. Русский язык. Практический курс. Шумен, 2007, 344с.; ISBN 978-954-577-470-6

2006г. -Руски език и турски език в деловата сфера.Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”/ Фабер, 2006. 384 с. (в съавт. с В. Аврамова, Ст. Калева, Т. Чалъкова, Ст. Атанасова и др.) ISBN - 10: 954-577-358-8; ISBN - 13: 978-954- 577-358-7

2005г. -Руски език. Част втора. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2005. 243 с. ISBN 954-577-267-0 (в съавторство с А. Николова, Ст. Калева, Ст. Атанасова, М. Демирова)

Учебни помагала

2014г. -Електронен модул: Домашнее чтение для 2 курса. 2014. ISBN 978-954-577-729-5/ http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=296 / съвм. с Хр.Христова/

2014г. -Електронен модул: Домашнее чтение для 1 курса./ ISBN 978-954-577-728-8/ http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=296 / съвм. с Хр.Христова/

2014г. -Eлектронен модул "Практикум по лексикология" / http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=293 /съвм. с В.Аврамова/

2013г. -Eлектронен модул по Странознание на Русия - Население. Градове, 2013. / ISBN 978-954-577-718-9 / http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=295

2006г. -Руски език. Сборник примерни тестове за кандидатстудентски изпит (в съавтортво с Д. Митев, Ст.Калева, М. Демирова, Ст. Атанасова, Хр. Христова, Ц. Митева). Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2006. ISBN 954-577-352-9; 978-954-577-352-5

Студии

2018г. -Развитие лингвокультурного направления в болгарской русистике. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Выпуск 12. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018. С. 145–212. ISSN 2603-3143 (Print) ISSN 2603-3151 (Online) РИНЦ / е-library.ru

2015г. -Баница, пицца или пирог? К вопросу о реализации культурной коннотации метафоры в русских и болгарских медиатекстах. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Т.9. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски“, 2015, с. 194–218. ISBN: 978-619-201-110-9 РИНЦ / е-library.ru

2015г. -Эмотивная составляющая современной вкусовой метафоры (на материале российских и болгарских медиатекстов) – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica 11. Lоdz, 2015, с. 129–139; ISSN 1731-8025 / Index Copernicus

2014г. -Вкусовая метафора как средство концептуализации современной действительности (на материале российского и болгарского медиадискурсов). – Годишник, т.XXV А, 2014, 28–61. ISSN 1311-7300

2013г. -Метафора как социокультурно обусловленный текст и способ осмысления мира в структуре современной лингвокультурной ситуации. – Славянска филология, т. 25. Доклади за ХV международен конгрес на славистите в Минск, Беларус, 2013. Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ София, 2013, с. 211–230. ISBN 978-954-322-575-4

2013г. -Метафора как объект исследования в рамках дискурсивно-когнитивной парадигмы. Годишник, т.XXІV А, 2013, с.128-162. ISSN 1311-7300

2012г. -Культурная составляющая как основа концептуальной модели (на материале концепта ‘медведь’ в русской лингвокультуре). – Годишник на ШУ, том ХХІІІ, Шумен: УИ „Еп.К.Преславски”, 2012, с.118-140. ISSN 1311-7300

2012г. -Метафора дома в структуре современной лингвокультурной ситуации (на материале российских и болгарских электронных изданий). - Славянская историко-культурная и языковая ситуация. Колективная монография. Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2012, 380с., с.164-174. ISBN 978-5-91980-031-6

2010г. -Метафора и соматический культурный код. - Годишник на ШУ «Епископ Константин Преславски», Т.21. Шумен, 2010, с.4-35. ISSN 1311-7300

2008г. -К вопросу о синтаксической и логической зависимости в метафоре. – Годишник на ШУ. том ХІХА, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен, 2008, с.44-61. ISSN 1311-7300

Статии

2020г. -Стоянова, Елена. 2020. Перформанс как реализация игрового потенциала восприятия мира в контексте современной лингвокультурной ситуации. Горизонты современной русистики : сборник статей Международной научной конференции, посвященной юбилею академика В. Г. Костомарова (30–31 января 2020 г.). Москва: Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2020. С. 581–589. ISBN 978-5-98269-215-3 РИНЦ/e-library

2019г. -Стоянова, Е. 2019. Явление лексической паронимии как лингвометодическая проблема. – Чуждоезиково обучение / Foreign Language Teaching. Volume 46, Number 5, 2019 книжка 5/2019, XLVI София, 2019. С 479–487.ISSN 1314–8508 (Online) ISSN 0205–1834 (Print) Web of Science

2019г. -Стоянова, Е. 2019. Явление паронимии и пути преодоления смешения паронимов в болгарской аудитории – Актуальные проблемы преподавания РКИ: материалы II межвузовского (межрегионального) с международным участием научно-методического семинара «Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного в вузе-2019». Петрозаводск: Изд-во: Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск), 2019. С. 83–90. ISBN: 978-5-8021-3587-7; РИНЦ/e-library

2019г. -Стоянова, Елена. 2019. От АзБуки к ментальному символу. - Русский язык за рубежом. №2/2019 (273). С.56–62 /в съавт. с В. Аврамова ISSN печатн. 0131-615X; РИНЦ/e-library

2019г. -Стоянова, Е. 2019. Концептуальная метафора и ее роль в моделировании мира (на материале российского и болгарского медиадискурса) – Актуальные проблемы современного языкознания и методики преподавания языка Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвящённой 120-летию со дня рождения профессора Ивана Александровича Фигуровского. Елец, 2019. С. 387-392. ISBN: 978-5-00151-031-4 РИНЦ/e-library

2019г. - Stoyanova, Е. 2019. Typology of e-learning tools for foreign languages learning. // Studies in Linguistics, Culture, and FLT. Volume 6 – 2019 „Viewpoints and Perspectives in FLT & Linguistics“. С.50–61 / в съавт. с Bartosh, D., Galskova, N., Kharlamova, М. / http://silc.shu.bg/files/SILC%20Vol%206.pdf / ISSN 2534-9538

2018г. -Стоянова, Елена. 2018. Жаргон как феномен современной лингвокультуры. // Русистика 2018: материалы международного научного симпозиума „Экология языка и современная коммуникация“ 26–29 апреля 2018 г. (Шумен–СОК Камчия), посвященного 45-летию русистики в Шуменском университете им. Епископа Константина Преславского (г. Шумен, Болгария). / Отв. ред. Е. Стоянова. Шумен: изд-во „Химера“, С. 95–99. ISBN 978-619-7218-43-5

2018г. -Stoyanova, Elena. 2018. FIGURATIVE COMPONENT OF BULGARIAN AND RUSSIAN CONCEPTS: BANITSA AND PIE // SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED INDEXED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR. Issue 41, January. http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+41%2C+January+2018-1/ ISSN: 2367-5721

2018г. -Stoyanova, Elena. 2018. Jargon as a specific peculiarity of the state of modern linguistics and culture. // SocioBrains. Issue 43, March. Р. 58–63 / http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+43%2C+March/ ISSN: 2367-5721

2018г. -Стоянова, Елена. 2018. К вопросу об образной составляющей артефактного концепта. – Русистика: вчера, сегодня, завтра. Сборник докладов юбилейной международной научной конференции (София, 29 июня – 2 июля 2017 г.). София, 2018. С. 294–303. ISВN 978-619-91044-0-8

2018г. -Стоянова, Елена. 2018. Мифологема как культурная основа концептуализации действительности (на материале русского и болгарского языков). – Многоязычие в образовательном пространстве. Выпуск 10. Ижевск, 2018. С.104–111. ISSN: 2500-3267; РИНЦ (e-library)

2018г. -Стоянова, Елена. 2018. Страноведение как важный компонент формирования лингвокультурной иноязычной компетенции // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам» Материалы XII Международной научной конференции, посвященной 97-летию образования Белорусского государственного университета 26 октября 2018 года. Минск: Издательство: Белорусский государственный университет. С. 211–212. ISBN:978-985-566-679-1 РИНЦ (e-library)

2018г. -Стоянова, Елена. 2018. Современные паронимы русский – российский: лингвокультурологический аспект. // Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XIX Кирилло-Мефодиевские чтения» в рамках Международного Кирилло-Мефодиевского фестиваля славянских языков и культур, 23–25 мая 2018 г. : сборник статей М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина. С. 68–73. ISBN 978-598269-183-5 РИНЦ (e-library)

2018г. -Стоянова, Елена, Петкова-Калева, Ст., Христова, Хр. 2018. К вопросу о создании национально-ориентированного учебника по русскому языку для студентов-филологов в контексте современной лингвокультурной ситуации в Болгарии // Русский язык за рубежом. Москва. С. 61–65. ISSN: 0131-615X, РИНЦ, е-library.ru, https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9077

2017г. -Эпохальность метафоры как когнитивный признак лингвокультурной ситуации – «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов» Киев, 2017; ISSN 2414-4797; ICI

2017г. -Вкусовая метафора и современный медиавкус. - От традиций к инновациям в обучении иностранным языкам и русскому языку как иностранному. Сб. материалов Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2017, с.147–155. ISBN 978-5-9227-0774-9; РИНЦ / е-library.ru

2017г. -Универсальное и специфическое в анималистической метафоре – Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков, т. 11. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 225–246; ISSN 2603-3143 РИНЦ (e-library)

2017г. -Зооморфная модель в концептуализации мира – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. №11. Lоdz, 2017, с. 171–183; ISSN: 2353-9623; Index Copernicus (ICI)

2017г. -Моделът на света през призмата на числата от 1 до 4 в традиционната руска култура. – Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото: Монография. Шумен, 2017. – с. 117–128.ISBN 978-619-201-122-2

2017г. -Лингвокультурное направление в научных исследованиях в Болгарии. – Болгарская русистика. Альманах. София, 2017, с.104–118

2017г. -Современная медийная метафора на пути от эстетики к манипуляции – Медиалингвистика. Выпуск 6. ЯЗЫК В КООРДИНАТАХ МАССМЕДИА: материалы II Международной научно-практической конференции (2–6 июля 2017 г., Санкт-Петербург, Россия). / отв. ред. А. А. Малышев.Санкт-Петербург: С-Петерб. гос. ун-т, Ин-т "Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2017. – 334 с. ISSN 2312-0274; РИНЦ / е-library.ru

2016г. -Метафора как средство организации и исследования медиадискурса. – Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016, с. 154–156. ISSN 2312-0274; РИНЦ / е-library.ru

2016г. -Образная составляющая лингво культурных концептов пирог и баница. Рациональное и эмоциональное в русском языке-2016: сборник трудов Международной научной конференции / Редколлегия: П.А. Лекант (отв. ред.), Н.Б. Самсонов (зам. отв. ред.), Н.А. Герасименко [и др.]. Москва, 2016. С. 290–295. ISBN: 978-5-7017-2671-8; РИНЦ / е-library.ru

2016г. -Пирог и баница: сходство и различие лингвокультурных концептов – ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA LINGUISTICA ROSSICA, № 12: Лодз, 2016, с. 163–176. ISSN 1731-8025; ERIH PLUS, Index Copernicus

2016г. -Лингвокультурная специфика русской и болгарской зооморфной номинации. – Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков, т. 10. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, с.239–256. ISBN 978-619-201-179-6; РИНЦ / е-library.ru

2016г. -Опыт применения лингвокультуроведческого подхода при обучении русскому языку как иностранному в Болгарии. Дидактическая филология. Махачкала, 2016. № 4, с. 63-68; https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34475353; РИНЦ / е-library.ru

2016г. -Виноград и вино в болгарском языке и культуре. – В: Исследовательская деятельность в образовательном пространстве. Материалы ІV Региональной научно-практической конференции, 4-9 апр.2016. / Отв.ред. С.А.Алексанова. Славянск-на-Кубани: Филиал КубГУ в г. Славянске-на Кубани, 2016, с. 261–266. /в съавт. с Т. Иванова; УДК 167/168:378; ББК 74.480.270+72.5; И 889

2016г. -Концепт как индикатор мировидения и инструмент культурной памяти в медиатексте. // SocioBrains INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED INDEXED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR. Issue 24, Aug. 2016, с.100–111. ISSN: 2367-5721

2016г. -Концепт пирог в русском языковом сознании – Служение слову. Т.3. Шумен, 2016, с. 187–200. ISBN 978-619-201-116-1

2016г. -„Бомжевая“ метафора: штрихи к образу России. Сборник материали от международна научна конференция по славистика LIMES SLOVACUS, Шумен, 2016, с. 95–102. ISBN 978-619-201-089-8

2016г. -Специфика формирования грамматической компетенции при национально-ориентированном подходе к обучению русскому языку как иностранному – Грамматические категории в контрастивном аспекте: сборник научных статей по материаламмеждународной конференции (11–14 мая 2016 г.). В 2 ч. Ч.1. Москва: МГПУ, 2016, 270 с. С. 252–257. (в съавторство с Калева Ст.). ISBN 978-5-9494-5262-3; РИНЦ / е-library.ru

2015г. -Зооморфная концептуализация в контрастивном аспекте (на материале русской и болгарской фразеологии) – Язык, культура, текст: контрастивный анализ. Материалы IV Международной заочной научно-практической конференции, 20–25 апреля 2015, Славянск-на-Кубани, 2015, с.93–100. ISBN: 978-5-91980-041-5; РИНЦ/e-library

2015г. -Лингвокультурная традиция как основа метафорического моделирования действительности. – Медиалингвистика. Вып. 4. Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа: сб. статей / Под ред. Л. Р. Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цветова. СПб.: С-Петерб. гос. ун-т, ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2015, с. 247–252. ISSN: 2312-0274; РИНЦ / е-library.ru; Erih+

2015г. -Лингвометодические основы создания учебника по русскому языку как иностранному в свете современной лингвокультурной ситуации в Болгарии. – Славянская культура в Европе – история, настоящее и будущее. Материалы международной онлайн конференции. Москва–София, Академия медиаиндустрии, 2015, с. 200–206. Съвм. с Петкова-Калева Ст./ ISBN 978-619-185-158-4

2015г. -К вопросу об эмотивном компоненте современной медийной метафоры. – Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры» 13–20 сентября 2015 г. в г. Гранада (Испания). Гранада, т.6, 2015, с. 528–533. ISBN 978-5-9906635-6-5

2015г. -The conceptual sphere of Disease as a source of metaphorical expansion (on the material of the Russian and Bulgarian media texts) – International Parole, Art, Health – Edirne Health Museum- Symposium in Trakya University, 21st- 23rd October. Edirne, 2015, с. 7–14.

2015г. -Phraseology is the part of the lingual and cultural competence of foreign students – SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, Issue 7, March 2015, р.13–16 / http://sociobrains.com/bg/left/issues/issue-7%2C-march-2015/ ISSN: 2367-5721

2015г. -Сознательное сопоставление лексических микросистем как принцип национально-ориентированного преподавания русского языка в болгарской аудитории. Культура русской речи в условиях многоязычия: материалы II Международной научно-практической конференции (Махачкала, 18–19 мая 2015 г.) / отв.ред. М.Д. Ваджибов. Махачкала: Издательство ДГУ, 2015, с.249–253; ISBN 978-5-9913-0092-6

2015г. -Метафора как способ осмысления современной действительности. // Медиалингвистика. Научный журнал международной медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов (под патронатом ЮНЕСКО). Вып. 4 (10). Санкт-Петербург, 2015, с.69–69 / https://medialing.ru/2015-vypusk-4-10/ ISSN: 2312-0274; РИНЦ / е-library.ru; Erih+

2014г. -Хрематонимы как прецедентный феномен русской лингвокультуры. – FILOLOGIE RUSА XXX. №1/2014. Букурещ, 2014, с.163–178. ISSN - L 1224-2993; ISSN 2285-5882

2014г. -Соль в языке и культуре (на материале русской и болгарской фразеологии-метафорологии). – Служение слову. Т.2. Материалы сборника, посвященного 70-летию проф.д-ра В.Аврамовой. Шумен, 2014, с.223–233; ISBN: 978-619-201-057-7

2014г. -Анималистическая номинация как средство обозначения человека (на материале. зоонима медведь в русской и болгарской лингвокультурах) – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Atualne problemy semantyki i pragmatyki. №10, Lodz, 2014, с. 57–68. ISSN 1731-8025; IСI, ERIH+

2014г. - Языковая личность и восприятие мира в терминах дихотомии свой – чужой. – Verbum, 5 tomas, Вилнюс, 2014, с. 195–204. – http://www.journals.vu.lt/verbum/issue/view/594 / ISSN 2029-6223 | eISSN 2538-8746

2014г. -Совок: знаки и символы. – Епископ-Константинови четения, т. ХХ, 2014, с.186–198;ISSN 1314-7358

2014г. -Универсальное и специфическое в анималистической метафоре. // Шестая Международная научная конференция: РУССКИЙ ЯЗЫК В ЯЗЫКОВОМ И КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ И МИРА: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. 22 - 25 мая 2014 года, Левен - Бельгия. Левен, 2014. ISBN: 978-83-61-11628-8; РИНЦ / е-library.ru

2014г. -Вкусовая метафора или связь традиции и современности (на материале российских и болгарских медиатекстов) // Медиалингвистика. Научный журнал международной медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов (под патронатом ЮНЕСКО). Вып. 2 (5). СПб, 2014, с.104 – 118. ISSN: 2312-0274; РИНЦ / е-library.ru; Erih+

2014г. -Внеклассная работа как основа формирования лингвокультурной компетенции. - Филологические и культурологические дисциплины в рамках реализации ФГОС в школе и вузе. Материалы второй региональной (с международным участием) научно-практической конференции учителей и работников образования. Посвящается памяти профессора Ксении Алексеевны Зубаревой. 27 марта 2014 года г. Омск. Омск: Издательство ОмГПУ, 2014, с. 231 – 235. ISBN: 978-5-8268-1905-0; РИНЦ / е-library.ru

2014г. -Специфика, параметры и функции метафоры в современном российском медиатексте. Любословие. №14 /2014, с.151-159; ISSN 2603-5111 (Online); ERIH+, РИНЦ и CEEOL

2013г. -Лингвокультурная значимость русского символа орел и болгарского символа лъв. - Електроннен портал Литермедия /съвм. С Д.Михов/ http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=146 ISSN 2534-8906

2013г. -Русская гимназия в Шумене и традиции преподавания русского языка в Болгарии. - Русское зарубежье и славянский мир: культурологический аспект. – Русское зарубежье и славянский мир. Сборник трудов. Славистическое общество Сербии, Белград, 2013, с.194-204. http://slavistickodrustvo.org.rs/posebna-izdanja/ /в съавт. с Р.Ангелова/ ISBN 978-86-7391-031-4

2013г. -Орел и медведь как символы державности в российском медиадискурсе. - Русистика-2013: сборник материалов международной научной конференции „Русистика ХХІ века: традиции и перспективы“. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013, 337 – 349.ISSN 1313-9800

2013г. -К вопросу о репрезентации концепта дом в русской лингвокультуре – Епископ-Константинови четения, т.19, Шумен, 2013, с.216-224 /в съавт. с Г. Динева / http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19a.pdf; ISSN 1314-7358

2013г. -Параметрические знаки в системе домоустроительного кода культуры (на материале русской и болгарской фразеологии) – Язык, культура, текст: контрастивный анализ: Материалы ІІІ Международной заочной научно-практической конференции 22-25 апреля 2013 г. Славянск-на-Кубани: Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО „КубГУ“ в г. Славянске-на-Кубани, 2013, с.17–25. ISBN 978-5-91980-041-5

2013г. -Архитектурная метафора как способ представления современной лингвокультурной ситуации в России и Болгарии. – Речевая коммуникация в средствах массовой информации. Материалы ІІ Международного научно-практического семинара 17–19 апреля 2013 г. / Под ред. В.В.Васильевой, В.И.Конькова. Санкт-Петербург, 2013, с. 96-99; ISSN: 2312-0274; РИНЦ / е-library.ru

2013г. -Специфика этнокультурной ситуации и преподавание русского языка в Болгарии. – Туркологични четения – 2013, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, с.190–199 /в съавт. с Т.Чалъкова; ISSN 1314-989Х

2012г. -Метафора дома в структуре современной лингвокультурной ситуации (на материале российских и болгарских электронных изданий). – Славянская историко-культурная и языковая ситуация: Колективная монография. / Отв. Ред. С.А. Алексанова, Т.В. Шмелева; Ю.Н. Кононова, Е.В. Манузин, Н.Д. Няголова, И.М. Рысин, А.Н. Рябиков, М.В. Фуфалько, А.И. Яценко.Славянск-на-Кубани: Изд. центр филиала ФГБОУ ВПО „КубГУ“ в г. Славянск-на-Кубани, 2012, 380с., с.164–174; ISBN 978-5-91980-031-6

2012г. -К описанию концепта ‘медведь’ в русской лингвокультуре. – Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет: Материалы V Международной научной конференции (9–13 мая 2012 г.) Варшава, 2012, с. 1312–1322. ISBN: 978-83-61116-21-9

2012г. -Лингвокультурное направление в научных исследованиях: преимущества и возможности. – Четвертая белградская встреча славянских русистов. Современное изучение руссского языка и русской культуры в инославянском окружении. Руски језик као инословенски. Русский язык как инославянский. Выпуск IV (2012), Белград, 2012, с.103-119. ISSN 1821-3146

2012г. -Культурная коннотация как инструмент лингвокультурного исследования и показатель лингвокультурной компетенции инокультурной личности. – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. №8. Лодз, 2012, с.85–94; ISSN 1731-8025 / http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4292; Index Copernicus

2012г. -Лингвокультурная ситуация как форма реализации интенсивности историко-культурного взаимодействия русской и болгарской лингвокультур (к вопросу о лингвокультурных контактах России и Болгарии). – Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени. Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 135-летию начала Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в Славянск-на-Кубани: в 2 ч. Ч 2 /Отв.ред.С.А.Алексанова. Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2012, с.267-274. ISBN 978-5-91980-035-4

2012г. -‘Дом’ в русской лингвокультуре. – Епископ-Константинови четения, Шумен, 2012, с.201-209; ISSN: 1314-7358

2012г. -Лингвокультурная среда как фактор формирования языковой личности. – Сборник от национална конференция с международно участие "40 ГОДИНИ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 1971 – 2011". Шумен, 2012, с. 341-351; ISBN: 987-954-577-604-5

2012г. -Способы и средства языковой репрезентации концепта ‘медведь’ в русской лингвокультуре. – Епископ-Константинови четения, Шумен, 2012, с.214-223 (в съавт. с Д.Димитров) ISSN 1314-7358

2012г. -К вопросу о функционировании метафоры в русских и болгарских медиатекстах. – Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: матер. 51-й междунар. науч.-практ. конф. (19–20 апреля 2012 г.) / отв. ред.-сост. С. Г. Корконосенко. СПб.: филол. ф-т СПбГУ, 2012, с. 255 – 258; ISBN 978-5-8465-1225-2

2012г. -Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст. – Медиатекст как полиинтенциональная система. Сборник статей /Отв.ред. проф.Л.Р. Дускаева, доц. Н.Цветова. СПб, 2012, с. 80-86.http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1350844183_58.pdf

2012г. -Окказиональная ассоциация как способ функционирования фразеологизмов с устаревшим компонентом в рамках современной лингвокультурной ситуации. – Служение слову. Материалы сборника, посвященного 70-летию доц.д-ра А.Николовой. Шумен: УИ„Еп.К.Преславски”, 2012, с. 188-201; ISBN 978-954-577-646-5

2011г. -Русские и болгарские соматические фразеологизмы с компонентом ‘глаз / глаза’ сквозь призму культуры. – Сборник докладов конференции: „Русское слово на Балканах”, Шумен, 2011, с. 199 - 208. ISBN: 978-954-400-566-5

2011г. -Особенности процесса кодификации метафоры. – Годишник на ШУ, том 22, Шумен 2011, с.100 – 116. ISSN 1311-7300

2011г. -К вопросу о зависимости вида деятельности и типа метафоры. – Взаимодействиено – теория-практика: ключови проблеми и решения: сб. межд. научна конференция (24–25 юни 2011 г.), т.4. Бургас, 2011, с.63–68; ISBN: 978-954-9370-81-2

2011г. -Метафорическое моделирование и формирование лингвокультурной компетентности иностранных учащихся – Епископ-Константинови четения на ШУ, т.16, Шумен, 2011, с.58-65. ISSN 1313-8286

2011г. -Проблема зависимости вида мышления (аналитического и поэтического) и типа метафоры. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 8. Шумен, 2011, с. 272-281.ISBN: 978-954-577-644-1

2011г. -Метафорическая модель и формирование фразеологии (на материале русских и болгарских соматических фразеологических единиц.– Епископ-Константинови четения, т. 15, Шумен, 2011, с. 180-190. ISSN 1313-8286

2011г. -Медицинская метафора в медийном дискурсе (на материале русского и болгарского языков). - Филолошки студии. Скопје, Македонија, 2012; Филологические заметки, №2. Пермь, 2011. ISSN 1857-6060; РИНЦ / е-library.ru

2011г. -Концепт ‘университет’ в русской лингвокультуре. - "Vivat Akademia" - Епископ-Константинови четения на ШУ, т.17, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2011, с.71-78; ISSN 1313-8286

2010г. -Лингвокултурната компетенция при чуждоезиковото обучение. - Международна научна конференция на тема: Модернизация на хуманитарното образование вусловията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и в Русия (България, Велико Търново, 27-30 май 2009), Велико Търново, 2010, 281 – 290

2009г. -Концептуальная метафора как способ отражения лингвокультурной ситуации. - Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарскогоязыков. Вып. 7. Шумен, 2009, с. 110–121. ISBN: 978-954-577-527-7

2009г. -Деньги в русском языковом сознании. - Епископ-Константинови четения. Том 12. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен 2009, с 60-69. ISSN 1313-8286

2009г. -Метафора игры в политическом дискурсе. - Епископ-Константинови четения, т 14, УИ, Шумен, 2009, с.232 – 242. ISSN 1313-8286

2009г. -Dialogue of the сultures in the textbook of foreign language and formation of the lingual and cultural competence. - First International Scientific Conference “Multiculturalismin Education” , June 10-12, 2009, Isparta, Turkey, 2009, с. 127 - 142. ISВN 978-9944-452-39-7

2009г. -Временной код культуры в русском языковом сознании – Турският език и балканското културно взаимодействие:юбилейна международна конференция, 04–08 юни 2008. Велико Търново: Фабер, 2009, с.285–297; ISBN 978-954-400-176-6

2008г. -Мифологические представления славян и их отражение в русском и болгарском языках. - Проблемы когнитивного и функционального описания русского иболгарского языков. Вып. 6. Шумен, 2008, с. 196–209 ISBN: 978-954-577-518-5

2008г. -Русский и болгарский “головной убор”: лингвокультурологический аспект (на материале русских и болгарских фразеологических единиц). - Русистика 2008, Язык,коммуникация, культура, Шумен, 2008, с 163 - 170. /в съавт. с Л.Янминчева / ISSN 1313–9800

2008г. -От ритуала и мифа к метафоре. - Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Русский и иностранный языки и методика их преподавания. Москва,№4, 2008, с.27 – 36. ISSN 2618-8163 (Print) ISSN 2618-8171 (Online)

2007г. -Современная метафора в мифологическом зеркале (на материале фразеологических единиц с компонентом ‘глаз’ в российских масс-медиа). - ХІ Международныйконгресс МАПРЯЛ. «Мир русского слова и русское слово в мире». Варна, 2007, т.4, с. 344 – 350

2007г. -«Мертвая» метафора современности. – Конференции МАПРЯЛ «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры» (31 октября – 3 ноября 2006 г.): Сборник докладов. т. 2, Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2007, с.324–332; ISBN 978-954-423-409-6

2007г. -Русская и болгарская спортивная метафора – Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика. Сборник материалов Второй международной конференции «Современная филология: теория и практика». Красноярск, 2007, с. 51–56.

2006г. -Лингвокультурные особенности антропоцентрических концептов души и тела в традиции и современности (на материале языка российских масс-медиа). – Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век. Сборник от юбилейна научна конференция. Варна, 26–28 май 2005, Том І. Шумен, 2006, с. 283–291; ISBN - 10: 978-954-577-365-0; ISBN - 10: 978-954-577-365-5

2006г. -Гапакс эйременон или трансформации фразеологических единиц в СМИ (на материале фразеологизмов с компонентом ‘глаз’). - Проблемы когнитивного ифункционального описания русского и болгарского языков. Вып. 5. Шумен, 2006, с.226 – 246; ISBN: 978-954-577-456-0

2006г. -Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006. ISBN 10: 954-577-384-7; ISBN 13: 978-954-577-384-6

2006г. -Метафора современности (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). - Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: VІІІ Научно-практическая конференция молодых ученых. Москва, 2006, с. 27 – 37

2006г. -Физиологическая метафора в политическом дискурсе. – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Вып. 4. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006. С. 134-151. ISBN: 978-954-577-518-5

2006г. -Сексуальная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских масс-медиа). - Проблемы когнитивного и функционального описания русского иболгарского языков. Вып. 4. Шумен, 2006, с. 152-165; ISBN: 978-954-577-456-0

2005г. -Лингвокультурное исследование в свете межкультурной коммуникации. – Междуетнически контакти Изток – Запад – интеркултурна комуникация. Шумен, 2005, с.102–109; ISBN – 10: 954-577-356-1; ISBN – 13: 978-954-577-356-3

2005г. -Топонимические перифразы в языке российских СМИ. – Русистика 2005. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2005, с. 258–271. /в съавт. с Л. Янминчева; ISBN 954-577-327-8

2005г. -Языковая личность на перекрестке традиции и современности. - Личность в межкультурном пространстве: Материалы межвузовской научной конференции (18-19 августа , Москва, РУДН). Москва: изд-во РУДН, 2005, с. 271–275; ISBN: 5-209-04188-3

2005г. -Русские и болгарские соматические фразеологизмы с компонентом голова в контексте культуры. – Четения, посвященные Дням славянской письменности и культуры: Сб.ст. по материалам межд. научной конференции. Чебоксары: Изд.-во Чуваш.ун-та, 2005. 288 с. С.129–139. УДК 801.311+801.54+801.313.1 Ч-774

2005г. -Метафора как синкретический способ концептуализации лингвокультурной среды и лингвокультурной ситуации. - Профессионально-педагогические традиции в преподавании русского языка как иностранного. Язык – речь – специальность: Материалы Международной научно-практической конференции «Мотинские чтения». Ч.2. Москва: Изд-во РУДН, 2005, с.651–657.

2004г. -К вопросу об антропоцентризме современной метафоры в языке российских масс-медиа. - Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 3. Шумен, 2004, с. 145 – 169. ISBN: 978-954-577-456-0

2004г. -К вопросу о турецком изафете в русском и албанском языках. – Турският език – минало, настояще и бъдеще, Национална конференция 2003. Шумен, 2004, с. 139–147; ISBN: 954-9698-04-1

2004г. -Устойчивые сочетания с компонентом русский: лингвокультурный аспект (на материале русской прессы). – Епископ Константинови четения. Шумен, 2004, с. 100–110. /в съавт. с Л. Янминчева; ISSN 1313-8286

2004г. -К вопросу о тюркских заимствованиях в русском языке: лингвокультурный аспект (по материалам предметной сферы культуры). – Турският език – минало,настояще и бъдеще, Шумен, 2004, с. 177–183 /в съавт. с Л.Янминчева; ISBN: 954-9698-04-1

2004г. -Тюркские заимствования в албанском языке. - Турският език и турската литература в контекста на диалога Изток – Запад. Шумен, 2004, с. 96–101; ISBN: 954-9698-04-1

2004г. -‘Новые русские’ – новый русский лингвокультурный феномен (на материале русской прессы). - Епископ Константинови четения. Шумен, 2004, с. 111–122. ISSN 1313-8286

2004г. -Лингвокультурный аспект контрастивной фразеологии (на материале ФЕ с компонентом глаз в русском и болгарском языках). – Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Вып. 1. Шумен, 2004, с.165–187. ISBN 10: 954-577-345-6; ISBN 13: 978-954-577-345-7

2003г. -Головной убор русских женщин. - Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003, с. 384 – 392 /в съавт. с Л. Янминчева/; ISBN: 954-577-173-9

2003г. -‘Глаза’ в русском лингвокультурном пространстве. Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 2. Шумен, 2003, с. 86 – 94.ISBN: 954-577-211-5

2003г. -О концепте ВЕРА в русском языковом сознании. – Научни трудове. Педагогически колеж, Добрич. – т. ІІІ С. Шумен, 2003, с. 81–83 / в съавтор. с Т.Чалъкова; ISSN 1312-2347

2003г. -"Новая" фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка). В: Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен 2003. С.316–323. ISBN: 954-577-173-9

2003г. -К вопросу о лингвокультурных особенностях соматических фразеологизмов в русском и болгарском языках - Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: V научно-практическая конференция молодых ученых. Москва: Флинта, 2003, с. 150 – 157.

2002г. -Устаревшие фразеологические единицы в контексте русской культуры. – Русский язык "Проблемы истории, теории и методики преподавания". Шумен, 2002, с. 409–414; ISBN 978-577-134-8

2002г. -Русские устаревшие фразеологические единицы в свете современной лингвокультурной ситуации. - Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания. Москва, 2002, с. 106 – 112 ISSN 5-89349-514-4 (Флинта) ISSN 5-02-010229-6 (Наука)

2002г. -Лингвокультурная ситуация в Болгарии в XIX в. - Известия на Съюза на учените. Сливен, Т. III, 2002, с. 108-111. (в съавт. с Н.Димитрова); ISSN 1311-2864 (print), ISSN 2682-9827 (online)

2002г. -Головной убор в лингвокультурном аспекте. - Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале ХХІ века. В.Търново: Фабер, 2002, с. 362- 365. (в съавт. с Л.Янминчева); ISBN 954-775-151-4

2002г. -Окказиональные фразеологические единицы на страницах газет. – Русский язык "Проблемы истории, теории и методики преподавания". Шумен, 2002, с.415–424. (в съавт. с Л.Янминчева); ISBN 978-577-134-8

2002г. -Устаревшие фразеологические единицы и лингвокультурологический подход. – Русистика и современность: лингвокультурология и межкультурная коммуникация: Материалы ІV международной научно-практической конференции, 28–29 июня 2001 г. Санкт-Петербург, 2002, с. 174–176; ISBN 5-8549-062-3

2002г. -Культурологическая значимость устаревших фразеологических единиц. - Болгарская русистика, 2002, № 3 – 4, с. 18–29 ISSN 0323-9160

2002г. -Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002. С. 179–195. ISBN: 954-577-140-2

2001г. -Към въпроса за тюркския езиков елемент в пословиците и фразеологизмите в руския език (културологичен аспект). - Bulgaristan Turk Folkloru ІІ: uluslararasibulgaristan turk halk kulturu sempozyumu bildirileri. Ankara, 2001, с.194 - 198

2000г. -К проблеме национально маркированных устаревших ФЕ (на материале русского и болгарского языков). - Актуальные проблемы русского языка и методики егопреподавания. Т. 2, Москва, 2000, с. 27 - 30

2000г. -Исторические связи России и Болгарии. – Русский язык и культура (изучение и преподавание). Москва, 2000. – с. 333; ISBN 5-8039-0037-0

1999г. -Некоторые особенности валентности наречий. - Русский язык и русская литература в современном обществе : Сб. докл. [от] Юбил. науч. конф., 16-18.10.1998. Шумен, 1999, с. 98 - 202. (в съавт. с Л.Янминчева) ISBN: 954-577-068-6

1999г. -Устаревшие фразеологические единицы (на материале романа И.С.Тургенева "Отцы и дети"). - Лингвистические, культурологические и методическиевопросы обучения русскому языку как иностранному. В. Тырново, 1999, с. 132-136. ISBN 954-8709-47-3

1998г. -Фразеологические окказионализмы в нарративе. - Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1998, с. 192-197. ISSN 954-577-068-6

Доклади

2010г. -Метафорическая модель и образование фразеологии. – Международна конференция: Българи в Северното причерноморие. Измаил (Украина), 2010.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2016г. -І международная научно-практическая конференция «Язык в координатах массмедиа». Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. 2016. Т. 5. № 5. С. 68-70./всъавт. с В. Попова

2014г. -Научно-образовательный форум в Шуменском университете им. Епископа Константина Преславского (Болгария) // Русский язык за рубежом, 2014. № 6. С.123.

Цитирания

2019г. -Стоянова, Е. „Бомжевая“ метафора: штрихи к образу России. LIMES SLOVACUS. Славянството. Граници на общността. Доклади от международна научна конференция. Шумен, юни 2015, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, с. 95–102. ISBN 978-619-201-089-8 Цитирано в: Чавдарова Дечка. LIMES SLAVICUS – КУЛТУРНИ КОНЦЕПТИ НА СЛАВЯНСТВОТО. Любословие. Бр. 19. Шумен, 2019. С.316 ISSN 2603-5111 (Online)

2019г. -Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013. – 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Тюрина З. С. Обучение метафоричности речи с позиции лингвокультурологического подхода (итальянский язык, языковой вуз). Автореферат Дисс.к.ф.н. Москва, 2019.

2019г. -Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013. – 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Пірог І. І. Метафора у складі аргументації німецького медіадискурсу. – Закарпатські філологічні студії. Випуск 8. Том 2. Ужгород, 2019. С. 31–36. ISSN 2663-4880 (print) ISSN 2663-4899 (online)

2019г. -Стоянова Е. В. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст – Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей / отв. ред. Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т. 2012.-250с. – С.80-86. http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1350844183_58.pdf Цитирано в: Гукасова М. М. Персонализация как способ медийного освещения социокультурных проблем. Дисс. Краснодар, 2019

2019г. -Стоянова Е. В. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст – Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей / отв. ред. Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова.СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012.С. 80–86. http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1350844183_58.pdf Цитирано в: Дуреко Е. Ю. Специфика актуализации ключевого смысла «Екатеринбург–столица» в медийном дискурсе. Дисс….кфн. Специальность 10.02.19 –Теория языка. Екатеринбург, 2019.

2019г. - Стоянова, Е. Мифологические представления славян и их отражение в русском и болгарском языках, Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 6. Шумен, 2008, 196–209. ISBN: 978-954-577-518-5 Цитирано в: Чуфадар, Н. Приказни елементи в епоса Кьороглу (върху материали от азебрайджанския, туркменския и узбекския епос), Туркологични изследвания 2019. Шумен:УИ „Епископ Константин Преславски“, 2019, 4-21. ISSN 1314-989X

2019г. -Стоянова, Е. От ритуала и мифа к метафоре. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Русский и иностранный языки и методика их преподавания. Москва, 2008, №4, с.27–36. http://journals.rudn.ru/russian-foreign-languages ISSN 2618-8163 (Print) ISSN 2618-8171 (Online) Цитирано в: Чуфадар, Н. Приказни елементи в епоса Кьороглу (върху материали от азебрайджанския, туркменския и узбекския епос), Туркологични изследвания 2019. Шумен:УИ „Епископ Константин Преславски“, 2019, 4-21. ISSN 1314-989X

2019г. -Стоянова Е. Культурная коннотация как инструмент лингвокультурного исследования и показатель лингвокультурной компетенции инокультурной личности. Folia Linguistica Rossica. 2012. No 8. С. 85–94. ISSN 1731-8025 Цитирано в: Сулейманова Я. О. Аксіологічна семантика паремій з компонентами на позначення природних стихій: вода, вогонь, повітря і земля (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов). Дис.к.ф.н. Одеса, 2018.

2019г. -Стоянова Е. Развитие лингвокультурного направления в болгарской русистике. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018. С. 145–212. ISSN 2603-3143 (Print) ISSN 2603-3151 Цитирано в: Христова Хр. Концепт «праздник» в русской и болгарской языковой картине мира – Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XX КириллоМефодиевские чтения // материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XX Кирилло-Мефодиевские чтения» (в рамках Международного Кирилло-Мефодиевского фестиваля славянских языков и культур, 22–24 мая 2019 года) : сборник статей / гл. ред. М. Н. Русецкая. М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2019. С. 736–742. ISBN 978-5-98269-198-9

2018г. -Стоянова, Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях: преимущества и возможности. // Четвертая белградская встреча славянских русистов. Современное изучение руссского языка и русской культуры в инославянском окружении. Руски језик као инословенски. Русский язык как инославянский. Выпуск IV (2012), Белград, 2012. С. 103–119.ISSN 1821-3146 Цитирано в: Николова Д. Лингвокультурный аспект современной компьютерной терминологии (на материале русского и болгарского языков). Дис. Шумен, 2018.

2018г. -Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Николова Д. Лингвокультурный аспект современной компьютерной терминологии (на материале русского и болгарского языков). Дис. Шумен, 2018.

2018г. -Стоянова Е. «Новая» фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка) // Русистика 2003: Язык, коммуникация, культура. Шумен: Университет. изд-во «Епископ Константин Преславски», 2003. С. 316–323. ISBN: 954-577-173-9 Цитирано в: Грегор Я., Томашкова Э. Как назвать Ангелу Меркель: неологизмы немецкого политического дискурса в иноязычных СМИ // Quaestio Rossica. Екатеринбург Издательство: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Т. 6. № 4, 2018. ISSN: 2311-911X eISSN: 2313-6871

2018г. -Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006. С.58–79.ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 Цитирано в: Люта М. А. Метафоричне вираження концептосфери „політика” в блогових дописах С. Жадана // Мас-медіа України на зламі епох: реалії та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / відп. ред. Галич А. О. – Старобільськ : Вид-во ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, 2018. – 326с. С.281–290. УДК 070.1(063)ББК 76.0я43 http://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/Info_Mass_Media_2018.pdf

2018г. -Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях болгарских русистов. // В кн.: «Болгарская русистика». Альманах. София, 2017. С. 104–117. Цитирано в: Николова Д. Современные аспекты терминологического исследования. // SocioBrains International Scientific Refereed Indexed Online Journal With Impact Factor. Issue 43, 2018.ISSN: 2367-5721

2018г. -Стоянова Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект) // – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, Шумен, 2002. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Білоус Ю. В. Структурно-семантичні особливості соматичних фразеологізмів у німецькій мові. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.02. 04 «Германські мови» (035–Філологія). Чернівці, Одеса, 2018.

2018г. -Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях болгарских русистов. // В кн.: «Болгарская русистика». Альманах. София, 2017. С. 104–117. Цитирано в: Новикова Т. Слово как носитель «великой духовной энергии. – Русистика 2018. Шумен:изд-во Химера, 2018.ISBN 978-619-7218-43-5

2018г. -Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006 – С. 58–79. ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 Цитирано в: Андрейченко О. І. Структура і функції метафори «театру» в політичному дискурсі кінця хх–початку ххі століття // Истоки крымской лингвистической школы: (К 100-летию образования кафедры русского языка и Таврического университета) в 2-х ч. / сост. Л.А. Орехова, А.В. Петров, Н.А. Сегал. – Симферополь, 2018. Ч. 2. – 182 с.; УДК 378.4(091):81-11(292.471) ББК 74.484(2Рос.Кры)738.11:81г / http://museum.cfuv.ru/wp-content/uploads/2018/08/origins_of_crimean_linguistic_school_2018.pdf

2018г. -Стоянова, Е. “Новая” фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка) // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура, 2003. С. 316 – 323. ISBN 954-577-173-9 Цитирано в: Николова Д. Лингвокультурный аспект современной компьютерной терминологии (на материале русского и болгарского языков). Дис. Шумен, 2018.

2018г. -Стоянова, Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях в Болгарии. – Болгарская русистика. Альманах. София, 2017, с. 104–118. Цитирано в: Николова Д. Лингвокультурный аспект современной компьютерной терминологии (на материале русского и болгарского языков). Автореферат Дисс. Шумен, 2018.

2018г. -Стоянова, Е. Медицинская метафора в медийном дискурсе (на материале русского и болгарского языков). - Филолошки студии. Скопје, Македонија, 2012; Филологические заметки, №2. Пермь, 2011. ISSN 1857-6060 Цитирано в: Николова Д. Лингвокультурный аспект современной компьютерной терминологии (на материале русского и болгарского языков). Дис. Шумен, 2018.

2018г. -Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях болгарских русистов.//«Болгарская русистика». Альманах. София, 2017. - С. 104-117. Цитирано в: Балашова И.Г., Новикова Т.Ю. Образ Крыма в курсе страноведения в современном контексте преподавания РКИ // Русский язык в поликультурном мире, 2018. С. 439-446 ISBN 978-5-907032-68-2

2018г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2013. – 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Пірог І. І., Ізотова Л. І. Метафора як засіб створення іміджу політичного лідера у німецькому медіадискурсі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. № 88 (2018). ISSN 2227-8877 (Online). ISSN 2227-8877 (Print) /https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/12314

2018г. -Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2013. – 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Полонский А. В. Что представляет собой язык в формате медиа? В сб.: Педагогика в современной системе высшей школы. Материалы международной научно-практической конференции. Педагогика в современной системе высшей школы. Белгород, 27-28 марта 2018 г. Белгород: Изд-во: Белгородский университет кооперации, экономики и права, 2018. С. 173–183. ISBN: 978-5-8231-0787-7

2018г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. – 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Степук А. В., Федяева Е. В. Образное восприятие действительности и его отражение в единицах языка. В сборнике: Наука. Технологии. Инновации. Сборник научных трудов в 9 частях. /Под ред. Гадюкиной А.В., Новосибирск: Изд-во: Новосибирский государственный технический университет, 2018. С. 685–689. ISBN: 978-5-7782-3741-4

2018г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. С. 23–25. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Абрамова М.А. Влияние миграционных процессов на лингвокультурную среду и межэтническое взаимодействие. В сб.: Миграционные процессы в Сибири: народы, культуры, государственная политика. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции Омск, 30-31 октября 2018 г . / Под редакцией М.А. Жигуновой, И.И. Кротта. Омск: Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр КАН», 2018. С. 180–191. ISBN: 978-5-604-1558-7-5

2018г. -Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски", 2013. – 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Антонова Т. Г. Метафорическое моделирование социального конфликта в медиадискурсе: факторы и аспекты вариативности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Кемеровский государственный университет. Кемерово, 2018.

2018г. -Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях болгарских русистов.//«Болгарская русистика». Альманах. София, 2017. С. 104–117. Цитирано в: Балашова И. Г., Новикова Т. Ю. Образ Крыма в курсе страноведения в современном контексте преподавания РКИ // Русский язык в поликультурном мире. Сборник научных статей II Международного симпозиума, Ялта, 08-12 июня 2018 г. В 2-х томах. / Отв. ред. Е.Я. Титаренко. Симферополь: Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2018. Том. 1. С. 439–446 ISBN: 978-5-907032-67-5 (т.1) - elibrary.ru

2018г. -Стоянова Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с.179 – 195. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Морозова І. Б. Структурно-семантичні особливості соматичних фразеологізмів у німецькій мові. Дисс… Чернівці, Одеса, 2018.

2018г. -Стоянова Е. «Новая» фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка) // Русистика 2003: Язык, коммуникация, культура. Шумен: Университет. изд-во «Епископ Константин Преславски», 2003. С. 316–323. Цитирано в: Грегор Я., Томашкова Э. Как назвать Ангелу Меркель: неологизмы немецкого политического дискурса в иноязычных СМИ // Quaestio Rossica. Екатеринбург Издательство: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Т. 6. № 4, 2018. ISSN: 2311-911X eISSN: 2313-6871

2018г. -Стоянова Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с.179 – 195. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Персидская А. С. Соматическая лексика селькупского языка: структурно-семантический и лингвокультурологический анализ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Томск, 2018.

2018г. -Стоянова, Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях в Болгарии. – Болгарская русистика. Альманах. София, 2017, с. 104–118. Цитирано в: Николова Д. Лингвокультурный аспект современной компьютерной терминологии (на материале русского и болгарского языков). Дис. Шумен, 2018.

2018г. -Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях: преимущества и возможности. – Четвертая белградская встреча славянских русистов. Современное изучение руссского языка и русской культуры в инославянском окружении. Руски језик као инословенски. Русский язык как инославянский. Выпуск IV (2012), Белград, 2012, с. 103–119. ISSN 1821-3146 Цитирано в: Николова Д. Современные аспекты терминологического исследования. // SocioBrains International Scientific Refereed Indexed Online Journal With Impact Factor. Issue 43, 2018. ISSN: 2367-5721

2017г. -Стоянова Е. В. Лингвокультурная традиция как основа метафорического моделирования действительности. – Медиалингвистика. Вып. 4. Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа: сб. статей / Под ред. Л. Р. Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цветова. СПб.: С-Петерб. гос. ун-т, ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2015, с. 247–252. ISSN: 2312-0274 Цитирано в: Чудинов А. П., Нахимова Е. А. Болгарская политическая метафорология // Болгарская русистика 2017/4 ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online)

2017г. -Стоянова Е. В. Вкусовая метафора, или связь традиции исовременности (на материале российских и болгарских медиатекстов), Медиалингвистика, 2014, №2 (5), с. 104-116 [http://medialing.spbu.ru/part10/] ISSN 2312-0274 (print), eISSN 2312-296X (online) . Цитирано в: Манова И. Концептуальное поле “фрукты” в русской и болгарской лингвокультурах. Концептуално поле “плодове” в руската и българската лингвокултура. Дисертация за присъждане на образователната и научната степен „доктор”. София, 2017.

2017г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. -Шумен: Университетско изд-во „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Эльдарова Р. А. Метафоризация лингвокультурного пространства «человек–природа» в языковом сознании адыгских писателей. Дисс. … кфн. Майкоп, 2017.

2017г. -Стоянова Е. Соль в языке и культуре (на материале русской и болгарской фразеологии/метафорологии). В: Litera scripta manent. Служение слову.Т.2. Юбилейный сборник, посвященный 70-летию проф. д-ра Валентины Аврамовой. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, с. 156-164. ISBN 978-619-201-116-1 Цитирано в: Манова И. Концептуальное поле “фрукты” в русской и болгарской лингвокультурах. Концептуално поле “плодове” в руската и българската лингвокултура. Дисертация за присъждане на образователната и научната степен „доктор”. София, 2017.

2017г. -Стоянова Е. В. Соматический код культуры в языковой картине миpa (фразеологический аспект) // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков: Сб. статей. Шумен, 2002. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Смольников С. Н. Проблемы лексикографического описания соматизмов в поэтическом языке Н.А. Клюева. – Родная речь: сборник научных статей / Под ред. Г.В.Судакова; М-во образ. и науки РФ; Вологод. Гос. ун-т ; Вологод. обл. отд. ВОО Русское географическое общество. Вологда: ВоГУ, 2017. Вып. 1. – 335с. ISBN 978-5-87851-742-3

2017г. -Стоянова Е. В. «Глаза» в русском лингвокультурном пространстве // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 2: Сб. статей. Шумен, 2003. С. 150-171. ISBN: 954-577-211-5 Цитирано в: Смольников С.Н. Проблемы лексикографического описания соматизмов в поэтическом языке Н.А. Клюева. – Родная речь: сборник научных статей / Под ред. Г.В.Судакова; М-во образ. и науки РФ; Вологод. Гос. ун-т ; Вологод. обл. отд. ВОО Русское географическое общество. Вологда: ВоГУ, 2017. Вып. 1. – 335с. ISBN 978-5-87851-742-3

2017г. -Стоянова Е. К вопросу о реализации культурной обусловленности метафоры в русских и болгарских медиатекстах. В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 9. Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2015, с. 194-217.ISBN: 978-619-201-110-9 Цитирано в: Манова И. Концептуальное поле “фрукты” в русской и болгарской лингвокультурах. Концептуално поле “плодове” в руската и българската лингвокултура. Дисертация за присъждане на образователната и научната степен „доктор”. София, 2017.

2017г. -Стоянова, Е. Лингвокультурные особенности антропоцентрических концептов души и тела в традиции и современности (на материале языка российских масс-медиа). // Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век. Сборник от юбилейна научна конференция. Варна, 26–28 май 2005 г. Том І. Шумен, 2006. ISBN - 10: 978-954-577-365-0; ISBN - 10: 978-954-577-365-5С. 283–291. *Цитирано в: Чалыкова Т. И. Мифологические корни и семантические рефлексы концепта «кузнец» – От традиций к инновациям в обучении иностранным языкам: сб. науч. статей II Всероссийской науч.-практич. конф.; СПбГАСУ. СПб., 2017, с.166-172. ISBN 978-5-9227-0774-9

2017г. -Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских массмедиа) // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006. Вып. 2. . ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 *Цитирано в: Чудинов А. П., Нахимова Е. А. БОЛГАРСКО-РУССКИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ. // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 1 (25). С. 104-108. ISSN: 2079-6021 (Print) ISSN: 2619-029X (Online)

2017г. -Стоянова Е. Баница, пицца или пирог? К вопросу о реализации культурной коннотации метафоры в русских и болгарских медиатекстах//Проблемы функционального и когнитивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2015. Т. 9. - С. 194-218. ISBN: 978-619-201-110-9 *Цитирано в: Чудинов А.П., Нахимова Е.А. Болгарско-русские метафорические параллели. // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 1 (25). С. 104–108. ISSN: 2079-6021 (Print) ISSN: 2619-029X (Online)

2017г. -Стоянова Е. Медицинская метафора в медийном дискурсе (на материале русского и болгарского языков) // Филологические заметки. 2011. Т. 2. С. 343-354. ISSN 1857-6060 Цитирано в: Дубровская Т.В. Акроним PIGS как элемент дискурса дискриминации в британских СМИ. – В: Медиакультурное пространство России, Европы и Северной Америки как пространство риска. материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию гуманитарного образования в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского. Институт филологии и журналистики СГУ. 2017. С. 127-134. ISBN: 978-5-9999-2806-1

2017г. -Стоянова Е. Лингвокультурная традиция как основа метафорического моделирования действительности // Медиалингвистика. Спб., 2014. Вып. 4. ISSN 2312–0274 (print), eISSN 2312–296X (online) *Цитирано в: Чудинов А.П., Нахимова Е.А. Болгарско-русские метафорические параллели. // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 1 (25). С. 104-108. ISSN: 2079-6021 (Print) ISSN: 2619-029X (Online)

2017г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 *Цитирано в: Чудинов А. П., Нахимова Е. А. Болгарско-русские метафорические параллели. // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 1 (25). С. 104-108. ISSN: 2079-6021 (Print) ISSN: 2619-029X (Online)

2017г. -Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. – 276с. ISBN 978-954-577-663-2 **Цитирано в: Солопова О. А. Метафора в моделировании будущего: «светлый» сценарий (на материале прогностических текстов о россии отечественного, американского и британского политических дискурсов XXI в.) – Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 46. С. 55-70. ISSN: 2310-5046 (online); ISSN: 1998-6645 (print)

2017г. -Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. – 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Шулькевич О. С. Лінгвокультурна специфіка метафор у промовах турецьких політиків. Наукове видання. Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. Випуск 9. Т.2. 2017. С.166–169. ISSN 2312-3192 http://olj.onua.edu.ua/index.php/olj/issue/view/14

2017г. -Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях: Преимущества и возможности // Русский язык как инославянский. Белград. 2012. Выпуск IV. С. 103–119. ISSN 1821-3146 Цитирано в: Мушкова В. В. Роль песен в изучени и русского языка как иностранного. // Россия в мире: проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в гуманитарной и социальной сфере. Материалы Международной научно-практической конференции (Москва–Пенза, 11 декабря 2016г.). / отв. ред. Д.Н. Жаткин, Т.С.Круглова. Москва–Пенза, 2017. – 326с. ISBN 978-5-98903-248-8

2017г. -Стоянова Е. В. Метафора как способ осмысления современной действительности // Медиалингвистика. 2015. № 4 (10). С. 60-66. ISSN 2312–0274 (print), eISSN 2312–296X (online) Цитирано в: Казакова А. Ю. Территориальная стигма как источник жилищной депривации: монография. Киров: Изд-во МЦИТО, 2017. ISBN 978-5-906642-71-4; https://mcito.ru/publishing/epub/tutorials; https://mcito.ru/publishing/epub/tutorials?view=68

2017г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2013. – 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Скоробогатова Т.И., Суралева О. Ю. Семантическое разнообразие компонентов французских фразеологизмов: монография. Ростов-на-Дону, 2017. ISBN: 978-5-98615-294-3

2017г. -Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006. ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 Цитирано в: Самарина И. В. Политический дискурс в зеркале переводческих решений (прагмалингвистический аспект): монография. Таганрог: Южный федеральный университет, 2017. – 96 с. ISBN: 978-5-9275-2530-0

2017г. -Stoyanova, E.V. Somatic code of culture in a language picture of the world (phraseological aspect). In Problems of the cognitive and functional description of the Russian and Bulgarian languages. Shumen: Publishing House Shumen University "Bishop Konstantin Preslavski"2002, pp. 179-195. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Fahrutdinov R.R., Vafina R.F., Galiullina E., Rahmatullina R.K., Yahin F.Z. CONNOTATION AND LANGUAGE CULTURE. // European Research Studies Journal. 2017. Т. 20. № S. С. 190-198. ISSN: 1108-2976 - Scopus

2017г. -Стоянова Е. В. Мифологические представления славян и их отражение в русском и болгарском языках. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 6. Шумен, 2008. С. 196–209. ISBN: 978-954-577-518-5 *Цитирано в: Чалыкова Т. И. Мифологические корни и семантические рефлексы концепта «кузнец» - От традиций к инновациям в обучении иностранным языкам: сб. науч. статей II Всероссийской науч.-практич. конф.; СПбГАСУ. – СПб., 2017, с.166-172. ISBN 978-5-9227-0774-9

2017г. -Стоянова Е.В. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Каратеева Е.О Сопоставительный анализ фразеологизмов с соматическим компонентом глаз / око в русском и болгарском языках. // Итоги научно-исследовательской деятельности 2017: изобретения, методики, инновации. XXIX Международная научно-практическая конференция. Астрахань: Издательство: Научный центр "Олимп"2017. – 545 с. РИНЦ. ISBN: 978-5-6040286-6-7

2016г. -Стоянова Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект) // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, 2002. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Лаптева М.Л. «Свое» и «чужое» в когнитивно-дискурсивном пространстве русской фраземики. Москва, Астрахань, 2016. ISBN 978-5-4365-0290-8

2016г. -Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. -Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. - 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 *Цитирано в: Манова И. Концепт „капуста“/„зеле“ в русской и болгарской лингвокультурах // Чуждоезиково обучение“, кн. 4/2016 Брой 41. ISSN 1314–8508 (Online) ISSN 0205–1834 (Print)

2016г. -Стоянова, E. В. Очи. Глаза. Гляделки: фразеологические единицы с компонентом глаз/глаза сквозь призму метафоры. Шумен: Унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, 2013 ISBN 978-954-577-674-8 Цитирано в: Гетова М. Фразеологични етюди. Фразеологични единици с компонент числително име в българския и румънския език в общобалканска перспектива. Бр.2/4. 2016 ISSN 2367-8119 https://philol-forum.uni-sofia.bg/portfolio-item/br-4/; https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2017/06/10_Margarita-Getova_FF4-.pdf

2016г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски", 2013. 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 *Цитирано в: Преснякова Н. А. Соматические метафоры в русской и английской лингвокультурах (на материале фразеологии семантического поля «Эмоции») - Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. Т. 8. № 3. С. 56–60. https://elibrary.ru/item.asp?id=28082828; http://eesa-journal.com

2016г. -Стоянова Е. Обучение русскому произношению (для студентов специальности „Прикладная лингвистика: русский и турецкий языки"). Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2007. / в съавт. с Чалыкова Т., Акиф Х. ISBN 954-577-273-5 *Цитирано в: Чалыкова Т. И. Основы фонетической интерференции при обучении русскому произношению носителей турецкого языка (на материале гласных) - Дидактическая филология. 2016. № 3. С. 103–113. УДК: 81.342 https://elibrary.ru/item.asp?id=28282488

2016г. -Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа //Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. С. 58-79. ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 Цитирано в: Андрейченко О.И. Театральная семантическая сфера как источник метафоры в политическом дискурсе конца ХХ - начала ХХІ века – В: Семантика и прагматика языковых единиц в синхронии и диахронии: знак, слово, текст. сборник научных статей V международной научной конференции. 2016. С. 66-71. ISBN 978-5-906877-62-8

2016г. -Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. -276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Солопова О.А. Диахроническая сопоставительная метафорология: исследование моделей будущего в политическом дискурсе. Москва, 2015, 2016. (2-е издание, стереотипное) ISBN: 9785976522015

2016г. -Стоянова Е. В. Особенности процесса кодификации метафоры//Годишник на ШУ. Т. 22. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2011. - С. 100-116. ISSN 1311-7300 Цитирано в: Солопова О.А. Диахроническая сопоставительная метафорология: исследование моделей будущего в политическом дискурсе. Москва, 2015, 2016. (2-е издание, стереотипное) ISBN: 9785976522015

2016г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. -Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,2013. -276 с. ISBN 978-954-577-663-2 *Цитирано в: Свешникова О.А. Интонационная организация концептуально значимой лексики в русском политическом дискурсе (на примере предвыборной кампании 2012 года). Диссертация и автореферат по ВАК РФ 10.02.01, кандидата филологических наук. Российский университет дружбы народов. Москва, 2016 ББК 81.411.2-1я031

2016г. -Стоянова Е. Метафора как средство организации и исследования медиадискурса. 2016 - medialing.spbu.ru ISSN 2312-0274 Цитирано в: Преснякова НА. Соматические метафоры в русской и английской лингвокультурах (на материале фразеологии семантического поля … - Wschodnioeuropejskie …, 2016 - " NOWA PERSPEKTYWA" https://elibrary.ru/item.asp?id=28082828

2016г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013. 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Карелова М.А., Микова С.С. Лингвокультурные детали с лексемой «гроза» в художественных произведениях 1943-1945 гг. Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом. 2016. № 2. С. 40-42. ISSN печатн. 2074-1154

2016г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. -Шумен, Болгария, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2013. – 276с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Скрипник Я.Н. Жизнь современного общества в зеркале метафоры. – Русский язык в поликультурном мире. X Международная научно-практическая конференция: Сборник научных статей. Ответственный редактор Е.Я. Титаренко. 2016. С. 376-383. ISBN 978-5-906877-05-5

2016г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. - Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Эльдарова Р.А. Метафора как способ экономии языковых средств в лингвокультурном пространстве «человек-природа». Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (172) 2016. ISSN 2410-3489

2016г. -Стоянова Е. В. От ритуала и мифа к метафоре // Вестник РУДН, серия Русский и иностранный языки и методика их преподавания. 2008. No 4. ISSN 2618-8163 (Print) ISSN 2618-8171 (Online) Цитирано в: Гигаури Д. И. Политический миф и ритуал в структуре современной символической политики. Дисс. …. кандидата политических наук. Санкт-Петербург, 2016

2016г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Узенцова Е. А. Метафора и символ в лирической поэзии М. Ю. Лермонтова: когнитивно-семантический и лингвокультурологический аспекты. Дисс. кфн. Ростов-на-Дону, 2016. / http://hub.sfedu.ru/diss/announcement/709e13ad-0ca3-469d-8675-c3dc3242c01e/

2016г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Епископ Константин Преславски, 2013. 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 *Цитирано в: Мухамеджанова А.М. Оттерминологические единицы в художественных произведениях М. Шолохова – Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2016. № 3 (182). С. 57-61. ISBN 978-954-577-663-2

2016г. -Стоянова Е. В. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст // Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей / отв.ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012. С. 80–86. http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1350844183_58.pdf Цитирано в: Южанникова М. А. Феномен двусмысленности как основание стилистических приемов в современном русском языке: Диссертации 20-Янв-2016 / URI: http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/19997

2016г. -Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Унив. издат. „Еп. Константин Преславски”. 2013, 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Десислава-Девора Атанасова. Военните термини като концепти в българския и руския език. Филологически форум. 2016 / http://philol-forum.uni-sofia.bg/voenni-termini-koncepti-bg-ru-ezik/

2016г. -Стоянова Е. В. Специфика, параметры и функции метафоры в современном российском медиатексте. // Любословие. Брой 14. Шумен, 2014. С. 151-159 ISSN 2603-5111 (Online) Цитирано в: Чалыкова Т. Блуждания ума: языковое сознание о ментально-когнитивной деятельности человека. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. Issue No: 12, 2016. С. 29-41 ISSN 1731-8025

2015г. -Стоянова Е. Очи. Глаза. Гляделки (Фразеологические единицы с компонентом глаз / глаза сквозь призму метафоры). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 240с. ISBN 978-954-577-674-8 Цитирано в: Супрунова Е. Внешний образ человека в болгарской фразеологической картине мира // ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ТЕКСТ: КОНТРАСТИВНЫЙ АНАЛИЗ. Материалы IV Международной заочной научно-практической конференции г. Славянск-на-Кубани 20–25 апреля 2015 г. Славянск-на-Кубани, 2015, с. 101–107. ISBN: 978-5-91980-041-5

2015г. -Стоянова Е. Устаревшая фразеология в контексте культуры. Шумен, 2012. – 192 с. ISBN 978-954-577-627-4 Цитирано в: Супрунова Е. Внешний образ человека в болгарской фразеологической картине мира // ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ТЕКСТ: КОНТРАСТИВНЫЙ АНАЛИЗ. Материалы IV Международной заочной научно-практической конференции г. Славянск-на-Кубани 20–25 апреля 2015 г. Славянск-на-Кубани, 2015, с. 101–107; ISBN: 978-5-91980-041-5

2015г. -Стоянова, Е. К вопросу о функционировании метафоры в русских и болгарских медиатекстах. Средства массовой коммуникации в современном мире. Петербургские чтения. Материалы международной научно-практической конференции 19-20 апреля 2012 г., с. 184–189. ISBN 978-5-8465-1225-2 Цитирано в: Чалъкова Т. Метафора кузница в медиатекстах. – В: Медиалингвистика. Вып. 4. Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа: сб. статей / Под ред. Л. Р. Дускаевой. Отв. ред. Н. С. Цветова. СПб.: С-Петерб. гос. ун-т, ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2015, с. 260–264 ISSN: 2312-0274

2015г. -Стоянова Е. В. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст // Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей / отв. ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012, С. 80–86. http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1350844183_58.pdf Цитирано в: Филатов К. С. Метафора как способ развертывания журналистского текста. Дисс…кфн, Санкт-Петербург, 2015. http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1442146222_7785.pdf

2015г. -Стоянова, Е. Медицинская метафора в медийном дискурсе (на материале русского и болгарского языков). – Филолошки студии. Скопје, Македонија, Филологические заметки. 2011. – 2011. ISSN 1857-6060 Цитирано в: Николова Д. Здраве/болест и компютърна терминология. – International Parole, Art, Health - Edirne Health Museum - Symposium in Trakya University, 21st- 23rd October. Edirne, 2015

2015г. -Стоянова Е.“Головной убор” в лингвокультурологическом аспекте//VIII Международный симпозуим МАПРЯЛ 2002. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале XXI века. Велико Търново, 2002. С.362–365. / в съавт. Янминчева Л. ISBN 954-775-151-4 Цитирано в: Мазуренко О.В. ЦВЕТОСЮЖЕТ В ЛИРИКЕ А. БЛОКА (НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 1905–1915 ГГ.) Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Воронежский государственный университет. Воронеж, 2015.

2015г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Карелова М. А. Культурно-тематическое поле «Явления природы» в лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Москва, 2015. http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=11&mod=dis&dis_id=789

2015г. -Стоянова Е. “Новая” фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка) // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. – 2003. – С. 316–323. ISBN: 954-577-173-9 Цитирано в: Николова Д. Г. Формирование компьютерного жаргон в системах русского и болгарского языков // // ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ТЕКСТ: КОНТРАСТИВНЫЙ АНАЛИЗ. Материалы IV Международной заочной научно-практической конференции г. Славянск-на-Кубани 20–25 апреля 2015 г. Славянск-на-Кубани, 2015, с. 31–37 ISBN: 978-5-91980-041-5

2015г. -Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006. ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 Цитирано в: Кондратьева О. Н., Ковалева К. А. Судебный процесс над Юлией Тимошенко в зеркале театральной метафоры (по материалам официального сайта). Политическая лингвистика. №1, 2015 ISSN 1999-2629 http://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-protsess-nad-yuliey-timoshenko-v-zerkale-teatralnoy-metafory-po-materialam-ofitsialnogo-sayta

2015г. -Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013, 276 с. Цитирано в: Григориева Т. В. Метафорическая мозайка Олимпийских игр. – Исследовательская деятельность в образовательном пространстве региона. II Региональная научно-практическая конференция в рамках Фестиваля «Дни молодежной науки» (г. Славянск-на-Кубани, 7–12 апреля 2014 г.). Сборник статей. Часть 1. Славянск-на-Кубани: Филиал ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани, 2014, с. 27–33.

2015г. -Стоянова, Е. Метафора как синкретический способ концептуализации лингвокультурной среды и лингвокультурной ситуации // Международная научно-практическая конференция «Профессионально-педагогические традиции в преподавании РКИ. Язык – речь – специальность». Москва, 2005, с.651–657. Цитирано в: Григориева Т. В. Метафорическая мозайка Олимпийских игр. – Исследовательская деятельность в образовательном пространстве региона. II Региональная научно-практическая конференция в рамках Фестиваля «Дни молодежной науки» (г. Славянск-на-Кубани, 7 – 12 апреля 2014 г.). Сборник статей. Часть 1. Славянск-на-Кубани: Филиал ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани, 2014, с. 27–33.

2015г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. - Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Ляпун С. От трагедии до комедии (о некоторых особенностях метафорического отображения действительности в «Новой газете»). – МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – Киев: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. Вип. 18. Т. I (176). – 644 с; С.274. / УДК 80 + 008] (082) https://burago.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/179.pdf

2015г. -Стоянова Е. В. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст // Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей / отв. ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012, С. 80–86. http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1350844183_58.pdf Цитирано в: Филатов К. С. Метафора как способ развертывания журналистского текста. АКД, Санкт-Петербург, 2015. http://spbu.ru/disser2/607/aftoreferat/Filatov_avtoreferat_dis.pdf

2015г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Филатов К. С. Метафора как способ развертывания журналистского текста. Дисс…кфн, Санкт-Петербург, 2015. http://spbu.ru/disser2/607/aftoreferat/Filatov_avtoreferat_dis.pdf

2015г. -Стоянова Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект).- В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с. 179-195. ISBN: 954-577-140-2 цитирано в: Цитирано в: Чалъкова Т. Я и незнакомый сосед: немой, дикий, чужой. – Епископ Константинови четения, 2015 ISSN: 1314-7358

2015г. -Стоянова, Е. От ритуала и мифа к метафоре. – Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Русский и иностранный языки и методика их преподавания. Москва, 2008, №4, с.27–36. ISSN 2618-8163 (Print) ISSN 2618-8171 (Online) Цитирано в: Чалъкова Т. Модели на света през призмата на числата от 1 до 9/10 при древните тюрки. - В: – International Parole, Art, Health - Edirne Health Museum-Symposium in Trakya University, 21st- 23rd October. Edirne, 2015

2015г. -Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен : УИ Епископ Константин Преславски», 2013. 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Карелова М. А. Культурно-тематическое поле «явления природы» в лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг. Дисс….кфн. Москва, 2015

2015г. -Стоянова, Е. Окказиональная ассоциация как способ функционирования фразеологизмов с устаревшим компонентом в рамках современной лингвокультурной ситуации. – Служение слову. Материалы сборника, посвященного 70-летию доц.д-ра А.Николовой. Шумен: УИ„Еп.К.Преславски”, 2012, с. 188–201. ISBN 978-954-577-646-5 Цитирано в: Чалъкова Т. Этимология и мифологические корни концептов ум, разум, рассудок. – Проблемы когнитивного и функционального описания славянских языков. Шумен, 2015. ISBN: 978-619-201-110-9

2015г. -Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен : УИ Епископ Константин Преславски», 2013. 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Рябенко А. В. Концептуальная метафора как средство манипуляции общественным сознанием. анализ русской политической метафоры на примере отражения событий Евромайдана в интернет-источниках// Культура. Духовность. Общество. Выпуск № 17 / 2015 https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38337

2015г. -Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. - 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Солопова О.А. Диахроническая сопоставительная метафорология: исследование моделей будущего в политическом дискурсе. Монография. Москва: Флинта-Наука, 2015. 310 с. ISBN: 9785976522015

2015г. -Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации/Е. Стоянова. Шумен: УИ «Епископ Константин Преславски», 2013. 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Кондратьева О.Н. Диахроническая метафорология (когнитивно-дискурсивный аспект) [Текст] : монография; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Кемеровский гос. ун-т". - Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 2015. - 237 с ISBN 978-5-8353-1894-0

2015г. -Стоянова Е. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст // Медиа-текст как полиинтенциональная система / отв.ред. Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова. СПб, 2012. С. 80–86 http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1350844183_58.pdf Цитирано в: Полтавец Т.А. К проблеме описания типов научно-популярного медиатекста // Филолого-коммуникативные исследования. Ежегодник 2015/ науч. ред. А.А.Чувакин; И.В.Силантьев; отв. ред.Ю.В.Трубникова. Барнаул: Издательство Алтайского государственного университета, 2015. С. 105-114. ISSN 2410–1958

2015г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. - Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013. – 276 с. Цитирано в: Карелова М. А. Культурно-тематическое поле «Явления природы» в лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг. АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Москва, 2015. http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=11&mod=dis&dis_id=789

2015г. -Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Balkan Rusistics. URL: http://www.russian.slavica.org/printout4072.html (дата обращения: 23.05.2013). Цитирано в: Кондратьева О. Н., Ковалева К. А. Судебный процесс над Юлией Тимошенко в зеркале театральной метафоры (по материалам официального сайта). Политическая лингвистика. №1, 2015 - http://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-protsess-nad-yuliey-timoshenko-v-zerkale-teatralnoy-metafory-po-materialam-ofitsialnogo-sayta

2015г. -Стоянова Е. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст // Медиа-текст как полиинтенциональная система / отв.ред. Л.Р. Дускаева, Н.С. Цветова. СПб, 2012. С. 80–86 Цитирано в: Полтавец Т.А. К проблеме описания типов научно-популярного медиатекста // Филолого-коммуникативные исследования. Ежегодник 2015/ науч. ред. А.А.Чувакин; И.В.Силантьев; отв. ред.Ю.В.Трубникова. Барнаул: Издательство Алтайского государственного университета, 2015. С. 105-114. ISSN 2410–1958

2014г. -Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013, 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Балашова, Л.В. Русская метафора: прошлое, настоящее, будущее: [монография]. М.: Языки славянской культуры, 2014. – 497 с., с.11, с. 67. ISBN 978-5-9905856-9-0

2014г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013. 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Цапова И. С. Соматические метафоры в лирике А.Ахматовой и О. Мандельштама. // Наука и образование: Сборник статей ІХ Международной научной конференции «Наука и образование - 2014». Астана, 2014. https://articlekz.com/article/10576

2014г. -Стоянова, Е. Метафора и соматический культурный код. В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски. Т.ХХI А, ФХН. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, 2010. ISSN 1311-7300 Цитирано в: Динчерова С. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс“; ISBN 978-954-577-946-6, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 237.

2014г. -Стоянова, Е. «Мертвая» метафора современности. // Международный симпозиум под эгидой МАПРЯЛ «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры», 1–3 ноября 2006 г. Сборник докладов. т. 2, Пловдив, 2007, с.324 – 332. ISBN: 978-954-423-409-6 Цитирано в: Кондратьева О.Н. Динамика метафорических моделей в русской лингвокультуре (ХІ-ХХвв.). Диссертация … доктора филологических наук. Кемерово, 2014.

2014г. -Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013, 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Кондратьева О.Н. Динамика метафорических моделей в русской лингвокультуре (ХІ-ХХвв.). Диссертация … доктора филологических наук. Кемерово, 2014.

2014г. -Стоянова, Е. Особенности процесса кодификации метафоры. – Годишник на ШУ, том 22, Шумен 2011, с.100 – 116. Цитирано в: Кондратьева О.Н. Динамика метафорических моделей в русской лингвокультуре (ХІ-ХХвв.). Диссертация … доктора филологических наук. Кемерово, 2014.

2014г. -Стоянова, Е. Устаревшая фразеология в контексте культуры. Шумен, 2012, 192 с. ISBN: 978-5-91980-041-5 Цитирано в: Кондратьева О.Н. Динамика метафорических моделей в русской лингвокультуре (ХІ-ХХвв.). Диссертация … доктора филологических наук. Кемерово, 2014.

2014г. -Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013, 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Тодорова Р. Eзик, Култура, Реклама. Монография. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2014, 220с. ISBN 978-954-577-967-1

2014г. -Стоянова Е.В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013, 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Кондратьева О.Н. Динамика метафорических моделей в русской лингвокультуре (ХІ-ХХвв.). Автореферат дисс. … доктора филологических наук. Кемерово, 2014.

2014г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации/Е.Стоянова. Шумен: Университетское изд-во «Епископ Константин Преславски», 2013. ISBN 978-954-577-663-2 *Цитирано в: Матузова Т.А., Цапова И.С.К вопросу о соматических метафорах. Экономика и социум. 2014. № 2-5 (11). С. 699-702. ISSN 2225-1545

2014г. -Стоянова, Е. Устаревшие фразеологические единицы русского языка и их болгарские эквиваленты. Дисс. кфн., АКД. М., 2002. Цитирано в: Федуленкова Т.Н., Адамия З.К., Чабашвили М. Фразеологическое пространство национального словаря в сопоставительном аспекте. Издательство "Академия Естествознания", 2014. http://www.rae.ru/monographs/248-7398

2014г. -Стоянова, Е. Устаревшие фразеологические единицы русского языка и их болгарские эквиваленты. Дисс. кфн., АКД. М., 2002. Цитирано в: Федуленкова Т.Н., Адамия З.К., Чабашвили М. Фразеологическое пространство национального словаря в сопоставительном аспекте. Издательство "Академия Естествознания", 2014. ISBN: 978-5-91327-273-7 https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=248

2014г. -Стоянова Е. В. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен : УИ Епископ Константин Преславски», 2013. 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Кондратьева О. Н. Метафора как лингвокультурный феномен. Лингвокультурология. Ежегод. сб. науч. тр. / гл. ред. А.П.Чудинов; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». Электрон. науч. ежег. Екатеринбург, 2014. Вып. 8. – 173с. УДК400 ББКШ100.3 http://journals.uspu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=856:skachat-nomer-odnim-fajlom&catid=348&Itemid=243

2014г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски", 2013. *Цитирано в: Преснякова Н. А. Соматические метафоры в русской и английской лингвокультурах (на материале фразеологии семантического поля «Эмоции») - Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2016. Т. 8. № 3. С. 56-60.

2014г. -Стоянова Е. Головной убор русских женщин (лингвокультурный аспект)//Русистика 2003: Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003. / в съавт. с Л. Янминчева ISBN 954-577-173-9 Цитирано в: Мазуренко О.В. Цветосюжет в цикле А. Блока "Заклятие огнем и мраком". Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. 2014. № 4 (37). С. 38-42. ISSN печатной версии 2222-1484 https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1293682

2013г. -Стоянова Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен: УИ„Еп.К.Преславски”, 276с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Чалъкова Т. Между Преданием и Языком. – Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Т. ХХІV А, Шумен: УИ„Епископ Константин Преславски”, 2013. ISSN 1311-7300

2013г. -Стоянова Е. Окказиональная ассоциация как способ функционирования фразеологизмов с устаревшим компонентом в рамках современной лингвокультурной ситуации. – Служение слову. Материалы сборника, посвященного 70-летию доц. д-ра А.Николовой. Шумен: УИ„Еп.К.Преславски”, 2012 с. 188-201. ISBN 978-954-577-646-5 Цитирано в: Чалъкова Т. Между Преданием и Языком. – Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Т. ХХІV А, Шумен: УИ„Епископ Константин Преславски”, 2013. ISSN 1311-7300

2013г. -Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе. – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. . ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 Цитирано в: Выражение темпоральных иаспектуальных значений в немецком языке в разных стилях, жанрах и типах текста : коллективная монография / [авт.: Н. А. Баранова, Ж. В. Камкина, Е. В. Костеневич и др. ; отв. ред.: Е. В. Боднарук]. Архангельск : КИРА, 2013 (КИРА). – 143 с. : граф., табл.; 21 см. Библиогр.: с. 138-142. ISBN 978-5-98450-247-4

2013г. -Стоянова, Е. Метафора как социокультурно обусловленный медиатекст. – Медиатекст как полиинтенциональная система. Сборник статей /Отв.ред. проф.Л.Р. Дускаева, доц. Н.Цветова. СПб, 2012, с. 80-86. http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1350844183_58.pdf Цитирано в: Дускаева Л.Р. Медиастилистика как ведущее направление медиалингвистических исследований в славянских странах – Российские исследования массмедиа и журналистики в международном контексте. Материалы всероссийской научно-практической конференции 23–24 мая 2013 г., Санкт-Петербург, 2013, с.37–42. ISBN 978-5-8465-1244-3

2013г. -Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013, 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Чалыкова Т. И. Понимание: звук, слово, текст (между Преданием и Языком). Монография, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, 276с. ISBN 978-954-577-823-0

2013г. -Стоянова, Е. Окказиональная ассоциация как способ функционирования фразеологизмов с устаревшим компонентом в рамках современной лингвокультурной ситуации. – Служение слову. Материалы сборника, посвященного 70-летию доц.д-ра А.Николовой. Шумен: УИ„Еп.К.Преславски”, 2012, с. 188-201 ISBN 978-954-577-646-5. Цитирано в: Чалыкова Т. И. Понимание: звук, слово, текст (между Преданием и Языком). Монография, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, 276с. ISBN 978-954-577-823-0

2013г. -Стоянова, Е. Метафорическая модель и формирование фразеологии (на материале русских и болгарских соматических фразеологических единиц.– Епископ-Константинови четения, т. 15, Шумен, 2011, с. 180-190. ISSN 1313-8286 Цитирано в: Чалыкова Т. И. Понимание: звук, слово, текст (между Преданием и Языком). Монография, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, 276с. ISBN 978-954-577-823-0

2013г. -Стоянова Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях: Преимущества и возможности // Русский язык как инославянский. - Белград. 2012. - Выпуск IV. - С. 103 - 119. ISSN 1821-3146 Цитирано в: Грубмайр И.И. Использование песен на уроках РКИ // Международная конференция и VII международный научно-практический семинар «Многоязычие и межкультурная коммуникация: вызовы XXI века» (ПРАГА, 11-13 ОКТЯБРЯ 2013), Прага, 2013.

2013г. -Стоянова Е. В. Устаревшие фразеологические единицы русского языка и их болгарские эквиваленты: дисс. ... канд. филол. наук. М., 2002. 235 с. Цитирано в: Щупленков О.В.. Адаптационные возможности русской национальной школы в эмиграции (на примере Шуменской гимназии в Болгарии (1922–1934 гг.)) // Педагогика и просвещение. 2013. № 4. – С. 296 - 316. DOI: 10.7256/2306-434X.2013.4.11760. ISSN: 2306-434X

2013г. -Стоянова, Е. Метафора сквозь призму лингвокультурной ситуации. Шумен, 2013, 276 с. ISBN 978-954-577-663-2 Цитирано в: Дускаева Л.Р. Векторы развития медиастилистики в России и за рубежом. Медиалингвистика Выпуск 2. Речевая коммуникация в средствах массовой информации, 2013, с.140–144. ББК 76 https://medialing.ru/issues/medialingvistika-2013-s2.pdf

2013г. -Стоянова Е. «Глаза» в русском лингвокультурном пространстве // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2003. Вып. 2. С. 86-94. ISBN: 954-577-211-5 Цитирано в: Чжэн Гуанцзе. Фразеология тела в русском языке глазами носителя китайской лингвокультуры. Дисс. …кфн. Москва, 2013.

2013г. -Стоянова, Е. «Глаза» в русском лингвокультурном пространстве. // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков./ Под общей ред. доц. д-ра Д. Митева и доц. д-ра А. Николовой. Выпуск второй, 2003. С. 86-94. ISBN: 954-577-211-5 Цитирано в: Першукова, С. В. Лингвокультурное значение лексемы "глаза" и его реализация в произведениях М.А. Булгакова "Собачье сердце" и "Роковые яйца". Дисс… кандидат филологических наук. Автореферат. Нижний Новгород, 2013.

2013г. -Стоянова Е. Устаревшие фразеологические единицы русского языка. Дисс…кфн. Москва, 2002. Цитирано в: Щупленков О.В. Адаптационные возможности русской национальной школы в эмиграции (на примере Шуменской гимназии в Болгарии (1922–1934 гг.)). - Педагогика и просвещение. 2013. № 4. С. 296-316. http://e-notabene.ru/fr/article_11760.html ISSN: 2306-434X

2012г. -Стоянова Е., Янминчева Л. Окказиональные фразеологизмы на страницах русских газет. - Русский язык «Проблемы истории, теории и методики преподавания» Шумен, 2002. С. 415 - 424. ISBN 978-577-134-8 Цитирано в: Саютина, Н.В. Трансформация фразеологизмов Дисс. кфн и автореферат, Саратов, 2012

2012г. -Стоянова Е., О концепте ВЕРА в русском языковом сознании. Научни трудове. Педагогически колеж, Добрич. т. ІІІ С. Шумен, с. 81–83; ISSN 1312-2347 Цитирано в: Чалыкова Т. Концепт «суета» в русском и болгарском лингвокультурном пространстве. // Русский язык как инославянский. Выпуск IV. Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянском окружении Славистичко друштво Србије, Београд, 2012, с.38–45; ISSN 1821-3146

2012г. -Стоянова Е. «Глаза» в русском лингвокультурном пространстве – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 2. Шумен, 2003, с. 86 – 94. ISBN: 954-577-211-5 Цитирано в: Боголепова С.В. Психолингвистический анализ тематического поля соматизмов. Дисс. кфн, М., 2012

2012г. -Стоянова, Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с.179 - 195. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Боголепова, С. В. Психолингвистический анализ тематического поля соматизмов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Москва, 2012, с.9 // http://www.iling-ran.ru/avtoreferats/bogolepova_s.pdf

2012г. -Стоянова Е.В. Устаревшие фразеологические единицы русского языка и их болгарские эквиваленты: Автореф. дис. . канд. филолог, наук. - Москва, 2002, - 16 с. Цитирано в: Борщева, О. В. Концептуальное поле "ТРУД" сквозь призму идиоматики. АКД. Саратов, 2012

2012г. -Стоянова, Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект) – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, Шумен, 2002. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Персидская А.С., Быконя В.В. Сомонимы с компонентом ‘глаз’ в селькупском языке // Вестник Томского государственного педагогического университета, Вып.10, 2012, с. 89-93 / ISSN 1609-624X http://vestnik.tspu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3938&Itemid=276

2012г. -Стоянова, Е. Деньги в русском языковом сознании. // Епископ-Константинови четения. Том 12. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен 2009, с 60 - 69. ISSN 1313-8286 Цитирано в: Терзиева, Т. Рубль и лев на страницах электронных изданий (к проблеме коммуникативной компетенции в сфере делового общения) – В: «Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени», Славянск-на-Кубани, 2012. ISBN 978-5-91980-035-4

2012г. -Стоянова Е. В. «Мертвая» метафора современности. // Международный симпозиум под эгидой МАПРЯЛ «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры», 1–3 ноября 2006 г. Сборник докладов. т. 2, Пловдив, 2007, с.324 – 332. ISBN: 978-954-423-409-6 Цитирано в: Сурикова Т. И. Лингвистическая этика в контексте коммуникации, философии и филологии. - В сборнике: Медиатекст как полиинтенциональная система. Сборник статей. отв. ред. Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова. 2012. С. 136-144. ББК 76.01 / http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1350844183_58.pdf

2012г. -Стоянова, Е., Т. Чалъкова. Специфика этнокультурной ситуации и преподавание русского языка в Болгарии. – В: Материалы международной конференции „Итоги Года русского языка”, Москва, 2007. Цитирано в: Чалъкова, Т., М. Шукриева Динамиката на терминологията и езиковата картина на света през призмата на турските правни документи – В: Епископ-Константинови четения, Шумен, 2012.

2012г. -Стоянова Е. Устаревшие фразеологические единицы русского языка. Дисс…кфн. Москва, 2002. Цитирано в: Борщева О.В. Концептуальное поле" ТРУД" сквозь призму идиоматики (на материале русского и английского языков). 2012 - elibrary.ru

2011г. -Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006. ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 Цитирано в: Халатян, А. Б. Предвыборный дискурс: жанровое своеобразие и специфика языкового воплощения. Дисс. кфн. Ставрополь, 2011.

2011г. -Стоянова Е. В. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект) – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, Шумен, 2002; ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Русановская Т. В. Национальная идентичность во фреймових структурах (на материале сленговых соматизмов в современных украинском и немецком языках). //Національна ідентичність у фреймових структурах (на матеріалі сленгових соматизмів у сучасних українській і німецькій мовах). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2011, №3; ISSN 1729-360Х

2011г. -Стоянова Е. “Новая” фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка). // Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен, 2003, с. 316 – 323. ISBN: 954-577-173-9 Цитирано в: Родионова В.М. Функции имен собственных в различных типах заголовков в медиа-текстах сша за 2010-2011 гг.// Альманах современной науки и образования, № 12 (55) 2011; ISSN 1993-5552

2011г. -Стоянова, Е. «Мертвая» метафора современности. // Международный симпозиум под эгидой МАПРЯЛ «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры», 1–3 ноября 2006 г. Сборник докладов. т. 2, Пловдив, 2007, с.324 – 332. ISBN: 978-954-423-409-6 Цитирано в: Козубенко И. И. Теория когнитивной метафоры в современной лингвистике – Современные проблемы лингвистики и лингводидактики. Материалы итоговой научно-практической конференции факультета славянской и западноевропейской филологии. – Москва: МПГУ, 2011. – 216 с. ISBN 978-5-4263-0009-5

2011г. -Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Шумен, 2006. ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6Цитирано в: Седакова И. А. Образ русского языка в Болгарии (в свете языковых и других союзов) – Образ России на Балканах: мифологемы, идеологемы, религиозные, исторические и культрные свази: доклады российских ученых к научному коллоквиуму Международной ассоциации по изучению стран Юго-Восточной Европы (Варшава, 7–9 ноября 2011 г.). М., 2011. ISBN 978-5-7576-0239-4 https://inslav.ru/images/stories/pdf/2011_Obraz_Rossii_na_Balkanax.pdf

2011г. -Стоянова, Е. Концептуальная метафора как способ отражения лингвокультурной ситуации. – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 7. Шумен, 2008, с. 110 – 121. ISBN: 978-954-577-527-7 Цитирано в: Чалъкова, Т. Фрагменти на турската метафоричната картина на света през призмата на зооними относно полюсите «добрият» и «лошият» в Аз-пространството. – В: „40 години Шуменски университет“, Шумен, 2011. ISBN 978-954-577-604-5

2011г. -Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 Цитирано в: Будаев, Э. В. Сопоставительная политическая метафорология. Нижний Тагил: НТГСПА, 2011, 330 с. / URL: http://cognitiv.narod.ru/monograph/Budaev_2011.pdf

2011г. -Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 Цитирано в: Андрейченко, О. I. Метафора театру в сучасному политичному дискурсi: когнитивни аспект – В: Ученые записки / ВЧЕНІ ЗАПИСКИ Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 24 (63), №1 Ч.2. 2011, р.18-24 / ISSN 5-7763-9818-5 http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Movozn/2011_17_1/article/2.pdf

2011г. -Стоянова, Е. Культурологическая значимость устаревших фразеологических единиц. // Болгарская русистика, 2002, № 3 – 4, с. 18 – 29. ISSN 0323-9160 Цитирано в: Георгиева С. И. Русская фразеология в зеркале болгарского языка. София: “Херон Прес”, 2011. ISBN 978-954-580-292-8

2011г. -Стоянова, Е. Русская и болгарская спортивная метафора – В: Современная филология: актуальные проблемы, теория и практика. Сборник материалов Второй международной конференции «Современная филология: теория и практика». Красноярск, 2007, с. 51 – 56. Цитирано в: Дрянгина, Е. А. Обучение студентов-филологов ассоциативно-образным средствам репрезентации языковой личности учителя. Дисс...кпн, Ярославль, 2011. Автореферат дисс. : http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-obuchenie-studentov-filologov-assotsiativno-obraznym-sredstvam-reprezentatsii-yazykovoy-lichnosti-uchitelya

2010г. -Стоянова, Е. "Новая" фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка). – В: Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1999. С. 335-340. ISBN: 954-577-173-9 Цитирано в: Ержанова, Г. А. Синтаксические и когнитивные основы газетных заголовков (на материале русского и английского языков). Автореферат дисс....кфн, Алматы, 2010.

2010г. -Стоянова, Е. Физиологическая метафора в политическом дискурсе (на материале российских масс-медия)// Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, Шумен, 2006, с.134-151 ISBN: 978-954-577-518-5 Цитирано в: Прохорова О. Н., Афанасьева О. В. Концептуальная метафора society is a body как одно из средств репрезентации концептосферы society в английском языке. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки, Том 6, № 12 (83), Белгород, 2010, с.86-91. http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnaya-metafora-society-is-a-body-kak-odno-iz-sredstv-reprezentatsii-kontseptosfery-society-v-angliyskom-yazyke ISSN 2075-4574

2010г. -Стоянова, Е. "Новая" фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка). – В: Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1999. С. 335-340. ISBN: 954-577-173-9 Цитирано в: Butkute, L. Vilnius, 2010, p.21.

2010г. -Стоянова Е. В. Соматический код культуры в языковой картине миpa (фразеологический аспект) // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков: Сб. статей. Шумен, 2002. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Поэтический словарь Николая Клюева. Выпуск 2: Соматизмы / Сост. Виноградова С.Б., Головкина С. X., Смольников С. Н., Яцке­вич Л. Г.; Министерство образ, и науки РФ; Департ. образ. Волог. области; Волог. госуд. педагог, ун-т. - Вологда, 2010. – 204с. ISBN 978-5-905005-05-3

2010г. -Стоянова Е. В. «Глаза» в русском лингвокультурном пространстве // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 2: Сб. статей. Шумен, 2003. С. 150-171. ISBN: 954-577-211-5 Цитирано в: Поэтический словарь Николая Клюева. Выпуск 2: Соматизмы / Сост. Виноградова С.Б., Головкина С. X., Смольников С. Н., Яцке­вич Л. Г.; Министерство образ, и науки РФ; Департ. образ. Волог. области; Волог. госуд. педагог, ун-т. - Вологда, 2010. – 204с. ISBN 978-5-905005-05-3

2009г. -Стоянова, Е. Физиологическая метафора в политическом дискурсе (на материале российских масс-медиа). – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. – Вып. 4. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006. – С. 134-151. ISBN: 978-954-577-518-5 Цитирано в: Наталія Петій Метафорична вербалізація концепту human appearance у сучасній англійській мові // Іноземна філологія inozemna philologia. Вип. 121. 2009, с. 109-115. ISSN 1728-2667 http://www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/Foreign_Philology/Foreign_Philology/Foreign_Philology_121/articles/10%20petij%2022%2004%2010.pdf

2009г. -Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 Цитирано в: Будаев Э. В., А. П. Чудинов, Лингвистическая советология как научное направление. – В: Политическая лингвистика. 1 (27), 2009, с.25-38. ISSN 1999-2629

2009г. -Стоянова, Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с.179 - 195. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Русановська, Т. Фреймова семантика та теорія лексико-семантичного поля у дослідженні сленгових вторинних номінацій соматизмів – В: Наукові записки. – Вип. 81 (4). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009, с.7 // ISBN 966-8089-24-3 http://kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/2009_vipusk_81_chastyna_4_zamovlennya_5465_4.pdf

2009г. -Стоянова, Е. "Новая" фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка). – В: Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1999. С. 335-340. ISBN: 954-577-173-9 Цитирано в: Зеленов, А. Н. Фразеологизм в роли газетного заголовка. Автореферат дисс... кфн. Великий Новгород, 2009, с 4.

2009г. -Стоянова, Е. "Новая" фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка). – В: Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен, 1999. С. 335-340. ISBN: 954-577-173-9 Цитирано в: Макарова, О. С. Структурно-семантические модификации фразеологизмов в рекламном тексте. – В: Фразеологизм в тексте и текст во фразеологизме. Четвертые жуковские чтения. Великий Новгород, 2009, с.186 ББК81 /http://vrn-diplom.ru/BOOKS/filologia/materialy_konferencii_4zhuk.pdf

2009г. -Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 Цитирано в: Дьячков, Р. Н. Лингвополитические свойства текста парламентских дебатов и метадискурс. – В: Вестник Пятигорского государственного университета. №2, Пятигорск, 2009, с.78. ISSN 2542-0747

2009г. -Стоянова, Е. В. К вопросу о лингвокультурных особенностях соматических фразеологизмов в русском и болгарском языках // Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: V научно-практическая конференция молодых ученых. Москва: Флинта, 2003, с. 150 – 157. Цитирано в: Мизин К.И. Лингвокультурологический ракурс сопоставительной фразеологии: поиски методологии // Новое в славянской филологии. Выпуск 4. Севастополь, 2009, с.248 ISBN 5-7489-0006-8; ISBN 978-966-2210-16-3

2009г. -Стоянова, Е. "Новая" фразеология в языке масс-медиа (на материале русского языка). В: Русистика 2003. Язык, коммуникация, культура. Шумен 2003. С.316–323. ISBN: 954-577-173-9 Цитирано в: Мухина, М. М. Экономические термины как компонент фразеологизмов (функционально-семантический анализ). – В: Мовознавство. Схiднослав’янська фiлологiя. Вип.17, 2009. ISSN 2312-2919

2009г. -Стоянова Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа) // Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 Цитирано в: Будаев Э. В., Чудинов А. П. Лингвистическая советология (Предисловие. Введение. Часть I. Возникновение и эволюция лингвистической советологии). Екатеринбург, 2009. - 274 с. http://www.philology.ru/linguistics2/budaev-chudinov-09.htm УДК 32:800 ББК 66 ISBN 978-5-7186-386-6

2008г. -Стоянова, Е. Театральная метафора в политическом дискурсе (на материале языка российских и болгарских масс-медиа). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. - Шумен, 2006. ISBN 10: 954-577-384-7 ISBN 13: 978-954-577-384-6 Цитирано в: Будаев, Э. В., А. П. Чудинов, Лингвистическая парасоветология. – В: Политическая лингвистика. Вып. 1(24). Екатеринбург, 2008. - с. 10-16 Будаев, Э. В., А. П. Чудинов, Лингвистическая парасоветология. – В: Политическая лингвистика. Вып. 1(24). Екатеринбург, 2008. с. 10–16. ISSN 1999-2629 / http://www.philology.ru/linguistics1/budaev-chudinov-08.htm

2007г. -Стоянова, Е. ‘Глаза’ в русском лингвокультурном пространстве. – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 2. Шумен, 2003, с. 86 – 94. ISBN: 954-577-211-5 Цитирано в: Миняева, С. А. Соматическая лексика в поэзии М.И. Цветаевой: диссертация ... кандидата филологических наук: Санкт-Петербург, 2007, 266c.

2007г. -Стоянова, Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с.179 - 195. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Миняева, С. А. Соматическая лексика в поэзии М.И. Цветаевой: диссертация ... кандидата филологических наук: Санкт-Петербург, 2007, 266 c

2006г. -Стоянова, Е., Л. Янминчева. Окказиональные фразеологические единицы на страницах газет – В: Русский язык. Проблемы истории, теории и методики преподавания. Шумен, 2002. ISBN 978-577-134-8 Цитирано в: Зозикова, М. Окказиональное в современных русских и болгарских публицистических текстах – В: Материалы международной конференции МАПРЯЛ «Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры». Т. І., Пловдив, 2006, с. 262. ISBN 978-954-423-409-6

2005г. -Стоянова, Е. Лингвокультурный аспект контрастивной фразеологии (на материале ФЕ с компонентом глаз в русском и болгарском языках). – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Вып. 1. Шумен, 2004, с.165–187. ISBN 10: 954-577-345-6; ISBN 13: 978-954-577-345-7 Цитирано в: Лоова, Э. С. Статусно-ролевые значения в русской и французской идиоматике: диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.19. Нальчик, 2005. – 165 с

2005г. -Стоянова, Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект) – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков, Шумен, 2002 ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Эфендиева, Ч. Временной код русской культуры и способы его передачи в турецком языке (фразеологический аспект) – В: Междуетнически контакти Изток – Запад – интеркултурна комуникация. Шумен, 2005, с. 115. ISBN – 10: 954-577-356-1; ISBN – 13: 978-954-577-356-3

2004г. - Стоянова, Е. Соматический код культуры в языковой картине мира (фразеологический аспект). – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2002, с.179–195. ISBN: 954-577-140-2 Цитирано в: Го Синь-и. Телесный код в китайской фразеологии и его русское соответствие: диссертация ... кандидата филологических наук. Москва, 2004, 187 c.