КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калеваабв

Доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева

Факултет: Факултет по хуманитарни науки

Катедра: РУСКИ ЕЗИК

Кабинет: Корпус 2, стая 202

Телефон: 0899901920

Email: st.kaleva@abv.bg, st.kaleva@shu.bg

Приемно време: понеделник 12 - 14.00 ; сряда - 11-13.00 - К2, 02

Завършен университет, специалност

Кубански държавен университет, гр. Краснодар, Русия - 1985 г.

Руски език и литература

Заемани академични длъжности

1988 г. - асистент

1995 г. - главен асистент

2008 г. - доцент по научна специалност Славянски езици / Съвременен руски език

Придобити научни степени

доктор по филология (PhD), научна специалност Славянски езици (Руски език), ВАК

Водени лекции и/или упражнения

«ОКС бакалавър»

• Теория на превода

• Съвременен руски език – морфология

• Език и комуникация

• Специализиран превод (Приложна лингвистика)

• Сравнителна морфология на руския и българския език

• Граматика (функционален аспект)

• Практически руски език (превод)

• Руски език като втори чужд език

• ИД: Невербална комуникация

• ИД Език и комуникация

ОКС „магистър”

• Магистърски семинар

• ИД: Концептът `празнота` в езиковото съзнание

• ИД: Невербална комуникация

• Специализиран превод

• Руски език за специални цели

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Университет в гр. Лодз, Полша

Области на научни интереси

функционална семантика

теория на превода

когнитивна лингвистика

лингвокултурология

Специализации

1989, Москва, Московски държавен университет - Свидетелство №0187/15.12.1989 г.

1994 Курс по френски език (преквалификацикация) – ВПИ „Еп. Константин Преславски“ – диплома за преквалификация №720/5, ре № 1363 / 16.04.1994; учител по френски език

Курс по английски език – Център „Фулбрайт“ – 2011 г. ниво А1 - селтификат

Курс за подготовка на ектронни пособия и работа със системата за електронно обучение – декември 2013- по Проект BG051PO001-4.3.04.0020 „Модернизация на ЦДО на ШУ” - сертификат

ІІ международна научно-практическа сесия „Русский язык в глобальном образовательном пространстве“ – 13-15 ноември 2015, Институт за руски език „А.С. Пушкин“ – сертификат за преминат курс за работа с електронната платформа на ИРЕ „А.С. Пушкин“ „Образование на русском“

ІІІ международна научно-практическа сесия „Русский язык в глобальном образовательном пространстве“ , 15-17 ноември 2016 - Институт за руски език А.С. Пушкин - Москва, Удостоверение за повишаване на квалификацията 13-21/1598

Семинар „Хуманитарното сътрудничество в контекста на интеркултурната комуникация“ - Институт за руски език „А.С. Пушкин“ – 16 часа, 6-9.11.2017. – Удостоверение №772700001957

Семинар „Русский язык в глобальном образовательном пространстве - Институт за руски език „А.С. Пушкин“ – 16 часа, 23-24.11.2017. – Удостоверение №772700001774.

Участия в международни и национални научни проекти

Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2001 г. - доц. д-р А. Николова

Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2003 г. - доц. д-р Т. Иванова

Картина мира в языковом сознании славян - 2005 - доц. дфн Д. Митев

Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2006 г. - доц. д-р Т. Иванова

Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2007 г. - доц. д-р А. Николова

Проблеми на когнитивното и функционално-семантично описание на руския и българския език - 2008 г. - доц. д-р Т. Иванова

Балканите и диалогът на културите в съвременния свят. Университетски проект РД-05-272/ 11.03.2009. Ръководител проф. д-р В. Аврамова

Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика. Университетски проект Договор РД-05-349 / 12.03.2010 / Ръководител доц. д-р Т. Иванова

Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г. (Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова.

Русистиката в Шуменския университет: традиции, постижения и перспективи. Университетски проект. Договор № РД-07-731/05.04. 2012 г. / Ръководител доц. д-р Ст. Петкова-Калева.

Партньорства за познание, “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, международен проект по Грюндвиг. Контактно лице за ШУ доц. д-р Р. Тодорова; 2012 – 2014 г. № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany

Русистиката през 21 в. Традиция и перспективи. 2013 г. Ръководител доц.д-р Е. Стоянова

Актуални проблеми на българската русистика. 2014 г. Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение. Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; № на договора BG051PO001-4.3.04-0020; Бенефициент ШУ, Ръководител – проф. дпн Маргарита Георгиева . – 2012-2014

Студентски практики. Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; № на договора BG051PO001-3.3.07-0002; Ръководител в ШУ – проф. д-р Русанка Петрова – 2012-2014

Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици. ПроектРД-08-319/13.03.2015. Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

Език. Комуникация. Култура. Проект РД-08-128/08.02.2016. Ръководител проф. др Е. Стоянова

Проект РД—8-85/04.02.2016 „Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги“. Ръководител доц. д-р С. Петкова-Калева

Проект „45 лет русистики в Шуменском университете” – международен проект към фонд „Русский мир” - участник, 2017-2018 г. Ръководител на проекта - проф. д-р Е. Стоянова

Проект РД-08-115/ 06.02.2017 г. Езиковата личност в контекста на националното и универсалното. Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

Проект РД-08- 95/06.02.2017 Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.). Ръководител доц. д-р С. Петкова-Калева

Проект РД-08-140/02.02.2018 Мониторинг на образователната и научно-изследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика" с ръководител доц. д-р С. Петкова-Калева

Проект РД-08-91/31.01.2019 Мониторинг на информационната среда в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител – доц. д-р Стефка Калева

Проект Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Т.В. Терзиева

Заемани ръководни позиции

Зам.-ректор по акредитацията и качеството на образованието - от 2015 г.

Зам.-декан на Факултета по хуманитарни науки по акредитацията и качеството на обучението 2008 - 2016 г.

Ръководител на Катедрата по руски език 2012 - 2016 г.

Членства в научни организации

член на Съюза на учените в България

член на Дружеството на русистите в България

Дисертации

2001г. -Семантичната категория размерност и средствата за нейната репрезентация в съвременния руски литературен език

Монографии

2020г. -Петкова-Калева С. Концептът `празнота` в езиковото съзнание (върху материал от българския и руския език). Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2020. - 233 с. ISBN978-619-201-375-2

2019г. -Бартош Д. К, Галскова Н. Д., Петкова-Калева Ст., Стоянова Е. Пътят към професията учител по чужд език. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2019, 258 с. ISBN 978-619-201-347-9

2012г. -Петкова-Калева С. (в съавторство) Ономастикон с позиций саморегуляции текста: Коллективная монография / М. Ю. Беляева (отв. ред.); И. М. Лисенкова., Л. И. Сартаева, В.Б. Синдеева, А. А. Шевердина, Т. В. Шмелева. Глава IV. Собственные имена современной словесности (XX – XXI вв.). Модификация СИ как идентификатор политической оценки (на материале форумов богарских online изданий) // Славянск-на-Кубани: Издательский центр СГПИ, 2012. ISBN: 978-5-91980-054-5 .

Учебници

2017г. -Е. Стоянова, Ст. Калева, Х. Христова. Грамматический практикум. Второ преработено и допълнено издание. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, 416 с. ISBN 978-619-201-072-0

2016г. -Е.Стоянова, Ст. Петкова-Калева, Хр. Христова. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Второ преработено издание Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016, 320 с. ISBN 978-619-201-083-6 - 6

2016г. -Е. Стоянова, Ст. Калева, Х. Христова.Читаем. Говорим. Пишем... Русский язык. Уровень самостоятельного владения. Второ преработено и допълнено издание. Шумен: Химера, 2016, 369 с. ISBN 978-619-7218-32-9 - 6

2015г. -Е. Стоянова, С. Петкова-Калева, Х. Христова Грамматический практикум. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски", 2015, 416 с. ISBN 978-619-201-072-0

2014г. -Е. Стоянова, Ст. Петкова-Калева, Х. Христова. Читаем. Говорим. Пишем... Русский язык. Уровень самостоятельного владения. Шумен: Химера, 2014, 320 с. ISBN 978-954-9775-94-5

2013г. -Е. Стоянова, Ст. Калева, Хр. Христова. Читаем. Говорим. Пишем. Русский язык. Элементарный и базовый уровни. Шумен: Химера, 2013. ISBN 978-954-9775-86-0

2006г. -Руски език и турски език в деловата сфера.Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”/ Фабер, 2006. (в съавт. С В. Аврамова, Т. Чалъкова, Ст. Атанасова и др.) ISBN – 10: 954-577-358-8; ISBN – 13: 978-954-577-358-7

2005г. -Руски език. Част втора. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2005. 243 с. ISBN 954-577-267-0 (в съавторство с А. Николова, Е. Стоянова, Ст. Атанасова, М. Демирова).

1996г. -Русский язык для деловых людей. – Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 1996 г. 195 с. (в съавт. с Л. Янминчева, Т. Чалъкова, Т. Иванова, Ст. Кирилова, В. Аврамова) ISBN 954-577-006-6

Учебни помагала

2013г. -Ст. Калева, В. Аврамова. Учебно помагало по специализиран превод – модул “История и култура”. ISBN 978-954-577-736-3

2013г. -Ст. Калева, А. Николова, Т. Иванова. Учебно помагало по практическа граматика на руския език (функционален аспект): модул “Выражение пространственных отношений в русском языке”, 2013. ISBN 978-954-577-738-7

2006г. -Руски език. Сборник примерни тестове за кандидатстудентски изпит (в съавтортво с Д. Митев, Е. Стоянова, М. Демирова, Ст. Атанасова, Хр. Христова, Ц. Митева). Шумен: УИ “Еп. Константин Преславски”, 2006. ISBN 954-577-352-9; 978-954-577-352-5 УДК 808.2(079)(075.3)

1994г. -Й. Стефанова, Ст. Калева, Ц. Митева Тестове по руски език за кандидат-студенти. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 1994, 144 с. ISBN 954-577-005-8

Студии

2013г. -Размерът през призмата на нормативната оценка (върху материал от руския език) – Годишник на ШУ, ФХН, т. ХХIVА, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”, 2013, с. 4-44. ISSN 1311-7300

2012г. -Петкова-Калева, С.Я. Славянская историко-культурная и языковая ситуация : коллективная монография / отв. Ред. С.А. Алексанова, Т.В. Шмелева; Ю.Н. Кононова, Е.В. Манузин, Н.Д. Няголова, И.М. Рысин, А.Н. Рябиков, М.В. Фуфалько, А.И. Яценко. Раздел ІІ. Славянская языковая ситуация. Гл. 1. Концептуализация действительности в славянских языках. Когнитивная структура ситуации квантификации по размеру и ее языковая проекция (на материале русского языка). Славянск-на-Кубани: Изд. центр филиала ФГБОУ ВПО „КубГУ“, 2012. 25 с. ISBN 978-5-91980-031-6.

2008г. -„Вместилището” и неговите топологични варианти. – В: Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Выпуск 6. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008. с.210–237. ISBN: 978-954-577-518-5

2006г. -Русско-болгарские параллели в языковой интерпретации `пустоты` (семантическое пространство русской и болгарской лексем пустота) – В: Аспекты контрастивногоописания русского и болгарского языков. Выпуск 2. Шумен, 2006, с. 59-80. ISBN: 954-577-384-7; 978-954-577-384-6

2004г. -Глаголы приближения в русском и болгарском языках – В: Аспекты контрастивного описания русского и болгарского языков. Вып. 1. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”, 2004 г. с. 204–235 ISBN: 954-577-345-6; 978-954-577-345-7

Статии

2020г. -Бартош, Д., Стоянова Е., ГАЛЬСКОВА, Т., Петкова-Калева, С. Обучение иностранным языкам в контексте когнитивно-концептуальных приоритетов современного образования, Езиков свят, т. 18, кн. 1. (2020 г.), с. 186 - 196. ISSN 1312 – 0484 DOI на Том 18, Кн.1 --> https://doi.org/10.37708/ezs.swu.v18i1

2019г. -Petkova-Kaleva St.efka, Tsoneva K., Tsonev Ts. INTERNAL INFORMATION SYSTEM FOR ADMINISTRATIVE FACILITATION AT EPISKOP KONSTANTIN PRESLAVSKI UNIVERSITY OF SHUMEN – In: JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, vol 17, pp. 19-30. ISSN 1314-6289.

2019г. -Семантика удаления в языковой картине мира в контексте преподавания рки – Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XX КириллоМефодиевские чтения – В: Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XX Кирилло-Мефодиевские чтения» (в рамках Международного Кирилло-Мефодиевского фестиваля славянских языков и культур, 22–24 мая 2019 года) : сборник статей / гл. ред. М. Н. Русецкая. М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2019, с. 547-552. ISBN 978-5-98269-198-9

2018г. -Универсальное и национально-специфическое в интерпретачии концепта `пустота` болгарским языковым сознанием -. – «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов» (ISSN 2414-4797), Киев, 2018. Petkova-Kaleva, S. (2018, May 14). Universal and Culture-Specific Aspects in Interpretation of Concept of Emptiness by Bulgarians. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 9. Current Trends in Language Development, (16), 177-184. ISSN 2414-4797, ЕRIH+

2018г. -Отражение проблем функциональной грамматики в работах болгарских русистов. – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 12, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018 г., с. 64-81.(в съавторство с А. Николова) ISSN 2603-3143 (print) 2603- 3151

2018г. -Языковая агрессия экзонимов в форумных комментариях в контексте экологии языка. – В: Русистика 2018: Экология языка. Современная коммуникация. Шумен: Химера, 2018, с. 237-241. ISBN 978-619-7218-43-5

2018г. -Опыт создания национально ориентированного учебника по русскому языку для студентов-филологов в контексте современной лингвокульурной ситуации. – Русский язык за рубежом. Специальный выпуск „Русистика Болгарии“, 2018, с. 61-65 (в съавторство с Е. Стоянова и Хр. Христова) ISSN: 0131-615-X

2017г. -К вопросу о создании национально-ориентированного учебника по русскому языку. Filologie Rusa, Editura universitatii din Bucuresti, 2017 г. (в съавторство с Елена Стоянова)

2017г. -Отражение проблем функциональной граммагики в работах болгарских русистов. – В: Болгарская русистика. Альманах. София, 2017. с. 63-72.

2017г. -Языковая агрессия в интернет-форумах онлайн-изданий. – В: Проблемы когнитивного и функционально-семантического описания языков. Вып. 11. Шумен:УИ „Еп. Константин Преславски“, 2017., с. 133-165. ISSN 2603-3143

2017г. -Петкова-Калева, С. Грамматические маркеры политической оценки в наивном политическом дискурсе форумтых комментариев - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. Вып. 13, 2017, с. 205-213. ISSN 1731-8025 EBSCO

2016г. -Понятия абсолютный / относительный признак в контексте языковой параметризации (на материале русского и болгарского языков). – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Лодз, т.12, 2016, с.69-82. ISSN 1731-8025 ERIH PLUS, Index Copernicus, ProQuest

2016г. -Грамматические аспекты политической оценки в наивном политическом дискурсе форумных комментариев – Медиалингвистика. Вып.5. Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) /отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016. С.88-90. ISSN 2312-0274

2016г. -Семантика тотальности/партитивности в контексте языковой квантификации. – Проблемы когнитивного и функционально-семантического описания языков. Вып. 10. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2016, с.173-189. ISBN 978-619-201-179-6- 4

2016г. -Специфика формирования грамматической компетенции при национально-ориентированном подходе к обучению русскому языку как иностранному – Грамматические категории в контрастивном аспекте: сборник научных статей по материаламмеждународной конференции (11–14 мая 2016 г.). В 2 ч. Ч.1. Москва: МГПУ, 2016, 270 с. С. 252–257. (в съавторство с Е. Стоянова). ISBN 978-5-9494-5262-3

2015г. -Петкова-Калева Ст., Е. Стоянова Лингвометодические основы создания учебника по русскому языку как иностранному в свете современной лингвокультурной ситуации в Болгарии - В: Славянская культура в Европе – история, настоящее, будущее. Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. Москва – София: Академия медиаиндустрии, 2015, с. 200–206. / http://ipk.ru/video/ipk/sbornik.pdf ISBN 978-5-902899-12-9; ISBN 978-619-185-158

2015г. -Аспекты языковой концептуализации действительности – В: LIMES SLAVICUS Славянството – граници на общността. Доклади от Международна научна конференция. Шумен:УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, с. 82-95. ISBN 978-619-201-089-8

2015г. -Аспекты языковой параметризации. – В: Проблемы когнитивного и функционально-семантического описания языков. Вып. 9. Шумен:УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, с.64-85. ISBN: 978-619-201-110-9 РИНЦ

2015г. -Интерпретация размера с точки зрения нормы ожидания. – В: Русский язык и литература в пространстве мировой культуры: Материали от ХIII Конгрес на МАПРЯЛ «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры», Гранада, 13 - 20 септември 2015 г. / Ред. кол.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. Попова и др. В 15 т. Т. 6, 657 с. Гранада–Санкт-Петербург, 2015, с. 421–426. ISBN 978-5-9906635-6-5 (Т.6) РИНЦ

2014г. -Типология моделей опредмечивания пустого пространства в болгарском и русском языковом сознании – В: Служение слову. Т. 2. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на проф. д-р В. Аврамова. Шумен:Химера, 2014. ISBN: 978-619-201-057-7

2014г. -Ложь как коммуникативный феномен (в контексте болгарской и русской лингвокультуры) – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Лодз, т.10, 2014, с. 43-55. ISSN 1731-8025 ERIH+

2014г. -Комуникативният феномен Мълчание. – Любословие, № 14, 2014,. С. 108–125. ISSN 1314-6033 Google Scholar, ERIH+

2014г. -Тотальность/партитивность как аспект семантики квантитативности. – В: ХІ Международен симпозиум – МАПРЯЛ’14 «Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание», 03 – 06 апреля 2014 г. Велико Търново, 2014. Доклады и сообщения. Велико-Тырново: „ИВИС“, 2014, с. 74 – 80. ISSN 1312-3069.

2014г. - Прецедентные феномены в виртуальном политическом дискурсе болгарских интернет-форумов – В: Filologie Rusa, №2, Editura universitatii din Bucuresti, 2014 г., с. 189-211. ISSN-L 1224-2993 ISBN 978-5-9906635-0-3 (серия)

2013г. -Номинация и политическая оценка в виртуальном политическом дискурсе интернет-форумов. – В: Русистика 2013, Юбилеен сборник, посветен на 40-годишнината на русистиката в ШУ , Шумен: Химера, 2013. С. 200-216. ISSN 1313-9800

2013г. -Номинация как форма выражения политической оценки (на материале форумов болгарских on line изданий) – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Лодз, 2013 ISSN 1731-8025 4 ERIH+

2013г. -Прецедентните феномени във виртуалния политически дискурс” – ХХ Епископ-Константинови четения „Памет и спомен”, Т. 19, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2013, с. 38-51. ISSN: 1314-7358 http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19a.pdf

2013г. -Проекции на мълчанието в социалната комуникация – В: Културни концепти на политическото. Сб. статии. София: Изд. „За буквите – О’ писменехь”,УниБИТ, 2013, с. 287-297. ISBN 978-954-2946-80-9

2012г. -Конверсивная трансформация как проблема общей и частной теории перевода - В: „40 години Шуменски университет“ Сб. с доклади от Юбилейната конференция на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2012 , с. 116-125. ISBN: 987-954-577-604-5

2012г. -Лъжата в българската и руската лингвокултура. – В: Език на културата и култура на езика. Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на проф. дфн А. Димова. Шумен: УИ „Еп. Кожнстантин Преславски”: Фабер, 2012, с. 86-96. ISBN 978-954-400-720-1. COBISS.BG-ID - 1247532516.

2012г. -Имя существительное в языковой проекции `малого`. – В: Служение слову. Сб., посветен на 70-годишнината на доц. д-р А. Николова. Шумен: Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, 2012, с. 299-309. ISBN 978-954-577-646-5

2012г. -Езикът за празнотите във времето. – Епископ-Константинови четения, Т. 18, Шумен: Университетско издателство „Еп. Константин Преславски“, 2012 г., с. 14-22. ISSN: 1314-7358 http://shu.bg/sites/default/files/EK_18_New_1.pdf ISSN 1314-7358

2012г. -Функционально-семантический подход в контексте обучения студентов-русистов – Сб. Доклади от Международна научно-практическа конференция «Россия и славянский мир в интеллектуальном контексте времени», ч. 2, Славянск-на-Кубани: Изд. центр ФГБОУ ВПО „КубГУ“, 2012, с.60-68. ISBN 978-5-91980-035-4

2011г. -Петкова-Калева С., Христова Хр. Концептуализация праздника в болгарском и русском культурном и языковом пространстве (День святого Георгия – Гергьовден). – В: Сб. Доклади от Първи международен симпозиум “Русское слово на Балканах”, В.-Търново: Фабер, 2011, с. 209-222. ISBN: 978-954-400-566-5

2011г. -Онтология и гносеология понятийной и семантической категории размерности и специфика ее языкового выражения – В: Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания языка. Вып. 8. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2011, с. 242-261. ISBN 978-954-577 РИНЦ

2011г. -Функционально-семантические категории в контексте подготовки студентов-русистов. – Русския язык как инославянский, вып. ІІІ, Белград, 2011 г., с. 221-232. ISSN 821-3146, www.slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/rj2011.pdf

2010г. -Концептуализация на мълчанието в българското и руското езиково съзнание. – В: Език. Култура. Идентичност. Т. 2, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски” : Фабер, 2010, с. 75-89. ISBN:978-954-400-282-4

2010г. -Праздники в языковом и культурном пространстве русских и болгар (Масленица-Заговезни). – В: Сб. Доклади от Х Международен симпозиум «Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике», Велико-Търново: Ивис, 2010, с. 499-503. (в съавторство с Хр. Христова), с.493-503 ISSN -1312-3069

2009г. -Концептът `празнота` и неговите специфични проекции в българската и руската лингвокултура. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Т. ХХА, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”, 2009, с.162-184 ISSN 1311-7300

2008г. -Специфика языковой презентации определения размера с точки зрения параметрической нормы (на материале русских прилагательных). – В: Проблемы когнитивногои функционального описания русского и болгарского языков Выпуск 7, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”, 2008. с.79-94. ISBN: 978-954-577-527-7

2008г. -Феномен лжи в языковом сознании болгар и русских. – В: Русистика 2008: Язык, коммуникация, литература, культура. Сборник, посветен на 35-годишнината на специалност Руска филология в ШУ „Еп. Константин Преславски. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”, 2008, с. 225-232. ISSN 1313-9800

2007г. -Языковые образы пустоты: „отверстие”. – В: Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Вып. 5. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”, 2007, с. 189-204 ISBN: 978-954-577-485-0 - РИНЦ

2007г. -Языковая концептуализация пустого пространства. – В: Материалы ХІ конгресса МАПРЯЛ „Мир русского слова и русское слово в мире”, Т. 4 Язык, сознаншие, личность. София: Heron-press, 2007, с.270-275. ISBN: 978-954-580-216-4

2006г. -Непрототипические „образы” молчания в русском языковом сознании – Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского иболгарского языков. Выпуск 4. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”, 2006, с. 108-119. ISBN: 978-954-577-456-0 РИНЦ

2005г. -За `пустото` и `празното` в българското езиково съзнание – Епископ-Константинови четения „Личност и социум”, т. 10, ч.1, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски”, 2005, с. 117-123. ISSN 1313-8286

2005г. -Специфика категории суперлатива как специализированного средства выражения выражения различия в представлении размерного признака предмета // Русистика 2005. Язык, коммуникация, культура. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2005, с. 220-229 ISBN 954-577-327-8 - РИНЦ

2004г. -Концептуальные “образы” пустоты. `Молчание` в системе русской лексики – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 3. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2004, с. 128-142. ISBN 10: 954-577-344-8 ISBN 13: 978-954-577-344-0

2003г. -Топологический образ `дистанции`в зеркале русского глагола – В: Русистика 2003. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2003. с.184-196 ISBN 954-577-173-9.

2003г. -Специфика категории компаратива как специализированного средства выражения различия в представленности размерного признака предмета – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 2. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2003,с. 230-241. ISBN 954-577-211-5

2002г. -Языковые “образы” интервала в акте концептуализации пространства (на материале русского языка). – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2002, с. 252-269. ISBN: 954-577-140-2

2002г. -Наблюдения над средствами интерпретации размера с точки зрения каузированности его изменения во времени. – В: Русский язык. Проблемы истории, теории иметодики преподавания. Сб. научных трудов, посвященных 30-летию Шуменского университета и 120-летию педагогического образования в Шумене, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2002, с.122-129. ISBN: 954-577-134-8

2002г. -Языковые стратегии выражения небольшого (маленького) размера (на материале русского языка). – В: VIII Международный симпозиум МАПРЯЛ. Сборник докладов.Велико Търново Велико-Търново: Фабер, 2002, с. 228-230 ISBN 954-775-151-4.

2001г. -Специфика языковой интерпретации изменения размерного признака предмета. - Морски научен форум. Т.3. Приложна лингвистика и чуждоезиково обучение.Варна, 2001, с.313-319

2001г. -Языковые средства описания человеческой фигуры. - Русский язык и литература в учебных заведениях, Киев, 2001, №5, с.31-36

1999г. -Микрополе глобальности-партитивности как элемент ФСП квантитативности. – В: Доклади на Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Руски език. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 1999, с. 58-63 (в съавт. със Стефанка Кирилова) ISBN 954-577-073-2

1999г. -Логико-семантическая характеристика типовой ситуации характеристики. – В: Доклади на Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”, Руски език. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 1999, с. 55-58. ISBN 954-577-073-2

1999г. -Категория размерности и ее место среди других смежных категорий. – В: Русский язык и русская литература в современном обществе. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 1999, с.82-86. ISBN 954-577-068-6

1999г. -Семантика длительности как аспект процессуальной размерности. - Доклади от Юбилейна научна сесия с международно участие, Шумен, 1998. Научни трудове на ВВУАПВО “П. Волов”, част I, Шумен, 1999, с.167-173

1999г. -Наблюдения над средствами выражения высокой степени проявления размерного признака в русском языке. – В: Лингвистические, культуроведческие и методическиевопросы обучения русскому языку как иностранному Доклади на VII Международeн симпозиум на МАПРЯЛ, Велико Търново, 1998. Велико Търново: Ивис, 1999, с.80-84. ISSN 1312-3069

1996г. -Микрополето на количеството като елемент на ФСП за квантитативонст в българския език. – В: Епископ-Константинови четения, т. 3, Шумен: Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, 1996, с.208-216 ISBN 954-577-023-6

1996г. -Соматизмы и соматические выражения в обучении иностранному языку. - Лингвистические и культуроведческие аспекты русского языка в сопоставлении с родным. Доклады международной конференции МАПРЯЛ, Пловдив 11-14 октомври 1996. Пловдив, 1997, с. 261-265

1995г. -К вопросу о функционально-семантическом подходе при обучении. – Сопоставление русского языка с родным в научных исследованиях и в практике преподавания. Шести международен симпозиум на МАПРЯЛ Доклади и съобщения. Велико Търново: Университетско издателство, 1995, с.179-182 (в съавт. със Стефанка Кирилова) ISSN 1312-3069

1995г. -Микрополето за глобалност-партитивност като елемент на ФСП за квантитативност в българския език. – В: Епископ-Константинови четения, т.2, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 1995, с. 60-66. (в съавт. със Стефанка Кирилова) ISBN 954-577-014-7

1994г. -Логико-семантична структура на функционално-семантичното поле за квантитативност в българския език. – Епископ-Константинови четения, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, т.1, 1994, с.115-123. (в съавт. със Стефанка Кирилова) ISBN 954-577-003-1

1994г. -Калева С., Кирилова Ст. Към проблема за логико-семантичнаа структура на функционално-семантичното поле за квантитативност в българския език. – В: Втори колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения, ВеликоТърново: Абагар, 1994, 41-48. ISBN 954-427-162-7

1994г. -Тест как средство оценки уровня владения иностранным языком на вступительных экзаменах. – В: Вопросы современного состояния и исторического развития систем русского и болгарского языков, Шумен: Издателство на ВПИ „Константин Преславски“, 1994, с. 184-193 ( в съавт. с Йорданка Стефанова). ISBN 954-577-004-X

1994г. -К вопросу о коннотированных средствах выражения характеристики лица (на материале русских существительных). – В: Вопросы современного состояния иисторического развития систем русского и болгарского языков. Юбилеен сборник по случай двайсетгодишнината на катедрата по руски език във ВПИ, Шумен: Издателство на ВПИ „Константин Преславски“, 1994, с.85-92. ISBN 954-577-004-X

1993г. -Към въпроса за квантификацията в руския език (наблюдение върху средствата за обозначаване на количество, надвишаващо общоприетата норма. – В: Първи колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения. Велико Търново: Пегас, 1993, с. 135-147. (в съавт. със Стефанка Кирилова) ISBN 954-539-026-3

Доклади

2019г. -Семантика удаления в языковой картине мира в контексте преподавания РКИ – В: Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие, ХХ Кирилло-Мефодиевские чтения, Материалы Международной научно-практической конференции (22–24 мая 2019 года), Москва, ISBN 978-5-98269-198-9, с. 547 – 552.

2017г. -Универсальное и национально-специфическое в интерпретачии концепта `пустота` болгарским языковым сознанием -. // «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов» (ISSN 2414-4797), Киев, 2017.

Цитирания

2018г. -Петкова-Калева Ст. Языковая концептуализация пустого пространства. // Материалы ХІ конгресса МАПРЯЛ „Мир русского слова и русское слово в мире”. Т. 4. Язык, сознаншие, личность. София: Heron-press. С.270–275.ISBN 978-954-580-216-4 Цит. в: Елена Стоянова Развитие лингвокультурного направления в болгарской русистике. // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 12. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018. , с.145 – 213. ISSN 2603-3143 `(Print); ISSN 2603-3151 (Online)

2018г. -Петкова-Калева, Ст. Концептуализация на мълчанието в българското и руското езиково съзнание. // Език. Култура. Идентичност. Т.2, Издателство Фабер, Шумен, 2010., с. 75-89. ISBN: 978-954-400-282-4 Цит. в: Елена Стоянова Развитие лингвокультурного направления в болгарской русистике. // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 12. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018. , с.145 – 213. ISSN 2603-3143 `(Print); ISSN 2603-3151 (Online)

2018г. -Петкова-Калева, С. Концептът `празнота` и неговите специфични проекции в българската и руската лингвокултура. Годишник на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”, Т. ХХА, с. 162–184. ISSN 1311-7300 Цит. в: Елена Стоянова Развитие лингвокультурного направления в болгарской русистике. // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Вып. 12. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018. , с.145 – 213. ISSN 2603-3143 `(Print); ISSN 2603-3151 (Online)

2017г. -Петкова-Калева, С. Русско-болгарские параллели в языковой интерпретации пустоты (семантическое пространство русской и болгарской лексемы пустота) [Текст] / С.Я. Петкова-Калева // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Вып. 5. Шумен: Епископ Константин Преславски, 2007. С. 189-204.ISBN: 978-954-577-485-0 Цит. в: Акимова Татьяна ПетровнаЛингвокультурологические характеристики эпистолярного текста (на материале писем классиков русской литературы XIX-XX вв.) – диссерт. ... д.ф.н., Волгоград 2017. http://vspu.ru/sites/default/files/disfiles/dissertations/dissertaciya_akimovoy_tatyany_petrovny.pdf

2016г. -Петкова-Калева С. Глаголы приближения в русском и болгарском языках // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков: Сб. ст. Шумен, 2003. Вып. 2. ISBN: 954-577-211-5 Цит. в: Саланина О.С. Серийные местоимения как средства когезии в художественном тексте. – Языки и литература в поликультурном пространстве. №2, 2016, с.118-121 ISSN: 2411-4324

2016г. -Петкова-Калева С. Глаголы приближения в русском и болгарском языках // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков: Сб. ст. Шумен, 2003. Вып. 2. ISBN: 954-577-211-5 Цит. в: Рудакова И.В. Пространственная метафора на материале английских глаголов sit, stand, lie. ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРА В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Издательство: Алтайский государственный университет (Барнаул) ISSN: 2411-4324 , №2, 2016, с. 112-118.

2016г. -Петкова-Калева С.Я: За ‘пустото’ и ‘празното’ в болгарското езиково съзнание. // Епископ-Констанови четения «Личность и социум» [Текст] / С.Я. Петкова-Калева. Т. 10, ч. 1. – Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, 2004. С. 117-142. Цит. в: Соснина А.А.Этимологический анализ русск. пуст- и англ. empt на фоне их идеосемантической актуализации в художественных текстах. – Диссерт. ... к.ф.н. Новосибирск, 2016.

2016г. -Петкова-Калева, С. Русско-болгарские параллели в языковой интерпретации пустоты (семантическое пространство русской и болгарской лексемы пустота) [Текст] / С.Я. Петкова-Калева // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Вып. 5. Шумен: Епископ Константин Преславски, 2007. С. 189-204.ISBN: 978-954-577-485-0 Цит. в: Соснина А.А.Этимологический анализ русск. пуст- и англ. empt на фоне их идеосемантической актуализации в художественных текстах. – Диссерт. ... к.ф.н. Новосибирск, 2016.Специальность 10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, 244 с. http://www.chuvsu.ru/images/stories/dissovety/212.301.03/SAA/Sosnina_AA-disser.pdf

2016г. -Петкова-Калева С.Я: За ‘пустото’ и ‘празното’ в болгарското езиково съзнание. // Епископ-Констанови четения «Личность и социум» [Текст] / С.Я. Петкова-Калева. Т. 10, ч. 1. – Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, 2004. С. 117-142. Цит. в: Соснина А.А.Этимологический анализ русск. пуст- и англ. empt на фоне их идеосемантической актуализации в художественных текстах. – Диссерт. ... к.ф.н. Новосибирск, 2016.

2015г. -Калева Ст., Кирилова Ст. Микрополето за глобалност-партитивност като елемент на ФСП за квантитативност в българския език. – Сб. с доклади от Юбилейна научна конференция „25 години Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Руски език, Шумен: УИ „Еп К. Преславски”, 1999 г., с.58-63. Цит. в: Николова М. Категории в языковом мышлении – Служение слову. Т. 3. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски“, 2015г., с. 130-148. ISBN 978-619-201-116-1

2015г. -Петкова-Калева Ст. Прецедентните феномени във виртуалния политически дискурс” – ХХ Епископ- Константинови четения „Памет и спомен”, Т. 19, 2013 г., с. 38-51. ISSN 1314-7358 http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19a.pdf Цит. в: Добрева Е.Атентатите в Париж. Бележки за медийното раждане на прецедентни феномени и за границите на толерантността //Любословие №15, 2015 г., с.19-43. ISSN 1314-6033

2015г. -Петкова-Калева, С.Я. Онтология и гносеология понятийной и семантической категории размерности и специфика ее языкового выражения // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания языка. Вып. 8. Шумен, ИШУ, 2011, с. 242-261. ISBN: 978-954-577-644-1 Цит. в: Николова М. Категории в языковом мышлении // Служение слову. Т. 3. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски“, 2015г., с.130-148.ISBN 978-619-201-116-1

2015г. -Петкова-Калева, Ст.Онтология и гносеология понятийной и семантической категории размерности и специфика ее языкового выражения //Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания языка. Вып. 8. Шумен, ИШУ, 2011, с. 242-261. ISBN: 978-954-577-644-1 Цит. в: Николова М. Логические, понятийные и семантические категории в фокусе взаимодействия языка и мышления. - В сборнике: Язык, культура, текст: контрастивный анализ Материалы IV Международной научно-практической конференции. Под редакцией: Е. В. Литус, В. Б. Синдеевой, Е. П. Кузнецовой, А. А. Шевердиной. 2015. С. 29-40.ISBN: 978-5-90363-043-1

2014г. -Петкова-Калева С.Я: За ‘пустото’ и ‘празното’ в болгарското езиково съзнание. // Епископ-Констанови четения «Личность и социум» [Текст] / С.Я. Петкова-Калева. Т. 10, ч. 1. – Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, 2004. С. 117-142. Цит. в: Агнешка Данута Методиева. Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” УИ “Епископ К. Преславски”, Шумен 2014, с. 30; 41

2014г. -Петкова-Калева Ст. Прецедентните феномени във виртуалния политически дискурс” – ХХ Епископ- Константинови четения „Памет и спомен”, Т. 19, 2013 г., с. 38-51. ISSN 1314-7358 http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19a.pdf Цит. в: Добрин Добрев, Елка Добрева ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ В МАСОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕРИ, ЗАДАЧИ ISBN 978-954-577-816-2 - http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=482

2014г. -Петкова-Калева Ст. Концептът `празнота` и неговите специфични проекции в българската и руската лингвокултура. – Годишник на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”, Т. ХХА, 2007, с. 162–184. ISSN1311-7300 Цит. в: Севгинар Динчерова. Метафората ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс. Монография. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014. 260 с.

2014г. -Петкова-Калева, С. Русско-болгарские параллели в языковой интерпретации пустоты (семантическое пространство русской и болгарской лексемы пустота) [Текст] / С.Я. Петкова-Калева // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Вып. 5. Шумен: Епископ Константин Преславски, 2007. С. 189-204.ISBN: 978-954-577-485-0 Цит. в: Волкова В.Б. Концептосфера современной военной прозы : диссертация ... доктора филологических наук : 10.01.01 / Волкова Виктория Борисовна; [Место защиты: Ур. федер. ун-т имени первого Президента России Б.Н. Ельцина]. - Магнитогорск, 2014. - 591 с.

2013г. -Петкова-Калева, Ст. Семантичната категория размерност и средствата за нейната репрезентация в съвременния руски литературен език. Дисертация за придобиване на ОНС доктор по филология. Шумен, 2001, 246 с. Цит. в: Георгиева Ц. Концептологията срещу културата на аудиовизуалните образи. // Културни концепти на политическото. София:За буквите, 2013 г. с.9-18.ISBN 978-954-2946-80-9

2013г. -Калева Ст., Кирилова Ст. Логико-семантична структура на функционално-семантичното поле за квантитативност в българския език. – Епископ-Константинови четения, т.1, Шумен: УИ „Еп К. Преславски”, 1994 г., с.115-123. Цит. в: Николова М. Събирателност и политическа оценка (върхуматериалотбългарскияполитическидискурс) – Годишник на ШУ «Епископ Константин Преславски», Т. ХХIV, ФХН, Шумен:УИ „Епископ К. Преславски”, 2013 г., с.128-162. ISSN 1311-7300

2013г. -Калева Ст., Кирилова Ст. Микрополе глобальности-партитивности като элемент ФСП квантитативности в русском языке. – Епископ-Константинови четения, т.2, Шумен: УИ „Еп К. Преславски”, 1995 г., с.60-66. ISBN 954-577-014-7 Цит. в: Николова М. Събирателност и политическа оценка (върхуматериалотбългарскияполитическидискурс) – Годишник на ШУ «Епископ Константин Преславски», Т. ХХIV, ФХН, Шумен:УИ „Епископ К. Преславски”, 2013 г., с.128-162. ISSN 1311-7300

2013г. -Калева, Ст., Кирилова, Ст. Микрополето за глобалност-партитивност като елемент на ФСП за квантитативност в българския език. – Сб. с доклади от Юбилейна научна конференция „25 години Шуменски университет „Еп. К. Преславски”, Руски език, Шумен: УИ „Еп К. Преславски”, 1999 г., с.58-63. Цит. в: Николова М. Събирателност и политическа оценка (върхуматериалотбългарскияполитическидискурс) // Годишник на ШУ «Епископ Константин Преславски», Т. ХХIV, ФХН, Шумен:УИ „Епископ К. Преславски”, 2013 г., с.128-162. ISSN 1311-7300

2013г. -Петкова-Калева Ст. Прецедентните феномени във виртуалния политически дискурс” – ХХ Епископ- Константинови четения „Памет и спомен”, Т. 19, 2013 г., с. 38-51. ISSN 1314-7358 http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_19a.pdf Цит. в: Николова М. Събирателност и политическа оценка (върхуматериалотбългарскияполитическидискурс) // Годишник на ШУ «Епископ Константин Преславски», Т. ХХIV, ФХН, Шумен:УИ „Епископ К. Преславски”, 2013 г., с.128-162ISSN 1311-7300

2013г. -Петкова-Калева, Ст. Езикът за празнотите във времето. – Епископ-Константинови четения, Шумен, Т. 18, 2012 г., с. 14-22. ISSN 1314-7358 http://shu.bg/sites/default/files/EK_18_New_1.pdf Цит. в: Чалыкова Т. И. Понимание: звук, слово, текст (между Преданием и Языком). Монография, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, 276с.

2013г. -Петкова-Калева, Ст. Онтология и гносеология понятийной и семантической категории размерности и специфика ее языкового выражения – Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания языка. Вып. 8. Шумен, ИШУ, 2011, с. 242-261. ISBN: 978-954-577-644-1 Цит. в: Чалыкова Т. И. Понимание: звук, слово, текст (между Преданием и Языком). Монография, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, 276с.

2013г. -Петкова-Калева Ст. Концептът `празнота` и неговите специфични проекции в българската и руската лингвокултура. – Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, Т. ХХА, 2007, с. 162–184. ISSN1311-7300 Цит. в: Чалыкова Т. И. Понимание: звук, слово, текст (между Преданием и Языком). Монография, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, 276 с.

2013г. -Петкова-Калева, С. Нумеральные сочетания как элемент системы языковых форм с функцией абсолютного определения предметного размера. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2002. ISBN: 954-577-140-2. Цит. в: Русакова, М.В.. Элементы антропоцентрической грамматики русского языка. – Москва: Языки славянской культуры. 2013, 568 с. ISBN 987-5-9551-0638-0

2013г. -Петкова-Калева, С. Нумеральные сочетания как элемент системы языковых форм с функцией абсолютного определения предметного размера. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2002. ISBN: 954-577-140-2. Цит. в: Черниговская, Т. В.. Чеширская улыбка кота Шредингера:язык и сознание. Москва: Языки славянской культуры. 2013 г. 448 с. ISBN 978-5-9551-0677-9

2013г. -Калева Ст., Кирилова Ст. Логико-семантична структура на функционално-семантичното поле за квантитативност в българския език. – Епископ-Константинови четения, т.1, Шумен: УИ „Еп К. Преславски”, 1994 г., с.115-123. Цит. в: Николова М. Събирателност и политическа оценка (върхуматериалотбългарскияполитическидискурс) – Годишник на ШУ «Епископ Константин Преславски», Т. ХХIV, ФХН, Шумен:УИ „Епископ К. Преславски”, 2013 г., с.128-162. ISSN 1311-7300

2012г. -Петкова-Калева, Ст. Языковая концептуализация пустого пространства. Материалы ХІ конгресса МАПРЯЛ „Мир русского слова и русское слово в мире”, Т. 4. Язык, сознаншие, личность. Heron-press, София, с. 270–275.ISBN 978-954-580-216-4 Цит. в: Елена Стоянова, Лингвокультурное направление в научных исследованиях: преимущества и возможности – Русский язык как инославянский, вып. ІV, Белград, 2012, с. 103–119 ISSN 1821-3146 УДК 811.161.1

2012г. -Петкова-Калева, Ст. Концептуализация на мълчанието в българското и руското езиково съзнание. // Език. Култура. Идентичност. Т.2, Издателство Фабер, Шумен, 2010, с. 75-89. ISBN: 978-954-400-282-4 Цит. в: Елена Стоянова, Лингвокультурное направление в научных исследованиях: преимущества и возможности // Русский язык как инославянский, вып. ІV, Белград, 2012, с. 103–119 ISSN 1821-3146 УДК 811.161.1

2012г. -Петкова-Калева, С. Непрототипические “образы” молчания в русском языковом сознании. // Язык, коммуникация, литература, культура. Шумен: УИ “Еп. К. Преславски”, с. 225–232. Цит. в: Стоянова, Е. Лингвокультурное направление в научных исследованиях: преимущества и возможности // Русский язык как инославянский, вып. ІV, Белград, 2012, с. 103–119 ISSN 1821-3146 УДК 811.161.1

2012г. -Калева С. (1997), Соматизмы и соматическиевыражения в обучении иностранному языку, [в:] Лингвистические и культуроведческие аспекты русскогоязыка в сопоставлении с родным. Доклады международной конференции МАПРЯЛ, Пловдив, c. 261-265. Цит. в: Стоянова, Е. Культурная коннотация как инструмент лингвокультурного исследования и показатель лингвокультурной компетенции инокультурной личности. – Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistika Rossica. Лодз, 2012, с.85-94. ISSN 1731-8025

2012г. -Петкова-Калева Ст. Специфика категории компаратива как специализированного средства выражения различия в представленности размерного признака предмета – Проблемыкогнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2003,с. 230-241. ISBN: 954-577-211-5 Цит. в: Мирослава Вътова. ПРЕДСТАВИ ЗА ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЕ И ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (КОГНИТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ). Велико Търново, 2012 – на стр.16, стр.39, стр. 40, стр. 322

2010г. -Петкова-Калева С.Я: За ‘пустото’ и ‘празното’ в болгарското езиково съзнание. // Епископ-Констанови четения «Личность и социум» [Текст] / С.Я. Петкова-Калева. Т. 10, ч. 1. – Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, 2004. С. 117-142. Цит. в: Димитрова А. Табу и проклятие в българската и немската езикова картина на света. – Годишник на ШУ, Факултет по хуманитарни науки, т. ХХІ А, Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, 2010 г. с.79-100.ISSN 1311-7300

2010г. -Петкова-Калева, С. Русско-болгарские параллели в языковой интерпретации пустоты (семантическое пространство русской и болгарской лексемы пустота) [Текст] / С.Я. Петкова-Калева // Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Вып. 5. Шумен: Епископ Константин Преславски, 2007. С. 189-204.ISBN: 978-954-577-485-0 Цит. в: Волкова, В.Б. Интертекстуальные концепты в «военной» прозе О.Н. Ермакова конца 1980-начала 2000 гг. Магнитогорск: Изд. Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова . 2010 г. 320 с. ISBN: 978-5-9967-0099-8

2010г. - Петкова-Калева, С. Нумеральные сочетания как элемент системы языковых форм с функцией абсолютного определения предметного размера. – Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2002. ISBN: 954-577-140-2 Цит. в: Русакова, М.В. Речевая реализация грамматических элементов русского языка : диссертация ... доктора филологических наук : 10.02.01 / Русакова Марина Валентиновна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2009. – 755с.

2008г. -Петкова-Калева С. Глаголы приближения в русском и болгарском языках // Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков: Сб. ст. Шумен, 2003. Вып. 2. ISBN: 954-577-211-5 Цит. в: ДорбановаН.А.. Образы движения в языковой картине мира старообрядцев Забайкалья (на маериале экспрессивной лексики) - Вестник Новосибирского государственного универсиета. Серия: История, филология. 2008. Т. 7. Вып. 2. С. 10-15. - ISSN 1818-7919.

2008г. -Петкова-Калева Ст. Специфика категории компаратива как специализированного средства выражения различия в представленности размерного признака предмета – Проблемыкогнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Шумен, 2003,с. 230-241. ISBN: 954-577-211-5 Цит. в: Elena Tribushinina.Cognitive reference points. Semantics beyond the prototypes in adjectives of space and colour. 2008, Doctoral Thesis, Leiden University. Netherlands Graduate School of Linguistics: LOT - Janskerkhof 13, 3512 BL Utrecht , The Netherlands - ISBN 978-90-78328-66-7 NUR 616

2007г. -Петкова-Калева, Ст. Семантичната категория размерност и средствата за нейната репрезентация в съвременния руски литературен език. Дисертация за придобиване на ОНС доктор по филология. Шумен, 2001, 246 с. Цит. в: Николова А. Категория пространства в русском и болгарском языковом сознании. // Русский и болгарский языки. Сопоставление грамматических систем. Вопросы перевода. Юбилейный сборник. София: Heron press ltd., 2007, с.136-149.

2003г. -Петкова-Калева, Ст. Семантичната категория размерност и средствата за нейната репрезентация в съвременния руски литературен език. Дисертация за придобиване на ОНС доктор по филология. Шумен, 2001, 246 с. Цит. в: Николова А. О металексике с общим значением пространства в русском и болгарском языках. // Проблемы когнитивного и функционального описания русского иболгарского языков, вып. 2, Шумен, 2003, с.57 – 77. ISBN: 954-577-211-5

2003г. -Калева Ст., Кирилова С. Към проблема за логико-семантичната структура на функционално-семантичното поле за квантитативност в българския език. - Втори колоквиум по езикознание.Доклади и съобщения. Велико Търново, 1994, с.41-47.ISBN 954-427-162-7 Цит. в: Чернева, Н. Семантика и символика числа в национальной картине мира :На материале русской и болгарской идиоматики. Диссерт. ... к.ф.н. Мисква, 2003, 270 с.

2002г. -Петкова-Калева, Ст. Семантичната категория размерност и средствата за нейната репрезентация в съвременния руски литературен език. Дисертация за придобиване на ОНС доктор по филология. Шумен, 2001, 246 с. Цит. в: Николова, А Локативный фрагмент наивной картины мира и проблемы его контрастивного изучения и описания. // Европейские языки:историография, теория,история, методика. Межвузовский сборник научных работ. Выпуск 3, Елец, 2002, с.41 -50.

2000г. -Калева Ст., Кирилова С. Към проблема за логико-семантичната структура на функционално-семантичното поле за квантитативност в българския език. - Втори колоквиум по езикознание.Доклади и съобщения. Велико Търново, 1994, с.41-47.ISBN 954-427-162-7 Цит. в: Гърдев, Ст.. Числото в реч. Русе: Лени-Ан, 2000. 185 с.