КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

ФХН – традиции, професионализъм и качествоабв

 
      В нарастващата криза за учители в България и чужбина Факултетът по хуманитарни науки ви предлага сигурна реализация, ако изберете една от специалностите Английска филология, Българска филология, Руска филология, Турска филология или История. Но, не е само това. Завършилите могат да работят като администратори във фирми, предприятия, читалища, общински и дър­жавни служби, в бизнеса и културата или администратори в библиотечното обслужване, в библиотечно-информа­ционните дейности, в книгоиздаването и книгоразпространението, в рек­ламата; редактори, коректори, говорители и др. в издателства, редакции, в електронни и печатни медии.
 
Ако искате да продължите образованието си в магистърска степен в Германия или Австрия, изберете специалността Приложна германистика. Тя ще ви даде необходимите познания по немски език, немско езична литература и култура.
 
Възможностите за реализация се удвояват, ако изберете една от двойните специалности (Педагогика на обучението по...). Така можете да бъдете учител по български език и чужд език (английски, немски, руски, турски), български език и история, история и география, или история и чужд език. Освен това завършилите една от тези специалности могат да заемат административни и организаторски длъжности в сферата на образованието (директор, заместник-директор, помощник директор, педагогически съветник); да работят като експерти по родноезиково и чуждоезиково обучение. Също така могат да работят като преподаватели в детски школи, в езикови школи, в центрове за работа с деца или като лингвисти и преводачи в сферата на управлението, културата и бизнеса. Дипломиралите се по специалността История и чужд език могат да реализират своите знания и умения и като:
– преводачи в административния апарат у нас и в чужбина, в различни фирми и организации;
– специалисти в множество социални сфери като музейни специалисти, архивисти, археолози, служители в културни институции и др.;
– екскурзоводи и преводачи в областта на туризма.
Студентите от специалност История и география освен като учители могат да работят и като музейни специалисти, архивисти, специалисти в научни, културни, образователни и други институции, в местни, национални и международни правителствени и неправителствени организации, като екскурзоводи и специалисти в областта на туризма и услугите.
 
Ако искате да научите два чужди езика кандидатствайте в специалността Приложна лингвистика, която предлага комбинации от следните езици: английски, немски, руски, турски. Завършилите тази специалност могат да се реализират като:
• преводачи в административния апарат у нас и в чужбина, в различни фирми и организации;
• преводачи, екскурзоводи и други специалисти по интеркултурна комуникация;
• специалисти в офис администрация, в издателства на научна и художествена литература, в електронни и печатни медии и др.;
• учители по съответните чужди езици (ако са придобили учителска правоспособност).

Завършилите Английска филология, Приложна германистика, Руска филология, Руска филология с бизнес комуникация, Турска филология с бизнес комуникация и Турска филология могат да работят като учители или друг педагогически персонал по съответния език и литература (ако са придобили учителска правоспособност); – преводачи в административния апарат у нас и в чужбина, в различни фирми и организации в областта на бизнеса; – специалисти в офис администрация, в издателства на научна и художествена литература, в електронни и печатни медии и др.
 
Интересувате се от история? Искате да участвате в археологически разкопки? За вас са специалностите История и Археология. Завършилите се реализират професионално в множество социални сфери като музейни специалисти, архивисти, археолози, служители в културни институции, съветници по пиар на културно-историческото наследство, екскурзоводи в сферата на туризма и др. Бакалаврите с педагогическа правоспособност могат да работят като преподаватели по история и цивилизация в общообразователните български училища в страната и в чужбина, като административни ръководители и експерти в сферата на образованието.
 
Искате да изучавате религия? Сред професиите и длъжностите, в които дипломиралите се по специ­алността Теология могат да реализират своите знания и умения, са:
–          свещенослужители и църковнослужители в системата на Българската православна църква;
–          ръководители и експерти в областта на вероизповеданията и културата;
–          ръководители и експерти на различни нива на държавната и общинската администрация и в неправителствени организации;
–          преподаватели по религия и теология в началните и средните общообра­зователни училища (ако са придобили педагогическа правоспособност).
 
Интересувате се от съвременните масмедии? Кандидатствайте в специалността Журналистика. Завършилите Журналистика могат да се реализират в множество социални сфери: като експерти в областта на средствата за масова комуникация, в пресслужби и служби за връзки с обществеността, като журналисти, редактори, кореспонденти и говорители, в издателската практика, като критици и коментатори в различните области на социално-икономическия живот, на културата, науката и спорта, като административни служители и ръководители. Освен в български институции придобилите бакалавърска степен могат да практикуват и в чужбина, като заемат длъжности, изискващи журналистическо образование.
 
 
СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ФХН
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ