Новиниабв

ДИКПО-Варна организира: 
"Реализация на професионалните умения на учителя в урока" - Курсът е предназначен за начални учители, кандидати за V ПКС. 
Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум: 
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2 
Време на провеждане: 03.09.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО-Варна
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 055118 
Регистрационна форма 

ДИКПО-Варна организира: 
"Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в начален етап на основна образователна степен" - Курсът е подходящ за начални учители, кандидати за ІV ПКС.
Организационна форма: Квалификационен курс
Време на провеждане: – 04.09.2019 г. - 8 акад. часа
Хорариум: 
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2 
Място на провеждане: ДИКПО - Варна 
Курсът е подходящ за подготовка на начални учители за ІV ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 055218 
Регистрационна форма 

ДИКПО-Варна организира:
Подготвителнен курс по Предучилщна педагогика за ІV ПКС
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 02-03.09.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по същия шифър.
Ръководител на курса: преп. Ив. Павлова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 048918
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира:
Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст. (подготвителнен курс за V ПКС)
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 04-05.09.2019 г
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
За придобиване на V ПКС от директори, детски учители и други педагогически специалисти от сферата на предучилищното възпитание.
Анотация: Обсъждат се варианти за формиране, моделиране, систематизиране и реализиране на позитивни условия за оптимална интеграция на децата към спецификата на образователното съдържание и дейностите в детската градина. Предлага се методическа рамка за описание на собствен практически педагогически опит, съобразен със съвременните изисквания на нормативните документи.
Ръководител на курса: преп. Ив. Павлова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 048818
Регистрационна форма

ДИКПО–ВАРНА провежда обучения за допълнителна професионална квалификация за специалисти с висше образование:

„Учител“ , „Психология“ , „Начална училищна педагогика” "Английски език в начален етап" "Английски език в V - VІІ клас" „Математика” ,„Информационни технологии в начален етап” „Информатика и информационни технологии” „Човекът и природата“ „Икономика и Туризъм” ,„Технологии и предприемачество” „Религия“ 
Обученията са съобразени с Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.). 
Заявка за включване в обученията се подава: на e-mail uodikpo@shu.bg (да се напише: за курс по специалност ...................................; имена, специалност по диплома,e-mail и телефон) или чрез регистрационните форми, посочени след всеки курс. Лице за контакт – И. Милушева - отг. Учебен отдел и Д. Атанасова - тел. 0899 907 921, e-mail: uodikpo@shu.bg 

 

Обучението е в задочна форма.
Семестриална такса – 412,50 лв.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Начална училищна педагогика”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; (всички специалности с присъдена професионална квалификация „Учител”) ; Теория и управление на образованието (всички специалности с професионална квалификация „Учител”) ; Педагогика на обучението по ..... (учител по....) , Филология (с професионална квалификация „Учител”) 
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра 

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки. 
Продължителност на обучението – 2 семестъра.

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информатика и информационни технологии” 
За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – продължителност на обучението 2 семестъра.
За кандидати с висше образование от професионално направление Математика; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението - 3 семестъра. 

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информационни технологии в начален етап” 
За начални учители - продължителност на обучението – 2 семестъра. 

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика" 
Курсът е предназначен за кандидати със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.), Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика. 
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра 

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ 
За кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”.
Обучението е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса.
Продължителност на обучението – 2 семестъра..

Курс за допълнителна професионална квалификация "Английски в начален етап" и "Английски V - VІІ клас"
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Успешно издържалите ще бъдат включени в курса и следва да попълнят и предадат в Учебен отдел документи за записване.
Продължителност на обучението - 3 семестъра за педагогически специалисти и 4 семестъра за тези, които нямат педагогическа правоспособност.

Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител” 
Курсът е за кандидати с висше образование. 
Професионална квалификация “Учител” се придобива по специалността от дипломата за висше образование. 
Продължителност на обучението - 2 семестъра. 

Курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Икономика и туризъм”
Курсът е за кандидати с висше образование без педагогическа правоспособност с присъдена професионална квалификация икономист, хотелиер, ресторантьор, туроператори турагент, екскурзовод, туристически маркетолог и др.
Завършилите курса придобиват професионална квалификация: „Учител по професионална подготовка (икономика и туризъм)“ и могат да се реализират като учители в професионлни гимназии или в средните училища по „Предприемачество“ (новият предмет ще се изучава в 11 и 12 клас от учебната 2020/21 година).
Продължителност на обучението - 3 семестъра. 

Курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация по „Религия“
За кандидати с висше образование, притежаващи ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”. Подходящ за детски и начални учители.
Завършилите курса за допълнителна квалификация по „Религия“ придобиват правоспособност да работят като учители по Религия (православие) в детската градина и всички степени на СОУ.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.

 Учебен отдел е с нови контакти
Номерата, на които може да се получи информация са:
0899 907 921
0885 849 598

 

Eдногодишни професионално-педагогически специализации за придобиване на ІІІ-та професионално-квалификационна степен