Съобщенияабв

ДИКПО-Варна организира:
"Реализация на професионалните умения на учителя в урока"
Участниците в курса имат възможност за кандидатстване за изпитни процедури за IV и V ПКС.
Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 02.04.2019
Място на провеждане:ДИКПО-Варна
Предназначение: за начални учители, които желаят да придобият V и ІV ПКС.
Анотация: Курсът предлага подготовка по програмата на изпита за придобиване на V и ІV ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р В. Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 050118
Регистрационна форма

 
ДИКПО-Варна организира:
“Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст”.
Курсът е предназначен за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен.
Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 01 - 02.04.2019
Място на провеждане: гр. Шумен
Предназначение: за учители от двете степени на средното образование
Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се запознаят със съвременни концепции за възпитанието на три- и седемгодишните деца; да усвоят подходи на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина; участват в дискусиите за съвременните проблеми на учебния процес в предучилищните заведения.
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 048018
Регистрационна форма

 
ДИКПО-Варна организира:
“Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст”.
Курсът е предназначен за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен.
Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 01 - 02.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: Курсът е предназначен за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен.
Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се запознаят със съвременни концепции за възпитанието на три- и седемгодишните деца; да усвоят подходи на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина; участват в дискусиите за съвременните проблеми на учебния процес в предучилищните заведения.
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 047918
Регистрационна форма

 
ДИКПО-Варна организира:
“Педагогическите умения на учителите”. Курсът е подходящ за кандидати за ІV и V ПКС по Теория на възпитанието и дидактика.
Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 08 - 09.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за учители от двете степени на средното образование
Анотация: Обосновават се теоретични модели и се провеждат упражнения за развитие на следните осем съществени и специфични педагогически умения: умение за целеполагане, умение за мотивиране на учениците, умение за изграждане на хуманни взаимоотношения между участниците в процеса на обучение, умение за индивидуализация и диференциация на обучението, умение за достъпно преподаване, умение за систематизиране на учебния материал, контролно-оценъчни умения и възпитателни умения.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 014218
Регистрационна форма

 
ДИКПО-Варна организира:
“Методика на иновативното изследване в училище”. Курсът е подходящ за кандидати за І ПКС по Управление на образованието.
Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум: (32 акад. ч.) и 16 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 48 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 13 - 18.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 023618
Регистрационна форма

 
ДИКПО-Варна организира:
“Методика на диагностичното изследване в училище”. Курсът е подходящ за кандидати за ІІ ПКС по Управление на образованието.
Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум: (16 акад. ч.) и 16 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2
Време на провеждане: 15 - 18.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 023518
Регистрационна форма

 
ДИКПО-Варна организира:
“Управленската документация в училище” Подготвителен курс за V ПКС по Управление на образованието.
Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 03 - 04.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за директори и заместник-директори
Анотация: Под управленско моделиране на професионалното поведение на учителите в курса се разбира създаване от ръководството на училището на ясна представа за желаното професионално поведение на учителите. От тази гледна точка професионалното поведение придобива характеристиките на управленска цел. Структурата на целта включва следните осем съществени и специфични педагогически умения на учителите: целеполагане, учебно мотивиране, взаимоотношения между учители и ученици, индивидуализация и диференциация на обучението, достъпно преподаване, систематизация на учебния материал, контрол и оценка на учебните постижения, възпитание. Същността на уменията се анализира в контекста на връзката „управленско изискване – управленски контрол на изпълнението – управленски анализ на изпълнението“.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 023418
Регистрационна форма

 
ДИКПО-Варна организира:
“Управленската документация в училище” Подготвителен курс за V ПКС по Управление на образованието.
Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 01 - 02.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за управленски кадри в сферата на средното образование
Анотация: Курсът осигурява подготовка за придобиване на V ПКС по Управление на образованието. Предлагат се ефективни технологии за изготвяне на основни управленски документи - годишен план на училището, план за контролната дейност. Специално внимание се отделя на контрола и оценката на професионалната дейност на учителите като съществен приоритет в управлението на училището.
Ръководител на курса: проф. д.п.н. Н. Колишев
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 023318
Регистрационна форма

 
ДИКПО-Варна организира:
Подготвителен курс за кандидати за придобиване за IV и V ПКС /НЕМСКИ ЕЗИК/
Организационна форма: Квалификационен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 11 и 13.05.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за за учители, които преподават немски език във всички училищни степени на българското училище
Ръководител на курса: доц. д-р Иванка Камбурова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 080618
Регистрационна форма
 

ДИКПО-Варна организира: 
"Учителят по музика - възпитава и обучава и диагностицира"- курсът е подходящ за учители, преподаващи музика, кандидати за І и ІІ ПКС
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (16 акад. ч.) и 16 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2 
Време на провеждане: 30.03.- 02.04.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Анотация: Участниците имат възможност да се запознаят с изискванията за осъществяване на диагностична процедура и творческа разработка за придобиване на II и I професионално – квалификационна степен. 
Ръководител на курса: проф. д-р С. Димитрова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 120218 
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира: 
Квалификационен курс на тема: "Теория и практика на съвременното обучение по френски като чужд език" 
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 
Време на провеждане: 30-31.03.2019
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за подготовка за изпитни процедури за IV и V ПКС. 
Ръководител на курса: доц. д-р Дориета Чакърова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 090118 
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира: 
Квалификационен курс на тема: "Съвременни аспекти на методиката на обучение по химия и опазване на околната среда"
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 
Време на провеждане: 30-31.03.2019 
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за за учители по Химия и ООС, които желаят да защитят ІV и V ПКС. 
Ръководител на курса: доц. д-р Петинка Галчева
Анотация: Курсът е предназначен за учители по Химия и опазване на околната среда (VII-X клас), кандидати за придобиване на V и ІV професионално-квалификационна степен. В курса се разглеждат актуални научни и методически проблеми, ориентирани към подготовка по програмата на изпита за придобиване на ІV и V ПКС. 
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 180118 
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира: 
Квалификационен курс на тема: "Актуални аспекти на географското образование"
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 
Време на провеждане: 30-31.03.2019 
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за за учители по География и икономика, които желаят да защитят ІV и V ПКС. 
Ръководител на курса: доц. д-р Росица Владева
Анотация:Квалификационният курс анализира основните аспекти на съвременното географско образование в контекста на съвременните тенденции в географската наука и съвременния образователен процес. Има за цел да запознае учителите, които желаят да придобият пета и четвърта ПКС със същностните характеристики на съвременното географско образование и концептуалната рамка на географското образование в средното училище. 
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 201218 
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира: 
Квалификационен курс на тема: Подготвителен курс по Английски език за за IV и V ПКС.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 
Време на провеждане: 30-31.03.2019 
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за за учители, които преподават английски език във всички училищни степени и желаят да защитят ІV и V ПКС. 
Ръководител на курса: доц. д-р Ирина Иванова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 071518 
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”.
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество”.
Семестриална такса – 412,50 лв.

Срок за записване – 01.03.1019 г.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук
 

ДИКПО-Варна обявява записване за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информатика и информационни технологии” /КУРС №67/
За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – продължителност на обучението 2 семестъра.
За кандидати с висше образование от професионално направление Математика; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението - 3 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит. Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Документи за записване тук
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук
Срок за записване – 01.03.1019 г.
 
ДИКПО-Варна обявява записване за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информационни технологии в начален етап” /КУРС №67/
За начални учители - продължителност на обучението – 2 семестъра.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Документи за записване тук
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук
Срок за записване – 01.03.1019 г.
 
 
 
ДИКПО-Варна организира:
Учителят по музика - възпитава и обучава.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 16.03.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за музикални ръководители в детски градини, начални учители и музикални педагози, преподаващи музика в среден и горен курс на СОУ
Анотация: Курсът дава възможност на участниците да се запознаят с възможностите и изискванията за повишаване на своите професионално-творчески възможности с цел придобиване на V и IV професионално-квалификационна степен

Ръководител на курса: проф. д-р С. Димитрова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 120118
Регистрационна форма
 
ДИКПО-Варна организира: 
Новите учебни програми и учебно съдържание по български език и литература в 1 - 4 клас.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 
Време на провеждане: 23.02.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за подготовка за изпитни процедури за IV и V ПКС. 
Анотация: В курса се представя образователният потенциал на обучението по български език и литература в контекста на новите учебни програми за начален етап на основно образование. 
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 054219 
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира: 
Съвременни методически насоки в обучението по математика
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 
Време на провеждане: 23.02.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на V и ІV ПКС.
Анотация: Kурсът е предназначен за прилагане на съвременни методически средства в преподаването на математика 5.-12. клас. Целта му е учителите да затвърдят знанията си за основните методически понятия, да анализират ДОИ и учебни програми от различни аспекти, да се научат да използват в урока активни методи на преподаване. Правят се методически упражнения в съответствие със спираловидния подход в преподаването. Учителите ще получат като резултат от курса примерно разработени уроци и раздели с подробни инструкции по начина на провеждане на изпита за придобиване на 5. и 4. ПКС. Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен. 
Ръководител на курса: ас. Севдалина Георгиева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 150118 
Регистрационна форма

ДИКПО-Варна организира: 
Формиране на мотивираща и подкрепяща среда за децата в предучилищна възраст.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: (8 акад. ч.) и 8 акад. ч. дистанционно обучение. Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 
Време на провеждане: 23.02.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
За придобиване на V ПКС от директори, детски учители и други педагогически специалисти от сферата на предучилищното възпитание. 
Анотация: Обсъждат се варианти за формиране, моделиране, систематизиране и реализиране на позитивни условия за оптимална интеграция на децата към спецификата на образователното съдържание и дейностите в детската градина. Предлага се методическа рамка за описание на собствен практически педагогически опит, съобразен със съвременните изисквания на нормативните документи. 
Ръководител на курса: преп. Ив. Павлова
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 047618 
Регистрационна форма

 
ДИКПО-Варна обявява записване за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ /КУРС №63/
Обучението е с продължителност една година и е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.
Желаещите да се включат в курса следва да се регистрират тук
Документи за записване тук
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни.
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация.
Семестриална такса – 412,50 лв.
Забележка: След завършване на обучението по психология, участниците, които имат висше образование, ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”, придобиват допълнителна професионална квалификация по психология и отговарят на изискването на чл. 29, т. 3 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за заемане длъжността „Педагогически съветник”.
Срок за записване – 15.01.1019 г.
КУРС №63 започва на – 19.01.1019 г.

ДИКПО-Варна организира курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител по математика".

Курсът е предназначен за кандидати със завършено висше образование в професионалните направления Математика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Математик и др.), Информатика и компютърни науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Информатик и др.), Физически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Физик и др.), Педагогика (всички специалности с присъдена професионална квалификация Педагог, Учител) и в областта на висшето образование Технически науки (всички специалности с присъдена професионална квалификация Инженер и др.), желаещи да получат учителска правоспособност по математика.
Обучението е с продължителност 3 (три) семестъра и е изцяло съобразено с Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) и Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (обнародвана в ДВ, бр. 89, от 11.11.2016 г.).
Формата на обучение е очно-задочна. Учебните занятия ще се провеждат в съботни и неделни и почивни дни.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават Свидетелство за професионална квалификация “Учител по математика”.
Такса – 412,50 лв. на семестър.

Срок за записване – 15.01.1019 г.

Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

Mожете да получите изготвените свидетелства за професионално - квалификационна степен /ПКС/ (2018) по следните начини:

1. Лично.
2. Чрез заявена от получателя куриерска услуга.
3. Чрез упълномощено лице.
4. За педагогически колективи, група учители - за сметка на получателя, чрез подадена писмена заявка с придружителен списък /изпратен по е-mail на uodikpo@shu.bg /. 
За изпращане на свидетелствата са необходими данни за всяко лице: трите имена, специалност, ПКС, точен адрес, до който трябва да бъде доставена пратката и телефон за връзка.
Свидетелствата се получават всеки работен ден от понеделник до петък от 8.30 до 11.00 и от 13.00 до 15.00 часа в учебен отдел на ДИКПО - Варна кабинет No31. 

за информация учебен отдел
Варна, спирка почивка, ул. "Д-р Б. Божков" 1, жк. Бриз,9010.
/ Всеки делничен ден от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа/ и телефон: 0899 907 921 или 0885 849 598
e-mail: uodikpo@shu.bg 

 
УЧЕБЕН ОТДЕЛ В ДИКПО - ВАРНА Е С НОВИ КОНТАКТИ. НОМЕРАТА, НА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ИНФОРМАЦИЯ СА:
0893 352 234 или 0885 849 598 

 
ДИКПО-Варна обявява курс по Методика за обучение на децата по Безопасност на движението по пътищата, предназначен за детски и начални учители. Курсът ще се проведе на 15 и 16 декември в Департамента от 9.00 часа.
Лектор: д-р Анна Георгиева
Курсът има за цел:
- Подготовка и обучение на децата и педагогическите специалисти в учебните заведения за формиране на умения за действия при критични ситуации, свързани с пътно-транспортни произшествия
- Усвояване на теоретични и методологични компетенции на учителите за провеждане на специфично обучение на децата от предучилищна и начална училищна възраст
- Създаване на мотивация за самоусъвършенстване
Участниците в обучението ще получат необходимата теоретична и практическа подготовка за провеждане на ситуации по БДП в предучилищна и начална училищна възраст.
Всеки участик всеки участник получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук
 

 

ДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация "Английски в начален етап" и "Английски V - VІІ клас", курс № 64
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Успешно издържалите ще бъдат включени в курса и следва да попълнят и предадат в Учебен отдел документи за записване.

Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни дни.
Продължителност на обучението - 3 семестъра за педагогически специалисти и 4 семестъра за тези, които нямат педагогическа правоспособност.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Срок за записване и плащане на семестриална такса – 20.11.2018 г.
Начало на занятията: 24.11.2018 г. - 9.15 часа
Желаещите да започнат обучение в курса следва да се регистрират тук
Документи за записване тук
Резултати от теста, проведен на 09.11.2018г.
Допълнителна дата за входящ тест по Английски език - 20.11.2018 г. от 10 часа в Департамента.

ДИКПО-Варна обявява прием и записване в Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител” за кандидати с висше образование.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни дни. 
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Срок за записване и плащане на семестриална такса – 20.11.2018 г.
Начало на занятията: 24.11.2018 г.
Желаещите да започнат обучение в курса следва да се регистрират тук 
Документи за записване тук

ПРИСЪЖДАНЕ НА ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Списък на педагогическите специалисти, на които е присъдена V ПКС
 

Курс на тема “Изобразителното изкуство на деца със специални образователни потребности”

 курс № 0459
Индивидуална такса за курсист – 50 лв.
Време на провеждане – 16.05.2018 г.  (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.
Ръководител на курса– проф. д-р Д. Балкански
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка:
https://goo.gl/forms/WST2wFfZIDyxWUAo2
Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47,  За основание да се впише: курс № 0459