Съобщенияабв

 

 
 
ДИКПО-Варна организира: 
Новите учебни програми и учебното съдържание по изобразително изкуство в V - VІІ клас
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2 
Време на провеждане: 15-16.06. 2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за учители, преподаващи изобразително изкуство, кандидатстващи за V ПКС
Ръководител на курса: проф. д-р Д.Балкански
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 131218 
Регистрационна форма

 
 
ДИКПО-Варна организира: 
„Актуални аспекти на методиката на обучението по "Биология и здравно образование" и "Човекът и природата”.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2 
Време на провеждане: 03 и 05.07.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”, кандидати за придобиване на V професионално-квалификационна степен
Ръководител на курса: доц. д-р М. Бойчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 190618 
Регистрационна форма

 
ДИКПО-Варна организира: 
„Научно-дидактически анализ на биологичното познание”.
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 
Хорариум – 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 
Хорариум – 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 2 
Време на провеждане: 04 и 06.07.2019 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Курсът е предназначен за учители по „Човекът и природата” и „Биология и здравно образование”, кандидати за ІV ПКС.
Ръководител на курса: доц. д-р М. Бойчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 190718 
Регистрационна форма

 
ДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация по специалност „Технологии и предприемачество”. 
В курса могат да се включат кандидати с висше образование по специалности от направление Педагогика; Педагогика на обучението по ....... – всички специалности, включващи география; химия; физика; информатика (с професионална квалификация съответно „Учител по география”; „Учител по химия”; „Учител по физика”; „Учител по информатика”); Технически науки.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни. 
Продължителност на обучението – 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит и писмен държавен изпит.
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител по технологии и предприемачество”.
Семестриална такса – 412,50 лв. 

Документи за записване тук
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

ДИКПО-Варна обявява записване за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информатика и информационни технологии” /КУРС №67/ 
За кандидати с висше образование от професионално направление Информатика и компютърни науки – продължителност на обучението 2 семестъра. 
За кандидати с висше образование от професионално направление Математика; Физически науки; от област на висшето образование Технически науки – продължителност на обучението - 3 семестъра. 
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни. 
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит. Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация. 
Такса – 412,50 лв. на семестър. 
Документи за записване тук
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук

 

ДИКПО-Варна обявява записване за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по специалност „Учител по информационни технологии в начален етап” /КУРС №67/ 
За начални учители - продължителност на обучението – 2 семестъра. 
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни и почивни дни. 
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит. 
Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация. 
Такса – 412,50 лв. на семестър. 
Документи за записване тук
Желаещите да се включат в курса могат да се регистрират тук