Съобщенияабв

ДИКПО-Варна обявява прием и записване в Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител” за кандидати с висше образование.
Обучението е в очно-задочна форма и ще се провежда в съботни, неделни дни. 
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Такса – 412,50 лв. на семестър.
Срок за записване и плащане на семестриална такса – 20.11.2018 г.
Начало на занятията: 24.11.2018 г.
Желаещите да започнат обучение в курса следва да се регистрират тук 
Документи за записване тук

 

ДИКПО-Варна обявява прием в курс за допълнителна професионална квалификация "Английски в начален етап" и "Английски V - VІІ клас".
Кандидатите следва да се явят на входящ тест на 09.11.2018 г. от 10.00 часа в Департамента. Таксата /20 лв./ може да се плати на касата на ДИКПО-Варна или по банков път.
Регистрация за входящ тест.
Списък на успешно издържалите ще бъде публикуван на страницата на ДИКПО-Варна.
Притежаващите сертификати за владеене на английски език /В1/ или положилите държавен изпит по езика могат да се включат в курса без полагане входящ тест.
Успешно издържалите ще бъдат включени в курса и следва да попълнят и предадат в Учебен отдел документи за записване.

 

ДИКПО-Варна обявява записване за следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация по ПСИХОЛОГИЯ /КУРС №63/
Обучението е с продължителност една година и е с ориентация към подготовка на педагогически съветници и училищни психолози. Учебното съдържание включва следните тематични области: психологическа и педагогическа диагностика, психологическо консултиране в образованието, възпитателни взаимодействия в училище, стратегии за учебно мотивиране, проблеми на взаимоотношенията между учители и ученици, превенция и противодействие на агресивното поведение на учениците, работа с деца в риск, теория и практика на социалните комуникации, теория и практика на конфликтите, управление на стреса. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.
Желаещите да се включат в курса следва да се регистрират тук
Забележка: След завършване на обучението по психология, участниците, които имат висше образование, ОКС „бакалавър” или „магистър” и присъдена професионална квалификация „Учител”, придобиват допълнителна професионална квалификация по психология и отговарят на изискването на чл. 29, т. 3 на Наредба № 12/01.09.2016 г. за заемане длъжността „Педагогически съветник”
Списък на педагогическите специалисти, на които е присъдена V ПКС

ДИКПО-Варна организира:
Майсторски клас:

Развитие на взаимодействията в училищната общност (ученици, родители и учители)
Организационна форма: майсторски клас

Хорариум: 16 или 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 или 2
Време за провеждане: 03-04.09.2018 (с възможност за един ден онлайн обучение);
03-06.2018 (с възможност за един или два дни онлайн обучение)
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от различни специалности, детски учители и други педагогически специалисти, както и за кандидати за I и II ПКС.
Анотация: Участниците в обучението ще дискутират основни принципи и модели за изграждане на училищна общност от равнопоставени партньори: родители, учители и ученици. Те ще бъдат запознати с методика за описване на добри практики на взаимодействие в училищната общност, благодарение на която могат да оформят статии и да ги предоставят за публикуване в издание на Шуменски университет. Кандидатите за I и II ПКС ще бъдат запознати с изискванията и процедурата за квалификационната степен, за която кандидатстват, ще бъдат насочени, според предпочитанията си, към подходящи теми в рамките на общата проблематика за взаимодействията в училищната общност.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Илиян Ризов

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUZe__wP0sgSn3IXFaxeEbCt3YvQQEBggwd-JypDGfsCj4xQ/viewform
 
Майсторски клас:

Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование - програми и модели за обучение Организационна форма: майсторски клас
Хорариум: 16 или 32 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1 или 2
Време за провеждане: 03 -04.09.2018(с възможност за един ден онлайн обучение);
03-06.2018(с възможност за един или два дни онлайн обучение)
Място на провеждане: ДИКПО - Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за учители от различни специалности, детски учители и други педагогически специалисти, както и за кандидати за I и II ПКС.
Анотация: Участниците в майсторския клас ще представят своя опит и ще получат подкрепа в търсенето на нови модели за обучение, чрез които се постига по-висока интегративност и интерактивност, позитивно общуване между учители и ученици и работа в изследователска общност. Кандидатите за I и II ПКС ще бъдат запознати с изискванията и процедурата за квалификационната степен, за която кандидатстват, ще бъдат насочени, според предпочитанията си, към подходящи теми в рамките на общата проблематика по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. При готовност и желание за отразяване на опита на учителите, те ще имат възможност да предоставят публикации в издание на Шуменски университет.
Ръководители на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1ksMuwXsK_n4c39AK1OyGCR9gR14mIzbOrNYs8Loi8TZEpg/viewform
 

Новите учебни програми и учебно съдържание по български език и литература в 1 - 4 клас

Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 04.09.2018
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: Курсът е подходящ за подготовка за изпитни процедури за IV и V ПКС.
Анотация: В курса се представя образователният потенциал на обучението по български език и литература в контекста на новите учебни програми за начален етап на основно образование.
Ръководител на курса: доц. д-р Виолета Кюркчийска
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 050318

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR32VGnVzLSJmIxomGWavZbFNoP_8EbqdpsyPa5S5EukxiyA/viewform

 

Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст

Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 8 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 11-12.09.2018 г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за директори и детски учители, които желаят да придобият ІV професионално-квалификационна степен
Анотация: Целта на курса е да се повиши педагогическата култура на курсистите, като се запознаят със съвременни концепции за възпитанието на три- и седемгодишните деца; да усвоят подходи на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина; участват в дискусиите за съвременните проблеми на учебния процес в предучилищните заведения.
Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 050318

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKUEA2hW71lpVU3HvdI8S2lF3nOADJxRiGB4UOfiu5Cs7LPQ/viewform
 
Подготвителен курс за придобиване на V ПКС от директори, учители и други педагогически специалисти в сферата на предучилищното възпитание
Организационна форма: тематичен курс
Хорариум: 16 академични часа. Брой квалификационни кредити: 1
Време на провеждане: 29-30.09.2018г.
Място на провеждане: ДИКПО - гр. Варна
Предназначение: за директори, детски учители и други педагогически специалисти от сферата на предучилищното възпитание, кандидатстващи през настоящата година за придобиване на V ПКС, които са подали документи в ДИКПО до 31.07.2018г., но не са посетили подготвителен курс.
Анотация: Участниците в курса ще бъдат запознати с изпитната процедура и ще актуализират познанията си, необходими за придобиване на V ПКС. Ще имат възможност да тренират уменията си за описване на педагогическа ситуация, или на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в детската градина.
Ръководител на курса: гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuT5yUgsNg4EYuit7O0FSKyY8jY8wIzqpXTDLsskaPhUjSOA/viewform 
 

В гр. Шумен ще се проведе подготвителен курс за придобиване на IV ПКС -  специалност: Предучилищна педагогика 

Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
на 25.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка:  https://goo.gl/forms/iC8q7BgLmZ04gE5r1  
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:    
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04112

В гр. Шумен ще се проведе подготвителен курс за придобиване на V ПКС -  специалност: Предучилищна педагогика 

Ръководител на курса: проф. д-р С. Въчева
на 26.05.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет,
зала 111, от 9.00 часа
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 3 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни настоящата заявка:  https://goo.gl/forms/IlL3aga0ak1pAsos1
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:    
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 04111

Квалификационен курс на тема „Забавни математически експерименти и игри”

с ръководител доц. д.п.н. Наталия Павлова, 
Индивидуална такса за курсист – 45 лв.
Брой курсисти – минимум 20.
Време на провеждане – 29.04.2018 г. от 09.30ч.
Хорариум - 16 академични часа (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО-Варна (участници от ДГ “П. Берон” -14 и от др. ДГ)
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: https://goo.gl/forms/lZ0B7uMMKazhc6Sp2
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0423

 

Курс на тема “Изобразителното изкуство на деца със специални образователни потребности”

 курс № 0459
Индивидуална такса за курсист – 50 лв.
Време на провеждане – 16.05.2018 г.  (8 акад. часа) и 8 акад. часа онлайн.
Хорариум - 16 академични часа.
Брой квалификационни кредити – 1.
Място на провеждане – ДИКПО, гр. Варна.
Ръководител на курса– проф. д-р Д. Балкански
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Във връзка с издаване на удостоверение е необходимо всеки участник да попълни заявка чрез линка:
https://goo.gl/forms/WST2wFfZIDyxWUAo2
Таксата за курса следва да бъде преведена до 3 дни преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО: SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47,  За основание да се впише: курс № 0459
 

Квалификационен курс на тема "Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области в България"
Хорариум: 16 академични часа                   Брой квалификационни кредити: 1 
Време на провеждане – 09.06.2018 г. от 09.30ч.  (8 акад. часа и 8 акад. часа онлайн).
Място на провеждане  – ДИКПО-Варна 
Предназначение: за учители, преподаващи в детска градина, начинаещи в хореографията
Ръководител на курса:  проф. д-р С. Димитрова , 
Индивидуална такса за курсист – 40 лв.
Брой курсисти – минимум 15.
 
След завършване на обучението всеки участник  получава удостоверение съгл. чл. 48, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 
За участие в курса е необходимо до 5 дни преди началото му:
* всеки участник да попълни заявка: https://goo.gl/forms/O8pCGgX7n0ZUgy0D2
* таксата за курса да бъде преведена преди началото му по сметката на ШУ-ДИКПО:
SG Експресбанк
Банков код / SWIFT BIC: TTBBBG22
Банкова сметка / IBAN:BG98 TTBB 9400 3115 0687 47
За основание да се впише: Курс № 0455