Директорско ръководствоабв

Директор: проф. д-р Снежанка Въчева
тел.: (+359 52) 301 241
кабинет: 27 - I ет.
e-mail: dikpovn@shu.bg
Зам.-директор: Красимира Качакова
тел.: (+359 52) 301 229
kабинет: 29 - I ет.
e-mail: k.kachakova@shu.bg

Помощник директор по административно-стопанската дейност: Мартин Стойчев
тел.:(+359 52) 301 244
kабинет: 29 - Хостел 
e-mail: m.stoychev@shu.bg

Координатор директорско ръководство: Катя Ангелова
тел.: (+359 52) 301 241
факс: 052/303 669 
кабинет: 27 - I ет.
e-mail: dikpovn@shu.bg

Координатор продължаващо образование: проф. дпн Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова
тел.: (+359 54) 830 339
e-mail: n.yordanova@shu.bg