КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доцентабв

доцент

Дата: 
понеделник, June 1, 2020 - 09:30

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Фолклористика – Турски фолклор и интеркултурна комуникация)

Доцент

Дата: 
сряда, April 29, 2020 - 10:45

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика в начален етап на образованието)

Доцент

Дата: 
петък, April 10, 2020 - 13:30

Конкурс за заемане на  академичната  длъжност „доцент” в област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Образователни технологии)

Доцент

Дата: 
четвъртък, March 26, 2020 - 12:45

Конкурс за заемане на  академичната  длъжност „доцент” в област на висше образование  3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социологически аспекти  на социално-педагогическата дейност)

доцент

Дата: 
четвъртък, January 16, 2020 - 08:30

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия)

Доцент

Дата: 
четвъртък, June 13, 2019 - 09:30

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Картография (вкл. тематично географско картографиране)

Доцент

Дата: 
четвъртък, November 15, 2018 - 09:45

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)

proba

Дата: 
сряда, November 9, 2016 - 14:30

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи)

 

Доцент

Дата: 
вторник, November 13, 2018 - 09:00

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки (Неорганична химия)

Доцент

Дата: 
вторник, November 13, 2018 - 09:00

Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Теоретични аспекти на изобразителното изкуство)

Страници