Доцентабв

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език и литература)

Кандидат: гл. ас. д-р Калина Димитрова Йочева

Рецензии:

проф. д.п.н. Маргарита Георгиева Христова-Плашилска

доц. д-р Стефка Иванова Динчийска

Становища:

проф. д.п.н. Мария Димитрова Герджикова

проф. д.п.н. Румяна Йовева Никова

проф. д-р Наталия Иванова Витанова - Маринова

доц. д-р Ганка Иванова Янкова

доц. д-р Гергана Христова Дянкова

Дата: 
вторник, August 30, 2016 - 11:00