Доцентабв

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Медийна педагогика)

Кандидат: гл. ас. д-р Лилия Цветанова Лозанова

 

Рецензии:

проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов

проф. д-р Нели Илиева Бояджиева

 

          Становища:

проф. д-р Наталия Иванова Витанова- Маринова

проф. д-р Снежана Георгиева Въчева

доц. д-р Гергана Христова Дянкова

доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова

Дата: 
четвъртък, October 12, 2017 - 08:45