КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Докторабв

Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Информатика” от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

Кандидат: ас. Михаела Димитрова Тодорова – автореферат

Рецензии:

Становища:

Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Изследване на хешираща функция за информационна защита“ ще се проведе на 09 септември 2019 г. от 1500 ч. в зала 517, ет. V, Корпус 3 на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

 

Дата: 
петък, August 23, 2019 - 12:00