Архивабв

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, November 9, 2016 - 11:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент на ½ щат по Журналистика (Връзки с обществеността) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3.

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, October 31, 2016 - 14:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Природна география от професионално направление 4.4. Науки за земята, област на висше образование 4.

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, October 31, 2016 - 14:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Социално-икономическа география от професионално направление 4.4. Науки за земята, област на висше образование 4.

Конкурс(обнародван в ДВ,бр.64/16.08.2016 г.)

Дата: 
вторник, August 16, 2016 - 10:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” отменя (обнародвано в ДВ, бр.64/16.08.2016 г.) обнародваната обява за конкурси (ДВ, бр.47 от 2016 г.) в частта за главен асистент, както следва: „област на висше образование 1.

Конкурси за докторанти (обнародвани в ДВ, бр.58/26.07.2016 г.)

Дата: 
вторник, July 26, 2016 - 08:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.58/26.07.2016 г.) за учебната 2016/2017 г. със срок за подаване на документи 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, July 18, 2016 - 13:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Органична химия и технология от професионално направление 4.2. Химически науки в катедра “Органична химия и технология” към Факултета по природни науки.

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, July 5, 2016 - 16:15

Свободно място за асистент

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Алгебра и теория на числата от професионално направление  4.5. Математика в катедра “Алгебра и геометрия” към Факултета по математика и информатика.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, June 8, 2016 - 10:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Физика и астрономия от професионално направление 4.1. Физически науки в катедра “Теоретична и приложна физика” към Факултета по природни науки.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, June 8, 2016 - 10:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Физика от професионално направление 4.1. Физически науки в катедра “Експериментална физика и методика на обучението по физика” към Факултета по природни науки.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, June 8, 2016 - 09:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки в катедра “Компютърни системи и технологии” към Факултета по математика и информатика.

Страници