Архивабв

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, April 4, 2017 - 15:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност „асистент” по Фотограметрия и дистанционни методи от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5.

Свободно място за преподавател

Дата: 
вторник, April 4, 2017 - 15:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател на ¼ щат по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Графика)  в катедра “Визуални изкуства, теория и методика” към Педагогическия факултет.

Свободно място за преподавател

Дата: 
вторник, April 4, 2017 - 15:00

Свободно място за преподавател

Свободно място за преподавател

Дата: 
понеделник, February 27, 2017 - 11:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател на ¼ щат по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.

Свободно място за преподавател

Дата: 
понеделник, February 27, 2017 - 11:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател на ¼ щат по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.

Свободно място за преподавател

Дата: 
понеделник, February 27, 2017 - 11:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за преподавател по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, February 27, 2017 - 11:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Методика на обучението по история от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки в катедра “Методика” към Факултета по хуманитарни науки.

Свободно място за асистент

Дата: 
понеделник, February 27, 2017 - 11:30

Свободно място за асистент

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.104/29.12.2016 г.

Дата: 
четвъртък, December 29, 2016 - 15:45

Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.104/29.12.2016 г.) за:

професор по:

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, December 21, 2016 - 14:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.., област на висше образование 1.

Страници