Конкурсиабв

Конкурс за доцент (обнародван в ДВ, бр.16 / 17.02.2017 г.)

Дата: 
петък, February 17, 2017 - 10:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурс (обнародван в ДВ, бр.16/17.02.2017 г.) за доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1.

Конкурси за докторантури (обнародвани в ДВ, бр.16/17.02.2017 г.)

Дата: 
петък, February 17, 2017 - 10:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” преобявява следните докторантури (обнародвани в ДВ, бр.16/17.02.2017 г.) за учебната 2016/2017 със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”:

 

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.104/29.12.2016 г.

Дата: 
четвъртък, December 29, 2016 - 15:45

Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.104/29.12.2016 г.) за:

професор по:

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, December 21, 2016 - 14:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.., област на висше образование 1.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, December 21, 2016 - 14:00

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки в катедра “Компютърна информатика” към Факултета по математика и информатика.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, December 21, 2016 - 13:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент на ½ щат по Практически руски език от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки в катедра “Руски език” към Факултета по хуманитарни науки.

Свободно място за асистент

Дата: 
сряда, December 21, 2016 - 13:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент на 1/4 щат по Журналистика (Връзки с обществеността) от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.100/16.12.2016 г.

Дата: 
петък, December 16, 2016 - 10:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр.100/16.12.2016 г.) за:

професор по:

област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа) – един;

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, December 6, 2016 - 12:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Комуникационни мрежи и системи от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5.

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, December 6, 2016 - 12:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за асистент по Аналитична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика в катедра “Неорганична химия и МОХ” към Факултета по природни науки.

Страници