Конкурсиабв

Конкурс (обнародван в ДВ, бр. 39/16.05.2017 г.)

Дата: 
вторник, May 16, 2017 - 11:15

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 39/16.05.2017 г.) за:

Конкурс (обнародван в ДВ, бр. 37/09.05.2017 г.)

Дата: 
вторник, May 9, 2017 - 16:00

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” прекратява (обнародвано в ДВ, бр.37/09.05.2017 г.) конкурса, обявен с обявление № 10480 (ДВ, бр.104 от 2016 г., стр.108), за доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1.

Свободно място за преподавател

Дата: 
сряда, May 3, 2017 - 15:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността преподавател по Методика на обучението по физическо възпитание и спорт от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1.

Свободно място за преподавател

Дата: 
сряда, May 3, 2017 - 15:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността преподавател на ¼ щат по Социално консултиране от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3.

Свободно място за преподавател

Дата: 
вторник, May 2, 2017 - 14:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността преподавател на 1/2 щат по Методи за пречистване от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование 1.

Свободно място за преподавател

Дата: 
вторник, May 2, 2017 - 14:45

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността преподавател на ¼ щат по Физични методи за анализ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, област на висше образование 1.

Свободно място за преподавател

Дата: 
вторник, May 2, 2017 - 14:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на длъжността преподавател на ¼ щат по Теренен практикум от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, област на висше образование 1.

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, May 2, 2017 - 14:30

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност асистент на ¼ щат по Славянски литератури от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2.

Свободно място за асистент

Дата: 
вторник, May 2, 2017 - 14:15

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” обявява свободно място за заемане на академичната длъжност асистент на ¼ щат по Най-нова българска литература от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2.

Конкурси (обнародвани в ДВ, бр.30/11.04.2017 г.)

Дата: 
вторник, April 11, 2017 - 12:30

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” обявява конкурси (обнародвани в ДВ, бр. 30/11.04.2017 г.) за:

професор по:

Страници