Разширен ректорски съветабв

Председател: проф. д.и.н. Георги Велков Колев – ректор

Членове:

 • 1. доц. д-р Константин Трендафилов Константинов – зам.-ректор
 • 2. доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор
 • 3. доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова – зам.-ректор
 • 4. гл. ас. д-р Цоньо Георгиев – академичен секретар
 • 5. д-р Николай Янков Николов – пом.-ректор на ШУ
 • 6. проф. д-р Веселин Божков Панайотов – декан на ФХН
 • 7. доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ
 • 8. доц. д-р Петинка Радева Галчева – декан на ФПН
 • 9. доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров – вр.и.д. декан на ПФ
 • 10. доц. д-р Христо Атанасов Христов – декан на ФТН
 • 11.доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – вр.и.д. директор на ДИКПО
 • 12. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – директор на Колеж–Добрич   
 • 13. доц. д-р Юрий Петров Проданов – председател на ОС на ШУ   
 • 14. проф. д-р Виолета Кирилова Атанасова – председател на КС  
 • 15. Мая Димитрова Конова – специалист връзки с обществеността и медии
 • 16. Анка Каменова Стоянова – гл. счетоводител

Секретар: д-р Ергиджан Алиндер-Исмаилова