Разширен ректорски съветабв

Състав на разширения ректорски съвет

Председател: проф. д.и.н. Георги Велков Колев – ректор

Членове:

1. доц. д-р Константин Трендафилов Константинов – зам.-ректор
2. доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор
3. доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова – зам.-ректор
4. гл. ас. д-р Цоньо Георгиев – академичен секретар
5. Мануел Таквор Мануелян – пом.-ректор на ШУ
6. проф. д-р Веселин Божков Панайотов – декан на ФХН
7. доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ
8. доц. д-р Петинка Радева Галчева – декан на ФПН
9. доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров – вр.и.д. декан на ПФ
10. проф. д-р Стефан Стайнов Желев – декан на ФТН
11.проф. д-р Дарина Георгиева Василева – директор на ДИКПО
12. доц. д-р Божанка Раднева Байчева – директор на Колеж–Добрич   
13. доц. д-р Юрий Петров Проданов – председател на ОС на ШУ   
14. проф. д-р Виолета Кирилова Атанасова – председател на КС  
15. Мая Димитрова Конова – специалист връзки с обществеността и медии
16. Анка Каменова Стоянова – гл. счетоводител

Секретар: Ергиджан Алиндер-Исмаилова