Разширен ректорски съветабв

Състав на разширения ректорски съвет

Председател: проф. д.и.н. Георги Велков Колев – ректор

Членове:

1. проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова – зам.-ректор
2. доц. д-р Константин Трендафилов Константинов – зам.- ректор
3. доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор
4. доц. д-р Наталия Христова Павлова – зам.-ректор
5. Мануел Таквор Мануелян – пом.-ректор на ШУ
6. проф. д-р Веселин Божков Панайотов – декан на ФХН
7. проф. д-р Димчо Костов Станков – декан на ФМИ
8. доц. д-р Петинка Радева Галчева – декан на ФПН
9. проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков – декан на ПФ
10. проф. д-р Иван Кръстев Цонев – декан на ФТН
11. проф. д-р Снежанка Георгиева Въчева – директор на ДИКПО
12. доц. д-р Божанка Раднева Байчева – директор на Колеж –
13. доц. д-р Юрий Петров Проданов – председател на ОС на ШУ
14. проф. д-р Виолета Кирилова Атанасова – председател на КС
15. Мая Димитрова Конова – специалист връзки с обществеността и медии
16. Мариана Маринова Паскова – ръководител ФСО

Секретар: Пламенка Кирилова Христова