Разширен ректорски съветабв

Председател: проф. д.и.н. Георги Велков Колев – ректор

 

Членове:      

1. доц. д-р Константин Трендафилов Константинов – зам.- ректор

2. доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева – зам.-ректор

3. доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова – зам.-ректор

4. гл. ас. д-р Цоньо Георгиев Цонев – академичен секретар

5. Мануел Таквор Мануелян – пом.-ректор на ШУ

6. проф. д-р Веселин Божков Панайотов – декан на ФХН

7. доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов – декан на ФМИ

8. доц. д-р Петинка Радева Галчева – декан на ФПН

9. доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров – декан на ПФ

10. проф. д-р Стефан Стайнов Желев – декан на ФТН

11. доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска – вр.и.д. директор на ДИКПО

12. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков – вр.и.д директор на Колеж – Добрич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         13. доц. д-р Юрий Петров Проданов – председател на ОС на ШУ

14. проф. д-р Виолета Кирилова Атанасова – председател на КС

15. Мая Димитрова Конова – специалист връзки с обществеността и медии

16. Анка Каменова Стоянова – главен счетоводител

Секретар: Ергиджан Алиндер-Исмаилова