НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕГАЛИТИ“абв

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

И РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕГАЛИТИ“

13 ноември 2015 г., гр. Шумен

 

П Р О Г Р А М А

08.45 Регистрация

09.00 Откриване

Първо заседание

Водещ: Б. Борисов

 

09.05 Антон Генов

Зараждане на сакралното пространство на мегалитите и скалните светилища в Европа и Средиземноморието

 

09.25 Димитрия Спасова

Етнографските проучвания като принос в изследването на мегалитната култура

 

09.45 Stavros Kiotsekoglou

Grave- heroon dug in the rock in the region of the village of Kirki

 

10.05 Васил Марков

Култова приемственост между тракийски мегалитни светилища, християнски и мюсюлмански свети места в българските земи

 

10.25 Кафе-пауза

 

10.30 Откриване на изложба "Пирамиди от Древна Тракия", представяне от В. Марков

 

10.50 Николета Петкова

Мегалитни и скално-изсечени яйца – възможни интерпретации

 

11.10 Ив. Ефтимова

Източнородопските скални светилища в етноложка перспектива

 

11.30 Е. Керемидарска

Етнокултурни особености на алианите в Източните Родопи

 

11.50 Я. Драгомирова

Библейските свидетелства за мегалити като средство за интерпретация на мегалитите в България.

 

12.10 Васил Марков

               Представяне на книгата "Мегалитната култура в Древна Тракия"

 

12.30 Обяд

 

 

Второ заседание

Водещ: В. Марков

 

13.30 Д. Кюркчиева, Пл. Михайлов, Д.Владев, Д. Василева, Б. Борисов, Е. Стойков, С.Иванов, Хр. Христов, П. Кюркчиев

Харман кая – светилище и природен феномен

 

13.50 Д. Владев

Геолого-геоморфоложка характеристика на мегалитния комплекс Бегликташ

 

14.10 Д. Кюркчиева, Пл. Михайлов, Евг. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев

 Менхирите около с. Царев брод, Шуменска област

 

14.30  Д. Василева,  Д. Кюркчиева, Д.Владев, Пл. Михайлов, Евг. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев

.           Култов комплекс Ковил

 

14.50 Д. Кюркчиева, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев, Д. Владев, И. Иванова

Изследване на мегалитния комплекс Бекликташ

 

15.10 Кафе-пауза

 

15.30 Д. Кюркчиева, Пл. Михайлов, Евг. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев

Точно позициониране и документиране на групата мегалити около с. Златна Нива, Шуменска област

 

15.50 Д. Кюркчиева, Евг. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев

Мишкова нива – градеж от монолити

 

16.10  Н. Архангелова. Хр. Христов, П. Кюркчиев

Гама-спектрометричен анализ на мъхове, събрани в района на Бегликташ

 

16.30 Д. Владев, Д. Кюркчиева, Хр. Христов, П. Кюркчиев

Геолого-геоморфоложки и геофизични особености на Източни Родопи на изток от Момчилградското понижение

 

16.50 Ал. Милев

            Сайт на проекта „Интердисциплинарно изследване на мегалити”

 

17.10 Закриване

 

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

И РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ШУМЕН

ОРГАНИЗИРАТ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕГАЛИТИ“

12 - 14 ноември 2015 г., гр. Шумен 

В конференцията могат да участват изследователи на мегалити с различни спе­циал­ности (археология, история, астрономия, физика, химия, биология, технически нау­­ки, геодезия, геоморфология, география, етнология, теология, изкуствознание, и др.).

Научен комитет: проф. Д. Кюркчиева, проф. В. Марков, доц. Е Керемидарска, проф. Хр. Христов, доц. Пл. Михайлов, доц. Д. Владев

Заявки за участие и резюмета се приемат до 30 септември 2015 г., а пълните доклади – до 25 октомври 2015 г. Изпратените материали трябва да бъдат подготвени по изискванията, посочени по-долу. Максималният брой страници на 1 доклад е 15!

Материалите от конференцията ще бъдат предварително отпечатани в сборник и всеки участник ще го получи при регистрацията.

Оформените трудове задължително трябва да имат заглавие и автори на български и английски език, резюме и ключови думи задължително на английски език. Основният текст на докладите може да бъде на български или на английски език, по избор на авторския колектив. Все пак е препоръчителен английският език.

Работният език на конференцията е български.

 

Изисквания заоформянето на материалите за сборника

Pageformat: Paper Size A5, portrait, Margins: Top – 2 cm, Bottom – 2.2 cm, Left – 1.9 cm, Right – 1.9 cm, Header – 0 cm, Footer – 0 cm

Заглавие на статията - Times New Roman, FontSize14pt, Bold, Centered, Paragraphspacing – After6pt

Автори - Times New Roman, FontSize12pt, Bold, Centered, Paragraphspacing – After 6pt

Принадлежност(институция) - Times New Roman, FontSize12pt, Italic(E-mailRegular), Centered

Резюме - Times New Roman, FontSize11pt, Bold&Italic, Justified, Paragraphspacing – Before12pt, After6pt

Ключови думи - Times New Roman, FontSize11pt, Bold&Italic, Justified, Paragraphspacing – Before6pt, After12pt

Основен текст Times New Roman, FontSize11pt, Justified, ParagraphFirstLine – 1 cm

Да не се използва ръчно сричкопренасяне!

Фигури - трябва да бъдат интегрирани с текста. Те трябва да имат номер и центриран напис отдолу - Times New Roman, FontSize11pt, Centered, Paragraphspacing – Before3pt, After6pt

Таблици- трябва да бъдат интегрирани с текста, да иматномер и центриран надпис над тях - Times New Roman, FontSize11pt,Centered, Paragraphspacing – Before 6pt, After3pt

Цитиране. Цитиранията в текста трябва да бъдат с автор(и)и година в скоби.

При 1 автор: .... Ivanov (2010) е установил.... или установено е, че ...  (Ivanov 2010); при 2 автори: ....Ivanov&Petrov (2010), при повече автори:...... Ivanovet al. (2010)или Иванов и др. (2010)

Литература (References): Times New Roman, FontSize11pt, Justified

Автори, година, списание, том, страница

IvanovI., 2010, Nature, 212, 354

IvanovI.,Petrov P., 2010, Nature, 212, 354

IvanovI. et al., 2010, Nature, 212, 354

Правила за транслитерация.:А = А, Б = В, В = V, Г = G, Д = D, Е = Е, Ж = ZH, 3 = Z, И = I, Й = Y, К = К, Л = L, М = М, Н = N, О = О, П = Р, Р = R, С = S, Т = Т, У = U, Ф = F, Х = КН, Ц = TSH, Ч = СН, Ш = SH, Щ = SHT, Ъ = U, ЬО = YO, Ю = YU, Я = YA, Э = Е, Ы = Y

 

З а я в к а

Име:

Институция:

Е-mail:

GSM:

Заглавие:

Резюме:

Заявките за участие в електронна форма изпращайте до

д-р Мариана Петева, GSM: 0899901912

e-mail: marrypeteva@gmail.com; mariana@shu-bg.net.

 

Такса правоучастие

Таксата правоучастие е 30 лв. на участник. Тя трябва да бъде платена до 30септември 2015 г. по сметка

Шуменски университет“Еп. К. Преславски“

Банк. сметка: BG 57RZBB91553120050509

Банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК, BIC RZBBBGSF

(За конференция „Мегалити“)