КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

КОНКУРС за подбор на млади учени, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Педагогически факултет към ШУ утвърдено с решение на АС № РД-05-05/25.01.2019г.абв

Срок за подаване на документите: от 25 февруари до 15 март 2019 г.

 

 1. Изисквания към участниците:

На конкурсен принцип и с прозрачни правила и критерии за подбор ще бъдат назначени млади учени, отговарящи на следните условия:

 • Първата по ред на получаването магистърска степен на кандидата трябва да е придобита след 1.10.2009 година.
 • Кандидатът не трябва да е придобил научната и образователната степен „доктор“.
 • В конкурса могат да участват докторанти, отчислени с право на защита, ако изпълняват горепосочените изисквания.
 • В конкурса не могат да участват - редовни докторанти;
 • Кандидатите трябва да имат трудово правоотношение със ШУ „Еп. Константин Преславски“ или друг работодател.

 2. Изисквания към проектните предложения:

1. Да бъдат обвързани с научните области, за които Педагогическия факултет има акредитирани магистърски и докторски програми.

2. Да попадат в поне една от приоритетните области и направления, програми и проекти, указани в решението на МС и посочени в заявлението (по образец).

3. Възнаграждения и задължения:

Кандидатите, чиито проектни предложения бъдат класирани, сключват трудов договор или допълнително трудово споразумение за шест месеца с общо възнаграждение за периода на договора - 2 357 лв.

Спечелилите кандидати се задължават:

 • До 15 септември 2019 г. да предадат научен отчет за проекта си.
 • До 30 септември 2019 г. да предадат завършен научен текст (30 стандартни страници) въз основа на работата по проекта, както и план за публикация/и.

 4. Разпределение на средствата:

Продължителност и размер на предлаганите възнаграждения

Категория

Месеци

Основание

Месечно възнаграждение

Общо

за целия период

Млад учен на трудов договор

6

Допълн. споразумение за 4 ч.;

Втори трудов договор за 4 ч.

392.83 лв.

2 357 лв.

Общ брой кандидати, с които ще бъде сключен договор - Млади учени:   1

 

 5. Критерии за оценка на проектните предложения:

Критерии

Максимален брой точки

I. Научна биография на кандидата

 

А) Публикации в реферирани и индексирани издания (SCOPUS/Web of Science)

5

Б) Публикации в издания с научно рецензиране [1]

4

В) Участие в международни конференции [2]

3

Г) Участие в конференции с международно участие [3]

2

В) Участие в национални конференции

1

II. Оценка на проекта

 

А) Съответствие с целите на програмата, приоритетните научни области и научния профил на ПФ

5

Б) Значимост на проблема

7

В) Иновативност на подхода, методология, обхват на изследвания материал         

7

Г) Очаквани резултати

7

III. Разпространение на резултатите и възможност за развитие

 

А) Планирана/и публикация/и [4]

10

Б) Участие в международна конференция

7

В) Участие в конференция с международно участие

5

Г) Приложимост на изследователския проект в преподавателската работа на кандидата

5

 

 6. Срокове:

Срок за подаване на документите: от 25 февруари до 15 март 2019 г.

Оценка на проектните предложения: от 15.03.2019 г. до 19.03.2019 г.

Комисия за оценяване на кандидатите:

Председател: проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева

Членове:         доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

                        доц. д-р Чавдар Николаев Стойчев

                        доц. д-р Янна Павлова Рускова

                        преп. д-р Веселина Николаева Илиева - постдокторант

Уведомяване на кандидатите: 22 март 2019 г.

Сключване на договори: От 25.03.2019 г. до 31.03.2019 г.

 7.  Документи при подаване на проектните предложения:

 1. Заявление (по образец);
 2. Автобиография;
 3. Проектно предложение (по образец);
 4. Препоръка от хабилитиран преподавател във Педагогически факултет, специалист в съответната научна област. (Един учен може да предостави до две препоръки за конкурса);
 5. Декларация (по образец);
 6. Копие от дипломата за ОКС „магистър“ и приложението към нея;
 7. Списък на публикациите от 01.01.2016 г. до деня на подаване на документите, подредени в реда: (а) Публикации в реферирани и индексирани издания (SCOPUS/Web of Science); (б) Публикации в издания с научно рецензиране. Към всяка публикация се указва web-адрес, от който тя е достъпна (ако е приложимо);
 8. Списък на участия в научни конференции след 01.01.2016 г. до деня на подаване на документите, подредени в реда: (а) международнии конференции, (б) конференции с международно участие, (в) национални конференции. За всички участия се прилага web-адреса, от който е видно, че кандидатът е участвал лично на конференцията (ако е приложимо);
 9. Материали с доказателствен характер:

(а) Хартиено копие на публикациите, за които не може да бъде посочен web-aдрес;

(б) Копия от сертификати за участие в международни и национални конференции, ако не може да бъде посочен  web-aдрес, от който да се види, че кандидатът лично е представял материал на конференцията.

 Документи (на хартиен и електронен носител) се приемат от 25.02.2019 г. до 15.03.2019 г. всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа на адрес:

гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони“ 22, ШУ „Еп. Константин Преславски“, Корпус 2, деканска канцелария, гл. координатор Илияна Георгиева.[1] Издания, влизащи в Националния референтен списък на НАЦИД за български научни издания с научно рецензиране или чуждестранни научни списания и сборници. Пълен брой точки се дава за поне две публикации.

[2] Конференции с международен организационен комитет. Пълен брой точки се дава за поне 1 участие.

[3] Пълен брой точки се дава за поне 2 участия.

[4] 10 точки за публикация в реферирано и рецензирано периодично издание, 5 точки за публикация в издание с научно рецензиране.