Комисииабв

  1. Комисия по кадрово осигуряване
  2. Централна комисия за атестиране на служителите
  3. Централна атестационна комисия
  4. Комисия по акредитация
  5. Комисия по социално-битовите въпроси на преподавателите и служителите
  6. Комисия по научноизследователска и художественотворческа дейност
  7. Централна комисия по КСК
  8. Комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав
  9. Комисия по социално-битовите въпроси на учащите