СЪВРЕМЕННИЯТ ДИСКУРС В НАУКАТАабв

П О К А Н А

за научна конференция с международно участие

„СЪВРЕМЕННИЯТ ДИСКУРС В НАУКАТА“


Място на провеждане:

Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони“ № 22

Време на провеждане:

26 октомври – 28 октомври, 2018 г.

Форми на участие: доклад

Работни езици: български, руски, английски

Тематични направления:

1.  Педагогика и уравление на образованието

2.  Социална педагогика

3.  Предучилищна и начална училищна педагогика

4.  Технологично обучение и професионално образование

5.  Социални дейности

6.  Специална педагогика и специална психология

7.  Изобразително изкуство

8.  Музика

9.  Физическо възпитание, спорт и рекреация


Краен срок за изпращане на заявки за участие: 27 април 2018 г.

Краен срок за изпращане на доклади:

15 юни 2018 г.

Заявките и докладите се подават на адрес: conference_pf@shu.bg

Краен срок за заплащане на таксите:

10 юни 2018 г.


Покана

Доклад-образец

Заявление