Център за трансфер на технологииабв

Мисията на ЦТТ е да осигури процеса на технологичен трансфер между търсенето на иновационни продукти и технологии и предлагането, да запълни пазарната ниша между фирмите в Североизточния регион и в България и научноизследователския потенциал на ШУ, както и да създаде възможност на изследователите с иновации и изследователски разработки да пристъпят към тяхната комерсиализация и приложение в индустрията.

Основната цел на ЦТТ е да съдейства за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия като урежда отношенията, възникващи при създаването, закрилата и използването на обекти на интелектуална собственост между ШУ и академичния и студентския състав на университета, създадени при изпълнение на задължения, произтичащи от трудови или други правоотношения.

За контакти: projects@shu.bg