Център за международно сътрудничествоабв

Центърът за международно сътрудничество е обслужващо звено на Шуменския университет, което организира и подпомага осъществяваната от него международната дейност. 

Центърът, заедно с определените за това академични и специализирани звена организира и координира:

I. Международната мобилност на входящи и изходящи студенти, преподаватели и административен персонал като:

  • провежда рекламна кампания за привличане на студенти: Еразъм+ седмици, на които се провеждат информационни срещи със студенти;
  • осигурява информация и публичност за програма „Еразъм”;
  • извършва подбор на студенти и преподаватели, желаещи да участват в различните видове мобилност;
  • предоставя необходимата информация и помощ на участниците;
  • осъществява академични и организационни дейности с партньорските институции с оглед признаване на учебния период, прекаран от студентите в чужбина; включване на преподавателите в курсове, преподавани в редовната програма на приемащото учебно заведение; оценяване на студенти и курсове и т.н.

II. Приема документи в случаите, когато е заявено искане за признаване на завършено висше образование или период на обучение в чуждестранно висше училище.

III. Приема документи на чуждестранни студенти.

Екип на Центъра за международно сътрудничество:

 

д-р Ергиджан Алиндер-Исмаилова - директор на Център за международно сътрудничество

  • Кабинет: 106, Корпус 1, ет.1
  • Телефон: 054 832 101
  • Факс: 054/830 371
  • E-mail: alinder@shu.bg
  • E-mail: int.rel@shu.bg 

Елица Станачкова - главен координатор на Център за международно сътрудничество

Мария Григорова - старши специалист и Административен Еразъм+ координатор

Ирена Йолова - експерт по международни програми и проекти