Център за международно сътрудничествоабв

Центърът за международно сътрудничество е обслужващо звено на Шуменския университет, което организира и подпомага дейностите, свързани с международното сътрудничество в Университета. Центърът, заедно с определените за това академични и специализирани звена организира и/или координира международната мобилност - входяща и изходяща на студенти, преподаватели и административен персонал, осъществявана по линия на:

  • двустранни международни договори за сътрудничество;
  • споразумения за мобилност по програма „Еразъм+”;
  • дейности по други проекти и програми.

Други административни функции на Центъра са:

  • да организира приема на документи в случаите, когато е заявено искане за признаване на завършено висше образование или период на обучение в чуждестранно висше училище.

Екип на Центъра за международно сътрудничество:

 

Валерия Иванова - главен координатор на Център за международно сътрудничество - ЦМС

Елица Станачкова - Главен координатор на Център за международно сътрудничество

Мария Григорова - Старши специалист и Административен Еразъм+ координатор

Ирена Йолова - експерт по международни програми и проекти