Важно съобщениеабв

Във връзка със сигнали до медии за състоянието на студентските общежитията в Шумен, ръководството на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” уведомява, че от 2008 г. те са собственост и се стопанисват от „Студентски столове и общежития” ЕАД.

С решение № 825 от 19.12.2008 г. Министерски съвет е отнел, поради отпаднала необходимост, от Шуменския университет правото на управление на имоти – частна държавна собственост, намиращи се в Шумен. Това са Студентско общежитие № 2, Студентско общежитие № 3, Студентско общежитие № 4 и Студентски стол. Министерски съвет е решил министърът на образованието и науката да увеличи капитала на „Студентски столове и общежития”  ЕАД-София със стойността на непарична вноска, представляваща правото на собственост върху изброените имоти, чрез увеличаване капитала на едноличния собственик – държавата.